Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

millenniumiras

utolsóidok

Millennium millenarizmus nélkül

1. rész


Bevezetés

A millennium ezer éves időszakot és ezeréves évfordulót jelent. A közelmúltban megünnepeltük a magyar kereszténység és az államalapítás millenniumát, ezer éves évfordulóját. A Jelenések könyvében is olvasunk egy millenniumról, egy ezer éves időszakról, amelyben a vértanúk életre kelnek és Jézussal, ezer évig uralkodnak (Jel 20,1E szentírási hely értelmezéséből már elég sok probléma adódott. Ennek helytelen értelmezését millenarizmus illetve chiliazmus néven elítélte az Egyház. De ezt a részt nem lehet kivenni a Szentírásból, mintha ott sem lenne. Kell, hogy legyen helyes értelmezése is. Nemrég született egy könyv erről a témáról egy az USA-ben élő - olasz származású katolikus szerzetes-teológus tollából: Joseph Ianuzzi, OSJ The Triumph of God, s Kingdom in the Millenium and end Times. A prober Belief from the truth in Scripture and Church Teachings. St. John the Evangelist Press 222 S. Manoa Rd. Havertown, PA 19083 USA

Ez a legautentikusabb mű, amelyet valaha erről a Jelenések könyvében szereplő nagy milleniumról írtak. Remélhetőleg hamarosan elkészül a magyar fordítása is. De amíg ez készül, addig is szeretnénk a magyar olvasókkal is megismertetni e könyv lényeges kijelentéseit. Hely híján azonban részletes bizonyításokba nem bocsátkozhatunk. A szerző bemutatja, hogy a témában mit ítélt el az egyház, és mit nem. Az apostoli atyákat és az egyházatyákat az erre a szentírási helyre való kijelentéseikért senki sem ítélte el, csak ezek eltorzítását ítélte el az egyházi tanítóhivatal.
Csak a Szentírásra és a Szenthagyományra, főleg az apostoli atyákra és az egyházatyákra, és az egyház hivatalos tanítására épít a szerző, magánkinyilatkoztatásokra nem. Egy olyan időszakról ír, amit a Szentírás ezer éves uralomnak, millenniumnak nevez, de mégsem millenarista, mégsem khiliaszta írás.
Fő mondanivalója, hogy a végső ítélet két szakaszban:- fog végbemenni: az élők megítélése ennek a millenniumnak az elején lesz, a holtak megítélése a végén. Csak a holtak megítélése jelenti a világ végét. Az első ítélet az Antikrisztus és azok legyőzése után lesz, akik az ő jelét magukon hordozzák. Ezt egy nagy megpróbáltatás előzi meg. Az utolsó ítélet előtt azonban egy olyan béke korszak következik, amely még nem volt a világ teremtése óta. Az emberek olyan szentek lesznek, mint az apostolok idejében. A szentek korszaka következik.
Ezek az idők már közel vannak. Már bennük élünk. Közel van a nagy szenvedések és nagy megpróbáltatások ideje. Tehát nem egy távoli jövőről szól a Jelenések könyvének szóban forgó helye, hanem egy már a jelenben is zajló folyamatról Ezért fontos, hogy megtaláljuk ennek helyes értelmezését, hogy útmutatást, megerősítést, bátorítást nyerjünk ezekben a zavaros időkben, amiket élünk, és amik még ránk várnak.
Az egyházatyák, Eusebius, Szent Ágoston írtak erről, de nagyon töredékesen mutatták be ezt a korszakot. A századok során egy előítéletes gondolkodás alakult ki. Nagyon könnyen millenarizmusnak, chiliasmusnak nyilvánítják, ha valaki az idők vége és a világ vége között egy közbülső időszakról beszél.
Ha távoli országba, vagy városba indulunk, azzal a hittel tesszük, hogy létezik az az ország és város. De tudásunk róla eleinte elég kezdetleges. Velük kapcsolatban sokminden egybemosódik. Ahogyan azonban közeledünk célunkhoz, egyre több jel mutat arra, hogy az egy valóságos ország és város. Megjelennek az útjelző táblák, amelyeken az ország és város neve olvasható, több hasonló rendszámú autóval találkozunk, és egyéb jelekből is látszik, hogy már közeledünk a célhoz. Vagy ha hegyeket nézünk távolról, egyetlen nagy kékségnek tűnnek. Ha azonban közelükbe érkezünk, jól elkülönülnek egymástól a hegyek és a völgyek. A Szentírás kijelentései az idők végéről és a végső időkről sokáig egybemosódtak, a kettőt azonosnak gondolták. Közelükbe érkezve azonban kezdenek elkülönülni a távolról egynek látszó események.
Többnyire protestánsok, akiket nem kötnek katolikus előítéletek, beszéltek és beszélnek arról, amiről katolikus oldalon csak magánkinyilatkoztatásokból hallottunk. Mivel nem volt erről a tanítóhivatalnak egyértelmű tanítása, ezért az ég nyilatkozott erről magánkinyilatkozásokban, mivel az idő közel.
E könyv bemutatja - a magánkinyilatkoztatások mellőzésével- elsősorban a Szentírásra építve ezeket az időket.


Alapvető szentírási helyek az ezer éves uralomról


Jelenések könyve 20,1-6.
Jel 20.1 Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Jel 20.2 Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Jel 20.3 Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik. Jel 20.4 Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. Jel 20.5 A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Jel 20.6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele.

Jelenések könyve 19,11-21
Jel 19.11 Ekkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg. Aki rajta ült, azt Hűségesnek és Igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol. Jel 19.12 Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem. tud, csak ő. Jel 19.13 Vértől ázott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják. Jel 19.14 Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve. Jel 19.15 Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Vasvesszővel kormányozza majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. Jel 19.16 Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura. Jel 19.17 Láttam, hogy egy angyal áll a napban. Nagy szóval kiáltotta az égen repülő madaraknak: "Gyertek, gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára. Jel 19.18 Egyétek a királyok húsát, a vezérek húsát, a bajnokok húsát, a lovak és lovasok húsát, minden szabadnak és rabszolgának, kicsinek és nagynak a húsát!" Jel 19.19 Majd láttam: A vadállat és a föld királyai összegyűltek a seregeikkel együtt, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. Jel 19.20 De ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a képmását imádták. Elevenen bevetették mind a kettőt a kénköves, tüzes tóba. Jel 19.21 A többit a Lovas kardja ölte meg, amely a szájából tört elő. És az összes madár jóllakott a húsukból.
/2/

Dániel próféta könyve 12,1-13
Dán 12.1 Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Dán 12.2 Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Dán 12.3 Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. Dán 12.4 Te meg, Dániel, zárd el ezeket a szavakat, pecsételd le a könyvet a végső időkig. Sokan eltévelyednek, és a gonoszság növekedni fog. II Dán 12.5 Ekkor én, Dániel, azt láttam, hogy két más valaki is áll ott: az egyik a folyó innenső partján, a másik pedig a folyó túlsó partján. Dán 12.6 Akkor megszólítottam azt a gyolcsruhába öltözött férfiút, aki a folyóvíz fölölt állt: "Mikor lesz vége ennek a sok csodálatos dolognak?" Dán 12.7 Erre a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyóvíz fölött állt, jobbját és balját az égre emelte. S hallottam, amint megesküdött az Örökkévalóra: "Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé." Dán 12.8 Hallottam ugyan a szót, de nem értettem, azért újra megkérdeztem: " Uram, hogy állunk ezekkel a végső dolgokkal?" Dán 12.9 Így válaszolt: "Eredj, Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig. Dán 12.10 Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki se jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni. Dán 12.11 Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. Dán 12.12 Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot. Dán 12.13 Te meg menj és légy nyugodt! Amikor véget érnek a napok, te is fölkelsz a végső napon kijelölt sorsodra. "


Megjegyzések a három alapvető szentírási helyhez

Ebben a könyvismertetőben nem megyünk bele apró részletekbe. Nem kimerítő exegézisét hozzuk ezeknek a verseknek, hanem csak néhány jellemzőre hívjuk fel a figyelmet.
Hogy kell értelmezni a Jelenések könyvét, Dániel próféta könyvét? Mindkettő prófétai könyv. Úgy kell értelmezni, hogy a Szentírás többi részével nem lehetnek ellentétben. Mind a Jelenések könyve, mind pedig Dániel könyve olyan szimbólumokat és képeket használnak, amelyek nem földi valóságokat írnak le. Éppen ezért az időpontokkal és időtartamokkal óvatosnak kell lennünk. Hogy pontosan mikor jön el, és milyen hosszú lesz a békeidő, azt nem tudjuk. Az ezer év nem földi mértékkel mért ezer évet jelent. Az ezernek szimbolikus, nem matematikai jelentése van. Egy nagyon intenzív időszakot jelenthet. A 10, aminek hatványa az 1000 a tökéletesség jelképe is, pl. tízparancs. Majd abban az ezer évvel jelölt korszakban élik meg az emberek igazán a tízparancsot is. Az ezer év valóságos földi korszakot jelent, de másfajta időszámítás lesz, mint a mostani. Nem tudjuk, hogy jelenlegi időszámításunk szerint meddig fog tartani. Valóságos időszak lesz itt a földön, de különbözni fog a jelenlegi időérzékelésünktől.
Az apostoli atyák azt tanították, hogy aki megéri ezt a kort, hosszan fog élni, és az egész időszakban csak egy pápa lesz. Ebben az elkövetkező békeidőben sokkal magasabb szellemi nívón fognak élni az emberek, úgy, mint ma néhány misztikus. Az eljövendő időnek legfontosabb titka az Eukarisztia lesz. Az egész Krisztus fog uralkodni. A fő és a tagok együtt, az egész misztikus test. Az Oltáriszentséget úgy fogjuk megtapasztalni és megélni, mint ahogy kétezer évig nem./3/
Krisztus második eljövetele és az utolsó ítélet nem azonos. Biztos, hogy váratlanul és királyként fog megnyilatkozni. Lehet, pl. hogy kereszt jelenik meg az égen.
Papias, Justinus, Irenaeus, Tertulliánus, Hippolitus, és a korai egyházi írók (Olympiai Methodius, Lactantius), szent Ágoston és az Egyházi Tanítóhivatal millenarizmusról való megnyilatkozása szerint, nem tekinthető millenarista vagy chiliaszta kijelentésnek az, hogy a szentek feltámadása testben való feltámadás lesz, úgy, hogy itt fognak a földön élni és tevékenykedni. Itt fognak élni és működni a földön, részt fognak venni Krisztus diadalában. De ez a birodalom nem mai fogalmaink szerinti földi, testi birodalom lesz, ahogy a khiliaszták elképzelték. Ezt az Egyház elítélte. Egy szellemi, egyházi, eukarisztikus, kegyelemtől átjárt idő lesz. Az apostoli tradíció atyái a szenteknek ezt az uralmát a földön gondolják el, és nem a mennyben. Azt mondják, hogy az előző évszázadokban élt igazak és szentek fel fognak támadni, különösen azok, akik az Antikrisztus korában vértanúként életüket adták Krisztusért. Az idézett szövegekben Dániel próféta ígéretet kapott, hogy akkor fel fog támadni. (Dán 12, 13) A Jel 20,6 szerint akinek része lesz az első feltámadásban, azon nem lesz hatalma a második halálnak.
És azok is élni fognak, akik - Isten különleges kegyelme folytán - Mária oltalmában és a szent angyalok segítségével megőrizték az igazi katolikus hitet az Antikrisztus korában, és túlélik a Dániel prófétánál szereplő szimbolikus jelentésű 42 hónapot, ill. 1260 napot.
Akik azonban megengedték, hogy a vadállat jelét rájuk pecsételjék, azoknak részük lesz az ítéletben, és az Antikrisztussal együtt a mélységbe taszítják őket. Mások, akik meghalnak, de még nem tisztultak meg eléggé, bizonyára a tisztítótűzbe kerülnek, és nem érik meg a szombati nyugalomnak ezt az idejét a földön. Arról nincs szó azokban a forrásokban, amelyeket a szerző idéz, hogy az ezer éves uralom kitölti az utolsó ítéletig való teljes időt. A Jel 20,3. szerint miután az angyal megbilincselte a sátánt, és letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, utána egy rövid időre még szabadon engedik.
Sok félreértés támadt abból, hogy az antikrisztusi hatalom Krisztus által való legyőzését (Jel 19,11-16), amit angyalainak a segítségével visz végbe, összetévesztették a paruziával, az utolsó ítélettel.
Az első és a második feltámadásról és az első és a második halálról való kijelentéseket helyesen kell értelmezni. Azt el kell utasítani, hogy Krisztus láthatóan, testben fog eljönni, és hogy ez a jelenlegi
időszámításunkba illeszthető. Az igaz, hogy Krisztus. váratlanul fog közbelépni, és a királyok királyaként és az uralkodók uraként bemutatkozni, akkor, amikor az Antikrisztus azt hiszi, hogy hatalmának a csúcsán áll. De nem látható hús-vér formában fog megjelenni és uralkodni. Lovasként jelenik meg. Kíséretében az angyalok is lovagolnak Ez szimbólum. Sem Jézusnak, sem az angyaloknak nincs szükségük lovakra.
Az lehetséges, hogy az égen jel fog feltűnni, hogy pl. keresztjét, vagy meggyötört testét minden ember meglátja, de nem testileg jön a földre, hogy itt látható formában uralkodjék. Láthatatlanul fog eljönni a Szentlélek erejével.
Szent Bernát Jézus háromszoros eljöveteléről beszél: az 1. látható, a 2. láthatatlan, és a 3. végső eljöveteléről. (Szent Bernátnak ezt a tanítását az egyház bevette hivatalos szövegei közé is, a Breviárium adventi kötetében szerepel)
A gonosz nem lesz teljesen száműzve ez alatt az "ezer év" alatt, de nem lesz lehetséges olyan világméretű elcsábítása a nemzeteknek, mint, amit most tapasztalunk. Nem lesz olyan nagy hitehagyás, nem lesznek olyan nagy üldözések.
Ennek az új korszaknak az elején egy nagy megtisztulás lesz. Az emberek meglátják önmagukat és bűneiket úgy, ahogyan Isten látja. Meglátják az ítélő Istent, és meglátják az /4/ irgalmas Jézust is. Átélik megbocsátását. Ez egy nagy megtérést, átváltozást fog hozni az emberekben. Az Egyház számára ez előbb bekövetkezik, mint a többi embernek. Az ítélet Isten házán kezdődik.
Pét 4.17 Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten háza népén. De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Jer 25.29 Mert ha arra a városra, amely a nevemet viseli, pusztulást hozok, hogyan gondoljátok, hogy ti büntetlenül maradtok? Bizony, nem maradtok büntetlenül. Mert magam szólítom ide a kardot a föld minden lakója ellen - mondja a Seregek Ura.
A Jel 20,9 az Egyházat a szentek táborának és a szeretett városnak nevezi. E megtisztulás után megvalósul a régtől óhajtott egység. Már az ószövetségi próféták és zsoltárosok is várták ezt a kort. Az apostolok, és utánuk sok nemzedék úgy gondolta, hogy az ő életükben fog bekövetkezni. Ennek a korszaknak a várása nem volt tévedés a részükről, még akkor sem, ha ez az ő idejükben nem következett be, mert őket ez a várakozás előkészítette. Akik nagyon várták ezt a kort, azokat várakozásuk szentté tette. Valóban meg is fogják ezt érni itt a földön, mert fel fognak támadni, és e korszakban fognak élni és Krisztussal uralkodni.
Fontos ezekről az időkről elmélkednünk, hogy vágyakozzunk mi is utánuk. Mert akik vágyakoznak rá, azok fogják megérni. Fontos róluk elmélkednünk, hogy helyesen értsük azt a kort, amiben most élünk, hogy látva ennek sok borzalmát elsötétedését és kísértését, el ne veszítsük bátorságunkat, kétségbe ne essünk. És fontos róluk azért is elmélkednünk, hogy felkészülhessünk erre az eljövendő új korszakra bűnbánattartással, megtéréssel, hogy megtisztuljuk és átváltozzunk a bűnbánat szentsége és az Eukarisztia által, hogy beléphessünk ebbe az új korszakba. Legyünk készen, legyünk éberek! Ez a korszak, az Úr napja közel van!


Az események sorrendje megállapítható

1. Az első szorongatás az Antikrisztussal

2. Az általános ítélet első fele, az élők megítélése és minden gonosztevő félreállítása.
Az Úr eljön megdicsőült szellemében. Előzetes figyelmeztetés nélkül jön el egy olyan
órában/napon, amikor az Antikrisztus hatalmának csúcsán lesz.
3. A béke időszaka következik. Egy átváltozott föld és ég, amelynek előképe a
táborhegyi átváltozás. A nagy fellélegzés és nyugalom időszaka
4. A millennium végén a nagy szorongattatás (Góg és Magóg)
5. Minden test feltámadása
6. Az általános ítélet másik fele, halottak megítélése
7. Új ég és új föld, az új és örök Jeruzsálem.
/5/
2. részA millennium időszakának fő jellemzői szentírási helyek alapján

A Szentírásból eddig sok rész meseszerűnek, vagy legalábbis nehezen értelmezhetőnek számított. Ha azonban az eddig elmondottak fényében, az elkövetkező új korszakra vonatkoztatva olvassuk ezeket a szentírási helyeket, megnyílik értelmük. Dr Ianuzzi könyvének ötödik fejezete alapján idézzük ezeket a szentírási helyeket.

A lelki fellélegzés ideje lesz

ApCsel 3.19 Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, ApCsel 3.20 hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt Megváltót, Jézust, ApCsel 3.21 akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által.
Zak
8.12 Lám, békét adok: a szőlőskert megtermi gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég hullatja az esőt. Ezt mind megadom e nép maradékának.
Ez
36.26 Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Ez 36.27 Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok.

A szombati nyugalom ideje lesz, a 7. nap, amely az örök 8. napot készíti elő.

A korszak kezdetén lesz az 1. feltámadás.
Jel 20.4 Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. Jel 20.5 A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Jel 20.6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele.
Jézus élete, szenvedése, halála és feltámadása jelzi azt, hogy mindez az ő misztikus testével, az Egyházzal is meg fog történni. Az Egyház is meg fogja élni a szenvedést, a keresztet, a halált és a sírbatételt, és azután még itt a földön következni fog feltámadása. Megtörténik majd a szentek test szerinti feltámadása is úgy, ahogyan Urunk halálakor sok szent feltámadt és testi alakban megjelent.
Mt 27.51 Erre a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, sziklák repedtek meg, Mt 27.52 sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Mt 27.53 Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek.
A teológusok azt mondják, hogy logikátlan és valószínűtlen, hogy ezek még egyszer meghaltak volna. Ők minden bizonnyal megtartották testüket. Hasonlóképpen fog történni ebben a szimbolikus 1000 évben is. Akik magukra öltik a feltámadt testet ennek a korszaknak az elején, meg fogják tartani ebben a korszakban és az örökkévalóságon át.

A millenniumban a szelídek és a szegények fognak uralkodni

Mt 5.5 Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Zsolt
37.1 (Dávidtól.) Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket,
Zsolt
37.2 mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a /6/ zöldellő növény.
Zsolt
37.3 Remélj az Úrban és tedd a jót, akkor megmaradsz földeden és biztonságban élsz.
Zsolt
37.4 Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. Zsolt 37.5 Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd. Zsolt 37.6 Becsületedfelragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a fényes nappalt. Zsolt 37.7 Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, Zsolt 37.14c hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. Zsolt 37.8 Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél! Zsolt 37.9 Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet. Zsolt 37.10 Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé, keresed helyét, és sehol sem találod. Zsolt 37.11 A szelídek ellenben uralják a földet, és élvezik a béke teljességét. Zsolt 37.12 Az istentelen ártó tervet sző az igaz ellen, csikorgatja ellene a fogát. Zsolt 37.13 Az Úr azonban kineveti őt, mert látja már, amint napja kél. Zsolt 37.14ab A bűnösök kardot rántanak s íjatfeszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár. Zsolt 37.15 De kardjuk saját szívükbe hatol, s nyilaikat széttördelik. Zsolt 37.16 Jobb a kevés, amit az igaz bír, mint a bűnös nagy gazdagsága. Zsolt 37. J 7 Mert a bűnös karja eltörik, ám az igazat az Úr támogatja. Zsolt 37.18 Az igazak életére gondja van az Úrnak, örökségük megmarad örökre. Zsolt 37.19 A csapás napjaiban nem vallanak szégyent, éhínségben táplálékhozjutnak. Zsolt 37.20 Ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk, az Úr ellenségei, mint a mezők virága, elhervadnak, s eltűnnek, akár a füst. Zsolt 37.21 Az istentelen kölcsönkér s nem adja meg, a jó megértéssel telve ajándékoz. Zsolt 37.22 Akiket megáld az Úr, birtokolják aföldet, s akiket megátkoz, azok megsemmisülnek. Zsolt 37.23 Az Úr biztosítja az ember lépteit, akinek útjában tetszését leli. Zsolt 37.24 Ha megbotlik is, de nem esik el, mert az Úr megfogja kezét. Zsolt 37.25 Fiatal voltam, most öreg vagyok, de sohase láttam, hogy elhagyott lett az igaz, vagy, hogy gyermekei kenyeret koldultak. Zsolt 37.26 Ő mindig megértő és kész kölcsönadni, ezért gyermekei áldásban részesülnek. Zsolt 37.27 Hagyd el a rosszat és tedd a jót, .akkor megmaradsz mindörökre. Zsolt 37.28 Mert az Úr az igazságosságot szereti és nem hagyja el soha szentjeit. Az álnokok örökre megsemmisülnek, a gonoszok nemzetsége elpusztul. Zsolt 37.29 Ám az igazak birtokolják aföldet, és ott laknak mindörökre. Zsolt 37.30 Az igaznak szája bölcsességet szól, nyelve azt hirdeti, ami helyes. Zsolt 37.31 Istennek törvényét a szívében hordozza, ezért lépései nem ingadozók. Zsolt 37.32 A gonosz leselkedik az igazra, s annak elvesztésén fáradozik. Zsolt 37.33 De az Úr nem adja kezére, s nem találja bűnösnek, ha majd ítélőszéke elé áll. Zsolt 37.34Bízzál az Úrban és kövesd az útját, Zsolt 37.40b ő megőriz a gonosztól s ő felemel, hogy tiéd legyen a föld, és elégtétellel lásd a gonosz pusztulását. Zsolt 37.35 Láttam a bűnöst: büszkén fennhéjázott, mint a Libanon cédrusa, fenn hordta a fejét. Zsolt 37.36 Ám, amikor újra arra jártam, nem volt többé, kerestem, de sehol sem találtam. Zsolt 37.37 Nézdaz ártatlant, tekints az igazra, a békesség emberének új nemzedéke támad! Zsolt 37.38 A bűnösök ellenben elpusztulnak, a gonoszok hada elenyészik. Zsolt 37.39 Az igazaknak azÚr ad szabadulást, ő a védelmük a szükség idején. Zsolt 37.40 Segítőjük az Úr ésszabadítójuk, és fenntartja éltüket, mivel nála keresnek menedéket.
Iz 65.9 új nemzedéket nevelek magamnak Jákobból és Júdából, ivadékot, mely majd örökli hegyeimet. Választottaim öröklik őket, s a szolgáim fogják lakni.
Szof
2. 7 Osztályrészül jutsz majd annak, aki megmarad Júda házából. Kihajtanak oda legeltetni, este pedig lepihennek Askelon házai között, mert az Úr, az ő Istenük meglátogatja őket, és jóra fordítja sorsukat. "
Jel 14.4 Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és mindenüvé követték a Bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a Bárány első termése./7/


A gonosz egy időre félre lesz állítva.

Jób 5.15 Az elesettet megmenti szájuk hatalmától és a szegényt az erősek karjától. Jób 5.16 A szegénynek így reménysége támad, a gonoszság kénytelen befogni a száját. Jób 5.17 Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddő szavát! Jób 5.18 Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze. Jób 5.19 Hatszor is kiragad a szorongatásból, s hetedszerre sem hagy bajba jutni. Jób 5.20 Hogyha éhezel is, megment a haláltól, háborús időkben kardnak hatalmától. Jób 5.21 Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától, ha rabló közelít, akkor sem kell félned. Jób 5.22 Mosolyogva nézhetsz fagyra, szárazságra, a mező vadjától nem kell megijedned. Jób 5.23 Hisz a mezőn a kő szövetséges társad, és a mező vadja békében él veled.
Iz
24.21 Azon a napon majd meglátogatja az Úr az ég seregét fenn a magasban, és a föld királyait lenn a földön. Iz 24.23 Akkor elpirul a hold, a nap megszégyenül, mert a Seregek Ura trónjára lép a Sion hegyén, Jeruzsálemben, és felragyog dicsősége véneinek színe előtt.
Iz
35.8 És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyongnak rajta. Iz 35.9 Nem lesz ott oroszlán, más ragadozó sem jár arra, a megváltottak vándorolnak rajta.
Jel 20.2 Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte.
Jel 20.3 Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik.

Az igazak ivadékai hosszú életűek lesznek

Iz 54.1 Zengj éneket, te meddő, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki
nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van
- mondja az Úr.
Iz
61.8 Mert én, az Úr szeretem az igazságot, ám a rablást meg a gazságot gyűlölöm. Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük. Iz 61.9 Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.
Iz
65.22 Nem azért építkeznek, hogy más lakjék benne; s nem azért ültetnek, hogy más egye gyümölcsét. Mert népem életkora hasonló lesz a fák életkorához; és választottaim maguk veszik hasznát kezük minden munkájának. Iz 65.23 Nem fáradoznak majd hiába, és nem a pusztulásra szülik gyermekeiket, hanem az Úrtól megáldottak nemzedéke lesznek, s gyermekeik is velük egyetemben.
Jer
32.37 Összegyűjtöm őket azokból az országokból, ahová haragomban, indulatomban és nagy méltatlankodásomban űztem őket. És visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban éljenek. Jer 32.38 Akkor majd az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek. Jer 32.39 Más szívet adok nekik és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen, nekik és gyermekeiknek is.
Ez
36.9 Mert nézzétek, hozzátok megyek, felétek fordulok, azért megművelnek és bevetnek benneteket. Ez 36.10 Megsokasítom rajtatok az embereket és Izrael egész házát. A városokat lakják majd, s a romokat újra fölépítik. Ez 36.11 Megszaporítok rajtatok embert és állatot, hogy sokasodjanak és legyenek termékenyek. Lakottá teszlek benneteket, mint azelőtt voltatok, és jót teszek veletek, többet, mint azelőtt, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Zak
8.4 Ezt mondja a Seregek Ura: Ülnek még öregemberek és öregasszonyok Jeruzsálem terein. Bot lesz mindegyikük kezében napjaiknak sokasága miatt. Zak 8.5 Tele lesznek a város terei kisfiúkkal és kis lányokkal, játszadozni fognak a tereken./8/Egy fajta földi paradicsom lesz

Iz 30.22 Akkor úgy nézel majd ezüsttel bevont bálványaidra és aranyozott bálványképeidre, mint valami tisztátalan dologra. Úgy elveted őket, mint valami undokságot, s így kiáltasz utánuk: El veletek! Iz 30.23 Vetésednek esőben lesz része, bárhol vetsz a földön, és a föld termette kenyér ízes lesz és tápláló. Nyájaid tágas mezőkön legelnek majd azon a napon. Iz 30.24 Ökreid és szamárcsikóid, amelyek a földet megmunkálják, sóval vegyített, szórólapáttal megtisztított eleséget esznek. Iz 30.25 Minden magas hegyen és minden dombtetőn folyóvizek és patakok folynak majd a nagy öldöklés napján, azon a napon, amikor a bástyák leomlanak Iz 30.26 A hold fénye olyan lesz, mint a nap ragyogása, a nap fénye pedig hétszer ragyogóbb lesz, olyan, mint hét napnak a napfénye azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sebeit, és meggyógyítja a sebhelyeket, amelyeket verés évei okozott neki.
Iz 51.3 Siont megvigasztalja az Úr, megvigasztalja minden romját. Pusztaságát olyanná teszi,. mint az Éden, és sivatagját hasonlóvá az Úr kertjéhez. Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és dicséret szava zeng..
Ám 9.14 Népemet, Izraelt helyreállítottam: fölépítik a romba dőlt városokat és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és isszák a borát, kerteket telepítenek, és eszik a gyümölcsét.
Ez 36.35 Azt mondják majd: "Ez az elpusztult föld olyan lett, mint az Éden kertje, és az elpusztított, feldúlt, lerombolt városok lakott erődök lettek.

Krisztus uralma a földön az Egyházon keresztül, a szentségeken és a kegyelmi eszközökön keresztül fog megvalósulni

És a profán szférán keresztül is, mert ezek is egészen Isten akarata szerint tevékenykednek.
Iz 65.19 Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás.

Krisztus uralma az Oltáriszentségben valósul meg

Jel 7.16 Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség.
Jel 14.1 S láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki viselte az ő és Atyjának homlokára írt nevét. Jel 14.4 Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és mindenüvé követték a Bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a Bárány első termése.
Zak 2.9 Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége.

II. János Pál pápa azt mondta, hogy a harmadik évezredre az lesz jellemző, hogy Krisztus Eukarisztiában való imádása nagyon intenzív lesz. (Tertio millenio adveniente 55)

A hivatali papság kora lesz

Jer 31.14 Papjaimat kövér falatokkal üdítem fel, és népem eltelik javaimmal- mondja az Úr.
Mal 3.1 Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura. Mal 3.2 De kifogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók. lúgja. Mal 3.3 Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Mal 3.4 Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években.
Zak 14.20 Azon a napon még a lovak csengőjére is ez lesz írva. "Az Úr szent tulajdona. " Az Úr templomában pedig olyanok lesznek az edények, mint a csészék az oltár előtt. Zak 14.21 Minden edény, ami csak Jeruzsálemben és Júdában lesz, a Seregek Urának szent tulajdona lesz. Azok, akik áldozatot akarnak bemutatni, eljönnek, vesznek belőlük, és főznek bennük. Nem lesznek többé kereskedők a Seregek Urának templomában azon a napon.

Az általános papság nagy megélésének a kora is lesz.

Mindnyájan papok lesznek
Jel 20.6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele.

Igazságosság, irgalmasság jellemzik az akkor élőket

Iz 26.1 Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén: Erős várunk van, védelmül kőfal és bástya szolgál. Iz 26.2 Nyissátok ki a kapukat! Hadd vonuljon be az igaz nemzet, amely mindvégig hűséges, Iz 26.3 amelynek szíve állhatatos és megőrzi a békét, mert benned van bizalma.
Iz 26.9 Utánad vágyódik éjszaka a szívem, s téged keres a lelkem bensőmben. Mert ha ítéleted utoléri a földet, a mindenség lakói megtanulják az igazságot.

Béke és harmónia uralkodik. Nem lesz gyász és nem lesz sírás

Iz 65,17 Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Iz 65.18 Örüljetek és ujjongjatok azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet" öröm "-nek teremtem és népét "ujjongás"-nak. Iz 65.19 Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás. Iz 65.20 Nem lesz többé benne olyan gyermek, aki csak néhány napig él,' sem öreg ember, aki ne töltené be élete napjait. Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg,' s aki nem éri meg a századik évét, az már átkozottnak számít. Iz 65.21 Házakat építenek, és ők laknak benne; szőlőt telepítenek, és ők élvezik gyümölcsét. Iz 65.22 Nem azért építkeznek, hogy más lakjék benne; s nem azért ültetnek, hogy más egye gyümölcsét.
Mert népem életkora hasonló lesz a fák életkorához; és választottaim maguk veszik hasznát kezük minden munkájának. Iz 65.23 Nem fáradoznak majd hiába, és nem a pusztulásra szülik gyermekeiket, hanem az Úrtól megáldottak nemzedéke lesznek, s gyermekeik is velük egyetemben, Iz 65.24 Még mielőtt szólítanának, már válaszolok; még be sem fejezik szavukat, már meghallgatom őket. Iz 65.25 Együtt legelészik majd a farkas és a bárány; szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör; és a kígyónak por lesz az eledele. Sehol nem ártanak és nem pusztítanak az én szent hegyemen - mondja az Úr.

Testi, fizikai fiatalodás, megújulás lesz

Iz 40.31 De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el./10/
Iz 58.11 Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha.

Nem lesz betegség

Iz 35.3 Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg!
Iz 35.5 Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Iz 35.6 Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. Iz 35.7 A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldellő fű és nád terem.
Iz 35.8 És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyongnak rajta. lz 35.9 Nem lesz ott oroszlán, más ragadozó sem jár arra; a megváltottak vándorolnak rajta, Iz 35.10 akiknek az. Úr szabadulást szerzett, azok térnek vissza rajta. Éneket zengve érnek a Sionra, s örök boldogságot tükröz az arcuk Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

A különböző nyelvek nem választják el egymástó az embereket

Zak 8.23 Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban egyetlen júdai ruhája szegélyét tíz különböző nyelvű ember fogja majd meg, és kéri: "Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! "

Tanítás és igehirdetés lesz

Iz 48.20 Vonuljatok ki Babilonból! Meneküljetek a káldeusok közül! Hirdessétek ezt ujjongó szóval, adjátok tudtul; terjesszétek el a föld határáig! Így beszéljetek: "Az Úr megváltotta szolgáját, Jákobot. "
lz 49.6 "Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. "
Zsolt 67.2 Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, Zsolt
67.3 hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét!

Erősebb fény lesz. A nap 7-szer lesz világosabb, a hold olyan lesz, mint a nap

Iz 30.26 A hold fénye olyan lesz, mint a nap ragyogása, a nap fénye pedig hétszer ragyogóbb lesz, olyan, mint hét napnak a napfénye azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sebeit, és meggyógyítja a sebhelyeket, amelyeket verésével okozott neki.

Az úr napja lesz

Kezdete az Antikrisztus és minden gonosz erő legyőzése lesz, zenitje a béke és a szombati nyugalom ideje, a vége a sátán végső legyőzése a második nagy szorongattatásban.
Az Úr e napjának kezdetén - amikor 1000 év olyan lesz mint egy nap, és egy nap mint 1000 év - lesz az élők megítélése, és az Úr napjának a végén a holtak megítélése, és ez átvezet a 8. örök napba, a mennyei Jeruzsálembe az új éggel és az új földdel. Ennek értelmében két szorongatás és két győzelem képezi az Úr Napját.

A békének ebben a millenniumában evangéliumot az egész világon hirdetik bizonyságul minden népnek, és ezután jön a vég.

Mt 24.6 Háborúkró1 fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Mt 24.7 Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. Mt 24.8 De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Mt 24.9 Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Mt 24.10 Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Mt 24.11 Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. Mt 24.12 A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, Mt 24.13 de aki mindvégig kitart, az üdvözül Mt 24.14 Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
/12/

FORRÁS: Joseph Ianuzzi, OSJ The Triumph of God, s Kingdom in the Millenium and end Times. A prober Belief from the truth in Scripture and Church Teachings. St. John the Evangelist Press 222 S. Manoa Rd. Havertown, PA 19083 USA

Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe