Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

angelico_gabriel

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > Mások által > Angelico üzenetek

Gábriel arkangyal üzenetei


9. üzenet: 2009. január 25. vasárnap


Január 16. óta minden éjjel megtartottam a virrasztást - ahogy őrzőangyalom meghagyta nekem. Már jóval elmúlt éjfél, mikor lámpásom fénye egyre nagyobb fénnyel kezdett világítani. Éreztem, amint egy lágy, meleg szellő körülleng. Ekkor feltűnt mellettem egy világos fény, melyben Gábriel arkangyal jelent meg. Ezúttal nagyon egyszerű öltözetet viselt. Egy egyszerű, világos ruhát, melyet derekán arany öv fogott össze. Szívem nagy örömmel telt el, és ekkor így szólt:

"A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve Te, az Ég áldott gyermeke, és az angyalok barátja!

Mondtam neked, hogy viszontlátjuk egymást, amikor már elkezdődött, és így is történik. Kinyílt a pokol egyik kapuja, és a démonok kürtösei összehívják az övéiket. A Gonosz már ébreszti alvó szolgáit. Az elsők már fel is ébredtek, és szólítják az övéiket. Már gyülekeznek, és készülődnek az Égi Seregek ellen. Harcosaik erősek, és naponta egyre többet kísértenek meg a Mindenható azon gyermekei közül, akik még nem tudnak az Isten megváltás-művéről szóló üzenetekről. Elvakítják őket, és megkeményítik szívüket.

Legyetek éberek! Hogy egyetlen éjszaka se vonulhasson több sötétség a világba! Rajtatok áll - védjétek meg fivéreiteket és nővéreiteket! Virrasszatok és imádkozzatok! Tanuljátok meg meglátni - az örökkévalót! Tanuljátok meg meghallani - az örökkévalót! Akkor fel fogjátok ismerni a tieiteket. Ne hagyjátok kialudni szívetekben a lángot!

A veszély nagy és nehéz idők jönnek, de egyszer véget érnek. Üldözni, rágalmazni, gúnyolni, vádolni fognak titeket. Némán tűrjétek mindezt!

A hit fáklyájaként világítsátok be a világ sötétségét, nehogy eltűnjön a fény, mert a sötétség idején mindig is sokan jutnak tévútra, és rohannak a vesztükbe. Életetekkel, mint az Ég jelzőtüze világítsátok be a sötét éjszakát - legyetek világító tornyok a viharos tengeren hánykolódó bajba jutott hajók számára! Gyűljetek össze, és vonuljatok vissza a Csendbe!

Legyetek csendesek, éberek és tartsatok ki. A vihar majd elül, és a tenger elsimul. A felkelő nap fénye felragyog, és elűzi a világot elborító sötétséget. Azután nyissátok meg a kapukat, és segítsetek a hajótörötteknek. Egy új idő köszönt majd be ekkor, és Isten gyermekei ismét az egykor volt világban élnek majd - készen arra, hogy visszatérjenek az Atya házába: méltóan, felemelt fejjel, örvendező szívvel, hálával és szeretettel telten.

Azonban még nehéz idő áll előttetek. Hamis fény által félrevezetve sok felébredt fivér és nővér hagyta magát a mulandó gyermekévé feleskettetni, és tömegesen gyalázták meg a Fiú testét!

Tanuljatok meg ismét a Mindenható Teremtésével összhangban élni. Az élet, mely nincs összhangban a teremtéssel, a halált jelenti. Csak amikor a Teremtés ismét összhangban egyesül Isten dicséretére, akkor tud a mennyek országa az emberek között kiteljesedni.

Kedves gyermekem, majdnem mindent tudtok már, ami ezen az úton segíthet nektek. A ti feladatotok, hogy megismerjétek a szavak értelmét. A Mindenható követeként felszólítalak titeket: Életeteket megújítva irányítsátok Istenre! De ne a mulandó érzékeitekkel, hanem tanuljátok meg az örökkévaló érzékeket használni. Tegyétek félre a könyveket, és engedjétek Istent szólni. Próbáljátok az Ő hangját felfedezni a próféták írásaiban, és aztán hallgassatok az Ő szavára, mellyel mindannyiótok szíve mélyén Ő szól hozzátok. De értsétek meg, ahhoz, hogy megismerjétek, nincs szükségetek sem könyvek tömegére, sem megszámlálhatatlan mennyiségű szóra. Elegendő egyetlen név - és ez a név megnyitja előttetek az Élet Útjának Kapuit. Tisztuljatok meg, és lépjetek rá az Útra, melyet maga Jézus Krisztus tanított nektek. Hagyjátok, hogy Jézus történetiségének a mulandósága mulandó legyen, azonban ismerjétek el végre Krisztus szavainak maradandóságát! Lépjetek rá az Útra, és kövessétek Őt! Mindent tudtok már! Adjátok át magatokat Istennek, és hagyjátok, hogy elvigyen titeket irántatok érzett végtelen szeretetétől indíttatva az Ő birodalmába, ahol az örök élet vár rátok.

Őrizkedjetek a sok gondolattól és szótól - fedezzétek fel magatokban és felebarátaitokban az Alkotó szeretetének hevét!

Vegyétek hát észre, hogy ezen az úton a legnehezebb feladat, teljesen átadni magatokat. Bízzatok a ti Atyátokban, és engedjétek magatokat zuhanni. Ő ott lesz, hogy elkapjon és vigyen titeket. Gondotokat viseli, és megvilágítja nektek az utat."

Ekkor az arkangyal komolyan a szemembe nézett. Szívem hirtelen hevesebben kezdett dobogni. Forróság öntött el, és verejtékezni kezdtem. Körülöttünk minden forogni kezdett, és minden elhomályosult a tekintetem előtt. Körülöttünk minden fekete semmibe veszett. Hirtelen az arkangyal a szívemre mutatott a jobb mutatóujjával. Kezével lassan közelített, és amikor ujjával megérintette mellkasomat, az volt az érzésem, hogy az ujja belém hatol. Ekkor szívembe elmondhatatlan fájdalom nyilallott. Úgy éreztem, mintha egy mély, fekete lyukba hullanék. Megpróbáltam összeszedni magam, hogy ne zuhanjak bele túl mélyen ebbe a fájdalomba, mivel nem tudtam megállapítani, hogy éppen mi történt velem. Az arkangyal még mindig komolyan nézett rám, és azt mondta:

"Bízzál! Hagy magad zuhanni! Hagyd, hogy megtörténjen!"

Nem tudom leírni, ami akkor hirtelen történt. Nem tudom, hogy amit éreztem, éreztem-e egyáltalán. Semmi nem volt körülöttem. Úgy tűnt, az arkangyal is eltűnt. Öntudatlan voltam. Szavakkal aligha lehet ezt leírni. Teljes sötétség, teljes csend. Azt sem tudom megmondani, mennyi ideig tartott a "semminek" ez az állapota. Csak azt vettem észre, hogy hirtelen villámlott egyet. Ekkor már ismét öntudatomnál voltam. A szobámban voltam, és az arkangyal ott volt velem szemben. Kintről már nappali fény szűrődött be az ablakon keresztül, tehát mindenképpen elég sok idő kellett, hogy elteljen. Az arkangyal velem szemben barátságosan és megkönnyebbülten mosolygott!

"Meg kell tanulnotok teljesen átadni magatokat! Tanuljátok meg ezt közösen, lépésről lépésre! Járjátok be az utat a szívetek legmélyéig, és hozzátok összhangba magatokat a Teremtés dicshimnuszával! Csak a semminek ebben az ürességében tud az új fény kigyúlni. Ő mindig újra alkotja azt a semmiből. Csak akkor lesz igaz, és teszi nektek lehetővé, hogy Őt megismerjétek, ha a semmiből újonnan jön létre!

Tisztuljatok meg, lépjetek rá az útra és hagyjátok, hogy megtörténjen!

Menj hát ki fivéreidhez és nővéreidhez, és imádkozz velük. Azonban ne maradj túl sokáig távol a városodtól. Itt lesz rád szükség! Hamarosan megtudod a feladatod! Látogasd meg testvéreidet, aztán térj ismét haza! Itt van a helyed, amíg nem kell ismét eljönnöm. Fogadd el e szavak útmutatását, és értsd meg értelmét! Keresd a Csendet, és értsd meg a feladatodat! Látogasd meg fivéreidet és nővéreidet, azonban élj nyugalomban és visszavonultságban.
Virrassz és imádkozz!

Elkezdődött! A lángoló szívek nagyszámú serege már készen áll! Minden nap sok őrangyal énekli meg újra és újra dicshimnuszban Teremtőjét, hogy az Ő kegye folytán egyre több védenc talál rá ismét az igaz útra. Terjesszétek az üzeneteket, vigyétek szét őket a világban! Ismertessétek meg az emberekkel, hogy általuk minden nap egyre több gyermek váljon lobogó fáklyává! Azonban ne próbáljátok ezeket a szavakat ráerőszakolni felebarátaitokra. Ha így tesztek, senki sem fog titeket meghallgatni, hozzátok menni és róluk kérdezni! Ne erősítsétek a frontot, hanem döntsétek le a falakat. Hallgatagon és türelmesen kell mindenkinek külön-külön az élet útján mennie, csendes közösségben mindenkivel, de soha nem dicsekedve tudásával. Ha mégis így tesztek - minden ismereteteket már ismét el is vesztettétek. Még ha a szavak, melyeknek elhozatalával meg vagyok bízva, mégoly értékesek is - ne próbáljatok meg senkit meggyőzni róluk! Ismerjétek meg a szavak értelmét, és éljetek aszerint!

Szeretett gyermek: Vidd magaddal, aki téged követni akar, és próbálj meg fivéreidnek és nővéreidnek segíteni ezen az úton!

Mi tudjuk, hogy az utad fáradságos lesz. Azonban ne felejtsd el: melletted állunk és vigyázunk rád. Bízz az emberek hatalmas Anyjának segítségében is!

Egy hónap múlva ismét látjuk egymást! Hamarosan mindent megtudsz! Tartsátok magatokat azokhoz az útmutatáshoz, amiket már adtam nektek, és hallgassatok a pápára! Ne felejtsétek el, mivel lettetek megbízva: óvjátok őt - nagy veszély fenyegeti!

A Mindenható Isten áldása van veled!"

Az arkangyal ez alkalommal ismét áldón egy keresztet rajzolt a homlokomra, mielőtt egy lépéssel visszalépett volna a fénybe, melyben eltűnt, és a fény kialudt. Én csurom vizes voltam az izzadságtól.
912 volt.
A LEGSZENTEBB KARÁCSONY


8. üzenet: 2008. december 25. csütörtök

Gábriel arkangyal

Az idő közel: Az átalakulás a küszöbön áll

Amikor az éjféli miséről hazamentem, leültem szobám padlójára, és Jézus nevét kezdtem ismételgetni szívemben. Nem tudom megmondani, mennyi ideig maradhattam így, de hirtelen hideg borzongás futott végig rajtam. Kinyitottam szememet és teljes sötétségbe pillantottam. Meg akartam érinteni a padlót, de lábaim alatt már nem a szőnyeget éreztem, hanem valami enyhén hideget, melyről érzékeim azt súgták, hogy homok lehet. Ebben a teljes sötétségben egyszer csak nem messze tőlem mélyvörös fény kezdett derengeni. Felismertem egy trónt, de csak hátulról. Így azt sem láttam, ki ül a trónon. A trónuson ülőnek csak a bal kezét láttam és azt, hogy ebben a kezében egy golyót tart. A fény egyre erőteljesebbé vált és én egyre több mindent ismertem fel ebben a Semmiben. A golyó a trónon ülő kezében mozogni látszott.
Felismertem, hogy két személy térdelt a trón előtt, egy-egy csészét tartva a kezükben. Félelemmel telve néztek a trónra. Akkor mindketten kivettek valamit a csészéjükből - úgy nézett ki, mint az ostya, de fekete volt. Megették és a köszönet és az elégedettség arckifejezése töltötte el a térdeplők arcát. Végül egyikük rám tekintett, kajánul vigyorgott és ezt mondta:

"Nem akadályozhatod meg! Elvetették az utat, és nem ismerik többé a titkot! Elrejtettük, és soha senki nem fogja újra megtalálni! Aki keresi, kudarcot fog vallani! Aki felkutatására vállalkozik, halál fia lesz!"

Még láttam, amint a két alak meghajol a trónuson ülő előtt, majd a vörös fény kialudt és én ismét a sötétségbe néztem. Egy ideig nem történt semmi. Azután egy fényt láttam felderengeni magam előtt. Amint közelebb jött, Gábriel arkangyalt ismertem fel. Bal kezében egy lámpást tartott. Ebből jött a csodálatos fény, amit már egyszer a hegyi városban is láttam. A jobb kezében egy vándorbotot tartott. Úgy tűnt, a ruhája egyszerű világos anyagból készült, fején pedig liliomkoszorút viselt. Olyan boldogság sugárzott az arcáról, amilyet én rajta még nem láttam.

"A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve Te, az Ég áldott gyermeke! A te szívedben a Magasságbeli szeretetének tüze ég. Te, a Fény reménységének hordozója: Vidd el a fényt a sötétségbe! Az idő közel: Nagy változás előtt álltok. Csodálatosak a Magasságbeli tettei, mert közben sok szív felgyulladt az Ő hívására. A harcosok serege növekszik. Imák áradnak Isten felé, amelyek megörvendeztetik Őt. A tűz szétterjed, és egyik lélekről a másikra kap. Tartsatok ki és hallgassatok a szavakra, amelyek közvetítésével engem megbíztak. Eltelt egy hónap. Egy hónap, amely a legjobban tükrözi, milyen törvénynek engedelmeskedtek ti a földön! Ha meg akarjátok ismerni az Igazság útját, meg kell értenetek, milyen titkot próbáltok ma megérteni. Isten emberré lesz. Ő maga jön, hogy megmutassa nektek az utat, mely az Ő szeretetébe visszavezet. Ehhez azonban meg kell tanulnotok számotokra már idegenné vált érzékekkel megismerni. Az ISTEN-ről való beszéd olyan, mint valami kellemetlen betegség a világban. A RÓLA szóló sok beszéd a gondolatok olyan szálait szövi bennetek, melyek ellenkeznek Isten igazi természetével. A sok beszéd gondolkodásra késztet titeket. És ott veti el az ellenség az ő magvait. A lélek gondolkodásában merevvé válik, és törvényeket alkot; hagyja magát félrevezetni, elvakítani és olyan következtetésekre jut, melyek következményei nem világosak. Ezért kell megtanulnotok a földi léteteket feladni, és a hit misztériumában teljesen elmerülni.

A hitben születik meg az EGY iráni igazi érzék.
A hitben megszűnik a gondolkodás, és kivirágozhat a Lét. A zsenge vetésnek ebből a csírájából a megismerés útján keresztül egy csodálatos fa ? az Élet Fája ? fog kihajtani. Minden lélek a teremtéskor kapott egy magot a szívébe. Mélyen elrejtve és jól őrizve. Aki a hitben ennek ismét tudatára ébred, az már rálépett az útra. Ezzel kiválasztja életének az útját, egy olyan utat, amin kertjének kertészeként járhat, amelynek célja az, hogy fáinak árnyékában időzzön, és a megismerés segítségével a Világ Fényére várjon.

Mondom nektek: Hallgassanak az ajkak, mert a test szavai mulandó szavakat szólnak. De a lélek éneke megnyitja a kaput a misztériumhoz, és felismerteti azt veletek. Egykor, midőn már felismertétek, amikor magatokat az egyetlen Teremtő tükörképeként megtapasztaltátok, akkor a földi utat választottátok. Egy olyan utat, melyet rátok róttak;azonban nem teherként, hanem hogy az igaz megismerés ajándékára felkészítsen. Egy olyan utat, mely csak a földi dolgok miatt válik majdnem megvalósíthatatlanná és fájdalmassá. Tegyétek félre a földi dolgokat, így meg fogjátok érteni.

Gyermekem: A te szívedbe is oda lett ültetve a csíra. Te is megtalálhattad az utat. Még ha egyelőre nem is tudod, hova fog téged vezetni, akkor is kövesd. Kövesd a Magasságbeli szavában bízva. Az Ő szeretete az, ami neked megmutatja az utat. Menj el Isten gyermekeihez és vedd el az ettől az úttól való félelmüket! Vedd el a boldogságtól való félelmüket. Vedd el Isten gyermekeinek ettől - a ti satnya és ködös értelmetek számára olyannyira félelmetes -végtelenségtől való félelmeit. Ebben a végtelenségben be tudtok lépni Isten szeretetének igazi királyságába, és szét tudjátok robbantani gondolkodásmódotok korlátoltságát. Ha megértettétek, hogyan emeljétek Istenhez lelketeket, és hogyan mélyedjetek el az Ő szeretetében, akkor megváltoztatjátok a földi dolgok útját.
A látható világ a láthatatlan világot követi. A látható világ a földi dolgok királysága - a láthatatlan világ az Ég királysága. Minden láthatóban van láthatatlan, de semmi látható nincs a láthatatlanban! A látható királya nem a láthatatlan királya. Mindenek felett áll Isten végtelensége ? a Fény végtelensége és a határtalan Szeretet. A láthatatlan mindent megtehet és örök. A látható nem tehet meg mindent és mulandó. Az emberben egyesül ez a titok. Azonban a láthatónak kell a láthatatlant szolgálnia és nem fordítva!

Mily nagyon panaszkodnak az angyalok az Égben, hogy ti a földi királynak engedelmeskedtek. A mulandóságnak e fejedelme még az Istenembert is próbálta megkísérteni, de nem sikerült neki. A jászol titka ? a láthatatlan királya eljön a látható királyságába. Kinyilvánítja és aláveti magát a földi királynak. Ő, aki nemcsak a láthatatlan királya, hanem maga az egyedüli Teremtő, eljön ebbe a világba, hogy gyermekeinek a hazafelé vezető utat kinyilatkoztassa.

Évszázadok teltek el, és az Út feledésbe merült. A misztérium útját éppen azok az emberek fátyolozták el, akiknek Isten gyermekei hitüket ajándékozták, és hagyták magukat általuk elvakítani és félrevezetni, és szolgaként alávetették magukat nekik. De az is megtörtént, hogy ezek az emberek már maguk sem ismerték az Igazságot. Milyen nagy volt az atyák panasza! Úgy tűnt, az Igazság elveszett. És mégis: Ő álladóan itt volt. Most az Igazság vetése újra kicsírázik, és a Gonosz megpróbálja megsemmisíteni. Már most is démonok seregei vannak közöttetek és a kürtök felharsanására várnak. Nehéz idő lesz, de nem elviselhetetlen. Csak bizakodva maradjatok meg hitetekben. A Fény megmutatja nektekaz utat."

Ekkor a távolban egy fényt vettem észre. Fényesen világított, mint egy ragyogó csillag. Az arkangyal vándorbotjával rámutatott a távoli, ragyogó fényre és mélyen meghajolt. Aztán ismét mosolyogva hozzám fordult.
"Isten irgalma veled van és szeretetének fénye állandóan fölötted ragyog. Ideje menni. A misztérium útja kezdetét veszi. Hamarosan beköszönt az Új Év. Próbáld megérteni ezeket a szavakat. Mindent elmondtam ? egy hónapod van a megértésére. Szeretett gyermek: Indulj a városodba. Mondtam neked, hogy ott fog kezdődni és neked jelen kell lenni, amikor elkezdődik. Ne menekülj, amikor az alvilág egyik kapuja kitárul és megpróbálja eloltani az égő szíveket.

Közösségben imádkozzatok fivéreitekkel és nővéreitekkel, és adjátok tovább az üzenetet! Életed legyen világító fáklya és élő tanúság!

Már megmondtam, hogy eljön az idő, amikor el kell menned azokhoz, akik hívnak téged. Azokat, akik követni akarnak téged, vidd magaddal, a többiekkel maradj szoros kapcsolatban. Amit Isten tőletek kíván, már kihirdette. Már csak a földet kell megművelni, hogy az aratásra jó gyümölcsöt teremjen. Mutasd a kezeidet!"
Bár nem tudtam, mért kéri ezt tőlem, megmutattam neki a kezeimet. Pillantása komoly lett. A vándorbotot a földbe szúrta, és a lámpást a botra akasztotta. Aztán kezeit körülbelül tíz centiméternyivel az enyémek fölé tartotta. Akkor láttam, amint kezeiből fény áradt át az enyémbe. Felpillantott a sötétségbe és nyugodt hangon azt mondta:

"TE tiszta szeretet és igaz élet, TE búzaszem és forrás. TE kenyér és víz. Tekints le a TE kiválasztott eszközödre és áldd meg őt. Ezek a kezek NEKED akarnak szolgálni és a TE szereteted tüzét akarják a világban hordozni. Hűségesen akarnak NEKED engedelmeskedni. Erősítsd meg ezt a szolgát leheleted ajándékaival és óvd meg őt a bukástól. Reménység van ezekben a kezekben ? de ez a remény csak a TE szereteted által él. Küldd le a TE fényedet és töltsd el ezt a gyermeket! Egyedül TÉGED illet minden dicsőség és a teremtés dicshimnusza."

Elhallgatott. A fény kialudt, ő lehajtotta fejét, és azt mondta:

"Az Ég szeretett gyermeke: Megkaptad a fényt, amely szíveket képes felgyújtani. Ez az adomány nagy ajándék, de nagy felelősséggel van összekötve. Tanulj meg bánni vele és általa a világ üdvösségét szolgálni! Te, az angyalok reménye: A Mindenható Isten áldása nyugszik rajtad. Az Ő Szeretete izzik a szívedben. A Mennyei Királynő oltalmazón tárja föléd anyai kezeit, és angyalok állnak oltalmazón és segítve oldaladon. Elkezdődik. Fegyverkezzetek az imára! Akkor látjuk viszont egymást, amikor márelkezdődött."

Ez alkalommal Gábriel arkangyal nem rajzolt keresztet a homlokomra. Leemelte a vándorbotról a lámpást. A vándorbotot is magához vette, aztán még egyszer a horizonton látható világító fény felé mutatott. Mellém állt és a fény hirtelen elkezdett felénk közelíteni. Nagyon gyorsan közeledett és egyre nagyobb lett. Úgy tűnt, mintha egy óriási tűzgolyó száguldana felénk. Hirtelen rápillantottam az arkangyalra. Ő, arcán sugárzó örömmel nézte a közelgő tűzgolyót. Ismét a tűzgolyóra néztem. Olyan volt, mint egy óriási nap. Semmi félelmet nem éreztem, hanem megteltem örömmel. Egyre világosabb lett. Csak most vettem észre, hogy körülöttünk semmi sem volt a homokon kívül ? csak egy sivatag. Kék ég és sivatag. Semmi más. Kápráztató fény és forróság. A tűzgolyó egyre közelített és végül megállt felettünk. Ezt az érzést nem tudom leírni. Szavakkal nem tudom kifejezni. Teljes csend volt.
Semmit sem lehetett hallani. És ekkor halk suttogást hallottam a semmiből:

"Veled vagyok!"

Ezután egy csapásra kialudt a fény és ismét sötét lett. Körbetapogatóztam és megéreztem a padlószőnyeget a lábam alatt. Ismét a szobámban voltam. Négy óra huszonnyolc perc volt.Gábriel arkangyal


7. üzenet: 2008. november 25. csütörtök


Éjfélkor kezdtem a napot, és azonnal belemerültem az ima csendjébe. Múlt az idő. Hirtelen érezni kezdtem, hogy szívem egyre gyorsabban kalapál és áttüzesedik. Körülöttem is egyre melegebb lett. Kinyitottam a szememet és a szoba sötétjébe pillantottam. Ekkor az a fény tűnt fel előttem, amely mindig megelőzte az angyalt, és ebből a fényből kilépett Gábriel arkangyal.Ez alkalommal ruhája mélyvörös színű volt, és csuklya borította a fejét. De arca fényesen
sugárzott, szemei kék és arany színben ragyogtak. Üdvözölni akartam, de még abban a pillanatban jelezte kezével, hogy hallgassak.

"A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve szeretett gyermeke az Égnek és fegyvertársa a mennyei seregeknek!"

Letérdelt velem szemben a padlóra és ragyogó szemeivel rabul ejtette figyelmemet.

"Eltelt egy hónap, és sok minden történt.

A Jézus Szíve péntek megnyitotta a Fiú átdöfött szívét és a Megváltó vérének áradatát. A lángoló szeretet sok emberre leszállt és nagyszámú szívet lobbantott lángra. Ismerjétek meg a Szeretet Lángját, és őrizzétek, mint egy kincset. Tápláljátok bizalmatokkal és reményetekkel és a Láng fáklya lesz a viharban. Szíveteket megvilágítja és a megismerés útján mutatja nektek az irányt. Eljött az idő és Isten, minden élet hatalmas Teremtője, elhatározta, hogy bepillantást enged neked az Élet Útjába őrangyalod segítségével. Ismerd meg azt a lelkületet és találd meg azokat a kulcsokat, melyek a szentség kapuit megnyitják. Tartsd magad mindehhez és mutasd meg a kereső gyermekeknek az utat. Nyújtsd ki a kezed és vezesd őket. De ne fedd fel a titkot, mert mindenkinek magának kell megismernie a kulcsokat és a kapukat kinyitni, melyek felvezetnek Isten hegyére.

Ennek az útnak az ismeretei által ne próbáld megváltoztatni a világot! Válj eggyé ezzel az úttal és válj úttá a többiek számára, úgy, ahogyan ők is úttá lehetnek a követők számára. Hagyjátok magatokat lángra lobbanni és élő fáklyákká válni a viharban! Legyetek olyanok, mint fáklya a viharban! Hallgassatok, és csak lángoljatok! Világítsátok be a világ sötétjét! Világítsátok be a világot Isten dicsőségére és tagadjátok meg a földi hatalmakat! Váljatok eleven tűzzé az úton!

Váljatok fáklyák tengerévé,
mely körülfogja a Földet. Mint nagy jelzőtűz fogtok világítani és jönni fognak a keresők. De a keresőkkel olyanok is fognak jönni, akik megpróbálják a lángot kioltani. Hívjátok egymást segítségül és emeljétek fel hangotokat imára, hogy a veszélyben levő tűz erőre kapjon, és Isten Szentlelke által táplálva legyen. Mint az örök Szeretet fáklyái, mint ennek a tűznek a hordozói, ismét szabadok lesztek. És ebben a szabadságban az Ég oltalma alatt fogtok állni. Mert én mondom neked: Mi a szabadság az Ég oltalma nélkül?

Őrizkedjetek a hamis szabadságtól,
amiről olyan sokan beszélnek nektek! A saját magatokba vetett hitet tanítják nektek. Minden eszközzel megpróbálják az Egyetlen Istenbe vetett hitet megsemmisíteni. Ez a hit olyan szabadságot ígér nektek, ami valójában rabszolgaságot jelent. A ti egyedüli, páratlan voltotokról prédikálnak nektek, és ti hagyjátok félrevezetni magatokat, mivel féltek saját magatoktól. Féltek a magánytól és ezért a tömeg biztonságába menekültök. Ott feladjátok saját éneteket. És nem azért, hogy szabadok legyetek Istenért és az Ő akaratát tegyétek, hanem hagyjátok kiüresíteni magatokat, és olyan vezetőkre bízzátok rá magatokat, akik a Pokol kapujához vezető utat mutatják nektek!

Ők azt ígérik nektek, hogy meg fogjátok találni magatokat, és közben besorolnak titeket a kétségbeesettek tömegébe, akiket játékukkal elvakítanak, és így tesznek rabigába hajtott néppé, mely az ellenséget szolgálja, és süketté tesz titeket a Menny szavára. Elragadják tőletek azokat a kérdéseket, melyeket Isten a szívetekbe írt, hogy fel tudjátok ismerni a HOZZÁ vezető utat, és elvetik a sátán válaszait lelketek szántóföldjébe. E földeknek vetőmagjai az ő válaszaik, melyekkel félrevezetnek titeket, és e föld átkozott gyümölcsei a kérdések, amik bennetek válaszaik nyomán megteremnek, és lelketeket megmérgezik.

Az alvilági hatalmak megpróbálják elfojtani a lángoló szíveket,
hogy imáik véget érjenek. Ha elnémítják ezeket a szíveket, elnémul az ima. Ha elnémul az ima, bevonulnak a démonok és félrevezetnek titeket csodálatos szólamaikkal. Ezek a szólamok egyre hangosabbá válnak és a Pokol ricsaja mindent elborít! És a szívekben felharsan a Pokol lármája, és így süketté válik Isten hangjának halk suttogására. Én mondom Neked: Városodban már sok szívet elnémítottak! Sok szívben felhangzott a Pokol hangja, és Isten egyre több gyermekét vezeti tévútra. Egyre több szív némul el, és a Pokol zaja szétszórja mérgét. Mindent elborít! Ha ez a lárma valósággá válik az életetekben, és átadjátok magatokat neki, elnémul szívetekben Isten hívása.

Felhívlak titeket, imádkozzatok! Szüntelenül könyörögjetek Istenhez irgalomért! És Isten gyermekei be fognak ebbe a könyörgésbe kapcsolódni. Mert Isten irgalma angyalokat fog kiküldeni és a szíveket ismét lángra fogja lobbantani. Az ima a ti egyetlen fegyveretek a Csábító szólamaival szemben. Maradjatok csendben! És ha elcsendesedtetek, azzal megtettétek az első lépést!

Az őrangyalok panaszai felszállnak Isten trónjához.
Sok védencük követi azokat az ígéreteket, melyeket a démonok súgnak a füleikbe. A Pokol erői is összegyűjtik harcosaikat. Egyre több ember kerül csapdáikba. Ezek úgy élnek, mint a rabságra vetett állatok. Feladják igazi szabadságukat, és látszólagos szabadságukat a Hóhér kezébe teszik.

Azt mondják nektek, hogy fel kell fedeznetek saját istenségeteket! A saját istenségetek felfedezésének keresésére küldenek titeket!

De én mondom nektek: Ez a keresés a halálba vezet! Csak akkor, ha megtapasztaljátok Isten jelenlétét a szívetekben, csak akkor, ha lelketek kiürül, hogy teljesen Isten Lelke töltse meg, csak akkor, ha felkészültetek, és teljesen átadjátok magatokat Istennek, találjátok meg az Életet! Ti magatok semmi örökké tartót nem alkottok! Isten az, aki megőriz és felvesz titeket a BENNE lévő Élet Örök Birodalmába!

Vessétek el a világ gondjait! Adjátok át magatokat az Örök Atyában való bizalomnak és nyújtsátok egymásnak kezeteket! Minden gondolatotokat, tetteteket, minden kívánságotokat és kéréseteket helyezzétek az Atya kezébe! Hagyjátok magatok mögött aggodalmaitokat, és ne törődjetek a hibákkal és a tévtanítókkal! Ne emeljétek fel hangotokat ellenük. Ne!
Legyetek csöndben és a világ minden nyomorúságáról szeretettel emlékezzetek meg. Kérjétek Isten irgalmát és az angyalok seregeinek segítségét ezekben az időkben! Sosem szabad a Szeretet Lángjának kialudni szívetekben! Sosem szabad, hogy szomorúság, keserűség, félelem, harag, düh, gyűlölet vagy reményvesztettség kiragadjon abból az elragadtatásból, mely az Isten Szeretetében töltött élettel jár. E vetés legkisebb magja is megmérgezi a lelket, és az élet és igazság útján visszaveti.

Istennek kimondott "igen"-etek és imátok megszabadít titeket és testvéreiteket, és az Uralkodó feloldja bilincseiteket, melyeknek olyan hiszékenyen átengedtétek magatokat! De aztán: Ismerjétek meg Isten szeretetének szabadságát, és ne engedjétek át magatokat a mulandóság sodrának! Gyűjtsétek össze erőtöket és készítsétek fel magatokat az Élet Forrásához vezető útra!

Óva intem az emberiséget:Ha elveszítitek Istent, az Életet veszítitek el!
Ha megfeledkeztek Istenről, önmagatokról feledkeztek meg!
Ha félreismeritek Istent, az Igazságot ismeritek félre!

Szeretett gyermekem, a veszély nagy. A borzalmak ideje köszönt rá az emberiségre és a Föld megrendül!
Még egyszer figyelmeztetlek, gyűjtsd össze Isten gyermekeit Szilveszter éjszakájára! Töltsétek imában az éjszakát!
De intelek Téged: Őrizkedjetek az üres imáktól!

Benedek atya már rámutatott arra, hogy az imaéjszaka lényegét szem elől vesztetted! Újultan vesd bele magad a Műbe, és készíts mindent elő az éjszakára. Sose feledd:
Isten nem akar sok imát! Ő azt akarja, hogy az emberek nyílt szívvel járuljanak elé, és beszéljenek VELE!

Ő nem akar többet, mint csendes, készséges szíveket. Ott tud Ő mindenkivel beszélni és mindenkit az Ő szeretetével megtölteni! Ezt a harcot önmagatokkal, amivel legyőzitek a bennetek levő démonokat és eléritek a Csendet, ezt a harcot önmagatokkal mindenkinek magának kell megharcolnia! Ha elveszítitek ezt az első harcot, akkor fületek továbbra is süket marad Isten hangjára, mindaddig, amíg nem veszitek a bátorságot, hogy magatok ellen újra csatába vonuljatok és legyőzzétek a belső zajt, mely távol tart titeket a béke útjához vezető kaputól!

Ne vedd le tekintetedet az üzenetekről, és ne hagyd, hogy lelked ide-oda csapongjon! Élesítsdelmédet! Készítsd fel szívedet!
Nyisd ki a szemedet és a füleidet, nyújtsd ki a kezedet és emeld fel Isten gyermekeit, akik megtalálták a hozzád vezető utat, és akik még jönni fognak!
Készülj fel az elkövetkező évre és a missziódra.
Emberek fognak köréd gyűlni, akik veled fognak menni Isten gyermekeihez. Fivérekként és nővérekként megélt életetekkel és imáitok erejével megnyitjátok szíveiket Isten felé, és lángra lobbantjátok őket. Azokat, akik veletek akarnak tartani az úton, vigyétek magatokkal. A többieket, akik hátra maradnak, de szívük lángol, tartsátok mindig imában és maradjatok velük kapcsolatban! Óvjátok az egységet!

" A kezdés ideje közeledik! Még sok a tennivaló!
De én mondom neked: Semmi se ragadjon ki Téged a Csendből, és ne homályosítsa el tekintetedet!

" Várd őrangyalodat és hallgass rá!
Meg fogja mutatni neked az út titkát, amit át kell adnod Isten gyermekeinek. És rá fogtok jönni, hogy az út titka mindig nyilvánvaló volt, van és lesz. És rá fogtok jönni, hogy emberként soha nem fogjátok megismerni, mivel a lélek, amikor a mulandó testbe öltözik, nem képes megismerni azt, ami pedig teljességgel nyilvánvaló! De az út kész, és járni fogtok rajta!

" Legyetek a hit fénye a viharban, és a szeretet fáklyája!
Vigyétek életetekkel a reményt a világba és vezessétek Isten eltévedt gyermekeit az Élet csendjébe! Életetek legyen élő tanúság fivéreitek és nővéreitek számára! Készítsd fel magad a Műre! Minden legyen kész a szívedben! A mag elvettetett!"

Aztán felállt és kezeit fejemre tette.

"A Szentháromság Egy Isten áldása van Veled! Az Atya megtöltötte szívedet az Ő Szeretetével! A Fiú erősíti szívedet az Ő Békéjével! A Szentlélek megszilárdítja szívedet a Hitben! Az Ég Királynője megáld Téged, és megígéri Neked védelmét és biztosítja a mennyei seregek segítségét! Ne csüggedj el, és ne hagyd magad félrevezetni! Egy hónap múlva látjuk egymást!"

Aztán még az arkangyal egy keresztet rajzolt a homlokomra, hátralépett egyet és eltűnt a fényben, ami ezután kialudt.
Gábriel Arkangyal


6. üzenet:, 2008. okt. 25. Szerda


"Csak ezen igaz anyai szív által tudtok Jézus szívére tekinteni"
Az ébresztőórám pénteken, 23.45 órakor csörgött. Éjfélkor imádsághoz térdeltem le és vártam Gábriel arkangyal eljövetelét. 3 óra 30 körül csukott szemeimen keresztül észleltem, hogy szobám kivilágosodik. Amint szememet kinyitottam, előttem állt az arkangyal. Szívem örvendezett.

"A három személyű egy Isten nevében légy üdvözölve te, a mennynek gyermeke és angyalok oltalmazottja! Állj fel! Ne térdelj előttem! Egyetlen Valaki előtt kell térdelned!"
Kezét nyújtotta nekem, és segített felállni. A szemembe tekintett, és láttam, amint az könnyekkel telt meg. Jobb kezét mellkasomra, a szívem tájékára helyezte. Szúró fájdalmat éreztem, ami hihetetlen fájdalommal töltött el. Ekkor magam előtt láttam a trónust az Istenanyával, aki a szívére mutatott. Ugyanazt a képet, tekintetet fedeztem fel, mint néhány nappal ezelőtti álmomban. A kép eltűnt, és én a fájdalomtól sírásra fakadtam. Gábriel arkangyalnak is könnyek csorogtak az arcán.

"Ez a Szeplőtelen Szív fájdalma. Oly sok ember sérti meg nap mint nap ezt a Szent Szívet. Meg kell tapasztalnod ezt a fájdalmat, ahhoz, hogy sejtésed legyen arról: a Mennyei Királynőnek mennyi fájdalmat okoznak naponta az emberek.

Nektek, embereknek meg kell értenetek e szív jelentését!

Benne rejlik a kulcs ahhoz, hogy a kaput Jézus a legszentebb Szívére való tekintés révén kinyissa. Isten Szent Lelke Máriára, az emberiség igaz Édesanyjára, szeplőtelen voltára, leendő lakóhelyére ereszkedett alá. Arra választatott, hogy teste közvetítésével az üdvösség a földre jusson. Ebből adódóan Ő az, aki a legigazabb emberi szívet hordozza magában. Olyan szívet, amely mentes mindenféle bűntől, és olyan szeplőtelen, amire az idő kezdete előtt nem volt példa.

Csak ezen igaz anyai szív által, a szívén keresztül tudtok Jézus szívére tekinteni. Csak az anya emberszíve által nyílik betekintés az Igaz Fiú emberszívére.
Ha megtaláljátok ebben a jézusi szívben az igaz emberséget, a ti szívetek megszabadul az emberi nem vérétől, és az Örök Élet igaz, élő vizével tisztára mosódik, Ha végigmenve ezen a fájdalmas folyamaton az Isten Fiú átfúrt szívére irányított tekintettel, az anyaszívet ért fájdalom révén a ti szíveteket is átjárja a lándzsa. Ezáltal bepillantást nyertek Jézus szívének istenségébe. Az Ő szívében átváltoztok, felismervén a szív ebbéli tisztulási folyamatában az egy Istent. Jézus szívébe, melyben két természet egyesül és találkozik, ti is be lesztek vonva a mindenható Atya szeretetébe.

Jézus Szíve : egészen isteni és egészen emberi.
Ebből a szívből árad az Atya nagy kegyelemáradata.

De mielőtt ezt felismerhetnétek, mielőtt ezen életet adó szív istenségébe való bepillantás megadatna nektek, fel kell ismernetek Jézus emberségét a szenvedő anyai szív által, ráhagyatkozván, hogy ez vezessen benneteket.

Isten emberré lett, és szemtől szembe beszélt hozzátok. Figyelmezzetek ezekre a szavakra!
Mélyüljetek el Isten igéjében, és az üzeneteket fogadjátok a szívetekbe!

Ti, emberek nem tudjátok kellően felfogni az Istenanya tiszteletének jelentőségét!

Üres imákat mormoltok a Mennyek Királynőjéhez, szólítjátok Őt, oly sokat imádkoztok, mégse ismeritek fel e tiszteletadás igazi jelentőségét.
Ne azért tiszteljétek Mária szívét, mert az Őt megilleti, hanem azért, hogy az üdvösséget, amelyet az emberek Isten kegyelme által éppen ezen a szűzön keresztül kaptak ajándékba, megérthessétek, felfoghassátok és magatokba építhessétek.

Csak az igaz Édesanya szenvedő szívére való tekintet által nyerhettek rátekintést az igaz Fiú átdöfött szívére, melynek közepéből az örök élet forrása fakad.

Mondom nektek: vessétek szemeteket a Királynő szenvedő szívére, merüljetek el fájdalmában, melyet elvisel és korlátlan szeretettel rábízza az emberek szívét Szent Fiára. A Fiú és az Atya soha nem utasítja vissza az Anya kérését. A tudatlan gyermekek, akik nem tudják megérteni, miért olyan jelentős ez az anyai szív, miért elkerülhetetlen az embernek abban való elmerülése, hogy ezáltal Jézus szívéhez jusson, nem hibáztathatók. Fel kell fedni előttük az igazságot, amit eddig tanítóik elmulasztottak velük közölni.

De jaj azoknak az embereknek, akik tudatában vannak mindennek, de azt mégsem hirdetik! A Fiú haragja eléri őket szavai figyelmen kívül való hagyásáért, azokért a szavakért, amelyeket a Kereszten mondott, és amelyekkel ő Máriát minden ember Édesanyjává tette. Figyelmeztesd a papokat! Nyissák ki a templomokat! Isten házának nyitva kell állnia! Az Anyára való figyelmezés révén jussanak el a hívők a Fiú szívéhez.

Szükséges, hogy a papok Isten gyermekei felé közvetítsék e Szent Szív jelentőségét. Vajon milyen fájdalom éri az anyai szívet, ha oly sok pap saját maga sem érti ezt a misztériumot, és az abban való hitet elutasítja. Nem szabad Máriát és az egyesült szívek misztériumát a hitvallásaitokból száműzni! Elhajítjátok a kulcsot - mivel akarjátok akkor a kaput kinyitni?

Sok pap tanítja, hogy ez, a Mária szívére vetett pillantás az igaz hittől és Jézus legszentebb szívére vetett pillantástól eltérít. Micsoda hamisság ez! Ily módon sok gyermeket olyan útra térítenek, amit a Sátán tervelt ki! Ez az út, mely tele van veszélyekkel és csábításokkal, oly sok ártatlan gyermeket von bűvkörébe, telve van látványos, világi dolgokkal. Ez az út nem vezet benneteket az isteni igazsághoz, mivel láncokkal köt benneteket a földiekhez. A pokol uralkodója sok pap szívét félrevezette oly mesteri módon, hogy azok fel sem ismerik azt. Szólítsátok fel őket megtérésre, és bízzatok a pápában! Túl sok pap fordul szívében az ő vezetése ellen.

Ti, Isten gyermekei figyelmezzetek:
Sok szívet félrevezetnek, és elvakítanak, azáltal, hogy a gonosz rejtekben veti el magjait! A kárhozat tervét a pokol műhelyeiben kovácsolták! Minden eltelt nappal erőt nyernek a sátán seregei, és napról napra egyre többet valósítanak meg ebből a sátáni tervből! A sátán saját sorainkban nyomul előre, és megkísérli az Apostol Trónus megdöntését. Védelmezzétek a pápát és figyeljetek szavaira!

Téged arra utasítottalak, hogy:
Különös módon tartsd meg minden hónap első péntekét a Legszentebb Szív tiszteletére! Ezeket a péntekeket tekintsétek nagy ünnepeiteknek! Ebben a hónapban sok hang jutott a Mindenható Isten trónusa elé! E gyermekek imádságai által nyílt ki ilyen csodálatosan a Fiú szíve. Ezen a napon olyan erősen áradt a kegyelem Szent Szívéből, hogy sok gyermekszív lángra gyúlt tőle. De az üdvtörténés nem tud teljes valójában megnyilvánulni, ha ti nem merültök el a Legszentebb Szívben. És ez történik az anyaszív szeretete által.

A szív a kulcs!"

Ekkor levette kezét a mellemről, a fájdalmam megszűnt, és a szomorúságom is elhagyott.

"Érezned kellett ezt a fájdalmat, hogy mindenkinek tanúságot tehess arról. A Mennyei Királynő minden fájdalmat elvisel szeretetben, mert fia, Jézus az egész emberiséget gyermekeivé tette. Azonban: Ha egy gyermek tudja, hogy anyja szenved, nem kísérli-é meg, hogy megvigasztalja és megtegyen mindent, hogy könnyeit elűzze?

Mária szíve nélkül nem fogtok betekintést nyerni Jézus szívére! Először föl kell fognotok az Ő igazi emberségét, hogy sejtelmetek lehessen Jézus igazi istenségéről.

Te, áldott gyermek: ma nincs sok idő! Meg kell értenetek, fel kell fognotok! Kerekedjetek föl, és lássatok a műhöz, mert közel van az évváltás. Keressetek egy termet, amelyben sok gyermek tud összegyűlni, hogy ily módon ezt a fordulatot közösségben élhessék meg. Mondom neked: Kelj föl, és kezdd el a művet. Hallgass Benedek tanító utasításaira, és kövesd azokat! Már hamarosan fivérek és nővérek fognak melléd állni. Velük együtt fogsz az emberek közé menni. Hívni fognak benneteket! Kövessétek ezeket a hívásokat! Az oroszlánok barlangjaiba is be fognak hívni benneteket. Ezeket a hívásokat is kövessétek! Sose féljetek, mert Isten lelke veletek van, és egy angyalokból álló sereg védelmez benneteket útjaitokon."

Ne félj!

"Szeretett gyermek: Te az angyalok seregének oltalmazottja vagy! Ne félj! Az ellenségnek tudomása van a te küldetésedről, ezért vihart készít elő ellened. Légy résen, megfontolt és óvatos! Ugyanakkor mindig légy bizonyos a mennyei segítség felől! Sosem teszel egyetlen lépést sem egyedül, mindig angyalok állnak melletted!

Az évváltásig rejtekemben maradok, és a megbízásért dolgozom! Készíts elő mindent -a segítséged adott! Szívedet is készítsd elő az eljövendő időre! Ha hívnak, kövesd a hívást! Ha a fordulat ideje eljön, fivéreiddel és nővéreiddel együtt tartsd meg az első péntekeket! Menj ki a világba, és látogasd meg a kis-közösségeket, hogy velük közösen imádkozhassatok. Az ő soraikból sokan fel fognak állni, hogy téged kövessenek. Ragadd őket kézen, és közösen vonuljatok a hegyek csöndjébe, ahol a Csend Nagyvárosát fogjátok megalapítani, és ezáltal menedéket készítetek az embereknek, ha az a nap eljön!

Lássatok a műhöz, és mindent készítsetek elő! Mindened megvan a szívedben, amire csak szükséged van! Mindig hallgass arra a hangra, amely a szívedben hozzád beszél és téged vezet! Isten lelke az, mely lépteidet irányítani fogja. Teljességgel add át magad, és bízzál Isten határtalan szeretetében!

Kövesd az útmutatásokat, melyeket neked már több alkalommal megadtam, és egész életedet ezek szerint éld! Még csak az út elején állsz! Ne siess, de bízd magad Isten Lelkének vezetésére.

A mindenható Isten áldása van rajtad!"
Miután elmondta az áldást, fejemre helyezte kezeit. Eközben egy számomra ismeretlen nyelven mondott valamit. Mégis éreztem, az álomhoz hasonlóan, hogy kezein keresztül valami belém áramlott. Ezután keresztet rajzolt a homlokomra. Hátralépett, még egyszer rám mosolygott, mielőtt a ragyogó fényben eltűnt.
A gonosz támadásra készül

5. üzenet: 2008. szeptember 25.csütörtök

2.30-kor ébresztettek, de csak hangot hallottam:

"Ébredj, a magasságos Isten eszköze és a menny szeretett gyermeke - ébredj!"

Mikor szememet felnyitottam Gábriel arkangyal állott előttem. Bár kint még teljes sötétség volt, a szobámban mégis napfényes világosság lett. Az angyal gyönyörűsége csodálatosan ragyogott, de már nem ijedtem meg. Olyannyira örültem, hogy Gábriel arkangyal ismét megjelent. Csak az szomorított el kissé, hogy alva talált. …. Ő mosolygott és elkezdte mondani az üzenetet:

"A Szentháromságos Isten nevében köszöntelek!"

" A gonosz fellázad. Egyik első csatájára készül. Ez nem az a csata lesz, melyre ti gondoltok, de sok rosszat fog hozni a világra. Ezért mondom neked: Hívd Szilveszter éjszakájára Isten gyermekeit imára! Töltsétek azt az éjszakát imában, mert az újévvel három igen nehéz év veszi kezdetét. Sok katasztrófa zúdul a világra, sok ház összeomlik és számtalan mű megsemmisül. Ezen nehéz időkben sok hamis tanító és próféta fog fellépni. A tévtanításaikat sokan követik majd. Emberek tömegei jutnak általuk a kárhozat útjára és tömegesen fogják elhagyni Krisztus igaz Egyházát. A szorongatás ideje érkezik el az Egyház számára, sok hazugságot és rágalmat fognak terjeszteni róla még saját soraiból is szót emelnek ellene….
Ez olyan csata lesz, amilyen még nem volt a világon, de ez még nem az idők vége. Soha ne feledjétek: senki sem ismeri az időt, hogy Isten mikor tart ítéletet a világ fölött. Ne ezen töprengjetek. Gondolkozzatok azon, hogy hogyan töltsétek el addig az időt! Térjetek meg és gondolataitokat irányítsátok újra Istenre! Gyakoroljátok a szeretet cselekedeteit és valljátok meg nyilvánosan hiteteket!

Csak egy Isten van - ezért Egyház is csak egy van! … Az Egyházat nem emberek alapították, hanem Isten. … A Magasságbeli alapítása - egy szövetség, mellyel az embernek tett ígéreteit megpecsételte.
Minden más alapítást, minden szakadást ember gondolta ki és vitte végbe. Ezek gőgből, ön akaratból és az alázatosság hiányából történtek….

Én az angyalfejedelem, aki Isten akaratát hirdetem a földön, mondom neked:

Intsd az embereket az egységre! Csak az egységben tapasztalhatjátok a bajok enyhülését, míg az Uralkodó vissza nem tér, hogy minden lélek fölött ítéletet tartson. Ne forduljatok el a Pápától, aki Isten felhatalmazásából irányítja az Egyházat!

Mondom neked, különösképpen védelmezzétek a Pápát a következő három évben! A veszély körülötte növekszik. Sokan törekszenek arra, hogy ártsanak neki és szent Péter trónját ledöntsék. Saját köréből fog felkelni a gonosz ellenség. Védelmezzétek a Pápát! Túl kell élnie a következő három évet, mert a következő időben ő vezeti az Egyházat a démoni völgyön át.

Óvakodjatok a tévtanítók könyveitől, melyeket most tömegesen árulnak. A kárhozat tanítói töltik meg velük kasszáikat és Isten gyermekei lelkét megmérgezik…. Isten az ő üzletük és mind inkább a templomok közelében helyezkednek el. Amit árusítanak, az a gonosz műhelyéből származik…. Ezek a kereskedők prófétákká nevezték ki magukat és tanításaikkal az emberek szívébe hatolnak. … Ők azok, akik gyűlöletet vetnek a népek között és megakadályozzák, hogy Isten gyermekei egységre jussanak, hogy a tékozló gyermekek az Egyházba visszatérjenek. Oly sok ember keresi Istent. Ők a tévtanítók számára könnyű prédák. A szentatya elbírálásának higgyetek! Nyújtsátok ki kezeteket a tékozló gyermekek felé és segítsétek őket arra az útra, mely az Atyaisten kitárt karjaiba vezet. Ezek a kárhozat tanítói bár kincseket gyűjtenek itt a földön, Isten gyermekei tájékozatlanságából gazdagodnak. …

Isten trónusáról hangzik:

Viseljétek el, hogy az Ő nevében üldözzenek, szidjanak, leköpdössenek, sértegessenek. Fogadjátok el ezt a szenvedést, mert Isten gyermekei javára történik.

Isten gyermekeinek szól:

Különösképpen kezdjetek el imádkozni. Gyűljetek össze a hónap minden első péntekén. A Jézus Szíve péntekeken az isteni irgalmasságért mondott ima különösen erős! Hogy bűntől mentesen tartsátok meg ezt az ünnepet, járuljatok a szent gyónáshoz és kérjetek bocsánatot. Ezt ugyanazon a napon a kora reggeli órákban tegyétek. Délfelé vegyetek részt a szentmisén és fogadjátok magatokba az Oltáriszentséget. Aztán gyűljetek össze az imára. A fájdalmas rózsafüzérrel kezdjétek. Ezután a Mindenszentek litániáját, a Jézus Szíve és az Oltáriszentség litániát imádkozzátok. Ezután az Isten Igéjét fogadjátok szívetekbe. Isten Fia halála óráján menjetek az Oltáriszentség elé és 3 óra hosszat csendes Szentségimádást tartsatok. Ezekben az órákban ajánljátok fel az egész világ szenvedéseit az Isteni Irgalmasságnak! Ezután imádkozzátok a Mennyei Királynő litániáját (Lorettoi litániát) és a szent angyalokat hívjátok. Igen kevéssé méltatnak minket, pedig Isten kívánja azt. Zárjátok az imanapot az Egyház esti imájával, kérjétek még egyszer a Szűzanyát oltalmáért és dicsőítsétek Istent énekszóval! Ne felejtkezzetek meg ezen a napon a böjtről!

Ezt a kérést mi angyalok intézzük hozzátok.

Ezen imanapok által segítsetek minket a démonok elleni harcban! Kérünk benneteket, kövessétek e felhívást!
(Mindenki a lehetősége szerint tegyen ennek eleget.)

Ezek az üzenetek minden ember számára adattak. Ezáltal tanuljátok meg, hogyan segíthettek a mennyei seregeknek, mint társharcosaitoknak a gonosz szellemek elleni harcban.Látomás a Szentháromságról4. üzenet: 2008. augusztus 25. hétfő

Gábriel arkangyal

Azzal kezdtem a napot, hogy hajnali 3 órakor keltem, mert meg szerettem volna nézni a napfelkeltét. Vettem a Bibliát és megnyitottam szívemet Isten igéjének. Az elmúlt hónapra gondoltam és arra, hogy mi minden történt. Elhatároztam, hogy böjtölni fogok egész nap, hogy előkészítsem magamat az angyal jövetelére. Reggel lett és 8 órakor elmentem a szentmisére. Ezután sétáltam egyet és 11 óra körül értem haza. A délutánt csendben töltöttem, Jézus Krisztus nevét hívtam. Teltek az órák és lassan esteledett. Már több órája ültem a földön, amikor 21 óra körül melegség töltötte el a szobámat. Tudtam, hogy az angyal közeledik. Ekkor megjelent a fény és az angyal kilépett a fényből. Most megint nem volt szárnya és a ruhája is egyszerő volt. Kitárta két kezét és így szólt:

A: /= angyal/"A Szentháromság egy Isten nevében: Légy üdvözölve, Te, a Magasságbeli eszköze! Áldott vagy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! Mennyei Édesanyánk védelme alatt állsz és méltó társa vagy az angyaloknak a pokol hatalma elleni harcban!"
Miután ezt elmondta az angyal, elhallgatott. Percek teltek el anélkül, hogy csak egy szót is szólt volna. Pillantása barátságos volt és nem vette le rólam a szemét egy lélegzetvételnyi időre sem. Lassan kezdtem már nyugtalan lenni, és azt mondtam:

L: /=látnok/ "Miért nem beszélsz hozzám? Miért hallgatsz?
A: "Mert a szíved még nem készült fel. Látom, hogy kérdések égnek a nyelveden. Ezek a kérdések kétséget ébresztenek benned. Elzárják a szívedet. Ne félj, tedd fel a kérdéseidet, bármire is vonatkoznak! Igen, ismerem a kérdéseket, de neked kell feltenned azokat. Szíved nem nyugszik meg, amíg nem ismered a válaszokat."
Valóban voltak kérdéseim. Kérdések, melyek az utóbbi hónapban merültek fel bennem, és amelyeket fel kellett volna tennem. Ezért felálltam, mivel nem akartam előtte ülni és elkezdtem:
L: Hogy hívnak?
" A: "Az én nevem Gábriel".
Isten trónjánál álló arkangyal vagyok, akit Isten kiválasztott, hogy üzeneteit elvigyem a világba. Én vagyok az a hírnök, aki az embereknek a remény üzenetét viszi. Én vagyok az, aki a nagy Király eljövetelét egyszer már hírül adta. És én vagyok az, aki újra jövetelének hírét elviszi majd a világba. Én vagyok az, aki neked ki kell, hogy nyilatkoztassam, mit kíván Isten, mielőtt Fia újra eljön."
L: "Szereted Istent?"
A: "Hogyan is tudnám Őt, aki mindent teremtett, nem szeretni? Isten iránti szeretetem tesz engem az ő kinyilatkoztatójává. Isten minket, angyalokat tiszta fényből teremtett. Tiszta szeretetéből teremtett. Iránta való szeretetünk tart fenn minket. Mégis a szeretetem iránta, ami felépít engem, nem más, mint Ő maga, mert én egészen Belőle épülök fel, az Ő szeretetéből.Isten tiszta szeretet."
L: "Hajlandó vagy imádni velem együtt a Szentháromságot?"
Az angyal hirtelen felfele nézett. Hangosan mondott valamit egy számomra ismeretlen nyelven. A fény, amelyben érkezett, ragyogóbbá vált és szétterjedt. Az angyal átváltozott, ruhája kéken csillogott. Egy láthatatlan kéz arany liliomokkal díszítette. Térdre esett és én, a történtektől mélyen meghatva, ugyanezt tettem. Megfogta a kezemet, a szemembe nézett és így szólt:
A: "Légy készenlétben!"

Az angyal újra felfele nézett. Én is így tettem. Ekkor a fényen keresztül bepillanthattam a mennyországba. Angyalok és emberek serege térdelt egy nagy trón körül. Mindenütt tiszta fény ragyogott, mely a tróntól indult ki. A trónon nem ismertem fel senkit, csak fényt láttam. A trón körül térdeplő angyalok és emberek ugyanazt az imádságot ismételték, amelyet a szentmiséből ismerek. Az angyal bekapcsolódott és én is vele mondtam:

"Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban!"

Ezt a fohászt kb. 20-30 percig ismételtük. Pontosan azonban nem tudom megmondani, mert időérzékem teljesen megszűnt. Ezután bezáródott a menny. A fény az eredeti erősségére csökkent, és az angyal újra az egyszerű ruháját viselte. Elengedte a kezemet, a szemembe nézett és térdeplő helyzetéből leült velem szemben a földre. Rám nézett és mosolyogni kezdett.

A: "Most már elhiszed, hogy Isten trónjától küldtek engem Hozzád, hogy megmutassam az utadat? Elhiszed most már, hogy az Úr elhívott téged, hogy az Ő országának eszköze légy?
Elhiszed most már, miután láttad Isten trónjánál az örök imádást, hogy ez nem fantázia?"
L: "Hogyan is ellenkezhetnék? - Igen, hiszek Neked! Mit tegyek? Hogyan szolgálhatnék
Istennek, a mi Atyánknak?"
A: "Hallgass most és figyelj a szavaimra, melyeket mondanom kell neked. Isten kezdettől fogva meghagyta nektek a választás szabadságát. Nem olyan a természete, hogy bármire is kényszerítene benneteket, mivel Ő mindenek felett szeret titeket. Úgy áll a dolog, hogy az élet útja és a világ üdvössége az Ő kezében fekszik, azonban saját életutatokról ti magatok döntötök. A döntés a tiétek! Mindegyikőtök maga döntheti el, melyik utat választja az életében. Azonban legyetek biztosak benne, Istennek nagyon fáj, hogy gyermekei közül olyan sokan elfelejtkeztek ígéreteiről és a halál útján járnak. Hagyták magukat eltántorítani az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak az evangéliumától és azoknak a száma, akik hagyják félrevezetni magukat, napról napra nő. Legyél mégis biztos benne: Valamennyi prófécia, melyet Isten adott, beteljesedik.
Keressétek a csendet a szívetekben és kövessétek a hangot, mely szólít benneteket! Kezdjetek el látni nem-látó szemekkel, hallani süket fülekkel és bevallani bűneiteket néma ajkakkal. A léleknek ez az új vallomása harsonaszóként visszhangzik majd a világban és felhatol Isten trónjáig. A léleknek ezek a vallomásai lehívják az Ő irgalmasságát Isten Gyermekeire. Ne higgyétek, hogy az utolsó ítélet ideje érkezett már el! Nem, azok az idők, melyeket ti magatoknak készítetek és életeteket az éj sötétségébe dobjátok, éppen most kezdődtek csak el. Ti hagyjátok, hogy hozzátok hasonló emberek uralkodjanak fölöttetek, akiknek hatalmat
adtatok magatok fölött.

" Mondom neked: Annak az ideje, hogy ezeket a képmutatókat megdöntsétek, hát igen, ez a lehetőség már elmúlt. Túl nagy hatalmat adtatok nekik. Túl sok vagyont tudtak felhalmozni. De ti kivonhatjátok magatokat hatalmuk alól. Mondjatok le az előnyökről, amelyet ígérnek és nyújtanak nektek, amelyről úgy gondoljátok, hogy életeteket értékesebbé teszi! Ezek a rabszolgaság eszközei. Szabaduljatok ki a világ fogságából, a Sátán fogságából, aki az anyagi dolgok hajszolásán keresztül a halálba ránt benneteket. Amennyiben ezt meg tudjátok tenni, új korszak köszönt rátok. Egy olyan korszak, amelyben az uralkodóknak már senki fölött nem lesz hatalmuk, kivéve azokat, akik nem akarnak megszabadulni, mert szívük túlságosan kötődik a világ előnyeihez. Ti azonban: Isten gyermekei vagytok! Az Ő szeretetének gyermekei! A szabadság gyermekei!

Nem szabad elfelejtenetek, hogy valamennyien Isten gyermekei vagytok, és hogy nem csupán páran vannak közöttetek, akik különlegesek, hanem hogy mindegyikőtök valami rendkívülire hivatott. Ha ezt közületek valaki magától nem ismeri fel, segítsetek neki, hogy megtalálja szívében a tüzet. Legyetek tisztában azzal, hogy az Istenhez vezető földi út nem egyszerű. A Sátán sok erődítményt hozott létre a földön, hogy az embereket az élet útjától távol tartsa. Még az Egyházba is beférkőzött, hogy az utat eltüntesse. A gonosz szolgái viszályt keltenek Isten szolgái és az Ő népe között. Minden eszközzel megkísérlik, hogy változtatásokat vezessenek be az Egyházban annak érdekében, hogy azt a korszellemhez igazítsák. Ezt a korszellemet azonban a pokol fejedelme szőtte és a szövetből ruhát készített. Annak, aki ezt a ruhát felveszi és felismeri, hogy ezáltal szembeszegült Istennek az Ő Egyházával kapcsolatos akaratával, sok kínt kell elszenvednie. Sok időnek kell eltelnie, és sok imát kell ezekért a szegény lelkekért elmondani, míg a gonosz elhagyja őket. Nem Isten az, aki gyermekeit azok cselekedetei miatt megbünteti, mert az Ő szeretete mérhetetlen. Nem, hanem a sátán az, aki, ha egyszer már elcsábította a Magasságbeli egy gyermekét, nem tágít mellőle. Sok imára és fohászra van akkor szükség, hogy megtörjék a gonosz hatalmát a szegény, tőrbe csalt gyermek fölött. A pokol láncai ugyanis erősek. Megfosztják Isten gyermekeit az élet szabadságától. Szabadságukat ragadják el tőlük. Mivel Isten az Ő gyermekeit nem láncolja magához, sokaknak ezért olyan nehéz, hogy ne kételkedjenek Benne, és el ne szakadjanak Tőle. Amikor hívására figyelve az élet útját követjük, és egyre jobban megtesszük akaratát, érezhetjük, hogy minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban repes a szívünk a boldogságtól és annál kevesebb terhet cipelünk. Minél jobban követjük hívását, annál gyorsabban haladunk. Ezért leteszünk minden felesleges terhet, mert ennek az útnak a célja, hogy Istenhez érkezzünk. Ne foglalkozzatok azzal, ami megtörtént, vagy ami rátok vár, mert ebben a sötétség fejedelme veti el a kétkedés magvait.
Isten létezik! Minden pillanatban legyetek tudatában az Ő létezésének és senki sem fog tudni eltéríteni benneteket utatokról. Isten végtelenül jó. Minden cselekedete gyermekei javát szolgálja. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek. Az út nehéz és tele van szenvedésekkel. Azonban miből is kívántok megváltást, ha nem fogadjátok el a szenvedést. Ismerjétek fel, hogy a földi élet egymagában már szenvedés, mert nem vagytok még Atyátoknál. Életetek célja az, amitől a legjobban féltek: Földi életetek elvesztése. Éppen ez az ugyanis, ami hazavisz benneteket. Két napja a végtelenül jóságos Isten egy képet adott neked. Ebben a képben felismerhetted az Ő Fiát, aki megbízott téged, hogy szeretetének gyermekeit visszavezesd hozzá. Értsd meg jól ezt a feladatot!

" Láss hozzá, hogy Jézus Krisztus követője légy!
Válj követőjévé, hogy az élet igazi kenyerét adhasd az embereknek! Mondom neked: Eljön az idő, amikor te saját kezeddel mutatod be az áldozatot és készíted el az eukarisztikus lakomát. Ne késlekedj. Ne törődj azzal, hogyan fogod ezt tenni, mert már több ember elindult, hogy neked ezen az úton segítsen. Eljön majd az idő, amikor Isten Gyermekeivel a magányba vonulsz. Úgy van az, hogy mindig kell lennie embereknek, akik mindent elhagynak, hogy egészen Istennek szenteljék magukat. Ezek az emberek a hit magvetői. Férfiak és nők lesznek majd körülötted, és egy várost alapítotok. Ezután sok más város emelkedik majd a föld porából, de az nem a te Műved lesz.

" A te feladatod az, hogy létrehozd ezt az egy Új Várost, a hitnek ezt az új védőbástyáját, a csend városát a világ magányában. Isten Gyermekeivel közösen fogsz találni a hegyekben egy síkságot. Távol a világ zajától, tiszta víz mellett. Ez egy olyan hely, amelyet egyre inkább elhagynak az emberek. Fel fogjátok ismerni a síkságot a képeken keresztül, melyeket Isten majd küld még neked. Ezen a környéken teszitek le az igaz hit erődítményének alapkövét. Egy világtól elzárt erődítményét, melyet csend és ima tölt be. Egy erődítményét, amely lakóin keresztül támogatja az angyalokat a démonok elleni harcban. Egy erődítményét, amely menedéket nyújt Isten Gyermekeinek, amikor e világ uralkodói a démonoktól hajtva háborút indítanak. Ebben az erődítményben senkinek sem esik bántódása, mert Isten azt teljes hatalmával védelmezi. Maga Isten küld majd neked a következő hónapban újra egy képet. Egy képet, amelyen megmutatja neked a várost. Lépésről lépésre nyilatkoztatja ki neked Isten a várost, mert ugyanebben az időben a Mennyországban is felépül ugyanez a város. A mennyben az angyalok erejéből, a földön pedig Isten Gyermekeinek közössége által. Egy dolog azonban fontos: Ne sokáig tétovázzatok. Siessetek letenni az alapkövet, mert az idő nem áll meg. A gonosz seregei napról napra új küzdőtársakkal gyarapodnak. Harcra készülnek az angyali seregek ellen. Szólítsd fel Isten Gyermekeit imára. Szólítsd fel őket a gonosz hatalom elleni harcra! Azonban óvakodjatok attól, hogy akár egyik kezetek is fegyverhez érjen. Óvakodjatok attól, hogy akár egy életet is kioltsatok, mert különben elveszítettétek a harcot. Fegyveretek az imádság legyen. Pajzsotok a Szűzanya! Most már mennem kell. Napfelkeltéig tartsd meg szavaimat a szívedben. Tarts ki az imádságban!"
L: "Segítesz majd nekem abban, hogy mindent úgy tudjak leírni, ahogyan azt mondtad?"
A: "Bízzál a szívedben. Mint az utóbbi alkalmakkor, most is ott hallod majd a hangomat,
mely mindent úgy mond el neked, ahogyan azt le kell írnod!

" Tarts ki az imádságban!
- Hirdesd az üzeneteket az embereknek!
- Valld meg bűneidet és vedd magadhoz Jézus Krisztus misztikus testét!
- Tanulmányozd Isten Igéjét és tanuld meg felismerni az értelmét!
- Bízz a Szűzanyában, aki jóságosan oltalmába vett! Azt üzeni neked, hogy továbbra is imádkozd a rózsafüzért, mert az már sok lelket kiszabadított a tisztítótűzből. Valamennyien imádkozzátok a rózsafüzért.

Kezdődjék a munka! A Mű sok gyümölcsöt terem majd! Egy hónap múlva újra eljövök! Bizalmad ne csökkenjen! Ne félj a gonosz ellenség támadásaitól, aki hallott róla, hogy Isten kedvét leli benned, és a világba küld. A kegyelem jeléül és a gonosz elleni pajzsként: Add ide a keresztedet."
Mellemre mutatott. Elővettem a keresztet és ő levette a nyakamból. Letérdelt és kérte, hogy tegyem én is ezt. Kezébe vette a keresztet és az ég felé emelte. Megint egy számomra ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Egy fénynyaláb jött le a keresztre, mely azonnal ki is aludt. Az angyal újra leengedte a keresztet, rám nézett és azt mondta:
"Ezzel a kereszttel Isten oltalma kísér téged. Amíg ezt viseled, semmiféle gonosz hatalom sem tud ártani neked! Mondom neked: Ne vedd le, mert a gonosz egy alkalmat sem szalaszt el, hogy az élet útjától eltántorítson!"
Az angyal felállt és kezét nyújtotta nekem. Felsegített és újra a nyakamba akasztotta a keresztet.
"A mindenható Atyaisten áldása nyugszik rajtad! Az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak szeretete és irgalmassága kísér és oltalmaz téged! A Szentlélek ereje van veled, és utat mutat neked!"
Amint befejezte beszédét, az előző alkalmakhoz hasonlóan megáldott, karon fogott, majd ezt suttogta:
"Bátorság!"
Ezután hátralépett és eltűnt a fényben, amelyben érkezett. A fény kialudt és én napfelkeltéig kitartottam az imádságban. Bár már régóta ébren voltam, fáradtságnak nyomát sem éreztem.
Most mindent leírok, amit Gábriel arkangyal mondott nekem és átadom nektek az üzenetet!A Mű elkezdődik


Gábriel arkangyal a remény főangyala


3. üzenet: Péntek, 2008. július 25.

Már egész nap a követ érkezésére vártam. 22.30 körül járt az idő. Éppen a szabadban voltam, amikor egy fénysugár jelent meg az égen, mely szemem láttára ért földet. Az angyal most nem fényből lépett ki, hanem fénysugárral érkezett az égből. Külső megjelenésében is más volt. Úgy nézett ki, mint ahogyan egy angyalt az ember általában elképzel magának. Szárnyai voltak, melyeket lassan mozgatott érkezése közben. Ruhája világoskék volt, aranyhímzések díszítették. Bal kezében könyvet tartott, fejét sziporkázó csillagok vették körül. Tömjénre emlékeztető illat kísérte. Érkezésekor halk énekszó hallatszott, mely a fénnyel együtt jött a földre. Kitárta két kezét és így szólt: "A mindenható Atyaistennek, Fiának, Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának és a Szentlélek Istennek nevében, aki mindnyájatokban jelen van, köszöntelek téged, akit megáldott az Isteni Szentháromság. Ma olyan alakban jövök hozzád, ahogyan az emberek elképzelnek engem. A Magasságbeli követe vagyok. Angyal vagyok, Isten trónjától jöttem. Én vagyok a reménység nagy angyala.
" Én vagyok az a követ, aki hírül viszi nektek, amikor valami új kezdődik. Én vagyok az, akit a Magasságbeli hozzátok küld, hogy megmutassam életcélotokat, feladatotokat. Engem választott ki a szerető Mennyei Atya, hogy átadjam azokat az üzeneteket, amelyeket Ő küld nektek. Én vagyok azaz angyal, aki segít nektek, a képeket, álmokat és látomásokat felismerni és megérteni." E szavaktól megindulva térdre estem előtte. Ő azonban ezt mondta: "Állj fel. Ne hajts térdet előttem, mert csak az Egyetlen előtt hajthatsz térdet. Csak Isten, minden élet Atyja előtt, aki megismerteti magát az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, aki az Örök Szövetség, test és vér alakjában mindig köztetek van. Szeressétek az Oltáriszentséget, mert amikor ezt a szentséget szemlélitek, Isten arcát látjátok. Eltölt majd titeket a Szentlélek és a Mennyei Atya szeretetével fogtok betöltekezni. Azért jöttem újra, hogy további útmutatásokat adjak neked, melyek téged az Isten által számodra kijelölt útra vezetnek. " Ma megbízlak azzal, hogy az üzeneteket, melyeket közvetlenül Isten trónjától hozok neked, kezdd el kivinni a világba és ismertesd meg az emberekkel. A Mű most kezdődik. Az idő közel van. Gyűjtsd össze Isten gyermekeit és alakítsd őket olyan közösséggé, amely minden ember szívét újra lángra tudja lobbantani. Ez a tűz megszabadítja majd a szíveket a ti időtök hiábavalóságaitól és újra a Fölséges Isten lakóhelyévé teszi őket. Légy azonban óvatos! Ne akard megtéríteni vagy kioktatni azokat az embereket, akik ezt az üzenetet még nem értik. Óvakodj attól, hogy embertársaidat hitükkel, viselkedésükkel vagy tennivalóikkal kapcsolatban kioktasd. Ne ítélkezz fölöttük. Mindenki számára eljön az idő, amikor az Isteni szeretet tüzét szívébe engedi.
Részedről a szeretet cselekedetei történjenek és a hit megvallása valósuljon meg. Ezáltal születik meg a remény, amely Atyátokhoz vezet benneteket. Ne légy olyan, mint az az orvos, aki ugyanazzal a gyógyszerrel akar minden bajt gyógyítani. Igaz, hogy van olyan orvosság, amely minden lehetséges bajból kigyógyít benneteket, de nem tudja gyógyítani valamennyi betegségetek gyökerét. Betegségeitek az Isten iránti bizalmatok elvesztéséből, és a szeretet krónikus hiányából, az együtt érző másokhoz fordulás és elismerés hiányából keletkeztek. Sok ember gyűlik majd össze körülötted. Te azonban csak egy legyél közülük, ne felettük állj. Ti együttesen Isten Igéje és imádságotok által sok kegyelmet közvetítetek majd az embereknek. Isten Gyermekeinek nevezzétek magatokat, mert a Szentlélek fog eltölteni benneteket. Tegyetek tanúságot hitetekről és tegyétek a szeretet cselekedeteit. Senkit se akarjatok azonban megtéríteni. Nem ti vagytok azok, akik az emberek szívét lángra gyújtjátok, hanem a Mindenható Isten. Amint egy ember szívében fellobban az Istenszeretet tüze, ez az ember meg fogja találni az utat az Isten Gyermekei közösséghez. Meg fogja érteni ezeknek a szavaknak az értelmét és lelke templomát újra teljesen teremtő Istenének fogja szentelni. Mindenkinek, aki felismerte, hogy újra felgyulladt benne az örök szeretet tüze, bekerül a neve a könyvbe, és elnyeri az örök üdvösséget. Mindenkinek, akinek a neve szerepel ebben a könyvben, a Mennyei Atyánál lesz a lakóhelye. Még egyszer figyelmeztetlek: Senkit se téríts meg, mert Isten elküldi az Ő Szentlelkét, hogy lángra gyújtsa a szíveket. Istennek ezek a gyermekei keresni fognak benneteket és elmennek hozzátok. Kopogtatni fognak az ajtótokon. Nyissatok ajtót nekik és fogadjátok be őket. Adjátok meg nekik, amit kérnek, segítsétek őket, ahogy tudjátok és vegyétek fel őket az Isten Gyermekei közösségébe.
" Ne menjetek be a világi uralkodók erődítményeibe, mert meg fogják kísérelni, hogy elszakítsanak titeket az Isten Gyermekei közösségétől, hogy magukhoz kössenek titeket. Ne engedjetek a kísértésnek, maradjatok állhatatosak, mert különben újra rabszolgasorsra juttok és az ő alattvalóik lesztek. Mondjatok ellent a mind gyorsabbá váló haladásnak. Mondjatok le a kényelmes dolgokról, melyeket ez a haladás tesz lehetővé. Ne fogadjátok el azokat a tanításokat, amelyek Istent tagadják, vagy Őt arra használják fel, hogy embereket elnyomjanak vagy őket más emberek ellen uszítsanak. Ne engedjétek, hogy elvegyék tőletek szabadságotokat, melyet mint Isten Gyermekei élveztek. Bízzatok a pápában, ő megvéd benneteket. Meneküljetek hozzá szükségetekben, mert ő lesz a pajzsotok, ha valaki ellenetek támad. Kérjetek segítséget a templomokban, melyek a Szentlélek erődítményei. Ő védelmezi Isten lakóhelyét, hogy mindenkinek, aki azért jön, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt irgalomért esedezzen, békét adhasson. Legyetek éber figyelemmel embertársaitok iránt, mert sokan fogják Isten hívását hallani és hozzátok menni.
" Megbízlak, hogy:
- Menj oda, ahova hívnak.
- Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan fogadhatják magukba Isten igéjét, és ezáltal hogyan hívhatják le szívükbe Isten hangját.
- Tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogy hogyan kapcsolódhatnak be Jézus Krisztus nevének folyamatos segítségül hívásába, hogy irgalmasságot gyakoroljanak velük.
- Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan könyöröghetik ki a rózsafüzér-imádsággal a legszentebb Szűz Mária közbenjárását.
- És tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogyan találhatják meg szívükben a csendet, hogy a megváltás arany útjára eljutva megtalálják a kaput, mely bepillantást enged a Mennyországba.
Ne félj a jövőtől és ne aggódj túlélésed miatt, mert az Úristen védelmező keze van fölötted. Nagy közösséggé váltok. Közösen gondoskodtok egymásról, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Fontos, hogy soha ne veszítsétek el bizalmatokat Istenben, aki életetek forrása. Ha valaki közületek azt veszi észre, hogy kétségek, félelem vagy érzéki vágyak ébrednek a szívében, forduljon testvéreihez és kérje a segítségüket. Ha valaki úgy érzi, hogy szívében a tűz lanyhul, hogy a Magasságbeli Isten hívása egyre gyengül, azonnal menjen testvéreihez és kérje imáikat és támogatásukat. Ne zárjátok el szíveteket, érzéseiteket és gondolataitokat testvéreitek elől. Támogassátok egymást a nehézségek idején, amelyek eljönnek, mert a gonosz sok támadást intéz ellenetek. Láss munkához.
Kezdd azzal, hogy az üzeneteket továbbítod az embereknek!
Sokak szíve lángra fog gyúlni, és gyorsan alakulnak majd közösségek a városokban, de vidéken is. Maradjatok mindig kapcsolatban egymással, hogy el ne tévelyedjetek, és el ne váljon az utatok. Ügyeljetek az egységre! Közösen imádkozzatok azért, hogy papok is legyenek közöttetek. Közösen dolgozzatok a csend városainak létrehozásán. Mindegyikőtök adja hozzá a maga részét, hogy a Magasságbeli Isten akarata beteljesedjen. Mondom neked, hamarosan lesz a csendnek egy városa, amelyet Isten gyermekei fognak felállítani a magányban. Sokan megtalálják majd az odavezető utat és csatlakoznak Isten gyermekeihez, hogy a testvérekkel közösségben folyamatos imádságban dicsérjék és dicsőítsék a Mindenható Atyaistent. Közös imájukkal támogatják az angyalok seregét a sötétség hatalmai elleni küzdelmükben. Imáik hatására sok hitehagyott lélek megtisztul. A sötétség örök tüzéből felkiáltanak a Mennyei Atyához és Uruknak ismerik el. Isten, akinek szeretete felfoghatatlan és végtelen, megkönyörül rajtuk és befogadja ezeket a szegény lelkeket országába. A sátán ezért megkísérli, hogy a földön minél több ember kerüljön hatalma alá és egyre több hamis tanítót és prófétát küld a világba, akik megpróbálják félrevezetni az embereket. Azonban ők is védelem alatt állnak. A Szentlélek Isten védelmezi őket, valamint Isten Gyermekei, akik az alapított városokban élnek és szeretettel végzett munkájuk és imáik által kordában tartják a sötétség erőit. Bízzatok mindig a Szűzanya közbenjárásában, aki minden ember anyja. És bízzatok a szent férfiak és nők közbenjárásában is, akik eltöltve Isten Lelkétől, örök tanácsadóitok.
Közel van az idő, amikor egy új generáció nő fel közöttetek. Egy olyan generáció, melyre már olyan sokat vártunk. Egy olyan generáció, mely megszabadítja szívét a mulandó dolgok hiúságától. Kezdjétek el szerető szemmel nézni egymást, és ne ítélkezzetek embertársatok felett. Akkor felismeritek majd magatokat embertársatok szemében és a szeretet tovább nő. Ez nem könnyű, mégis folyamatosan törekedjetek erre, mert az embertárssal való ilyenfajta találkozásban gyökerezik a szeretet, melyet Isten a szívetekbe vet. Egy ember sem ítélhet vagy taszíthat el egy másik embert Istennek, minden ember Atyjának nevében - különösen nem ti, Isten gyermekei. Az Ő nevében egy ember sem - különösen közületek nem - emelhet kezet embertársára. Tegyétek félre akaratotok kardját, mellyel azért harcoltok, hogy egyedül a ti akaratotok érvényesüljön és vessétek el a hit, szeretet és remény magvait az emberek között. Mondom neked, az aratás bőséges lesz. Az új generáció megtanít benneteket a szív nyelvére. Megtanít benneteket arra, hogy elcsendesítsétek a gondolataitokat és szívetekben meghalljátok Isten hangját. Az új generáció új nyelvet ad majd nektek, a szív nyelvét és új fület a halláshoz. Ne hagyjátok figyelmen kívül a azokat az embereket, akik üzeneteket kapnak, mert ezzel súlyos hibát követtek el.
Legyetek hálásak ezért az új útért. Nem lesz könnyű az elején, de Isten, a ti szerető Atyátok leszáll a szívetekbe és felismeritek, hogy soha nem is volt távol tőletek. Felismeritek majd, hogy a világot zajok poklává tettétek. Olyan sok zajt hoztatok létre, hogy már nem halljátok meg szívetekben Isten halk suttogását. A végtelenül szerető Isten sohasem hagyott el benneteket. Őt hagyta el sok ember és nem hallgatott többé a szavára. Mára újra megnőtt az Isten utáni vágy, de rossz helyen keresitek Őt. A leghangosabb helyen keresitek Őt. Ott keresitek, ahol sokat beszélnek. Ott keresitek Őt, ahol nem adják meg szavának a lehetőséget, hogy szóhoz jusson. Nem tudjátok már meghallani Isten hangjának halk suttogását, mert a zaj fogatagában vagytok, amit a hamis tanítók és próféták, világi uraitok, a hatalmasok és a gazdagok kényszerítettek rátok. Ez az oka annak is, hogy olyan kevés szeretet van a világon.
Mert a szeretet úgy keletkezik, hogy odafigyelünk Isten halk suttogására.
Eljött az ideje, hogy elbúcsúzzam. Mondom neked: Tarts ki! Tarts ki az imádságban!
Egész éjjel. Mert ez a kegyelmek éjszakája. A menny kapui tárva-nyitva állnak és ma éjszaka angyalok sokasága gyújtja meg az Isteni tüzet sok ember szívében. Tarts ki az imádságban napfelkeltéig. Egy hónap múlva újra eljövök. Akkorra már sok minden megváltozik. Emlékezz vissza a korábbi két alkalommal adott útmutatásaimra! Ezek szerint éld az életedet! Ez a hivatásod. Ebben a hónapban böjtölj is! Böjtölj, hogy megtisztuljon a tested, és Urad, Istened virágzó lakóhelyévé váljon. A Boldogságos Szűz Mária szívébe zárt már téged. Közbenjár érted a Magasságbeli trónjánál!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek megáldanak téged."
Amint az áldás szavait elmondta, újra odalépett hozzám és megáldott, ahogyan azt az előző két alkalommal is tette. Ezek után eltávozott. Anélkül, hogy a szárnyait mozgatta volna, tekintetét az égre emelve súlytalanul ellebegett. A halk énekszó elnémult és a fény visszahúzódott az égbe.Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke

Tanuljatok meg megérteni


2. Üzenet: Szerda, 2008. június 25.Múltak a hetek. Azt tettem, amivel a hírnök megbízott. Imádkoztam, olvastam a Szentírást, amilyen gyakran csak lehetett szentmisére mentem, órákon át kitartottam a csendben és szentgyónáshoz járultam. Bízva szavaiban, teljes reményben vártam újbóli eljövetelét. Június 25-én ez be is következett. 18 óra körül lehetett. Épp a Jézus-imában voltam elmélyedve, amikor azt vettem észre, hogy egyre melegebb lett körülöttem. Kinyitottam a szememet és láttam, hogy a szobámat betöltötte ugyanaz a világos fény, mint egy hónappal azelőtt. A fényben újra megjelent a hírnök. Mosollyal az arcán üdvözölt.

"Isten, a mindenható Atya nevében légy üdvözölve, te, minden ember testvére és a Magasságbeli eszköze. Mondtam neked, hogy visszajövök és megmutatom neked az utat, amin járnod kell. Következő születésnapodig minden hónap 25-én eljövök hozzád, és további üzeneteket hozok. Aztán jön valaki, aki hatalmasabb nálam. A Magasságbeli hírnöke vagyok, egy angyal, aki kezdettől fogva az emberekhez küldetett, hogy Isten akaratát közvetítse. Meg fogod tudni a nevemet, de majd később.

" Körül vagytok véve olyan emberekkel, akik alázat nélkül, telve gőggel, álszent módon Isten nevében üzeneteket hirdetnek, melyek tévútra vezetnek titeket. Ezek a hamis tanítók a Magasságbeli nevét használják, hogy gyűlöletet vessenek el a népek között. Csak azon jár az eszük, hogy kasszáikat megtöltsék, titeket pedig a Sátán karjaiba kergessenek. Már nem a mennyei kincseket hirdetik nektek, hanem a föld minden gazdagságát ígérik. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne mártsátok kezeiteket ezekbe a vérfogó edényekbe, amiket nektek nyújtanak azzal a hazugsággal, hogy ez a Magasságbeli Isten akarata.
" Rabszolgák módjára hagyjátok magatokat önként a képmutatók erődítményeibe csábítani, akik hazugságokkal és hamis ígéretekkel hallgatásra bírnak benneteket, hogy birtokolják a szíveiteket és elvakítsanak titeket. Ügyes csellel elterelik a figyelmeteket a lényegesről. Elérték, hogy sok jelentéktelen dologgal foglalkozzatok és a lényegesre való törekvést - Isten, a ti mennyei Atyátok iránti érzéket - elvesztettétek. Egyre több ember helyezi a hiábavalóságokat arra a helyre, amely Isten lakhelye. Ha Istent, a magasságost jelentéktelenségek által kitaszítottátok, úgy elkezditek a semmiségeket életetek jelentős alkotórészeinek tekinteni, és imádni azokat, mint ahogy valaha Istent imádtátok.
" Újra meg kell tanulnotok megérteni, hogy nem saját magatokért vagytok a világon. Egymásért vagytok itt, hogy ebben a gyermeki közösségben imádjátok és dicsőítsétek Atyátokat, Istent, a Mindenhatót. Mondom neked: ragadd kézen nővéreidet és fivéreidet és meneküljetek ki ezeknek a hamis tanítóknak a börtöneiből, mert nem igaz, hogy nem tudjátok elhagyni őket. Keressetek menedéket az Egyház közösségében, mely Jézus Krisztus és az Istenanya, Mária örök védelme alatt áll. Bízzatok a pápában, mert ő meg fogja védeni Istengyermekeinek közösségét ezektől a tévtanoktól.
" Lesznek Istennek gyermekei, akik a nagyvárosok közepén szemlélődő lakóközösségekbe gyűlnek. Ezek a gonosz elleni erős pajzzsá nőnek a városokban. Imádságuk és önfeláldozó életmódjuk gazdag áldást és védelmet fog hozni lakóhelyüknek. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik elhagyják a városokat és Isten többi gyermekével elköteleződnek a világtól való elvonulásra. Ők az a generáció, akik imájuk és Istenben való életük miatt az angyalok seregei mellett fognak állni a gonosz hadseregével vívott kemény harcban. A "csend városait" fogják létrehozni, ahol mindenki menedéket talál, amikre senki nem emelhet kezet, mert Isten Lelkének védelme alatt állnak. A csend városaiban Isten gyermekei szabadnak nyilvánítják magukat a földi kötelékektől, és szíveikkel felszállnak Isten színe elé. Ott, Isten trónja előtt a Magasságbeli megtölti szívüket az Ő végtelen szeretetével, és visszaküldi őket a Földre, hogy kiárasszák a Magasságbeli szeretetét az egész teremtésre. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik családi körben készítik elő a Béke Fejedelmének visszatérését. Ilyenek lesznek a legtöbben. Nap mint nap ki lesznek téve a gonosz csábításainak, még jobban mint azok, akik elvonultan élnek, mert bennük még látja a gonosz az elcsábíthatóság lehetőségét. De Istennek ezek a gyermekei ellene fognak állnia Sátánnak. Újra meg fogják tölteni a templomokat és Jézus Krisztussal közösségben Isten arca előtt összegyűlnek.

A Szent Áldozat, mely Jézus Krisztus által valósul meg azáltal, hogy saját megkötözöttségeitektől megszabadultok, ismét felvirágzik és nagy üdvösség száll a világra. Sokan visszafordulnak, mert elegük lesz a hamis tanítók véréből és húsából. Hazatérnek Atyjukhoz, aki nekik élő vizet és az Élet Kenyerét nyújtja majd. Mindnyájan tudjátok, hogy mit várhattok Istentől, a ti Mennyei Atyátoktól. Újra meg kell találnotok szívetek mély csendjében azokba az ígéretekbe vetett bizalmat, melyeket Fián, Jézus Krisztuson keresztül adott nektek. Tegyétek félre a büszkeséget, hogy megváltozhassatok! Ne próbáljatok meg mindent egyedül megoldani vagy saját magatokon
segíteni. Szakítsatok régi énetekkel és helyezzétek életeteket Mária, az Istenanya kezeibe, melyek teljes szeretettel Istenhez, a Magasságbeli felé emelnek titeket. Ő az, akiben békét és örök boldogságot fogtok nyerni. Tegyétek félre a büszkeséget, a mohóságot és fösvénységet és a szeretet királysága meg fog jelenni köztetek!
Az a rögeszmétek, hogy itt a világ vége, hogy már nincs túl sok hátra. Azért hiszitek ezt, mert újra meg újra ezt mondják nektek. De ki mondja ezt nektek? Milyen kicsi a hitetek, hogy a Magasságos teremtésében kételkedtek?
Mindenből mindenkinek elegendő áll a rendelkezésére mindaddig, amíg annyit használ el, ami egy igazán elégedett életvezetéshez szükséges. Igaz, Jézus Krisztus megígérte nektek, hogy mindent megkaptok, amit az Ő NEVÉBEN kértek. De Krisztus nem ígérte meg az Ő Atyja nevében, hogy kielégíti kapzsi vágyaitokat a mind több pénz, kényelem és hatalom iránt, mert ezekre nincs szükségetek! Hagytátok magatokat megtéveszteni és most az Atya segítségéért kiáltotok. Isten, az Úr meghallotta gyermekei hívását és követeket küld, akik örömhírt hoznak - csak meg kell értenetek és el kell fogadnotok ezt. Cselekedjetek a szavak szerint, melyekben Isten kegyelméből és végtelen szeretetéből újra meg újra részesedhettek!

Ismerjétek fel, hogy néhányan közületek gyorsabban futnak át az életen és vannak, akik lassan mennek rajta végig. Figyeljetek egymásra, fogjátok meg egymás kezét és tanuljatok meg együtt járni! Együtt, Isten felé. Ő, a ti szerető Atyátok tárt karokkal vár rátok. És ti, amikor kéz a kézben hozzá siettek, nagy kegyelmi időben lesz részetek és előkészítitek az Ő Fiának visszajövetelét. Ne kérjetek jeleket és csodákat, mert ha kapnátok is ilyeneket, félreismernétek, és a gonosz művét látnátok bennük, vagy kételkednétek. Ne a jelekben és csodákban bízzatok, mert azok nagy része érzéki csalódás! Keressétek a jeleket a szívetekben, melyeket Isten, minden élet teremtője rejtett el! Ha megtaláljátok a jelet, akkor a legnagyobb csoda bennetek történik. Soha ne feledjétek: mindnyájan Isten gyermekei vagytok!
Jegyezz fel mindent, amit hallottál. Vidd el ezt az üzenetet a világba, hogy Isten gyermekei mind megismerjék.

" Újra megbízlak, hogy:
- Szüntelenül imádkozz!
- Imádd és dicsőítsd Istent, a mindenható Atyát!
- Hívd Isten Lelkét és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának nevét!
- Vésd a szívedbe az Írást, amit Isten, az Úr az embereknek adott!
- Menj szentmisére amilyen sűrűn csak lehetséges
- Valld be bűneidet, és bízz minden ember Édesanyjának közbenjárásában, akinek testéből a világ üdvössége született!
- Imádkozd a Rózsafüzért, mely sok enyhülést ad a világ gondjaira.

Ideje, hogy most elhagyjalak. Tudod, hogy egy hónap múlva újra eljövök. Legyél készen. Bár tudod a napot, légy éber, mert az órát nem tudod. Tarts ki most az imában, amíg el nem jön az éjjel, mert a mai nap kegyelmi nap a számodra. Maradj meg Isten Arca előtt és készíts helyet Neki a szívedben. Szenteld Neki a szívedet. Kérd az Ő Fiát, hogy legyen kegyelmes hozzád. Hívd le Isten Lelkét, hogy vezessen, óvjon, és végül bízd rá a lelkedet Szűz Máriára, hogy közbenjárjon érted a Szentháromság trónjánál. Áldott vagy az Atya a Fiú és a Szentlélek által!"

Amikor befejezte, odajött hozzám és a kezeit a fejemre tette, aztán jobb kezével keresztet rajzolt a homlokomra és megcsókolta azt. Aztán vette a jobb kezemet és keresztet rajzolt a tenyerembe majd ugyanezt tette a ballal is. Összetette a két kezemet, mint a múltkor, hátralépett egyet, beleolvadt a fénybe mely aztán eltűnt. Imában időztem az est bekövetkeztéig. Most itt ülök, és leírok mindent, amit a hírnök mondott.A látó útjának és megbízatásának kihirdetése
/Angelicus de Angelis testvér/1. Üzenet: Vasárnap, 2008. május 25-én

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke

2008. május 25-én történt. Éppen indultam lakásomat elhagyni azzal a szándékkal, hogy barátaimmal találkozzak, amikor előszobámat egy erős fény töltötte el. Nem tudtam, hogy mi történik körülöttem, amikor egyből a fénysugárból egy férfi kilépett. Fehér, egyszerű ruhába volt öltözve, testi alkata sovány és magas volt, szemei csillogtak mint két nap, de tekintete barátságos volt. Szemembe nézett és jobb kezének mutató ujját szája elé tartotta, mintha jelezni akarta volna nekem, hogy hallgassak.
Tekintetemet magához rögzítette és nekifogott a beszédnek:

"Eljött az idő!
Az emberiség megváltozik. A változás nagy ideje elérkezett. Több létezik már, mint amit ti észrevesztek. Minden ember Isten gyermeke, de sok ember elfelejtette Isten tanítását és parancsait. Az Úr Isten sok üzenetet és jelt küld nektek, de ti nem veszitek tudomásul. Mennyi idő kell még ahhoz, hogy észrevegyétek, hogy a ti modernizmusotok és felvilágosultságotok csak csalóka kép. Kívülről még megtartjátok a vallástok buzgósági formáit, de bensőtökben hódoltok büszkeségeteknek. Istennek képzelitek magatokat s nem csupán Isten templomának. Sokan közületek felállítanak maguknak egy sajátos vallási világot, hogy ezt aztán minél kényelmesebben rendezzék be. Azt gondoljátok, hogy Isten szeret titeket és emiatt akarja is, hogy kényelmesen éljetek. Az csábítók arra tanítanak ugyanis titeket, hogy az ők által tanított isteni hit által határtalan jólétet, sikert, boldogságot és egészséget értek el. Kényelemmel teljes földi életet prédikálnak nektek. Mit gondoltok, ki ezeknek a tanításoknak a szerzője? Tanítások, amelyek egyre jobban a földhöz kötnek titeket. Nagy tévedésbe estetek, mert éppen hogy nem a mulandó világhoz kell hogy kössétek magatokat! Ne higgyétek, hogy azok az üzenetek, amelyek hamis próféták és tanítók hirdetnek, Istentől, a mennyei Atyától és mindennek Teremtőjétől származnak! Isten tényleg akarja, hogy boldogok legyetek! De ti rabszolgává lettetek saját kényelmességeteknek és hagytátok hogy elcsábítsanak arra a hitre, hogy mindenki saját magának a felebarátja. Mindent, amit csak kaphattok, azt össze is gyűjtitek, keresvén, hogy birtoklással boldogok legyetek. De a birtoklás a föld és a múlandóság rabszolgájává tesz titeket. Törekedjetek az isteni boldogság után és térjetek meg! Valljátok meg bűneiteket és tartsatok bűnbánatot!
Isten, a mi Urunk, neked is küldött már sok képet, látomást és üzenetet, de te nem ismerted fel ezeket. Ezentúl sokat meg fogsz érteni ezekből, mert az Úr Isten küldött engem hozzád. Biztos légy abban, hogy minden mögött, amit te eddig nem fogtál fel, maga az Úr Isten áll. Mindenben Őhozzá akar téged hívni és melléd állni szeretetével. Légy tehát mindig hálás azért, ami vagy."

Egy pillanatig elhallgatott. Még mindig nem fogtam fel teljesen, hogy mi történik itt körülöttem. Előbb félelem és zavar töltött el, de másrészt ennek az embernek a szeretetteljes tekintete a biztonság érzését keltette bennem. Ezer meg ezer gondolat száguldozott egyszerre a fejemben, amikor az ajkam megszólalt:

"Te ki vagy?"
Észrevettem, hogy kissé mosolyogni kezdett.

"Én vagyok a Magasságbeli Hírnöke. Hozzád lettem küldve, mert az Úr Isten meghallgatta kiáltásodat és lelkeden tetszést talált. Látta, hogy megtanultál a zsoltárossal együtt az angyalok kórusába belekapcsolódni. Látta, miképpen vetted fel az Ő szavait szívedbe, amelyeket a próféták és szentek által adott. Meghallotta lelkedben a csendet és elkezdett lelked templomába bevonulni. Igen, hozzád küldettem, mert az Úr Isten tetszését találta benned. A várakozás és kiáltás ideje ezennel véget ért. Eljött az idő, hogy útra kellj. Te megtaláltad a szívedbe vezető arany kaput. Lépjél át ezen a kapun és keresd meg azt a kulcsot, amely Isten örök országába vezet."

Egy pillanatig megállt. Majd folytatta:
"Készen vagy?e, azt a művet elindítani, amelyet a Magasságbeli Isten rád bízni szándékozik?
Készen vagy?e annak a műnek elindítására, amely sok kegyelmet fog hozni az embereknek?"

Nem tudtam mit válaszolni. Minden olyen gyorsan jött. De a szívem hangja egy határozott IGEN?t mondott bensőmben. A hírnök, ahogyan magát nevezte, csendben s kérdő tekintettel rám nézett. Teljesen meghatódva attól a biztonságtól, amely a jelenlététől kiáramlott rám, már tudtam, hogy mit válaszolok:

"IGEN!"
Tekintete örömmel töltődött, majd így folytatta:

"Ez a te utad! Te megtaláltad és el is fogadtad! Te Istennek, a Magasságbelinek eszköze vagy. Ő, aki Fiát a földre küldte, hogy Jézusban Őt megtaláljátok, elküldi a Szentlelkét terád, hogy segítségedre legyen és hogy vezessen. Bízzál benne és nem fogsz tévedni. Az út, amelyen neked járnod kell, kemény és nehéz. Az út, amelyre Isteni hív, sok erőt és kitartást követel. Ellenségeskedést, kételyt és csúfolódást fogsz aratni, de ne engedj semmiben, mert a sátán erői mindent latba vetnek, hogy téged ebből az útból eltérítsenek. Ez lesz az az út, amely téged és nagyon sok Isten gyermekét az örök életbe fog vezetni.
Sokszor fogod feltenni magadban a kérdést, miért téged választott ki magának Isten és bízott meg ezen feladattal? Sokszor nem fogod megérteni, hogy Isten mért küldött téged erre az útra - akkor ne felejtsd el soha, hogy te magad voltál az, aki szabadon döntöttél arról, hogy a Magasságbelinek eszköze legyél.
Ne bánkodj, ha nem találod meg egyből az igazi szót. Amint kétely és félelem ellepi szívedet, csendesítsd meg szívedet és imádkozz Istenhez, Atyádhoz. Keresd a beszélgetést vele és Ő mindig meg fog nyugtatni. Leszáll szívedbe és megnyugtatja azt. Ő megmondja majd neked, hogy minden rendben van és amit tettél, az Ő akarata volt. Ő megóv és továbbsegít majd! Mindig, amikor azokon a szavakon kételkedsz, amelyeket mondasz vagy írsz, kiálts Istenhez és Ő megmutatja majd, hogy sok ember megérti az üzenetet és hogy ezekben az üzenetekben az Ő akarata nyilvánul meg. Az Úr Isten téged azért választott ki, hogy az Isten fiait olyan útra vigyed, amely nem minden embernek fog megfelelni, de azokon az embereken keresztül, akik ezen járni fognak, az egész emberiség és a világ számára üdvöt hoz. Sok ember az Isten hírnökeiben botrányt lát, megterhelésnek és ördögi dolognak nevezik. Igen sokan közületek is így gondolkoznak. Ezért mindenki vizsgálja meg, hogy kinek szava által száll szívébe Isten Lelke! Nehezen ismeri föl az ember az Isten hírnökeit, hiszen mindenben kételkedik, amit nem tud átlátni. Nemzetek kiáltanak Istenhez, hogy üzenetet küldjön nekik - s ha megkapják, nem hisznek benne.
Bízzatok a hitetekben! Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy az üzenetek kegyelem, amely mélyebb belátást nyit életetekbe. Ha eljön az idő, hogy az emberek ezt fölismerik, akkor az Isten hírnökeit és azok szózatait másképpen kezelik és megértik majd.
Kérlek, vedd fel megint cipődet és maradj imában addig, amíg a felkelő nap arcodat érinti. Imádkozz és legyen nyugodt szíved. Tarts ki imában egész éjszakán keresztül, hogy így a nap első sugarával Istennek, a Magasságbelinek Lelke rád szállhasson és megtöltse szívedet. Ő majd táplálja szívedben az isteni szeretet lángját. Ne félj és beszélj minden embernek arról, amit mondottam neked és még mondani fogok. Ne félj, mert utadon őrködik fölötted Szűz Mária, a világ Anyja. A mennyek királynője, őrködik fölötted szeretetteljes szemekkel, óvó kezekkel és anyai szívvel!
Imádkozz!
Dicsérd és áldd Istent, a mindenható Atyát. Hívd le Isten Szent Lelkét és fohászkodj Isten Fiához, Jézus Krisztushoz. Fogadd szívedbe azt a szót, amelyet Isten az emberiségnek adott. Hallgasd a szentmisét ahányszor csak lehetséges. Valld be bűneidet és bízzál az emberiség anyjának könyörgésébe, Ő, akinek testéből az üdvösség megszületett. Mondd el a rózsafüzért, mert benne rejlik a világnak sokféle üdvössége. Tarts ki és várj rám. Visszajövök majd, hogy utadat megmutassam! Légy állhatatos és soha ne veszítsd el a reményt! Meg vagy áldva az Atya a Fiú és a Szentlélek által!"

Miután ezt elmondotta, felém lépett, mindkét kezét a fejemre tette majd jobb kezével keresztet rajzolt a homlokomra és megcsókolt ezen a helyen. Azután megfogta a jobb kezemet és a tenyerembe rajzolt egy keresztet ujjával, majd ugyanezt tette a bal kezemmel. Összecsukta imára a két kezemet. Erre visszalépett egy lépéssel és eltűnt, amint jött: összeolvadt az erős fénnyel, amely maga is fokozatosan eltűnt. Izzadástól átnedvesedett ruhában itt álltam tehát előszobámban, még mindig fel nem fogva, hogy mi történt az imént. Kételkedni kezdtem abban, vajon ez jelenés, látomás vagy hallucináció volt?e? De észrevettem az imához összetett kezemet: mit tehetek most?

Levetettem a cipőmet és visszamentem a szobámba. Letérdeltem a földre és elkezdtem imádkozni. Egész éjjel imában maradtam, várván az első napsugárra, amely a szobámba hatol.
Ezt az éjszakát soha el nem fogom felejteni.


FORRÁS: http://www.botedesherrn.com/hu/index.htmVissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe