Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Marpingen2

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

KILENCEDIK JELENÉS
/AUGUSZTUS 8./


A tömeg már imádkozva vár a látnokokra. Mikor megérkeznek, először angyalok jelennek meg, köztük Gábriel arkangyal is. Jön Szűz Mária is a kis Jézussal a karján.

Christine által a Szűzanya ezt mondja:

"Gyermekeim, köszönöm nektek, hogy hívásomra idejöttetek. Megint én hívtam ide minden egyes jelenlévőt, akár tud róla, akár nem. Megint Anyaként jövök, mert hiszen annyira szeretlek benneteket. Ma bizalmat és teljes odaadást kérek tőletek. Kezemet nyújtom felétek, fogadjátok el, kérlek, fogadjátok el! Jó vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Teljesen megbízhattok bennem. Hiszen már mondtam, hogy mindegyikteket jól ismerem, és hogy mindent együtt viselek veletek Félelmeiteket, gondjaitokat, szenvedéseteket, de örömötöket is. Mindent, amit átéltek, veletek együtt éltem át. Sosem hagylak egyedül benneteket.
Bízzatok, ajándékozzatok meg bizalmatokkal! Ajándékozzatok meg engem magatokkal, és én elviszlek benneteket az én Fiamhoz, aki oly nagyon vár benneteket és a ti szereteteteket. Ne féljetek, gyermekeim! Az én Szeplőtelen Szívem megmutatja nektek a Fiamhoz vezető utat."

Judith által:

"Kivétel nélkül mindegyikőtök számára Anya vagyok. Mindegyikőtöket szívemben hordozlak. Nektek ajándékozom teljes bizalmamat, mert titeket választottalak ki tervemhez. A bizalom azt jelenti, hogy nem törődünk félelmünkkel és azzal, hogy mire nem vagyunk képesek, vagy mit nem lehet véghezvinni. A bizalom azt jelenti, hogy rám tekintetek, az én Szeplőtelen Szívemnek szentelitek magatokat, elfogadjátok kezemet, hagyjátok magatokat általam gyermekként vezetni, és mindent velem, bennem és általam tesztek. Minden félelmetekben veletek vagyok. Elviszem gondjaitokat és bajaitokat Istenhez, és közbenjárok értetek. Életetek minden részletével törődöm. Ismerem is életetek minden részletét, minden pillanatot, minden szívverést, minden lélegzetvételt. Mindenről tudok, amit tesztek."

Christine által:

"Ma felszólítalak benneteket, hogy szeressétek az én pápámat és kövessétek őt. Imádkozzatok érette és vele! Ő az én pápám. Azt szeretném, hogy kövessétek őt és engedelmeskedjetek neki. Ne gúnyoljátok őt, és ne kételkedjetek döntéseiben. Az Ég szolgálatában áll és úgy cselekszik, ahogyan azt mi óhajtjuk."

Amit "konzervatívnak" szokás nevezni, az nem más, mint az igazság megőrzése. A haladás és a modern gondolkodás modernizmusba csúszik át, ha az ember eltávolodik az egyház tanaitól és ezzel Isten szellemétől.

Judith által:

"Még egyszer eljöttem azért, hogy tovább tanítsalak benneteket az én legjobban szeretett Fiamról, az én pápámról, akit én szívemből szeretek, és aki egész szívét, egész lényét nekem szentelte, nekem átadta, hogy megmutassam nektek, hogyan viselkedjetek vele. Hallgatnotok kell a szavára. Amit nektek mond, a mi megbízásunkból mondja. Ma nagyon nehéz keresztet hord, mert a világ oly távol van Istentől. Ennek a keresztjét hordja. Ha jól megnézzük őt, látni lehet a keresztet. Az irántam, és az én isteni Fiam iránti szeretetből hordja azt. A lelkek megmentéséért hordja, és azért, hogy a világ visszatérjen Istenhez.
A szeretet, melyet sugároz, az én szeretetem és isteni Fiam szeretete. Ő az én eszközöm, és engedelmes eszközöm. Nektek is, gyermekeim, engedelmesnek kell lennetek, hűnek kell lennetek a pápához, szeretnetek kell őt, és hallgatnotok kell rá. Tudom, hogy ma a ti időtökben nehéz az ő szavainak engedelmeskedni, mert megnehezítik számotokra, hogy az igaz szavakat, melyeket a pápa mondott, meghalljátok, mert kiforgatják a szavait, mert nem helyesen adják tovább azokat, és mert ezzel az egyházat félrevezetik. Hallgassatok hát a pápára! Ő a fény a ti korotokban, melyet Isten az. én közbenjárásomra nektek ajándékozott. Nézzetek e fényre! A hegyen van. A pápa az egyház csúcsa, a hierarchiában a legfelső. Ő Istent képviseli, ő Péter, és Jézus erre a sziklára építette az ő egyházát. Mindez e Péter nélkül, e pápa nélkül nem egyház már, de semmiképpen sem az, melyet Jézus alapított. Mert Jézus az egyházat a pápára, Péterre, a sziklára építette. Legyetek bátrak és bízzatok benne!"

Christine által:

"Gondoljatok rá, gyermekeink, hogy mi teljes szívünkből szeretünk benneteket, és, ezt a szeretetet nektek akarjuk ajándékozni, de ki kell nyitnotok szíveteket, hogy a szeretet bejuthasson. Minden törekvést magammal vittem, mindent az én Szeplőtelen Szívembe zárok. Ne féljetek! Én a ti Anyátok vagyok, és soha nem hagylak benneteket magatokra. Ezt bensőleg tudatosítanotok kell, és meg kell tanulnotok megérteni."


TIZEDIK JELENÉS
/AUGUSZTUS 21./


Ezúttal ismét sok ázsiai volt jelen, sok fiatalember is, valamint papok és szerzetesek. Hét kamera is fel volt állítva; türelmetlenül várták a látnokokat. Elhúzódott a dolog, mert jelenés csak 20 óra után volt. Hans Schotte közvetlenül a látnokok előtt állította fel kameráját a lezárt területen belül, ahol a betegek és a lelkészek helye volt. Hans Schotte kezdettől fogva mindent filmre vett. Ezen az estén filmre kellett vennie a reakcióteszteket is, melyeket a jelenések alatt a látnokokkal akartak elvégezni. Mindent dokumentálni kellett, még pedig közvetlen-közelről.

A három látnok először kissé oldalt, a kápolna előtt állt. Együtt imádkozták a rózsafüzért a többiekkel. Azután a mozgássérült gyermekek felé fordultak, és egy ideig velük beszélgettek. Néhány zarándok csodálkozott a fesztelen és egyáltalán nem áhítatos légkörön: Hogy tudnak a látnokok ilyen felszabadultan és kötetlenül beszélgetni, amikor közvetlenül Szűz Mária látogatása előtt állnak? Ezt a fesztelenséget a medjugorje-i látnokoknál is tapasztalható, valamint Renato Baronnal Schióban és Pino Casagrande-nél, aki a világ különböző részein zajló jelenéseket lát. Az Ég már csak ilyen fesztelen és közvetlen. Hirtelen így szól Christine: "A kápolnába jön, menjünk a kápolnába! Ott akar megjelenni."
A kint álló tömeg csalódására és az operatőrök bosszúságára eltűnnek a látnokok a kegykápolnában. Hans Schotte bemegy velük; Jörg Müller közvetlenül a látnokok előtt ül, és zavartalanul végezheti tesztjeit.
A jelenés után Marion így szól: "Hamarosan ismét meg akar jelenni, de kint." Így hát mindenki kimegy, ahol 21 óra 20 perc táján Szűz Mária ismét megjelenik. Claus Sträßer, egy fiatal szerzetes felhívja a figyelmemet arra, hogy a madarak a jelenések kezdetekor elhallgatnak, hogy azután folytassák éneküket. Valóban. Először észre sem vettük.

Judith, mint mindig, elindítja a magnót.

"Gyermekeim, köszönöm nektek, hogy vállaltátok e hosszú utat és itt vagytok. Teljes szívemből szeretlek benneteket. Ezért kérlek ma benneteket, menjetek ismét Fiamhoz. Teljes szeretetével vár rátok. Menjetek hozzá, imádjátok őt, hiszen ő úgy szeret benneteket és vár jöttötökre! Bánatos a szíve. Örömöt szerezhettek neki, ha eleget tesztek e kérésnek. Irántatok való szeretetből bezárta magát a tabernákulumba. Kicsi lett, egészen kicsi, olyannyira, hogy bennetek tud lakni. De tiszta szíveket kíván tőletek. Olyan szíveket, melyek őt szeretik, olyanokat melyek vágyakoznak Ő utána, olyanokat, melyek szeretetben izzanak. Mennyi hidegséget talál ma a világban! Mennyi hidegséget, mely fáj az ő Szívének! Ó, gyermekek, ha tudnátok, milyen nagy az ő fájdalma, hogy elutasítjátok a szeretetét a szent Eukarisztia szentségében. Egész nap vár rátok. A templomok üresek, és Ő magányos. Olyan magányos, hogy el sem tudjátok képzelni, mert nagyon nagy a szeretete irántatok. A nap minden pillanatában vár rátok. Milyen keveset is gondoltok Őreá! Ő minden pillanatban rátok gondol. Látogassátok meg Őt a templomban! Ne hagyjátok egyedül! Oly nagyon vágyakozik utánatok."

Christine által:

"Imát ajándékozok nektek, hogy örömet szerezhessetek vele Jézus Szívének:
Ó Jézus, oly nagyon szeretlek, fogadj el, fogadd el az egész létem! Vezess magadhoz!
Ó Jézus, gyermeked szeretnék lenni. Kérlek, sem örömben, sem bánatban, soha ne hagyj el! Ó Jézus, oly nagyon szeretlek téged. Fogadd el a szívem, mert Osztozni szeretnék nagy fájdalmadban! Ó Jézus, oly nagyon szeretlek téged. Vegyél el tőlem mindent, ami akadályt jelent a Hozzád vezető úton! Ámen."
Röviddel ezután: "Ez mai üzenetem első része. Most azt szeretném, ha ismét a barlang elé jönnétek és imádkoznátok. Még egyszer eljövök."

21 óra felé Szűz Mária ismét megjelenik a barlang előtt. Christine a galambot is látja a virágszirmokkal. Fölötte áll egy világító kereszt, rózsaágakkal, alatta egy szív töviskoronával. Azután Szűz Mária Christinén keresztül így szól:

"Gyermekeim, ma is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy szeressétek felebarátaitokat. Azt szeretném kérni, hogy tanuljatok meg újra megbocsátani. Tanuljatok meg megbocsátani, és újra kezet nyújtani annak, aki veletek igazságtalan volt.
Meg kell tanulnotok felülkerekedni a büszkeségeteken. A büszkeség az ellenség eszköze. Meg kell tanulnotok felülkerekedni büszkeségeteken és nem hagyni azt szívetekben. A szeretettel kell felvértezni szíveteket. Büszkeségnek nincs helye benne. Gondoljatok azokra a szavakra, amelyeket az én isteni Fiam a kereszten mondott."

Judith által:

"Gyermekeim, sosem fogjátok tudni teljesen kivetni a büszkeséget szívetekből, mert az tulajdonképpen egy részetek. De minden pillanatban igyekeznetek kell, hogy ne adjatok esélyt neki. A büszkeség minden bűn kezdete. Ha megfigyelitek, minden egyes bűnben megtaláljátok a büszkeséget. Nem szabad engednetek a büszkeségnek, ne adjatok helyet neki szívetekben! Szívetek rajtam, a ti Anyátokon keresztül, egyes-egyedül Jézushoz és ezzel Istenhez tartozik. Isten a ti szíveteket a szeretet számára teremtette. Egyrészt annak a szeretetnek a számára, melyet szívetekbe ad, másrészt azért, hogy ezt a szeretetet, melyet Istentől kaptok, felebarátaitoknak adjátok tovább. Minden emberben benne lakik Jézus Krisztus, minden emberben Újra él, minden emberben újra szenved. Gondoljatok erre, fordítsátok szíveteket örökké Isten felé! Semmi sem állhatja utatokat, semmi sem tartóztathat fel titeket az Isten felé vezető úton. Szíveteknek szüntelenül Isten felé kell fordulnia, a felebaráti szeretet és az Isten iránti szeretet által. Istent az ő kedvéért, felebarátaitokat, pedig Isten kedvéért kell szeretnetek. Szeressetek, gyermekeim! Ne gyűlölködjetek! A gyűlölet az ellenség jele. A szeretet Isten jele. Isten a szeretet, akarja és elvárja tőletek a szeretetet. Gyermekeim, szeressétek felebarátaitokat és szeressétek Istent! Ez a ti feladatotok."

Christine által:

"És még azt szeretném mondani nektek ma, ne támadjátok Isten felszenteltjeit! Imádkozzatok értük, és ne támadjátok őket! Imádkoznotok kell értük, és próbáljátok megajándékozni őket szeretetetekkel. Ezt kívánom tőletek. Szeptember 5-én délután újra eljövök."

Azután Christine kiegészíti:

"Szeptember 6-án is eljön, 5-én kétszer jön." Ezt követően sok zarándok elmegy a keresztúthoz, és imádkozva felmegy rajta. Fent még egyszer meglepi a látnokokat a Szűzanya a látogatásával.

"Gyermekeim! Kérlek, fogadjátok el az ajándékot, amit ma hoztam nektek. Egyrészt az üzeneteket, másrészt az imát. Szívetekben szeretettel mondjátok el, mert Fiam, az én isteni Fiam nagyon örül, ha azt hallja, hogy szeretitek őt. Tudom, hogy! az az út, mely Istenhez vezet, nem egyszerű út. Ezért mentem most fel veletek a keresztúton, hogy lássátok, milyen nagy is volt az én isteni Fiam szenvedése. De az ő szenvedése még nem múlt el. Mert látnotok kell, hogy a templomok üresek, és hogy az ő gyermekei nem jönnek el hozzá. Ezért mondjátok el az imát, melyet ma ajándékozhattam nektek! Olyan sok örömet jelent ez neki."

Ekkor Christine látja, amint vér folyik Jézus sebeiből, angyalok fogják fel kelyhekben.

"Ez a drága vér, gyermekeim, értetek folyt el. Értetek folyik ma is a szentséges szentmise áldozatban. Szeressétek a szentséges szentmise áldozatot, amely annak vér nélküli megújítása, hogy Jézus Krisztus feláldozta magát a kereszten!
Gyermekeim, Ő vár rátok. Áldozzátok fel magatokat vele együtt a világ megmentéséért! Áldozzátok fel magatokat, mert a világnak nehéz keresztet kell viselnie, és olyan kevesen vannak, akik ebben segítenek! Jézus a szenvedése által viselte minden szenvedéseteket. Amikor nehéz lesz nektek, nézzetek fel rá! Ha nehéz lesz nektek, kövessétek! Vegyétek a keresztet vállatokra és viseljétek, így Jézus tanítványai lesztek. Jézus egyetlen tanítványa sem lehet soha kereszt nélkül, mert az én Fiam útja is keresztút volt, és ez a keresztút volt az, ami titeket megváltott!"

"Nektek, gyermekeim, meg kell tanulnotok újra azt, hogy azt a szenvedést, melyet Ő elszenvedett értetek, vele együtt szenvedjétek végig szívetekben, és azt, hogy Őt annál is inkább szeressétek, mert Ő mindezt értetek, szeretetből tette. Szeressétek tehát, gyermekeim, a szentséges szentmise áldozatot! Legyetek jelen, amilyen gyakran csak tudtok. Vegyetek benne részt oly módon, hogy vele magatokat is feláldozzátok, úgy, ahogyan korábban már mondtam: a bűnösök megtéréséért és a világ békéjéért."

Most azt látja Christine, hogy már nem folyik vér a sebekből, ehelyett fényes sugarak jönnek ki belőlük. Szűz Mária Judith által így szól:
"Ezek a sugarak a kegyelmet szimbolizálják, melyet a kereszt által kaptok. Ez a kegyelem erősítsen meg benneteket, hogy tovább menjetek a kereszt útján, hogy tovább viseljétek kereszteteket szeretetből. Úgy, ahogy Ő azt szeretetből viselte értetek."

Christine kiegészíti:

"Ne féljetek, gyermekeim, szeretlek benneteket!"

Ezek után a lezárt és lefoglalt forráshoz vonultak, ahol a polgármester egy táblát állíttatott fel: "Nem ivóvíz". Kevéssel előtte közzétették, hogy a forrásvíz bakteriális fertőzöttsége a megengedett határérték tízszerese. Az emberek szabotázs akcióra gyanakodtak. A látnokok egy táblával kérték, hogy mindenki vegye figyelembe a közlést. Itt a forrásnál Szűz Mária harmadszor jelenik meg: "Ez mind az isteni terv része, ne féljetek, gyermekeim!"

Augusztus 30-án Marion a Szűzanyától sugallatot hall, mely lényegileg így szól:

"Utolsó jelenésem egy vasárnapi napra fog esni, utána több helyen, többször is megjelenek majd. Csodát teszek a szívekkel, tehát nem látható jelet adok, mint például Fatimában... mindenütt, ahol megjelenek, csodálatos fényjelenség lesz látható, melyet a hívők érteni fognak. Sok tömjént és rózsaillatot árasztok majd szét... Németország nagyon későn fog megtérni... Sok szenvedés vár rátok, de el tudjátok majd viselni."

A Szűzanya megkérte Mariont, hogy ezt az üzenetet ne hozza nyilvánosságra, hogy az emberek ne a jelek végett jöjjenek. Valóban sok zarándok érezte az utolsó jelenési napon ezt a tömjén- és rózsaillatot, a fényjelenségek is feltűntek. Minthogy az üzenet titokban maradt, senki sem beszélhet felfokozott várakozásról és ebből fakadó elfogultságról. Ily módon nagyon fontos bizonyítékunk van az események hitelességére.


TIZENEGYEDIK JELENÉS
/SZEPTEMBER 5./Christine autóval megy Marpingenbe. A világító kereszt ismét előtte megy, ott van Pio atya, Bernadette, Blandine nővér, az arsi plébános, Jeanne d'Arc, Savio Domenico, Don Bosco, Lisieux-i Teréz és Anna Schaffer. Mindegyikük nagyon boldog; egy pillanatra megjelenik a gyermek Jézus is. A barlangnál feltűnik a Galamb fénysugarakkal és virágszirmokkal. Marion és Christine leírják a sokszínű jelenséget. Marion hirtelen eksztázisba esik, ilyen pillanatokban nem tud beszélni. Christine hallja a Szűzanyát:

"Gyermekeim, nagyon örülök, hogy hívásomra idejöttetek. Mindnyájatokat szeretlek és Szeplőtelen Szívembe zárlak benneteket. Legyen ez menedéketek és vigaszotok! Fiam küldött erre a helyre: ez az utolsó figyelmeztetés Németország számára. Térjetek meg, gyermekeim! Térjetek meg! Térjetek meg!
Az ég kész megadni a megtérés kegyelmét, de el is kell fogadnotok. A megtérés minden kegyelme, melyet szívetek elutasít, olyan, mint a nyíl, mely az én isteni Fiam szívét találja el, súlyosan megsebzi és elszomorítja. Nyíljatok meg a kegyelem áradatának, melyet az ég küld nektek! Készen áll!
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Térjetek meg! Imádkozzátok a rózsafüzért! Látogassátok meg Fiamat a templomban! Fogadjátok a szentségeket! Legyetek hívek a pápához! Gyónjatok meg! Az ellenség nagyon erős, de végül az én Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni. Ne féljetek, gyermekeim! Mindez az isteni terv része."

Azután Judith által szól:

"Gyermekeim, azért jövök ma, hogy számon kérjem Németország sorsát tőletek, akik itt vagytok, és az én összes németországi gyermekemtől. Imádkoznotok kell, bűnbánatot kell tartanotok, és vissza kell nyernetek segítségével Németországot az égnek. Németország olyan távol van Istentől, naponta olyan sok bűn esik meg! A bűn áradata, mely innen, Németországból az egekig nő, próbára teszi Isten igazságosságát.
Gyermekeim, azért jövök, hogy megkérjelek benneteket, segítsetek nekem. Nem érthetitek, és azt hiszem, nem is sejthetitek, milyen nagy az én fájdalmam, hisz' látnom kell, ahogy az ördög megnyeri a játszmát Németországban, mert ti, emberek hallgattok rá. Nem bízhatjátok rá magatokat! Isten az ég számára teremtett benneteket, és elvárom tőletek, hogy segítsetek nekem visszanyerni Németországot az ég számára. Imádkoznotok kell, bíznotok kell bennem! Nekem kell szentelnetek a családotokat, a közösségeket, az országotokat, tehát egész Németországot, nap mint nap! Szenteljétek Szeplőtelen Szívemnek, annak a szívnek, amely a ti menedéketek, a szívnek, amely vágyódik utánatok, a szívnek, amely értetek ver!
Minden hozzám intézett kéréseteket Isten trónja elé helyezem. Saját fájdalmamat is elmondom neki, de az ő szíve ugyanúgy fáj, ha Németországra tekint. Most még gyermekeim, most még szíve irgalmasságával és szeretetével tekint rátok. De ha nem javultok meg, ha nem tértek meg, ha nem szeretitek ismét Istent, ha nem tartjátok magatokat parancsaihoz, ha nem éltek az egyház parancsai szerint, akkor nem vagyok biztos benne, hogy vissza tudom tartani Isten büntető karját.
Gyermekeim, ma könyörgök nektek, ma nem kérlek benneteket, hanem könyörgök: Segítsetek nekem! Segítsetek nekem, eljött az ideje! Sürget az idő, rövid az idő! Oly késő van! Nőjetek fel végül! Meg kell végre tennetek! Nem habozhattok tovább. Nem lehet halogatni, nem lehet tovább várni. Komolyan kell élnetek végre! És együtt kell megmentenünk Németországot. Gyermekeim, annyira szeretlek benneteket! Annyira szeretlek benneteket! Ezért küldött engem Jézus ide. Ezért könyörgök ma hozzátok. Ez már nem kérés. Ez könyörgés."

Christine által:

"E szavak nem csak németországi gyermekeimnek szólnak. Az egész világ gyermekeire vonatkoznak. Mielőtt a világban béke uralkodna, a békének először az egyes országokban kell beköszöntenie, és ez a béke az én Szeplőtelen Szívem diadalával érkezik el. De ma azért is jöttem, hogy közöljem veletek saját óhajomat is. Azt kívánom, hogy itt e helyen egy szentély létesüljön a legszentebb Szentháromság tiszteletére. Mindez az isteni terv része és mindent irányítani fogok. Ne féljetek! Nincs több időm. Mindent irányítani fogok, ne féljetek. Minden az isteni terv része.
"Pio atya háza" is ehhez a szentélyhez tartozik. Pio atya, az én hőn szeretett fiam, már évekkel ezelőtt, még életében eszközöm volt, eszközöm volt Marpingen számára is. Ne féljetek, gyermekeim!
Mindig veletek vagyok, és teljes szívemből szeretlek benneteket. Mindent irányítani fogok. Engedelmeskedem Istennek, a ti Atyátoknak. Gondoljatok erre: Mindenki Anyjaként jövök. Én vagyok, aki szeplőtelenül fogantatott és Mindenki Anyja."
Marion: "Egyszerű fehér ruhában látom a Szűzanyát, fején csillagkoronával, körülötte gyönyörű fénysugarak, ugyanolyanok, mint a Galamb körül. Röviden beszélt Pio, atyával. Mindent sok szeretettel mond, sok szomorúság van a hangjában, de nagyon sok szeretet is."

Christine: "Azt mondja, úgy kívánja, hogy papok jöjjenek megáldani minket, és mindent körülöttünk, és azt a helyet is, ahol ő áll. Sok szenteltvízzel." Most Mária folytatja:

"Hőn szeretett fiaim, gyertek hozzám. Minden félelmeteket az én Szeplőtelen Szívemben hordom, és soha nem hagylak titeket magatokra nehéz küzdelmetekben. Vigasztalódjatok, mindig veletek vagyok!"

Az áldás, amit kívánt, megtörténik. Rövid csönd után Marion így szól: "És a gyermek, aki
így kiabál, jöjjön ide." Az anya előlép a gyerekkel, a kis Jézus mindenkit megáld. Azután eltűnik a jelenés, vagyis Christine semmit sem lát már. Marion lát, de semmit sem hall, noha látja beszélni a Szűzanyát. Nem tudja, ki által akar most megszólalni Szűz Mária. Ekkor megszólal Judith:

" Gyermekeim, ma sokakon fogok segíteni. Nem tudom megmondani, kinek akarok segíteni, de sokak kapnak segítséget. Bíznotok kell bennem. Bátornak kell lennetek, és legyetek teljes bizalommal az én Szeplőtelen Szívem iránt. Minden nap szenteljétek nekem gyermekeiteket! Szeretem a gyermekeket. Mindegyiket, aki itt van. Szeretem őket, ahogyan Jézus szereti őket. És elvárom, hogy a gyerekek hozzám jöjjenek. Ahogy Jézus mondotta: Engedjétek a gyermekeket hozzám, és ne akadályozzátok meg őket ebben."

Ezután Marion sok gyermeket lát, akik szintén mondanak valamit, de ő nem hall semmit. Most Szűz Mária Christine által szól:

"Bízzatok, gyermekeim! Tudom, hogy néhányan közületek nagyon kétségbe vannak esve, de bíznotok kell bennem, és mindent az én Szeplőtelen Szívemre kell bíznotok. Még egyszer mondom: Én vagyok, a Szeplőtelenül Fogantatott és Mindenki Anyja. Fogadjatok szívetekbe mindent, amit mondok, ez most nagyon fontos. Visszajövök."

Judith által:

"Ma ismét gyermekekkel jöttem; Marion már leírta őket. Azért jöttem, hogy ismét felszólítsalak benneteket, segítsetek nekem, hogy megszűnjön az öldöklés országotokban. Ez az öldöklés az égbe kiált. Olyasvalami ez, ami Istennek nagyon sok fájdalmat okoz, ami Isten szívén sok sebet ejt. Jézus szíve vérzik. Attól való fájdalmában vérzik, amit ti, emberek tesztek. Nem avatkozhattok bele a teremtő Isten művébe, melybe titeket, embereket bevont! Nem szabad ezt tennetek! Imádkozzatok sokat, hogy országotokban véget érjen a gyermekek megölése. E gyermekek ugyan velünk vannak az égben, de az emberek, akik ezt cselekszik, abban a veszélyben vannak, hogy örökre elvesznek.
Nagy sebet ejtetek Jézus szívén. Nem is tudhatjátok, nem is sejthetitek. Azért jövök, hogy elmondjam nektek. Elmondom ma nektek és - ahogy már említettem - felszólítalak benneteket, hagyjatok fel ezzel a cselekedettel. Mert nem tudom, meddig tart még Isten irgalmassága és szeretete, mielőtt elér benneteket büntetése. Isten büntetése sújt benneteket, ha nem hagytok fel azzal, hogy bűnt követtek el a színe előtt.
Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok sokat, legyetek engedelmesek, és éljetek Isten parancsai szerint! Ez a vezérfonal és a mennybe vezető út. Ez hitetek alapja, és ezt az alapot újra meg kell találnotok mindnyájatoknak.... Azért jöttem el, hogy ezekre a dolgokra emlékeztesselek titeket. A hit alapigazságaira, melyeket korábban ismert az ember, és melyek ma olyannyira feledésbe merültek. Éljetek e szerint újra, éljetek hitben, éljetek Isten parancsai szerint, és tegyétek azt, amit Isten vár tőletek! Szeretlek benneteket, gyermekeim."

Ekkor előlép egy pap, és Isten parancsára megáldja a tömeget. Christine egy röpke pillanatra erős vágyódást érez, hogy a Szűzanyával menjen. Egyszer csak már nem látja, és az eltűnését erre az erős vágyódásra vezeti vissza: "Talán azért nem láthatom őt, mert az a vágy, hogy vele menjek, olyan erős volt." Azután mindannyian a gyermekekért imádkoznak: "Oltalmad alá futunk..."
"Pio atya házában" este a Szűzanya még egyszer megjelenik a látnokoknak a Galambbal és egy tűzoszloppal. Szűz Mária Christinén keresztül így szól:
"Gyermekeim, látjátok most már, hogy minden az isteni terv része? Isten irányít mindent. Minden az Ő terve szerint működik már sok évszázada, ahogy ezt nektek egyszer már mondtam. Ne féljetek! Minden félelmeteket és gondotokat veletek együtt viselem, és veletek vagyok!"
"Pio atya balra áll a Szűzanya mellett" - mondja Marion. Azután Szűz Mária Christinén keresztül szól:
"Azt szeretném, ha még egyszer felmennétek a keresztúton." És röviddel ezután:
"Az ügyet, a "Pio atya házát" az ő kezeibe ajánlom, Don Domenico. Minden, amit ő tesz, benne van az isteni tervben. Úgy cselekszik, ahogy az ég kívánja. Én vezetem őt. És Pio atya mindig ott van az oldalán; ő tudja ezt." - és aztán eltűnik a jelenés.

Sok zarándoknak megjelent Pio atya. Már életében utalt az 1876-os marpingeni jelenések valódiságára. Amikor az időközben elhunyt doktornő, a bexbachi dr. Rufing felkereste őt Olaszországban, ezt mondta az asszonynak:

"Miért jön San Giovanniba? Hiszen ott van Marpingen. "


Ekkor a zarándokok imádkozva felmennek a keresztúton, ahogyan a Szűzanya kívánta. Este negyed tíz tájban Szűz Mária harmadszor jelenik meg ezen a napon, még pedig a 13. stációnál:

"Gyermekeim, azért vezettelek fel benneteket még egyszer ide, e késői órán, hogy még valamit világossá tegyek számotokra. Nézzétek ezt a stációt! El tudjátok képzelni, hogy milyen nagy s mély volt az én fájdalmam, midőn a hőn szeretett Fiamat karjaimban tartottam meggyötörve, leköpve, kigúnyolva? El tudjátok képzelni, micsoda kín volt karjaimban tartani Őt? Nem is tudom leírni nektek ezt a hihetetlen fájdalmat. Próbáljátok meg elképzelni, milyen lehetett ez a fájdalom! Mert ilyen nagy az én fájdalmam, ha gyermekeim nem hagyják magukat elvezetni az én isteni Fiamhoz. Minden alkalommal lesújt engem, ha egy gyermek nem hagyja, hogy vezessem. Kitárom köpenyemet, és magamhoz akarlak vonni és el akarlak vezetni benneteket az én isteni Fiamhoz. Gyertek csak hozzám! Ő a ti Üdvözítőtök. Ma könyörgök nektek! Nem kérek, hanem könyörgök, ahogy már korábban tettem. Gyertek hozzám, hogy elvezethesselek benneteket Fiamhoz! Olyan nagyon szeret benneteket, és vár visszatértetekre.
Gondoljatok az imára is, amelyet itt mondhattam nektek. Mondjátok ti is az imát! A Fiam oly nagyon örül, ha imádkoztok. Gyertek hozzám, hogy vezethesselek benneteket! Bízzatok bennem, mint a kis gyermekek! Én vagyok a ti Anyátok, és ezek nem üres szavak. Én vagyok a ti Anyátok! Sőt több! Meg akarom magyarázni: A ti égi édesanyátok! Gyertek hozzám."

Judith által:

"Arra is meg akarlak kérni benneteket, hogy Krisztus szenvedését, amit most mi együtt szemléltünk... gyakran imádkozzátok meg. Lássátok meg a keresztutat imáitokban, de a világban is. Mert a Fiam ma még a világban szenved, az emberekben, akikkel találkoztok, a szenvedőkben, a betegekben. Különös szeretettel bánjatok ezekkel az emberekkel, mert ezekben az emberekben Jézust szolgáljátok, az én Fiamat.
Szenvedésemet, szívem fájdalmát is próbáljátok meg kikutatni, a fájdalmat, melyet a szívemben hordok, ha a világra, az emberekre és cselekedeteikre nézek. Fiam szenvedése megismétlődik. Minden ember, aki elfordul Fiamtól, növeli az én fájdalmamat. Vigasztaljatok meg, gyermekeim, húzzátok ki szívemből a töviseket, melyeket a világ ma oly durván belém döf! Vegyétek ki őket isteni Fiam iránt és irántam érzett szeretetből!
Olyan végtelenül szeretlek benneteket! Jézus is szeret benneteket. Szerető arccal tekint rátok. Arra vár, hogy vigasztaljátok meg őt. Várja, hogy megvigasztaljatok engem, mert szívünk ugyanazt a fájdalmat hordja, a magány fájdalmát, a szomorúság fájdalmát, és azt a fájdalmat, hogy titeket ebben az erkölcsi fertőben kell látnunk. Segítenetek kell nekem kihúzni minden embert ebből az erkölcsi fertőből. Nincs már sok idő, gyermekeim. Ne féljetek! Örökké fogjátok a kezem! Legyetek minden pillanatban a közelemben. Én mindig veletek vagyok. Bízzatok bennem és kövessétek üzeneteimet!"

Marion által:

"De, hogy üzenetemet helyesen értsétek: Nem a világvégéről beszélek."
Christine által:
"Gyermekeim, fogadjátok be üzenetemet, melyet ezen a helyen adhattam nektek Istentől való ajándékként. Nagy ajándék, hogy átadhatom nektek ezeket az üzeneteket. Gondoljatok mindig arra, hogy teljes szívemből szeretlek benneteket, és hogy mindig veletek vagyok. Fogadjátok el Isten ajándékait, tárjátok ki szíveteket! Így igaz: Fiam engem küldött Németországnak szóló utolsó figyelmeztetésként. "
Marion által:
"De minden bajt el lehet kerülni Fiam iránt s én irántam táplált szeretettel, Fiamhoz és hozzám fohászkodó imával."
Christine által:
"Köszönöm nektek még egyszer, hogy idejöttetek. Imádkozzátok végig a keresztutat, holnap újra eljövök. Szeretlek benneteket, gyermekeim. "
Marion által: "Olyan nagyon szeretlek benneteket. - Októberben újra eljövök."


TIZENKETTEDIK JELENÉS
/SZEPTEMBER 6./


A rendőrség nem engedi át a látnokokat az útlezáráson. Ekkor újra a fénylő kereszt halad előttük és elvezeti őket a legfélreesőbb parkolóhelyhez, azután tovább a forrás feletti erdőn keresztül. Velük megy Claus Sträßer, aki jól ismeri a környéket. Egy tövises bozóton kell átmenniük, már sötét van és Clausnak is adódnak tájékozódási nehézségei. Judith nem akarja elhinni, hogy a Szűzanya ezt az utat szánta nekik; kétségei vannak, és démoni mesterkedésre gondol. De Marion és Christine megnyugtatják. A jelenést 20 órára vártuk, most azonban már 21 óra 30 van. A zarándokok várakoznak az esőben, és imádkoznak.
Most már tudni szeretnénk, mi az oka, hogy a Szűzanya ilyen sokáig várat mindenkit.

Christine: "Engedelmességet és alázatosságot vár tőlünk, éreznünk kellett a töviseket. Ő akarta az áldozatot! Zarándokokat kíván itt látni, nem turistákat."

A barlanghoz megyünk, ahol aztán végre - 21 óra 50 perc van - jön a Szűzanya. A látnokok letérdelnek az esőtől nedves talajra. Röviden megkongatják a kápolna harangját, ez a Szűzanya jelenlétére utaló jel. A látomás 20 percig tart. Csend honol Härtelwaldban. A látnokok felváltva leírják, amit látnak, és a diktafonra mondják, melyet Judith tart oda nekik.

Szűz Mária Christine által szól:

"Gyermekeim, ma újra eljöttem, hogy még egyszer imára hívjalak benneteket, és hogy elmagyarázzam nektek, hogy az én itteni küldetésem nagyon fontos. Be kell fogadnotok a szavakat, az üzeneteket, melyeket az Úrtól hozok nektek. Minden szó egy kegyelem, melyet hozhatok. Sokak számára nagyon egyszerűnek tűnnek a szavak, de e szavakat igazából nehéz valóra váltani, és én segíteni szeretnék nektek ebben. Bizonyosak lehettek abban, hogy sosem hagylak magatokra benneteket.
Gyermekeim, ne féljetek! Vezetlek benneteket. Emlékezzetek szavaimra fent a keresztút 13. stációjánál (szeptember 5.). Hiszen az én fájdalmam azért olyan nagy, mert a gyermekek nem hagyják, hogy elvezessem őket Fiamhoz. Újra és újra meg újra meg újra el kell mondanom: Gyertek ide hozzám, hogy elvezethesselek benneteket Fiamhoz, és minthogy ennyire szeretlek benneteket, újra meg újra és újra meg újra el fogom ezt mondani nektek, és nem adom fel a reményt, hogy megnyerjelek benneteket Fiam számára. Mert én a ti Anyátok vagyok. Nem fáradok bele a könyörgésbe."

Hirtelen csend támad és Christine így kiált: "Ó Isten! Hallok valamit, de csak szívemmel látok." Jézus az, aki általa beszél:
"Igen, ez igaz, hogy Anyámat elküldtem hozzátok. Ámen. Én azt mondom nektek, hallgassatok Anyámra. Csak az ő Szeplőtelen Szívén keresztül juthattok el hozzám."

És Jézus most Marionon keresztül beszél:

"Azt akarom, hogy szeretettel jöjjetek hozzám, ne félelemmel. Szeretettel! - Ne féljetek, nem lesz III. világháború, se holocaust. Az én Atyám, én és a Szentlélek teremtettük ezt a világot ilyen szépnek. Nem akarjuk tönkretenni. Oly sok üzenet indult útnak az én nevemben, mely nem tőlem származik. Azt akarom, hogy szeretettel jöjjetek, mert én szeretlek benneteket. Amiről Anyám tegnap beszélt, az az én nagy szenvedésem. Legnagyobb fájdalmam az, ha magatokra kell hagynom benneteket, mikor oly szívesen vezetnélek benneteket. De- szeretetből mindenkinek meghagyom a szabadságot, hogy mellettem vagy ellenemre döntsön."

Hirtelen Marion már nem hall semmit, de látja, hogy Jézus még beszél, mégpedig Judith által:

"Meg kell tanulnotok, hogy én szerető Isten vagyok. Nem vagyok büntető Isten. Végtelenül szeretlek benneteket, embereket. Olyan sokat tettem értetek! Szenvedtem értetek. Szenvedtem, és ezt az utat választottam, hogy megmutassam nektek, mennyire szeretlek benneteket. Ne hagyjátok, hogy szenvedésem és szeretetem hasztalan legyen! Ne hagyjátok, hogy hideg szívekre találjon! Hadd lobbantsam lángra szíveteket azzal a szeretettel, amire a ti szíveteket teremtettem!
Mindnyájatokat szívemben hordozlak, jóllehet mélyen megsebzitek szívemet. Olyan nagyon szeretlek benneteket, jóllehet ti nem szerettek engem. Azért jövök én hozzátok, mert ti nem jöttök hozzám. Azért jövök hozzátok, hogy mondjam nektek: kövessetek engem! Kövessetek, ez az út az örök életbe visz! Ez a szeretet útja, amit nektek szántam. Sosem teszek erőszakot az emberi akaraton, nem teszek erőszakot, azt várom tőletek, hogy szeretettel jöjjetek.
Szeretetben állok előttetek. Szívem izzik a szeretettől. Szeretetem sugarai behatolnak szívetekbe, ha kinyit játok azt. Kérem, hogy tárjátok fel szíveteket, ne zárkózzatok el előlem.
Szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy elvesszetek. Mi, az Atya, a Szentlélek és én, mi az ég számára teremtettünk benneteket, az örök életre, és nektek ajándékoztuk a szabadságot, hogy magatok döntsétek el, mit akartok tenni, milyen úton akartok járni, és milyen legyen örök életetek. A Szentírásban oly gyakran beszéltem a pokolról, ma pedig elolvassák, de már nem hiszik az emberek, hogy van pokol! Van örök kárhozat, de Mi, az Atya, a Szentlélek és én, mi nem akarunk benneteket ott látni. Azt akarjuk, hogy ti mind velünk legyetek a mennyekben, az örök boldogságban, az Atya örök színelátásában.
Kövessétek parancsaimat! Kövessétek az egyház tanítását! Olvassátok gyakran a Szentírást: az Isten szavai szólnak hozzátok! Az az örömhír, mely örömmel kell, hogy eltöltse szíveteket. Ha megteszitek ezt, nem kell félnetek a pokoltól, mert akkor a világ világosságaként éltek és fénnyé váltok, eggyé váltok, velünk. Ne engedjétek, hogy könyörgésem hiábavaló legyen. Ma ugyanis könyörgök hozzátok, és hajt az én szeretetem, a szeretetem, amely szívemben lakozik, a szeretetem, melyet oly szívesen átadnék a ti szíveteknek. Nyissátok ki szíveteket a kegyelem számára, amely készen áll, hogy rendet tegyen a ti életetekben! Kövessétek az én keresztutamat! Az élet keresztút, híd az égbe, a ti bizonyságtételetek. Kövessétek kérésemet, és ne hagyjatok egyedül! A tabernákulumban sem, ahol a kis ostya alakjában jelen vagyok. Látogassatok meg gyakran a templomban, imádkozzatok börtönöm előtt, melyben kitartóan és szeretettel várok rátok. Mondtam nektek: A világ végezetéig veletek vagyok.
Szeressetek engem, fogadjatok tiszta szívvel! Gyónjátok meg újra bűneiteket! A bűnök megsebzik szívemet. Én megbocsátok minden bűnt. Az irgalmasság olyan végtelenül nagy. Nincs olyan bűn, amely nem nyerhet bocsánatot. Gyertek hozzám bizalommal! Gyertek hozzám gyermeki bizalmatokkal! Fogadjátok el az irgalmasságot, amely szívem szeretetéből eljut hozzátok! Ne engedjétek, hogy szavaim ma hiábavalók legyenek! Ez az én felhívásom Németország számára, ez az én felhívásom az egész világ számára."

Marion. "Hallok még valamit, egész időn át:

"A tíz parancsolat a világmindenség ámenje. A szeretet a történelem utolsó célja. Megéltetek két szörnyű háborút. Azért engedtem ezt, hogy megmutassam, mi történik, ha magatokra hagyatkoztok. Nem én akartam ezeket a háborúkat. Ma a tudomány képes rá, hogy olyan fegyvereket gyártson, melyek minden további nélkül elpusztítják az egész, szép Földet. De én ezt nem engedem, mivel igen sok imádkozó szívre leltem, és őszinte emberekre. Én ezt nem engedem. Ne féljetek! Az irgalmasság és a szeretet királyaként jövök, nem szigorú bíróként. Bíró voltom abban áll, hogy megláttassam veletek, túlságosan kevéssé szerettétek a szeretetet."

Christine: "Azt kívánja, hogy minden pap jöjjön előre, és osszon áldást. Meg szeretné értetni velünk, hogy mindig a papokkal van, és vezeti őket." Ez megtörténik. Aztán Christine még hozzáfűz egy megjegyzést: "Hallom őt beszélni. Azt mondja, hogy Fia még egyetlen alkalommal küldi ide őt ebben a korban. Még egyszer eljöhet ide. Október 17-én. Azon a napon többször fog megjelenni, különböző helyeken.
Most ezt mondja:

"Kedves gyermekeim, látjátok, milyen nagy a mi szeretetünk irántatok? Ne utasítsátok vissza! Gyertek vissza hozzánk! Ne féljetek! Semmitől sem kell félnetek, ha kéritek a mi segítségünket. Nem szeretném, ha szomorúan mennétek haza. Azt szeretném, ha boldogsággal telve továbbadnátok a szeretetet, melyet mi nektek ajándékozunk. Kemény szavakat kell intéznünk hozzátok, de mindez szeretetből történik. Örüljetek velem, hogy a ti Uratok megnyilatkozott előttetek..."

Marion: "A mi Urunknak humora is van; rendkívül boldog, úgy lehet vele beszélni, mint egy baráttal, mondja a Szűzanya. Tehát csodaszép, csodaszép..." Most maga Jézus szól Marionon keresztül:

"Gyertek hozzám, akár egy baráthoz! Gyertek hozzám! Ezt kívánom. Ne féljetek. Gyertek hozzám! Örülök... Örülök. Mindig veletek vagyok, akkor is, ha örültök. Nem csak a szenvedésben; mindkét helyzetben. De én mindkettőt elfogadom."
Aztán minden eltűnik.
Már késő este van; az emberek kitartottak, és sokat imádkoztak. A közelből egy nagyon felhangosított magnót lehet hallani, amely hiába próbálja túlharsogni az emberek imáját. Egy bosszús polgár zavarkeltő akciója?
A "Téged, Isten, dicsérünk" második versszakánál Marion térdre borul, a másik két látnok követi őt. Marion látja a galambot és fénysugarakat, melyek úgy forognak, mint egy kerék; ebben felismer egy ostyát. Mikor Judith meg akar kérdezni valamit tőle, Mariont már nem lehet megszólítani.

Most Jézus Judith által szól:

"Azt kívánom, hogy ez a nap, melyet Marion most leírt, megvilágosítsa és beragyogja életeteket. Ez az én jelenlétem a szentáldozásban. A jelenlétem, úgy, ahogyan azt már korábban megmondtam. Világít, sugárzik, és ezek a sugarak behatolnak a szívetekbe. Azért sugárzik, hogy beragyogjon benneteket, hogy mutassa nektek az utat és, hogy eltöltsön benneteket szívem szeretetével, és, hogy a világ e nagy hidegségében megmutassa nektek Isten szeretetét. Nézzétek e fényt, tehát nézzetek rám! Én vagyok a Világmindenség Királya, én vagyok az Irgalmasság Királya, én vagyok a Szeretet Királya, és azt szeretném, hogy Anyám Szeplőtelen Szíve diadalmaskodjék a világon. És azt is szeretném, hogy a diadal, az én diadalom egyúttal a szent Eukarisztiában is végbemenjen."

Marion által:

"Anyámat a Szentlélek által küldöm. Én küldöm őt, nem ő küldi saját magát. A Szentlélek révén jön el. Csak azért teszem ezt, hogy világomat láthatóvá tegyem számotokra. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Nem fontos, hogy lássatok most minket. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!"

Christine sok angyalt lát arany öltözékben, köztük a Szűzanyát:

"Gyermekeim! Ez az angyalseregem, ezek az angyalok a ti segítőitek a harcban. Harcoljatok mindig szeretettel, sosem gyűlölködve, sosem büszkeséggel szívetekben! Harcoljatok mindig szeretettel, csak a szeretet győz. Ennek az égi hatalomnak a birtokában nem kell félnetek. Tudom, hogy nehéz dolgotok van. De tudjátok, már megtanítottam nektek: szenvedés nélkül nincs előrelépés. De mindig veletek vagyok, mert én szerető Anya vagyok. Ne féljetek tehát! Azon az utolsó napon, amikor megjelenhetek itt, ebben a korban, készüljetek imádsággal! Próbáljátok meg ezen imádság alatt növelni szereteteteket, és adjátok tovább ezt a szeretetet embertársaitoknak és nekünk! Annyira szeretünk benneteket!"

Aztán eltűnik.
Szeptember 8-án, szerdán Christinének otthonában látomása volt. A Szűzanya így szólt hozzá:

"
Gyermekem, igaz, nem lesz III. világháború. Isten túlságosan szereti gyermekeit. De nem lehet, hogy el ne küldje az Ő ítélőszékét; azaz, hogy előzőleg olyan dolgok történjenek, melyek a lélek hazatérését szolgálják. De szeretetből teszi ezt. Részletesen most nem térek ki arra, hogyan történik mindez. De ha hisz az ember, bízik és szereti Istent, nem kell tartania ettől. Minden benne van az isteni tervben. Akkor örülhettek az "új" régi világnak. Akkor ugyanis majd nem lesznek már istentelenek. Minden összhangban lesz majd a tíz parancsolattal, és a gonosz sem létezik majd egy ideig. Ne féljetek!

Természetesen Fatimában fenyegetnem kellett benneteket Isten büntetésével, mert különben nem ébredtetek volna fel. De az ima sok bajt megenyhít, elhalaszt, megszüntet. Ne féljetek tehát! Isten nem akarja a ti megsemmisüléseteket. Túl nagy a szeretete irántatok. (Egészen nyomatékosan:) De mindezt azért teszi majd, hogy el ne vesszetek. Megáldalak téged, gyermekem."
KÖVETKEZŐ OLDAL
Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe