Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

angelico_szuzanya

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > Mások által > Angelico üzenetek

A Szűzanya 1. üzenete

"Érezd, hogy anyai kezem hordoz téged."


2008. augusztus 9. szombat

A mai nap különösen gazdag volt kegyelmekben. Éppen a szüleimnél vagyok Kaerntenben. Az első jelenés óta eltelt heteket sötét alakok kísértései jellemezték. Gyakran ébresztett álmomból hangos kopogtatás vagy rosszindulatú nevetés. Az is előfordult, hogy amikor el akartam kezdeni imádkozni, valami összeszorította a torkomat, és nem kaptam levegőt. Ezek a kísértések különösen az utóbbi két hétben megsokszorozódtak. Most, hogy szüleimnél vagyok látogatóban, délután fogtam egy gyertyát és elindultam a Mária-barlanghoz, hogy ott a Szűzanya segítségét kérjem. Kb. 16.30-kor értem a barlanghoz. A Mária-szobor összekulcsolt kezeivel, égre emelt tekintettel egy sziklahasadékban áll. Fehér ruhát visel kék övvel. Előtte a földön található egy kereszt, amelybe gyertyákat lehet állítani. A sziklákon elhelyeztek még egy nagy rózsafüzért is. Balra áll egy térdeplő imádkozáshoz és pontosan a szobor és a kereszt előtt középen van a földön egy kő, melyre letérdeltem. Felnéztem a szoborra és úgy kértem az Istenanya támogatását. Segítségét kértem ebben a nehéz időben. Vezetését kértem az angyal útmutatásaival kapcsolatban. Közbenjárását kértem magamért és mindazokért az emberekért, akik írtak nekem és imáikba foglaltak. Miközben ott térdeltem és az Istenanyát segítségül hívtam, hallottam, ahogyan megszólaltak a két helyi templom harangjai. Tehát 17.00 óra volt. Hirtelen szél kerekedett a barlangban és ragyogó fény áradt szét a szobor körül. Ekkor a Szűzanya ruhája a légfuvallat hatására lobogni kezdett a szélben. Azt gondoltam, nem hihetek a szememnek, mert úgy tűnt, mintha a szobor élni kezdene. Ettől megijedtem, továbbra is térdeltem a kövön és nem tudtam levenni a szememet a szoborról. Ekkor a szobor lehajtotta a fejét és mosollyal az arcán lenézett rám. Majd kitárta két kezét és így szólt:

"Kedves gyermekem, ne félj. Semmiféle gonosz hatalom nem lesz képes téged utadtól eltántorítani. Védelmem alatt állsz. Nekem szentelt szívedet közbenjáróként Isten trónja elé viszem. Ne lanyhulj az imádságban! Isten Igéjének szenteld magad! Hívd segítségül Fiam, Jézus szent nevét! Imádkozd a rózsafüzért! Valld meg bűneidet! És mindenek előtt: vedd magadhoz Fiam szent testét, ahányszor csak tudod, mert Ő mindig erősítő táplálék lesz számodra. Hallgass az üzenetekre, amelyeket Isten az Ő angyalán keresztül ad neked. Ne törődj azzal, mit gondolnak rólad mások, és ne rejtőzz el. Ne félj, mert Isten áldása van veled. Menj ki a világba és add át minden embernek a Neked adott üzeneteket. Sokan fogják követni őket és egyre növekvő termékeny közösséggé alakultok. Az angyal még sok mindent tudomásodra hoz, ami történik még. Bízzál a szavában és sem neked, sem az "Isten Gyermekei" közösségnek nem esik semmi bántódása.

Igen, nehéz idők is jönnek még számodra, a sötétség szellemei sokszor megkísérlik még, hogy a helyes útról eltérítsenek és kínozni fognak. Azonban nem történik veled semmi baj. Közbenjárásomra Isten maga tartja föléd oltalmazó kezét. Akkor is, amikor a sötétség erői, mindenekelőtt pedig királyuk, a Sátán megpróbálnak téged félrevezetni - légy állhatatos és bízz anyai oltalmamban. Valld meg bűneidet, és így szívedet tisztára mostad. Ne félj attól, hogy ki vidd a világba az üzeneteket. Az emberek éhezik azokat és az idő elérkezett! Imádkozz azokért a szegény lelkekért, akik még távol vannak Istentől, mert nagyon szenvednek, és sok imádságra van szükségük. Nem azért, hogy Isten újra szeresse őket- mert Ő mindig szeret - , hanem hogy a Sátán kiköltözzön a szívükből, és így újra felszabaduljanak a Szentlélek tüzének befogadására, és hogy megtisztuljanak és újra a Mindenható Atya lakóhelyévé váljanak. Anyai áldásom kísér majd téged. Istennek nagy terve van veled. Kövesd szavait és útmutatásait és nagy boldogságban lesz része a világnak. Gyere el újra és én várni foglak! Ha menedéket keresel, hívj engem itt újra, mert ez megszentelt hely. Érezd, hogy anyai karom hordoz és oltalmaz téged. Istennek, az Atyának, Fiamnak, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek az áldása nyugszik rajtad."

Ezután újra összekulcsolta a kezét, felemelte a fejét és az égre tekintett. A szél lassanként elállt. A ruha újra merev lett és a szobrot körülvevő fény eltűnt. Még mindig a kemény kövön térdeltem. Képtelen voltam felfogni, ami az imént történt. Egy ideig még a barlangnál maradtam, hogy összeszedjem magam, majd hazaindultam. Most pedig leírom, mi is történt és mindenki számára hozzáférhetővé teszem.
A Szűzanya második jelenése


2008. szeptember 28. Vasárnap.

Szűzanya intelmei
Ahogy nekem Gabriel Arkangyal meghagyta, visszautaztam otthonomba, hogy a Szűzanyát felkeressem a barlangban! Mindjárt szombaton meg is akartam látogatni. Már a barlanghoz vezető úton hallottam egy hangot, hogy ne menjek oda. Én mégis tovább mentem, és amikor a barlanghoz érkeztem, láttam, hogy sok ember gyűlt össze imára. Ez valóban nem a megfelelő nap volt. Elhatároztam, hogy vasárnap ismét kimegyek, és úgy 14 óra tájban útra keltem. Rövid negyed óra múlva megérkeztem a barlanghoz. Ez valóban egy szép nap volt, mindjárt letérdeltem és imádkozni kezdtem. Miközben a rózsafűzért imádkoztam, éreztem, hogy egy lágy szellő hatol be a barlangba. Egy csodálatos virágillat terjedt szét. Feltekintettem a Mária szoborra, és amint a múlt alkalommal, a szobor körül fényesség keletkezett és a faszobor életre kelt. A Szűzanya lepillantott rám, széttárta karjait és rám mosolygott.
"Kedves Gyermekem! Milyen szép, hogy eljöttél. A MŰ már elkezdődött és hamarosan elérkezik az idő. Készüljetek erre a kemény időre! Készüljetek fel imádsággal és Isten Igéjével! Bízzatok a papok segítő kezeiben és vegyétek magatokhoz az Oltáriszentséget."

Kérés a papokhoz
"Legyetek alázatosak kedves gyermekeim. Különösen a papok. Ők a pásztorok, akik a nyájra vigyáznak. Oh, kedves gyermekem, hány pásztor törődik még a nyájjal? Ők kipihenik magukat egy fa árnyékában és a nyájat egyedül hagyják. Alszanak, miközben a farkasok rátörnek a nyájra és oly sok bárányt magukkal ragadnak. Hányan kutatnak még egy elveszett juh után? Oly sok pásztor dől hátra és arra vár, hogy minden bárány magától találjon vissza az akolba. Azt mondom neked: Egyedül csak nagyon kevés juh talál vissza! Ők tájékozatlanul bolyongnak össze-vissza és nem tudják, hogy hol van a pásztor. Még akkor is, ha sok idő után újra látják a pásztort - akkor hányan fognak még emlékezni rá? Hányan bíznak még ebben a pásztorban? Különösen a papoknak kell bizakodókká válni és nagyon sokat imádkozni. Nekik Isten Birodalmáról kell a híveknek beszélni és el kell vinniük hozzájuk az Oltáriszentséget! A papok ne hallgassanak, ha látják, hogy egy másik pap nem látja el a szolgálatát Isten nyájánál. Figyelmeztessétek egymást! Ám soha ne felejtsétek el egymást szeretni. Csak ahol a szeretet uralkodik, ott tud az Isten is uralkodni!"

Mária kérése: legyetek pásztorok!
"Kedves Gyermekem, kérlek Téged: Kelj útra és légy Pásztor! Indulj és készülj fel egy nyáj vezetésére. A Mennyei Atya mindent a szívedbe helyezett, ami ehhez szükséges. Fiam irányítja majd a lépéseidet és a Szentlélek a szavakat nyelvedre adja.

Kérlek: Értesítsd a papokat az üzenetekről,

hogy megismerjék azokat és visszaforduljanak. Oly sokan maguk is elvesznek. Sokan nem érzik már a szívükben a mennyei szeretet lángolását és nincs bennük alázatosság az oltár legszentebb Oltáriszentsége iránt. A papok újra imádkozzanak többet. Ne legyenek mások, mint Isten Szolgái. Ti pedig, akik egy nyáj juhai vagytok: bízzatok pásztoraitokban, kövessétek őket és legyetek engedelmesek. Ha az oltárhoz járultok, hogy Fiam Testét magatokhoz vegyétek, azt mondom nektek:

Térdeljetek le és nyissátok ki ajkaitokat! Mit keres a Legszentebb a föl nem szentelt kézben?

Nektek ismét alázatossá kell válnotok és Fiam Testét közvetlenül a papok kezéből vegyétek magatokhoz. Mutassatok alázatot Isten e végtelen szeretetének égi AJÁNDÉKA előtt! A gőg az, ami arra késztet benneteket, hogy Fiam Testét kezetekbe téve akarjátok átvenni. Ez azonban megsebzi Fiam legszentebb Szívét és az én anyai szívemet! Ha nincs alázatotok papjaitok előtt - akkor hogy lehet alázatotok Istenetek előtt? Ki tud közületek még alázatosan térdelni az Atya előtt, anélkül, hogy arra ne gondoljon, fájnak a térdei?
Térjetek meg! Imádkozzatok!

Kérlek Benneteket: Imádkozzátok együtt a rózsafüzért Fiam Teste előtt:

Gyertek Isten színe elé és imádkozzátok a rózsafűzért! Sokan figyelmetlenül imádkozzák és csupán kórusban, a többiekkel együtt mondják. Miért? Miért nem ismerik fel egyre többen ezen ima erejét? Szólítsátok fel erre a híveket! Sok függ ettől!

* Kérlek benneteket: hallgassatok Isten Szavára. Naponta vegyétek kézbe Szavait és engedjétek a szívetekbe hatolni!
* Kérlek benneteket: Gyónjátok meg bűneiteket és vegyétek magatokhoz Fiam Testét!
* Kedves Gyermekem: bízzál az égi segítségben, amelyben a mindenható Atya részesít. Csak gondoskodj arról, hogy az üzenetek kijussanak a Világba. Az idő szorít. Az Őrangyal már tudatta veled, hogy rossz idők jönnek az emberiségre. Siessetek elkezdeni a Művet. Siessetek Isten Üzenetét az embereknek kihirdetni. Gyűljetek össze és kezdjétek el a várost építeni -benne mindenki biztonságban lesz, aki tiszta szívvel kopog a kapuján!

Légy éber,
mert Isten betekintést akar nyújtani neked! Légy éber!
Légy mindig biztos a segítségemben! Védelmem alatt állsz! Angyalok seregét küldtem ki, hogy a pokol hatalmát távol tartsam Tőled! Ők nem hagynak fel! Túlságosan félnek az üzenetektől! Sok minden megváltozik! Sok szörnyűség történik még mielőtt az örök királyság korszaka beköszönt. Sok minden fog megváltozni!
Minden égi hatalom Áldása legyen veled!"

Mint augusztusban, ismét összekulcsolta kezét, feltekintett az ég felé és merev lett. A fény eltávozott a barlangból és eltűnt. Még egyszer virágillat lengett el mellettem. Elimádkoztam még egy rózsafűzért a barlangban és ezt követően haza indultam.Forrás: http://www.botedesherrn.com/hu/index.htm


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe