Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

eugenia2

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelüznet2. füzet


Ezt a füzetet egy napon a Sátán megkaparintotta, és fedőlapját ollóval összevagdosta.


A második füzet 1932. augusztus 12-ével kezdődik.


Azért szólok hozzátok, hogy az élő vizek forrását fakasszam, amely mától kezdve az idők végeztéig soha nem fog elapadni. Hozzátok jövök, teremtményeim, hogy feltárjam előttetek atyai Szívemet, amely a szeretettől lángol értetek. Azt akarom, hogy végtelen és irgalmas szeretetem tanúi legyetek. Nem érem be azzal, hogy feltárom előttetek szeretetemet, gyermekeim. Meg is akarom nyitni számotokra Szívemet, amelyből éltető kegyelmi forrás fakad, hogy minden ember csillapíthassa szomját. Ha e forrásból isztok, olyan örömökben lesz részetek, amilyenben eddig még nem volt amiatt a túlzott félelem miatt, amelyet irántam, gyöngéd Atyátok iránt éreztetek.

E forrást akkor fakasztottam, amikor megígértem az embereknek a Megváltót. A megtestesülés óta pedig Szent Fiam Szívén keresztül árad felétek. /Eugénia anya megjegyzése: "Ezt a forrást mindennap látom azóta, hogy a Mennyei Atya beszélt róla."/ De szeretetem arra késztet, hogy még többet tegyek. Megnyitom előttetek, gyermekeim, atyai Szívemet, amelyből az üdvösségnek ez a forrása buzog. Megengedem, hogy szabadon merítsétek e forrásból mindazt, amire az időben és az örökkévalóságban szükségetek van.

Ha meg akarjátok tapasztalni, milyen hatalmas ereje van e forrásnak, amelyről beszélek nektek, tanuljatok meg jobban megismerni és szeretni Engem. Azt kívánom, hogy ne csak mint Atyát tiszteljetek és szeressetek Engem, hanem mint bizalmas barátotokat is. Miért csodálkoztok azon, amit mondok nektek? Talán nem a saját képmásomra teremtettelek benneteket? Hasonlatosságomra teremtettelek titeket, hogy természetes legyen számotokra, hogy beszéltek Atyátokkal, teremtő Istenetekkel és jelenlétében éltek. Gyermekeim, irgalmas jóságom által istenatyai szeretetem birtokosaivá lettetek.

Szent Fiam, Jézus Bennem van és kölcsönös szeretetünk, a Szentlélek által Én Őbenne. A Szentlélek egyesítő ereje révén teljesen egyek vagyunk. Fiam Szent Szívében találhattok rá az élő vizek forrására, s abból bármikor meríthettek. E Szív mindig csordultig telve van az üdvösség éltető forrásvizével. Győződjetek meg róla, hogy e forrás, amelyet Fiam számotokra fakasztott /27/, mily hűsítő és kellemes. Jöjjetek tehát Hozzám Fiam által, és közöljétek velem bizalmasan kívánságaitokat. Megmutatom nektek ezt a forrást, olyannak ismertetve meg magamat veletek, amilyen valójában vagyok. Amikor már ismerni fogtok Engem, szomjatok csillapulni fog, erőre kaptok, kigyógyultok lelki bajaitokból s félelmeitek eltűnnek. Szívetekben nagy lesz az öröm, szeretetetek tökéletesedik, s lelketek eddig soha nem ismert nyugalmat talál.

"De hogyan tudunk Hozzád jönni, Atyánk?" - fogjátok Tőlem kérdezni. Ó gyertek a bizalom útján, szólítsatok Atyátoknak, szeressetek és imádjatok Engem lélekben és igazságban. Ez elegendő lesz ahhoz, hogy ez az üdítő s rendkívül hatásos forrásvíz szomjatokat oltsa.

Ha va1óban akarjátok, hogy e víz mindent megadjon nektek, ami ahhoz szükséges, hogy megismerjetek és szeressetek, vagy ha hidegnek és közömbösnek érzitek magatokat, hívjatok csak Engem, Atyátokat, és Én hozzátok jövök. Forrásomból szeretetet, bizalmat meríthettek és elnyerhetitek mindazt amire szükségetek van.
Mindenekelőtt azt óhajtom, hogy mindannyian megismerjetek. Ezáltal már itt a Földön mindnyájan örvendezhettek jóságomnak és gyöngéd szeretetemnek. Váljatok azok apostolaivá, akik még egyáltalán nem ismernek Engem, vagy nem ismernek helyesen. Meg fogom áldani fáradozásaitokat és erőfeszítéseiteket, s nagy dicsőséget készítek elő nektek az örökkévalóságban.

Drága gyermekeim! "Én vagyok a "szeretet óceánja". Ez egy további bizonyítéka atyai szeretetemnek, amellyel kivétel nélkül mindannyiótok iránt viseltetek korra, rangra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Nem zárom ki a különféle közösségek és szekták tagjait sem, a hűtleneket és közömböseket sem. Mindent átfogó szeretetembe belefoglalom összes értelmes teremtményemet: az egész emberiséget.

Íme a bizonyíték: a "szeretet óceánja" vagyok. Megismertettem veletek a forrást, mely atyai Szívemből fakad, hogy szomjúságotokat oltsa. Hogy megtapasztalhassátok, mennyire jó vagyok mindenkihez, megmutatom nektek szeretetem óceánját. Ebbe minden latolgatás nélkül nagy bizalommal vethetitek bele magatokat. Miért? Azért, hogy ebben az Óceánban elmerülve a bűnöktől és a rossz hajlamoktól megtisztuljon lelketek. Így meg tudtok változni és boldogok lehettek, megtanulhattok jónak lenni és szeretettel cselekedni.

Ha tudatlanságból vagy gyöngeségből mégis visszaestek bűneitekbe, akkor ismét merüljetek el a szeretet óceánjában, hogy ott újra megtisztuljatok. Így szentekké tehetlek benneteket, ahogyan Én, a ti Atyátok is szent vagyok. /28/

Akarjátok-e, gyermekeim, életeteket itt a Földön békében és örömben tölteni? Akkor jöjjetek, és vessétek bele magatokat ebbe a végtelen óceánba, és maradjatok mindig szeretetemben - még akkor is, ha hétköznapi munkátokat teljesítitek. Így fogja életeteket megszentelni szeretetem.

Ami azokat a gyermekeimet illeti, akik nem állnak szilárdan az igazság talaján, őket még inkább elárasztom atyai szeretetemmel, hogy megnyíljon szemük az igazi világosságra, mely ezekben a mai időkben fényesebben ragyog, mint korábban bármikor.

Ez a kegyelmek időszaka, amelyet öröktől fogva várok és előre láttam.
Most személyesen vagyok itt, hogy szóljak hozzátok. Úgy jövök közétek, mint a leggyöngédebb és legszeretőbb atya. Leereszkedem hozzátok megfeledkezve magamról, hogy fölemeljelek és Szívemre öleljelek benneteket, s biztosítsam üdvösségeteket.

Ti mindannyian, akik az igazság szerint éltek, de ti is, akik még nem ismeritek azt, fontoljátok meg, hogy nem éltek egyedül, hanem egy minden más apánál jobban szerető Atya él mellettetek. Sőt Atyátok bennetek él, mindig gondja van rátok, és felajánlja nektek, hogy szeretetének mérhetetlenül nagy kiváltságaiból részesít benneteket.

Jöjjetek ehhez a forráshoz, amely mindörökké atyai Szívemből fakad. Ízleljétek meg ennek az üdvöt hozó forrásnak édességét. S ha megtapasztaltátok lelketekre gyakorolt nagyszerű hatását, amely minden szükségleteteket kielégíti, jöjjetek és vessétek bele magatokat szeretetem óceánjába. / Eugénia nővér megjegyzése: A Mennyei Atya egy meghitt beszélgetésben ezt mondta nekem: "A forrás az istenismeret jelképe, az óceán pedig szeretetemé és bizalmatoké. Ha inni akartok e forrásból, törekedjetek mindjobban megismerni Engem, egyre közelebb kerülni Hozzám. S ha már ismertek, vessétek bele magatokat szeretetem óceánjába, oly nagy bizalommal hagyatkozva Rám, amely átalakít benneteket és amelynek nem tudok ellenállni. Akkor megbocsátom bűneiteket, tévedéseiteket, és elhalmozlak benneteket kegyelmeimmel."/ Így képesek lesztek meghalni önmagatok számára, hogy már csak Bennem éljetek, mindörökké Bennem.

Köztetek vagyok. Boldogok azok, akik hisznek ebben az igazságban és jól felhasználják ezt az időt, amelyre már a Szentírás is utalt: Elérkezik majd az az idő, amikor az embereknek úgy kell tisztelniük és szeretniük Istent, ahogyan azt Ő elvárja, megkívánja. /29/.

S hogy miért? A választ erre is megtalálhatjuk a Szentírásban: Mert egyedül ő méltó a tiszteletre, a szeretetre, és a dicséretre mindörökké.

Mózes első parancsolatként azt a rendelkezést kapta Tőlem, hogy közölje az emberekkel: szeressétek és imádjátok Istent.
Erre a keresztények azt mondhatják Nekem: "Mi szeretünk kora ifjúságunk óta, vagy amióta megismertünk Téged, s gyakran mondjuk az Úr imáját: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!"
Igen, gyermekeim, ez igaz. Szerettek és tiszteltek Engem, amikor a Miatyánk első mondatát imádkozzátok. De folytassátok csak tovább: "Szenteltessék meg a Te neved!" - Megszentelitek-e nevemet?
És még tovább: "Jöjjön el a Te országod!" - Elérkezett-e már mindenhová az Én királyságom?

Az igaz, hogy megünneplitek Szent Fiam királyságának ünnepét, és általa Engem tiszteltek. De megtagadnátok-e Atyátoktól azt a nagy dicsőséget, hogy ünnepélyesen "Királlyá" kiáltsátok ki Őt? Vagy legalább azt, hogy engedtek uralkodni, hogy ezáltal minden ember megismerhessen és megszerethessen?

Kívánom, hogy Fiam királyságának ünnepét azoknak a sértéseknek a kiengeszteléséért üljétek meg, amelyek Pilátus előtt érték Őt, s a katonák részéről is, akik szent és ártatlan testét megostorozták. Kérem, hogy ne szüntessék meg Fiam királyi méltóságának ünnepét! Ellenkezőleg: ünnepeljétek lelkesen és nagy buzgósággal. De ahhoz, hogy mindenki megismerhesse ezt a jóságos Királyt, ismernie kell királyi uralkodását is.

Sőt akkor ismerhetitek meg egyre jobban Krisztus Királyt és királyságát, ha ismeritek Atyját is, akitől e királyság származik.

Valóban, gyermekeim, az Egyház - az a közösség, amelyet Szent Fiammal alapíttattam - majd teljessé teszi művét. S annak tiszteletét is előmozdítja, aki e közösséget létrehozta: Atyátokét és Teremtőtökét.

Gyermekeim, néhányan közületek azt mondhatnák Nekem: "Az Egyház szüntelenül növekedett, s a keresztények száma világszerte a legnagyobb, ez elegendő bizonyíték arra, hogy az Egyház teljesíti küldetését." Tudjátok meg, gyermekeim, hogy Én, Atyátok, mindig őrködtem az Egyház felett annak születése óta. Fiammal és a Szentlélekkel azt akartuk, hogy az Egyház - helytartóm, a Szentatya által - tévedhetetlen legyen. Nem igaz-e mégis, hogy ha a keresztények olyannak ismernének Engem, amilyen valójában vagyok - vagyis gyöngéd és irgalmas szívű, jóságos és nagylelkű Atyának -, bátrabban és őszintébben gyakorolnák vallásukat? /30/

Gyermekeim, s talán nem igaz-e az is, hogy ha tudnátok, hogy olyan Atyátok van, aki gondol rátok és végtelenül szeret benneteket, viszonzásképpen jobban igyekeznétek eleget tenni keresztényi és világi kötelességeiteknek? Akkor jobban megfelelnétek az isteni akaratnak és az emberek előtt is igaznak bizonyulnátok.
Ha ismernétek Engem, Atyátokat, aki mindnyájatokat gyermekeinek nevez és egyformán szeret, alighanem szerető gyermekek módjára viszonyulnátok Hozzám. S irántam való szeretetetek nem válna-e az Én indításomra tevékeny szeretetté? Olyan szeretetté, amely kiáradna az emberiségnek arra a részére is, akik a katolikusok közösségét még nem ismerik s még kevésbé azt, aki megteremtette őket és aki az ő Atyjuk.

Az emberek egy része babonaság rabja. Mások ugyan Istennek szólítanak Engem, mivel tudják, hogy létezem, azt azonban nem tudják, milyen közel vagyok hozzájuk. El kellene mennetek mindezekhez a lelkekhez, hogy beszéljetek velük és megmondjátok nekik, hogy Teremtőjük egyben Atyjuk is, aki gondol rájuk és gondjukat viseli. Ő bensőséges szeretettel veszi őket körül szenvedéseikben és elhagyatottságukban is. Akkor még a legmegátalkodottabbak közül is sokan megtérnének és hitükben állhatatosan kitartanának.

Talán néhányan, miközben szeretetemnek e művét vizsgálják - amelyet most az emberek között véghezviszek -, bírálnivalót találnának benne és azt mondanák: "De hiszen amióta a misszionáriusok ezekbe a távoli országokba eljutottak, eddig is beszéltek Istenről, az én jóságáról, irgalmáról a hitetleneknek, mi mást mondhatnának még Róla?"

Nos, a misszionáriusok Istenről úgy beszéltek régebben is és most is, ahogyan ők maguk ismernek Engem. De tudomásotokra hozom, hogy nem egészen olyannak ismertek, amilyen valójában vagyok. Ezért Én magam jövök közétek, hogy mindenki Atyjának ismerjen meg Engem, a leggyöngédebb Atyának, hogy szereteteteket ne torzítsa el a félelem. Azért jövök, hogy hasonlóvá tegyem magam hozzátok, teremtményeimhez, hogy ne félelmetesen igazságos Istennek képzeljetek Engem. Azt látom ugyanis, hogy az emberek mind anélkül élik le életüket, hogy bizalommal lennének Mennyei Atyjuk iránt. Tudatni akarom tehát veletek, hogy egyetlen vágyam, hogy megkönnyítsem földi életetek zarándokútját, s azután a mennyben boldog örök élettel ajándékozhassalak meg benneteket. Hiszen a Rólam alkotott elképzeléseitek túlságosan is emberiesek. De most, hogy ezt a kinyilatkoztatást adom nektek, maradjatok világosságomban és vigyétek el azt mindenkihez. Ez hatalmas eszköz lesz sokak megtéréséhez. Most pedig megismétlem ígéretemet, amelyet sohasem függesztek föl s amely így hangzik: /31/

Mindazok, akik teljes szívükből Atya néven szólítanak /Ha számítás és érdek nélkül, önzetlenül teszi ezt valaki, mert akkor elnyerheti a Mennyei Atyától a bűnbánat kegyelmét. V.ö. : a tékozló fiúról szóló példabeszéd (Lk 15, l1) /, még ha életükben csak egyetlenegyszer is, nem fognak elveszni, hanem biztosítom számukra az örök életet a választottak társaságában.

Titeket pedig, akik dicsőségemért dolgoztok és azon fáradoztok, hogy mások is megismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem, biztosítalak arról, hogy nagy lesz a jutalmatok. Számon fogom tartani minden erőfeszítéseteket, még a legkisebbet is, és százszoros jutalomban részesültök érte az örökkévalóságban. Mint már mondtam nektek, az Anyaszentegyházban el kell mélyíteni a háromszemélyű egy Isten imádását és tiszteletét. Különös módon is tiszteljétek ennek a közösségnek a szerzőjét, akitől származik, aki azért jött, hogy megalapítsa és aki a Lelke: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket.

Ameddig a három isteni Személyt nem tisztelitek külön áhítattal az Egyházban, majd pedig az egész emberiség körében, ennek hiányát érezni fogjátok. Már érzékeltettem e hiányt néhány lélekkel, de legtöbbjük igen félénk és nem tett eleget felhívásomnak. Másoknak volt bátorságuk szólni az illetékeseknek, de a sok elutasítás miatt nem tartottak ki küldetésükben.

Most jött el az Én órám. Én magam jövök, hogy feltárjam az emberek előtt mindazt, amit eddig még nem értettek meg teljesen. Azért jövök, hogy szeretetem lángoló tüzét elhozzam számotokra. Ezzel az eszközzel kívánom felolvasztani és megsemmisíteni azt a hatalmas jégpáncélt, amely az emberi szíveket borítja.

- Ó, kedves emberiség! Ó emberek, kik gyermekeim vagytok, vessétek le a félelem kötelékeit, amelyekkel a sátán eddig fogva tartott benneteket. Ne féljetek Atyátoktól, aki csupa szeretet. Gyertek! Jöjjetek közelebb Hozzám, minden jogotok megvan ahhoz, hogy Atyátokhoz közeledjetek. Nyissátok meg szíveteket, kérjétek Szent Fiamat, hogy egyre jobban ismertesse meg veletek jóságomat.

- Ó ti, akik a babonák és a sátáni törvények foglyai vagytok! Szabaduljatok ki ebből a zsarnoki szolgaságból, és jöjjetek az egyedüli igazsághoz. Adjatok hálát annak, aki megteremtett benneteket és aki szerető Atyátok. Ne mondjátok Nekem azt, hogy kötelességetek azok előtt behódolni és azokat bálványozni, akik eddig rászedtek benneteket, hogy elfecséreljétek életeteket. Hozzám /32/ jöjjetek! Mindannyiatokat várlak, mert mindnyájan gyermekeim vagytok.

- És ti, akik az igaz világosságban jártok, mondjátok meg a többieknek, mily nagyszerű az igazságban élni. Mondjátok meg a keresztényeknek is, akik különösen kedves teremtményeim, milyen jó arra gondolni, hogy van egy Atyjuk, aki mindent lát, mindent tud és mindenről gondoskodik. Ő végtelenül jó, könnyen megbocsát, de ha mégis büntet, azt nem szívesen és csak lassan teszi, hogy még időt adjon a bűnbánatra. Végül azt is mondjátok meg nekik, hogy nem akarom őket elhagyni az élet viszontagságai közepette sem, egyedül, érdemek nélkül. Siessenek hát Hozzám! Segíteni fogom őket, megkönnyítem terhüket. Megédesítem oly keserű életüket, és megrészegítem őket atyai szeretetemmel, hogy boldoggá tegyem őket az időben és az örökkévalóságban.

- És ti, kedves gyermekeim, akik elveszítettétek hiteteket és sötétségben éltek, emeljétek föl szemeteket és fénylő sugarakat fogtok látni, amelyek rátok ragyognak és megvilágosítanak benneteket. Én vagyok a Nap, mely benneteket megvilágít s újra meg újra felmelegít. Szemléljetek Engem és felismeritek, hogy Én vagyok Teremtőtök, Atyátok. Rajtam kívül nincs más Isten. És mivel szeretlek benneteket, közétek jövök, hogy ti is megszerethessetek Engem és ezáltal mind üdvözüljetek.

- Az egész világ minden emberéhez szólok, hogy mindenhol atyai szeretetem felhívása visszhangozzék. Ez a végtelen szeretet, amelyet meg akarok veletek ismertetni, élő valóság. Szeressetek tehát, szeressetek nagyon! Mindig szeressetek! Mindenekelőtt állítsátok Atyátokat szeretetetek középpontjába, hogy ezentúl mindenki megismerhessen Engem, mint szenvedélyesen szerető Atyját!

- És ti, szeretett gyemekeim, papok és szerzetesek, benneteket különösen buzdítalak arra, hogy ismertessétek meg mindenkivel atyai szeretetemet, melyet az emberek iránt, de különösen irántatok érzek. A ti feladatotok azon munkálkodni, hogy akaratom megvalósuljon rajtatok keresztül az emberek között. Akaratom egyszerűen abban áll, hogy megismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem. Ne várakoztassátok oly sokáig szeretetemet, mert égek a vágytól, hogy szeressetek Engem! Ez az évszázad több kiváltságban részesül, mint bármely másik. Ne tékozoljátok el e nagy kegyelmet attól való félelmetekben, hogy megvonják tőletek e kiváltságot! A lelkeknek szükségük van a kegyelmekre és isteni érintésekre. Az idő sürget, de ne féljetek semmitől. Atyátok vagyok, segítségetekre leszek minden erőfeszítésetekben. /33/ és munkátokban. Mindig karjaimban tartalak majd benneteket, gyümölcsökkel áldom meg szolgálatotokat és buzgó fáradozásotokat. Már itt a Földön megízleltetem veletek a lélek békéjét és örömét. Ez felbecsülhetetlen ajándék, mivel a lélek, amely békében és örömben él, már előre megízlelheti a mennyet az örök jutalomra várva.

Földi helytartómban, a pápában egészen különös vonzalmat ébresztettem a missziók apostoli küldetése iránt és főleg nagy buzgalmat aziránt, hogy Jézus Szent Szívének tisztelete szerte a világon elterjedjen. Most azt a művet bízom rá, melynek elvégzéséért maga Jézus jött le a Földre: dicsőítsen meg Engem azáltal, hogy olyannak ismertet meg az emberekkel, amilyen vagyok. Olyannak, amint azt az imént elétek tártam.

Ha az emberek megismernék Jézus Szívének végtelen szeretetét annak minden óhajával s az Ő dicsőségét, akkor felismernék azt, hogy legégetőbb vágya az Atya megdicsőítése: azé az Atyáé, aki Őt küldte. Jézus mindenekelőtt azt akarta, hogy az Atya a lehető legnagyobb dicsőítést kapja meg, amit ember csak megadhat Neki. S hogy az emberek minden képességükkel dicsőítsék meg Atyjukat, Teremtőjüket és megváltásuk szerzőjét - nem úgy, amint az eddig történt. Csak azt kérem az embertől, amit megadhat Nekem: bizalmát, szeretetét és háláját. Nem azért kívánom, hogy ismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem, mert rá vagyok szorulva teremtményeimre és imádásukra. Hanem egyedül azért, hogy üdvözíthessem és hogy dicsőségem részeseivé tehessem őket. Ezért ereszkedem le egészen hozzátok. És azért is, mert fáj azt látnom, hogy teremtményeim, akiket a semmiből hívtam életre és szeretett gyermekeimmé fogadtam, tömegesen haladnak az örök kárhozat felé. Így nem érik el azt a célt, amire teremtettem őket, hanem elvesztegetik az értékes időt, és nem nyerhetik el az örök élet boldogságát.

Ha valamit óhajtok - különösen a jelen pillanatban -, az a nagyobb buzgalom és áldozatkészség az igazak részéről, fáradhatatlanság a bűnösök és hitetlenek megtérítésében, az őszinte és tartós megtérés. Vágyva vágyom a "tékozló fiúk" visszatérésére az atyai házhoz. Ez elsősorban a zsidókra vonatkozik, de minden más gyermekemre is: a szakadárokra és eretnekekre, a szabadkőművesekre és a hitetlenekre, a szentségtörőkre és a különféle szekták tagjaira. Azt kívánom, hogy tudja meg az egész világ, hogy van egy teremtő Isten. Ez az isten, aki tudatlanságuk miatt újra szól hozzájuk, számukra ismeretlen. Nem tudják, hogy Atyjuk vagyok.
Ti mindnyájan, akik üzenetemet olvasva hallgattok Rám, higgyétek el Nekem: ha mindazok, akik katolikus Egyházunktól még távol vannak, hallanának /34/ Atyjukról, aki szereti őket és aki az örök élettel akarja őket megajándékozni, sokan jönnének Hozzám, még a legmegátalkodottabbak közül is.

Ha nem szólhattok közvetlenül hozzájuk, keressetek új lehetőségeket: ezernyi közvetlen és közvetett módja van annak, hogy ezt mégis megtegyétek. Alkalmazzátok ezeket az eszközöket a tanítványok igaz szellemével és nagy buzgalommal. Én pedig megígérem nektek, hogy erőfeszítéseiteket különös kegyelmem révén hamarosan nagy siker fogja koronázni. Váljatok atyai jóságom apostolaivá! A buzgalom által, melyet mindannyiótoknak megadok, nagy hatással lesztek a lelkekre. Akkor mindig veletek és bennetek leszek. Ha ketten beszélgettek, kettőtök között leszek, ha többen vagytok, akkor is köztetek leszek. Így azt fogjátok mondani, amit Én sugalmazok nektek. Hallgatóitokban pedig befogadókészséget ébresztek. Ily módon az embereket meghódítja majd szeretetem és megmenthetem őket az örök élet számára.

Ami az eszközöket illeti, hogy úgy tiszteljetek, ahogyan Én óhajtom, nem kérek tőletek mást, csak nagy bizalmat! Ne gondoljátok, hogy kemény vezeklést és önsanyargatást várok el tőletek. Azt sem kívánom, hogy mezítláb járjatok, arccal a földre boruljatok, hamuval hintsétek meg magatokat... Nem, nem! Azt akarom és az kedves számomra, ha gyermekek módjára ragaszkodtok Hozzám, egyszerű szívvel és bizalommal! Általatok kívánok mindenkinek mindenévé válni. Mindnyájan bizalmas kapcsolatban élhettek Velem, gyöngéd, szerető Atyátokkal. Hiszen odaajándékozom magam nektek, kicsivé válva azért, hogy ti naggyá válhassatok az örökkévalóságban.

A hitetlenek, az istenkáromlók és a különféle közösségek nagy része azért marad meg hitetlenségében, mert azt hiszik, hogy lehetetlent kívánok tőlük. Azt gondolják, hogy úgy kell magukat alávetniük parancsaimnak, mint a rabszolgák az önkényúrnak, aki hatalmába burkolódzik és gőgjében távol tartja magát alattvalóitól, hogy ezáltal tiszteletre és engedelmességre kényszerítse őket. Nem, gyermekeim, nem ilyen vagyok! Én ezerszerte kisebbé tudok válni, mint ahogyan ti azt feltételezitek.

Amit mindenképpen megkívánok, az az Egyházamnak adott parancsok hűséges megtartása, hogy az Isten képmására alkotott értelmes teremtmények legyetek. Ne éljetek úgy, mint az állatok, akik nem tudnak uralkodni magukon, hanem óvjátok meg lelketeket, ezt az értékes kincset. Hiszen azt tökéletes isteni szépségbe öltöztetve ajándékoztam nektek.

Ezek után tehát tegyétek majd meg azt, amit most kinyilatkoztattam nektek, hogy külön áhítattal tiszteljetek Engem. Ezáltal majd megértitek akaratomat, hogy mily sokat kívánok nektek ajándékozni, és mily nagymértékben kívánlak /35/ benneteket hatalmamban és dicsőségemben részesíteni. S mindezt csupán azért, hogy boldoggá tegyelek és üdvözítselek benneteket. Kifejezésre akarom juttatni egyetlen óhajomat: hogy szeresselek benneteket és ti is viszonozzátok szeretetemet. Ha hűséges gyermeki szeretettel szeretnétek Engem, akkor nagyobb tisztelettel és engedelmességgel viseltetnétek Egyházam és annak képviselői iránt. Nem olyan tisztelettel, amellyel ma viseltettek irántam és választottaim iránt, és amely távol tart Tőlem benneteket. Ez a hamis tisztelet, amelyben ma éltek, igazságtalanság az Igazsággal szemben. Hiszen Szívem legérzékenyebb részét sebzi meg: ez irántatok való atyai szeretetemről való megfeledkezés, annak megvetése.

- Ami a legjobban elszomorított választott népemben, a zsidó népben és ami a mai emberiségben is elszomorít, az az irántam való rosszul felfogott, hamis tisztelet. Az emberek ellensége nagyon sikeresen munkálkodik azon, hogy ezáltal bálványimádásba és megosztottságba sodorja őket. Ezt most is kihasználja és mindig is ki fogja használni ellenetek, hogy eltávolítson benneteket az Egyházzal és a Velem kapcsolatos igazságtól. Ne engedjétek, hogy magával ragadjon titeket! Higgyetek a nektek most kinyilvánított igazságban, és haladjatok ennek az igazságnak a fényében tovább!

- Ti pedig, gyermekeim, akik a katolikus Egyházon kívül vagytok, tudjátok meg, hogy nem vagytok kirekesztve atyai szeretetemből. Gyöngéd felhívással fordulok hozzátok, mivel ti is valóban az Én gyermekeim vagytok! Ha ez ideig abban a kelepcében éltetek is, amelyet a gonosz állított nektek, ismerjétek fel, hogy becsapott benneteket. Jöjjetek Hozzám, Atyátokhoz, és Én örömmel és szeretettel fogadlak benneteket!

- S ti is, akik nem ismeritek az igazi vallást, mert nem abba születtetek, nyissátok ki szemeteket: íme Atyátok vagyok, aki megteremtett és üdvözíteni akar benneteket. Hozzátok is jövök, hogy megismertethessem veletek az igazságot és felkínáljam nektek az üdvösséget. Látom, hogy nem ismertek Engem és nem tudjátok, hogy egyetlen kívánságom, hogy megismerjétek Atyátokat, aki teremtőtök és megmentőtök. Mivel nem ismertek igazán, nem is szerethettek Engem. Tudjátok meg tehát, hogy nem vagyok tőletek olyan távol, mint azt gondoljátok.

Hogyan hagyhatnálak benneteket magatokra azután, hogy megteremtettelek és végtelen szeretetem által gyermekeimmé fogadlak benneteket? Mindig és mindenhol veletek vagyok. Mindenben oltalmazlak benneteket, hogy minden az irántatok való bőkezűségem bizonyítéka legyen számotokra. Még akkor is, ha megfeledkeztek végtelen jóságomról és azt mondjátok magatokban: "a természet /36/ az, amelytől mindent kapunk, ez éltet bennünket, s a természet törvényszerűsége az is, hogy meghalunk". De lám, elérkezett a kegyelem és a világosság ideje! Ismerjétek tehát el, hogy Én vagyok az egyedüli igaz Isten!

Hogy az igazi boldogsággal megajándékozhassalak benneteket már itt a Földön és majd az örökkévalóságban is, azt kívánom, hogy tegyétek meg azt, amit e kinyilatkoztatás által megvilágítok nektek. Ez a mostani idő nagyon sok kegyelmet tartogat számotokra! Ne szalasszátok el a szeretetet, amely annyira megfogható módon kínálja fel magát szíveteknek!
Mindenkitől azt kérem odaadásának jeleként, hogy hallgassa a liturgia szerinti szentmisét: ez nagyon kedves Nekem!

Majd idővel más kis imádságokat is közlök veletek, de egyelőre nem akarlak túlterhelni titeket!
Az lesz a lényeg, hogy úgy tiszteljetek Engem, ahogyan mondtam: egy ünnepnapot jelöljetek ki tiszteletemre, és gyermeki egyszerűséggel, igaz szeretettel szolgáljátok Isteneteket, aki Atyátok, Teremtőtök és az emberiség megmentője.

Íme az emberek iránti atyai szeretetemnek egy másik bizonyítéka: Gyermekeim, nem egyszerre nyilatkoztatom ki nektek végtelen szeretetem nagyságát, mivel elég a Szentírást s a lelki könyveket kinyitnotok, valamint a megfeszített Jézust és az Oltáriszentséget szemlélnetek ahhoz, hogy megértsétek, mennyire szeretlek benneteket!

Meg akarom ismertetni veletek, mennyire szükséges eleget tennetek akaratomnak, hogy ezentúl jobban ismerjetek és szeressetek Engem. Ezért mielőtt befejezném ezt a kinyilatkoztatást, amely szeretetem művének még csak az alapja, elétek kívánom tárni irántatok való szeretetemnek még néhány bizonyítékát.

Amíg az ember nincsen az igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti, gyermekeim, akik kívül vagytok az igazi törvényen, amelynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek, és hogy nem ismeritek az igazi szabadságot, amelyre Mennyei Atyátok teremtett titeket.

És végül ti, katolikusok, akik ismeritek az igaz törvényt és megígértétek, hogy azt követitek üdvösségetek elérésére, lám titeket is félrevezetett a Gonosz bűneitek által. Rossz viselkedésetekkel eltávolodtatok a törvénytől. Boldognak /37/ vélitek magatokat? Biztosan nem. Érzitek, hogy szívetek nem nyugodt. Talán azt gondoljátok, hogy világi örömöket és élvezeteket keresve szívetek végül békére lel? Nem! Hadd mondjam meg nektek, hogy mindaddig nem érhetitek el az igazi szabadságot és boldogságot, amíg nem ismertek el Engem Atyátoknak és nem vetitek alá magatokat édes igámnak, hogy Istenetek, Atyátok igazi gyermekei lehessetek. Mert egyedül arra teremtettelek benneteket, hogy megismerjetek és szeressetek Engem, és úgy szolgáljatok Nekem, ahogy az egyszerű és bizalommal teli kisgyermek szolgálja apját!

Annak idején az ószövetségi emberek még nem voltak, tudatában istengyermeki méltóságuknak. Ezért, hogy tudtukra adjam, hogy Isten gyermekeinek nagy méltóságára akarom őket felemelni, néha félelmetes szigorúsággal kellett megmutatkoznom előttük. S ahogy ezt idővel egyre jobban megértették, mind több jótéteménnyel halmoztam el őket. Így győzelemre segítettem őket azokkal szemben, akik még nem tudták méltóságukat felismerni és megőrizni. S miután egyre többen lettek, elküldtem hozzájuk Fiamat isteni tökéletességében. Ő jelölte ki nekik a tökéletesség útját. Általa fogadtalak gyermekeimmé benneteket végtelen szeretetemmel, s azóta már nem csupán "teremtményeimnek" nevezlek titeket, hanem "gyermekeimnek".

Az új törvény igaz lelkületével vérteztelek fel benneteket, hogy a szeretet törvényéhez igazodva felülemelkedhessetek az ószövetségi törvényeken. Mindannyiótokat istengyermeki méltóságra emeltelek. Igen, gyermekeim vagytok, ezért szólítsatok Engem Atyátoknak. S legyetek gyermeki bizalommal irántam, mivel e bizalom nélkül sohasem lesztek igazán szabadok.

Mindezeket azért mondtam, hogy felismerjétek: szeretetemnek e műve által hatékonyan akarok nektek segíteni. Így könnyebben lerázhatjátok a zsarnoki szolgaságot, amely fogságban tartja lelketeket és megízlelhetitek az igazi szabadságot. Ebből ered az igazi boldogság, amely mellett a földi örömök eltörpülnek. Emelkedjetek fel mindannyian Isten gyermekeinek erre a méltóságára és értékeljétek e nagy ajándékot. Én pedig még inkább Atyátok leszek, mint valaha, a legszeretőbb és legirgalmasabb Atya.

Azért jöttem, hogy elhozzam békémet szeretetemnek e műve által. Ha valaki tisztel Engem és bízik Bennem, a béke sugarát bocsátom le rá minden viszontagságában, minden szükségében, szenvedésében és mindenféle bánatában, főleg ha Hozzám fordul és Atyjaként szeret.

Ha a családok úgy tisztelnek és szeretnek, mint Atyjukat, akkor elküldöm nekik békémet és megtapasztalhatják gondviselő szeretetemet. /38/

- Ha a munkások, iparosok és kézművesek Hozzám fordulnak és tisztelnek, békémet és erőmet ajándékozom nekik, jó és irgalmas Atyaként ismerhetnek meg.

- Ha az egész keresztény világ Hozzám fordul és tisztel Engem, békémet adom nekik. Szerető Atyjukra ismerhetnek Bennem, és isteni hatalmammal biztosítani fogom lelkük örök üdvösségét.

- Ha minden nemzet Hozzám folyamodik és tisztel Engem, nem lesz több viszály, sem háború. Hiszen Én a békesség Istene vagyok, és ahol jelen vagyok, ott megszűnik a háború. Győzelmet akartok aratni ellenségeitek felett? Folyamodjatok Hozzám és győzedelmeskedni fogtok rajtuk.

- Ha az egész emberiség hozzám folyamodik és tisztel Engem, leküldöm rá a békesség Lelkét, mint jótékony harmatot.

Tudjátok, hogy hatalmam van mindent megtenni. Ezt a hatalmat mindnyájatoknak felkínálom, hogy javatokra fordítsátok már itt a földi életben és az örökkévalóságban is. Mindig Atyaként nyilatkozom meg számotokra, ha ti gyermeki bizalommal fordultok Hozzám.

Mi mást óhajtanék ezzel a szeretetművel, ha nem azt, hogy olyan szíveket találjak, akik végre meg tudnak érteni Engem? Szent Istenetek vagyok. Én vagyok a szentség szerzője, annak tökéletességét és teljességét birtoklom. Szent Fiam érdemei által és Szentlelkem által és Szentlelkem által titeket is részesítelek szentségemben.

Szent Fiam és a Szentlélek által jövök hozzátok. Szívetekbe térek, hogy megpihenjek bennetek.

Egyesek számára a "szívetekbe térek" kifejezés felfoghatatlan titoknak tűnik, pedig nem az. Hiszen miután Szent Fiamat megbíztam az Oltáriszentség megalapításával, elhatároztam, hogy szívetekbe költözök majd minden alkalommal, amikor magatokhoz veszítek Őt a Szent Ostya színe alatt.
Igaz, hogy semmi sem akadályozhatna meg Engem abban, hogy a szentáldozáson kívül is valóságosan hozzátok jöjjek, hiszen semmi sem lehetetlen számomra. De e szentség vétele által könnyen megérthetitek, hogyan térek be szívetekbe.

Ha ugyanis személyesen bennetek vagyok, könnyebben megadom nektek mindazt, ami az enyém, feltéve ha kéritek Tőlem. /39/

E szentség által egészen bensőségesen egyesültök Velem, s e bensőséges szeretetkapcsolat által egyre inkább tudlak benneteket részesíteni szentségemben. Elárasztalak benneteket szeretetemmel, hogy egyre tökéletesebben haladhassatok az erényes élet útján. Legyetek biztosak abban, hogy azokban a pillanatokban, amikor Isten szívetekben pihen, semmit sem tagad meg tőletek. / Feltéve, ha olyat kérünk, ami isten akaratával megegyezik, tehát a javunkra válik./ Ha megértitek, mily sokat jelent számomra szívetek - az a hely, ahol nyugalmat találok -, vajon nem adnátok-e át azt Nekem szívesen? Atyátok és Istenetek vagyok, hát meg tudnátok ezt tagadni Tőlem? Ó, ne okozzatok Nekem oly nagy fájdalmat keményszívűségetekkel, hiszen csakis ezt, csupán ennyit kívánok tőletek.

Végül még egy óhajomat szeretném kifejezni a Nekem szentelt lelkeknek: a papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnővéreknek.

Az Én szolgálatomra vagytok szentelve, akár szemlélődő életet éltek, akár szeretetszolgálatban fáradoztok vagy apostolkodtok. Részemről ez a hivatás jóságomból fakadó kiváltság számotokra, részetekről pedig jóakaratotok által a hivatástokhoz való hűségen alapul.
Ti, akik könnyebben értitek meg azt, hogy mit várok el az emberiségtől, imádkozzatok, hogy szeretetem művét minden lélekben kibontakoztathassam. Ezt kívánom tőletek. Ti ismeritek mindazokat a nehézségeket, amelyeket akár csak egyetlen lélek megtéréséért is le kell küzdeni. Üzenetem által hatékony eszközt kínálok fel nektek és minden embernek, hogy sok-sok lelket megmentsetek. Íme ez az eszköz:

Isten megismertetése, megszerettetése és az iránta való tisztelet elmélyítése. Az a kívánságom, hogy ezt ti kezdjétek el. Mily nagy öröm lesz számomra, ha először is a papok, szerzetesek és szerzetesnők házaiba így betérhetek.

Mily nagy az örömöm, ha - Atyaként - szeretett gyermekeim közt lehetek! Úgy beszélgetek majd veletek, mint ahogy a jó barátok vagy a jegyesek beszélgetnek egymással. A legbizalmasabb barátotok leszek. Mindenetek leszek, aki minden szükségleteteket betölti. Atyai szeretettel teljesítem majd óhajaitokat, elhalmozlak benneteket jótéteményeimmel s gyöngédségemmel.

Szerezzétek meg nekem ezt az örömet, amelyet köztetek kívánok meglelni. Százszorosan meghálálom ezt nektek. Ha méltóképpen fogtok tisztelni Engem, Én is megtisztellek majd benneteket azzal, hogy nagy dicsőséget készítek elő számotokra Országomban. /40/

A világ világossága vagyok. Ahol világosságomban élnek, ott lesz élet és boldogság, s a mindennapi kenyér is megadatik számukra. Fényem megvilágosítja majd a tévelygőt, a kételkedőt és a tudatlant. Mindnyájatokra ráragyog majd e fény, ó emberek, akik ebben a sötétséggel és bűnnel teli világban éltek. Ha nem élhetnétek világosságomban, az örök kárhozatba zuhannátok.

Ez a fény végül minden utat megvilágít majd, amely az igaz katolikus Egyházhoz vezet, különösen legszegényebb gyermekeim számára, akik most még a babonák és féligazságok áldozatai.

Hétszeresen Atyaként mutatkozom majd meg:

- azok Atyjaként, akik a Földön a legtöbbet szenvednek, a szegény leprások Atyjaként
- az elhagyatottak Atyjaként, akiket kirekesztettek a társadalomból és minden emberi közösségből
- a szomorúak Atyjaként
- a betegek, főleg pedig a haldoklók Atyjaként
- minden szükséget szenvedőnek az Atyjaként
- valamennyi család Atyjaként, az árvák, az özvegyek, a foglyok, a munkások és az ifjúság Atyjaként
- az országok vezetőinek és minden népnek Atyjaként.

Akkor mindnyájan részesültök majd nagy jótéteményeimben! És mind látni fogjátok hatalmamat! Fogadjátok mindnyájan isten atyai áldásomat:

Különösen te, fiam és helytartóm! Amen.
Különösen te, püspök fiam! Amen.
Különösen lelkiatyád! Amen.
Különösen ti, leányaim, a te nővéreid! Amen.
Különösen egész kongregációd! Amen.
S az egész Egyház, a papság és a hívek! Amen.
Egészen különleges áldásomat adom a szenvedő Egyházra!
Amen." /41/

Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe