Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Nadzsu

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

1985. Nadzsu (Dél-Korea)
/Dr. Molnár Gyula szerpap, mariológus/


A Szovjetunió és a kommunista Kína erős támogatásával folyt a belső háború, a II. világháború befejezésekor még egységes Koreában a bolsevista és a nemzeti erők között. 1950-1953 között tombolt a testvérmészárlás. Az amerikai és japán diplomácia közbelépésével létrejött a kommunista és a nemzeti Korea ideiglenes fegyverszüneti megállapodása. Észak-Koreában radikális egypárt-rendszerű uralom Phenjan (ejtsd: Pjönjang) fővárossal képviseli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot a világdiplomáciában. Dél-Koreában Szöul fővárossal a nemzeti Korea kormánya a 3 éves háború befejezésétől számított fél évszázad alatt bámulatos gazdasági és kulturális fejlődésen megy keresztül.

A tragikus koreai testvérháborút lezáró fegyverszüneti vonal a Kelet-Ázsiában elterülő 220.000 km2 területű koreai félszigetet kettészakította: a 120000 km2 területű 23 milliós nyomorgó népességű Észak-Koreára és a 99.000 km2 területű, nagy többségében jó módban élő 44 millió lakosú Dél-Koreára.

A kommunista Észak-Koreát elmaradott politikai alapszerkezet és merev gazdaságirányítás mellett az esztelen felfegyverkezési politika irányítja. Ez a harci gépezet tragikus elszegényedést teremt. Ezzel szemben a déli demokratikus ország gazdasági, pénzügyi botrányok ellenére is jóléthez segíti a népet és dinamikusan növelt kivitelével a világgazdaság jelentős gazdasági és kulturális tényezőjévé vált.
Észak-Korea kegyetlen vallásüldöző politikája ellensúlyozásának kegyelmi ellenpontjaként tekinthetünk 1985 óta Nadzsura, a vért könnyező Mária szentélyére. Észak- és Dél-Korea között félszázada nincs sem telefon, sem postaközlekedés. Csak a jubileumi 2000. év nyitotta meg a határt rövid időre azoknak a családoknak tagjai számára, akik félszázada elszakítva élnek egymástól.

Paradoxnak tűnhet a ténymegállapítás, hogy eme egyedülálló keletázsiai kisvárosi Mária- szentély megismerésének és a vele való találkozásnak történelmiségében és természetfelettiségében nyilvánvaló az isteni jelbeszéd - az élő Istenanyán keresztül - a nadzsui könnyek, vérkönnyek és olajillat-ár hármasságában. Éppen a kínai és szovjet szomszédságú Észak-Korea atomháborúra készülő, radikális, milliókat éheztető és döbbenetesen pokoli távlatában figyel fel Nadzsura az istenhívő, az imádkozó ember. Az 1998-as európai zarándoklat során - Párizsból kiindulva - Nadzsuban is hallható volt a kommunista Phenjan rádió-üzenete, hogy egyetlen gombnyomás félperc alatt romba dönti a 12 milliós Szöult. És ebben a drámában a vérző Oltáriszentség a kulcs a nadzsui könnyező Szűzanya emberiségmentő titkainak megértéséhez. - Isten-Atyánktól való teljes függő viszonyunk élteti reményünket...
1985-ben jelenik meg Szűz Mária Júlia Kim négygyermekes koreai édesanyának Nadzsuban. Ennek az 50000 fős délkoreai kisvárosnak rosszhírű negyedében, saját kis fodrászüzletében dolgozik reggeltől-estig Júlia. A bennünk és felettünk lévő titkok mélyéből ilyen jelentéktelen embereken keresztül kinyilvánította és kinyilváníthatja ma is önmagát a Mindenható Isten. Az Ég és föld kozmikus összefüggésében ki merészelné megkötni Isten kezét, hogy térben és időben fel ne használja első helyen a Szűzanyát, vagy bármelyik más teremtményét a halhatatlan lelkek üdvözítésének, megmentésének munkájában és isteni stratégiájában.

Nadzsuban 1985. június 30. óta történelmet ír egy könnyező, öntött műkő-szobor. Az európai arcú Madonna olyan, mint a magyar kegytárgyüzletekben gipszből, vagy műkőből készült, sok száz példányban eladásra váró giccses ún. "kommersz" darab.

Júlia a Szűzanya kiválasztottja és üzenethozója. A jelenési hely Kwangdzsú érsekségéhez tartozik. Júliát özvegy édesanyja nehéz anyagi gondok közepette nevelte és taníttatta. Édesapja eltűnt Észak és Dél testvérháborújában. Júlia 25 éves korában ment férjhez. 4 gyermeke született: 2 lánya és 2 fia. Sokat betegeskedett. A katekizmussal csak férjhezmenetele után ismerkedett meg. - Betegségéből csodálatosan meggyógyult, majd családjával együtt megtért. - A jelenések során a Szent Szűz és Jézus is megjelenik Júliának, aki az anyaméhben megölt magzatok gyilkosainak bűneiért vállalja a vezeklő szenvedést.

A 2000. esztendőben halottak napján kapta a Szűzanyától az évezred utolsó és a nagy eseményekre előkészítő, engesztelésre, imádságra serkentő, buzdító üzenetét. 2001-ben mindössze három üzenetet kapott Júlia.

A szabadkőművesség elítéléséről az Istenanya Nadzsuban külön üzenetben beszél. - A magyar nyelven 3 kötetben megjelent nadzsui jelenésanyag 1999. év végével zárul. A könyvek részben az Ecclésia könyvkereskedésben, részben a Szent Család plébánián beszerezhetők, valamint a könyvek szerkesztőjénél is (Budapest, 1121. Mese u. 4.)
A jelenés Oltáriszentség-központú. Az utolsó vacsorán (Lk 22,19, valamint 1 Kor 11,23 stb.) Jézus saját testét és vérét adja eledelnek és italnak a kenyér és a bor elfogyasztásának tapasztalható, érzékelhető alakjában. A nadzsui eucharisztikus csoda-sorozatban a látható kenyér és a bor - test és vér - valóságos hús és vér élő drámájában percekig, sőt órákig láthatóan hangsúlyozza, hogy minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk kiinduló és középpontja az élő Istenember, aki a szentmise átlényegülésben születő feltétlen, az átlényegülés titkát hangsúlyozó központja és a tabernákulum lakója. Tizenhétszer vált hússá és vérré Júlia nyelvén a legszentebb Oltáriszentség.

A Szentséges Atya meghívására 1995. októberében Júlia részt vett vatikáni magánkápolnájának reggeli szentmiséjén.

A Szentatya kezéből a szentáldozáshoz járuló Júlia nyelvére helyezett szentostya hússá és vérré vált, és közel egy óráig fényképezhetően ott jelen is maradt!!!


- A jubileumi évben Halottak napján, november 2-án a közeli világeseményekre utaló üzenetet kapott Júlia a Szent Szűztől!

Az olasz Il Segno folyóirat 1997. februári száma gazdag, színes illusztrációk kíséretében közli, hogy a Szentatya vatikáni III. emeleti magánkápolnájában a reggel 1/8 órai szentmisén ismétlődött az Oltáriszentség hússá és vérré váló csodája.
Amikor a szentmiseáldozat során az átlényegülés pillanatában a szó elhangzik, akkor a kimondás ténye adja a hallható szónak a Szentlélek erejét, amelyet belsőleg felfog az, aki azt meghallja s ez az erő kelti életre a hallottakat. Így testesül meg minden szentmisében az Ige.
Nadzsuban éveken keresztül természetes emberi és vérkönnyekkel sírt a Szűzanya.

FORRÁS: Dr. Molnár Gyula - Mária a történelemben. Kiadja a küküllői esperesi kerület Transsylvánia. 2002.
E-könyvVissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe