Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Eisenberg

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések


Eisenberg
A titokzatos fűkereszt története
Ausztriában, Magyarország és Szlovénia határához közel, a magyar határtól 30 km-re található Eisenberg.Aloisia Lex asszony


1907 és 1984 között itt élt egy Aloisia Lex nevű egyszerű parasztasszony. 12 gyermeket nevelt fel, akik számára kemény munkával teremtette meg a mindennapi kenyeret. 1954. szeptember 8-án éjjel kislánya álmában látta a Szűzanyát, majd délután 14 órakor a kertjükben is megjelent neki a Szent Szűz. A kislány elmondása szerint a jelenség hófehéren világító volt, fénysugarakkal a feje körül, kezeit imára kulcsolva tartotta, és azon hosszú rózsafüzér függött kereszttel.
A fűkereszt. 1956.1955. október 13-án este maga az édesanya részesült látomásban. Egy hófehér alakot vett észre a kertjében, világító fénnyel a feje körül, amely néhány perc múlva eltűnt. Egy évvel később, 1956. szeptember 6-án Aloisia asszony korán reggel a megfeszített Jézust látta: elevenen, vérző sebekkel, teljes életnagyságban állt előtte. A meglepődött asszony irgalomért könyörgött szerettei és saját maga számára. Jézus rátekintett, és szeretetteljes hangon így szólt hozzá:

"Bűneid és meghalt szüleidnek a bűnei is meg vannak bocsátva."

Ekkor eltűnt a jelenés.

Ugyanezen a napon Lex asszony részt vett a szentmisén. Délután három órakor, amikor az állatait akarta megetetni, ámulva állt meg gyümölcsöskertjében, ott, ahol közel egy éve a hófehér alakot látta. A fű elhervadt, méghozzá pontosan kereszt alakban, körülötte pedig minden élénkzöld! A következő napon esős idő volt. Amikor családjával együtt kiment a kertbe, hogy a különös dolognak végére járjon, mindannyian elcsodálkoztak. A kereszt még sokkal jobban látszott. 1956. szeptember 14-re, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére a titokzatos kereszt tökéletesen kiformálódott. Ekkorra már a környéken mindenki kíváncsi volt rá.

1968-ban négy márciusi napon sok ember láthatott az eisenbergi titokzatos keresztnél napcsodát. Ezek március 19-én, 23-án, 24-én, és 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén történtek. A március 23-i napcsodánál a jelenlévők egy csodálatos fénykeresztet figyelhettek meg, amelynek közepében a Nap állt, s beragyogta az eget. A jelenség közel háromnegyed óráig tartott, és minden jelenlévő látta, de szinte valamennyi máshogyan. Volt, aki úgy látta, hogy rettenetes nagy sebességgel forgott, majd hirtelen megállt, csillogó ezüst fényt árasztott, s aztán tovább forgott a Nap ugyanolyan sebesen, mint előtte.

1968. március 24-én is többen látták a napcsodát, amely röviddel 13 óra után történt. A Nap hirtelen ezüstös-sötétzöld korongként jelent meg, amely önmagában forgott. A Nap körül koszorú volt látható, kiterjedése a Nap átmérőjének többszörösét tette ki. A Föld felé fény-út vezetett. A koszorú és a fény-út gyorsan változtatták színüket. A napkorong különböző részeiből ív alakú pályán, világosan fénylő, ezüstös csillagok repültek ki. Szabad szemmel is a Napba lehetett nézni, csak egészen enyhén vakított a fénye. Egy-egy pillanatban a fénykoszorúnak csak egy határozott színe volt. Mégis minden színnek sok árnyalata volt képviselve. Mindez kb. húsz percig tartott, majd a Nap ismét fényesebb lett.

A történtek megváltoztatták Aloisia Lex életét. Az egyszerű parasztasszony látnok lett, aki az égiek üzenetét közvetítette az Egyház és az egész világ számára.


Üzenetek az Egyház AnyjátólÜzenetek az Oltáriszentségről

A Szűzanya ezt mondta Lex asszonynak: " Jézus szeretete az Oltáriszentségben nem ismer határt. Tudja és várja, hogy mindig jöjjenek hozzá olyanok, mégha kevesen is, akik szeretettel és alázattal vágyakoznak utána. Ezért marad jelen mindvégig az Oltáriszentségben. Mily nagy Jézus öröme, amikor alázattal és szeretettel térdel előtte valaki, hogy magához vegye Öt. A kevélyeknek nem tudja odaajándékozni magát. Az alázatos szívekbe azonban betér."

"Megváltói Szívének minden szeretetét odaajándékozza Jézus minden szentáldozáskor azoknak, akik ezt engedik és vágynak erre. Sok erőt, vigaszt és segítséget tartogat mindenki számára, aki Hozzá jön. Gondoljátok meg gyermekeim, mily nagy szükségetek van Jézusra! Nélküle nincs életetek. De hogy az Ö életének teljességébe befogadhasson benneteket, ahhoz alázattal és nyitott szívvel kell feltekintenetek rá.Üzenetek a Szűzanya Szeplőtelen Szívéről

"Szeplőtelen Szívem megvéd benneteket a gonosz minden támadásával és hazugságával szemben. Ha teljesen rábízzátok magatokat Szeplőtelen Szívemre, akkor már nincs mitől félnetek. Szeplőtelen Szívemben egyre inkább megszeretitek Istent, és egyre boldogabbak lesztek."
"Szeplőtelen Szívem kimondhatatlanul aggódik gyermekeim miatt. Meg akarom lélekben újítani őket, hogy újra igaz szeretettel tudjanak szeretni. Ehhez csak követniük kell engem és arra ügyelniük, hogy tiszta legyen a szívük. Csak tiszta szívben lángolhat fel az igaz szeretet!"


A Szűzanya mondta a látnoknak: "Leányom, az Egyház Anyja vagyok. Az egész Egyház rám van bízva. Szent Fiam adta át nekem. Ez nem jelenti azt, hogy ő visszahúzódna Egyházától. Ó, nem. Ő az Egyház feje, és az is marad. Az Egyház az Ö szeretett Jegyese. De engem kért meg Fiam, hogy mint Édesanya, minden anyai feladatot vegyek át az Egyházban. Az Ö szent akarata szerint vagyok én egészen az Egyház Anyja."

"Mint az Egyház Anyjának, jogomban áll figyelmeztetni az Egyház pásztorait, hogy a keresztényeknek a helyes utat mutassák, és ők is azon járjanak. Fiam megbízásából figyelmeztetnem kell őket, hogy a Sátán minden csapdájából ki kell szabadítaniuk a keresztényeket. Sok pásztor kevély és ez nagy veszély az Egyház számára. Aki kevélyen feltartja fejét, annak a Sátán dirigál. Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így láthattok világosan." Elkerülendő azt a hibát, hogy az üzenetekből csak azokat a részleteket halljuk meg, amelyek másokra vonatkoznak, vegyük fontolóra még egyszer a Szűzanya szavait! "Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így láthattok világosan."

Az egyház nemcsak papokból, püspökökből áll, az Egyház mi vagyunk. Állapotáért közös felelősséggel tartozunk. Érdemes tehát inkább magunkon kezdeni a vizsgálatot, mintsem a papok gyöngeségeit kémlelni, azokon megbotránkozni, s azokat szétkürtölve másokat is megbotránkoztatni és az Egyházat lejáratni. Gondoltunk-e már arra, hogy a kevésbé buzgó papok milyen ok miatt kezdtek elhidegülni a hívektől vagy a hivatásuktól? Gondoltunk-e arra, amikor tapintatlanul és kegyetlenül kritizáltuk őket, hogy ők is éreznek? Imádkoztunk, böjtöltünk-e értük eleget, vagy széthúzással, pártoskodással szaggatjuk Krisztus titokzatos testét, s szíveinkben, közösségeinkben a Sátán dirigál? Az Egyház Anyja kérlel bennünket: "Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így láthattok világosan."
A Szűzanya mondja: "Leányom, mondd el mindenkinek újra és újra, hogy naponta imádkozzák a rózsafüzért. Ha a rózsafüzért imádkozzátok, köztetek vagyok, veletek, és értetek könyörgök. Természetesen nem csak elmondanotok kell a tizedeket, hanem imádkoznotok. Meg kell nyitnotok szíveteket az Angyali üdvözlet és a szemlélt titkok előtt. Aki naponta imádkozza a rózsafüzért, az nagy örömet szerez nekem. Olyankor egészen közel vagyok hozzátok. Minden rózsafüzér-imánál messzire vissza kell húzódnia a Sátánnak, követőivel együtt. Ö nem bírja elviselni az Ég állandó üdvözlését."

"Aki engem követ, és naponta imádkozza a rózsafüzért, az nem veszhet el. Isten világossága és szeretete mindig élő lesz a szívében. És a vágy is egyre erősebb lesz benne, hogy Isten szent akarata előtt meghajoljon."

"Aki nap mint nap imádkozza a rózsafüzért, az egészen az Én gyermekem lesz. Teljesen anyai védelmem alatt fog állni, és így minden veszélytől meg tudom őt óvni." Az elkövetkezendő nagy megpróbáltatások és megújulás idejére is ezt tanácsolja a Szűzanya: "Aki a napi rózsafüzér-ima által különleges védelmem alatt áll, annak nem kell félnie, amikor Isten beavatkozik a történelembe!
Aki a rózsafüzér által az én gyermekem, annak Édesanyja vagyok minden mennyei hatalmammal. Sohase felejtsétek el, hogy az angyalok megszámlálhatatlan serege mindig készen áll szolgálatomra. Egyetlen intésemre szent angyalaim biztos védelmébe kerültök. Jól jegyezzétek meg, hogy gyermekeimet senki sem szakíthatja el tőlem. "A kereszt 1984 decemberében.Üzenetek a bűnbánatról

A Szűzanya mondja: "Gyermekeim! Csak a bűnbánat által menthetitek meg lelketeket. Csak így nyeritek el Isten kegyelmét. Csak a bűnbánat által ajándékozza nektek irgalmát a jó Isten. Az ő irgalma nélkül nem tudtok a Sátán hatalma alól megszabadulni. Bűnbánó lelkület nélkül testi és lelki veszélyben éltek. Ha viszont követitek a bűnbánatra való felhívásomat és megtértek, elnyeritek a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Ez csak rajtatok múlik, gyermekeim. Ha bűnbánatot tartotok, Isten boldog gyermekei lehettek."

Isten végtelenül szereti az embereket. Azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük őt, egymást és önmagunkat. Amikor bűnt követünk el, végtelenül szerető Atyánkat bántjuk meg, s ezzel egyidőben valószínűleg valamely embertársunkat is megsértjük, és megsebezzük önmagunkat is, mert engedjük, hogy a bűn elszakítsa lelkünket éltető forrásától. A szakadás nyomán azonnal megszületik a kísértés: elkeseredünk, mert elestünk, mert nem voltunk erősek a megpróbáltatásban, mert sikertelenség, kudarc ért minket. Minek gyónjak, mikor alkalomról-alkalomra ugyanazokat a bűnöket sorolom el? Visszahúzódunk önmagunkba, s ezer pótcselekvést keresve hagyjuk, hogy imaéletünk, szentségi életünk, hitünk zsugorodjon, míg végleg hűtlenné válunk - talán örökre.

Egy tündöklően tiszta lelkű fiatal kármelita apáca, Kis Szent Teréz, megmutatta, hogyan kell leküzdeni ezt a kísértést.

Kis Teréz felismerte, hogy megmaradni az elkeseredettségben egyenes út a hűtlenséghez. Megértette, hogy önmagától sohasem lesz képes olyan választ adni Isten szeretetére, amely méltó hozzá. Ö, akiben óriási vágy volt az életszentségre, tudomásul vette erőtlenségét, hogy önmaga nem képes kitartani a jóban, s mivel nem látta megvalósíthatónak, hogy az életszentségre saját érdemei miatt jusson el, a Végtelen Gyöngédség karjaiba vetette magát. Kis útjának jelszava: önátadás. "Hogy a tökéletes szeretet egyetlen aktusában éljek, átadom magam..." Azt a megbízást adta szívének, hogy minden dobbanásával újítsa meg ezt az önátadást.

Ezzel a minden szívdobbanással megújított önátadással Teréz megnyílt arra az ajándékra, amit csak Isten adhatott meg számára: mindent kapott, saját magát is, Istent is Istentől. Tehát nem megmaradni a bűnben, hanem gyónni, gyónni, gyónni, hogy méltó szentáldozáshoz járulhassunk, mert csak a szentségi élet által tudjuk befogadni a legfőbb ajándékot, Istent magát, mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy megtanuljunk megmaradni a jóbanAloisia LexIma a fűkereszt csodáját adó Jézushoz

Megfeszített Jézus, aki a titokzatos fűkereszt csodáját adtad, neked adom egész sebzett múltamat. Szent Sebeidre és szenvedéseidre kérlek, munkáld bennem az igaz bűnbánatot! A Szentlélek kiáradása taszítsa el démonaimat, akik múltamba zárnak, akik miatt kételkedtem irgalmadban és végtelen hatalmadban. Jézus, tőled elég csak egyszer kérnem, neked adom hát bűneimet, gyöngeségeimet, bukásaimat, nem is sejtett hibáimat, s mindent, ami bennem szeretetedért kiált, hogy Te helyezd az Atya kezébe. Szabadítsd meg szívemet a szorongástól, érints meg új életre keltő szereteteddel, hogy bátran, bizalommal álljak fel újra, s új lendülettel tegyem jóvá az elvesztegetett időt. Uram, vezess a belső imában, hogy nyugtalanság és félelem nélkül éljek, nem ismerve más gondot, mint azt, hogy teljesítsem Mennyei Atyánk akaratát. Adj nekem halló szívet, hogy a Szentlélek szavára hagyatkozva és a neki való engedelmességben megtapasztaljam a Veled való szüntelen egyesülést!
Ámen.


A kereszt ma is élTérkép:
Eisenberg elhelyezkedése a környező települések között

Forrás: A titokzatos fűkereszt. Szent Gellért Egyházi Kiadó. Szeged, 2005.
http://www.kommherrjesus.de/maria-miterloeserin/sites/index-8.html
http://www.eisenberg.org/zp-gal/index.php
Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe