Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

natalia2

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelüznetIV. fejezet
Általános tanítások


Bevezetés

Az ebbe a fejezetbe tartozó szövegeket négy csoportba osztottuk:
- A megvilágítások.
- Az erények kimunkálása.
- Imaélet. -, illetve
- Engesztelés.

1. Megvilágítások


Isten eredete

Egyszer megkérdeztem Istent:
- Honnan származol, Istenem?
- "Önmagamtól, az Örökkévalóságtól."
- És Jézus honnan származik?
- "Istentől, Önmagától és az Örökkévalóságtól" - És a Szentlélek Isten lehelete honnan származik?
- "Istentől, Jézus Krisztustól, Önmagától és az Örökkévalóságtól."
- Mi az Örőkkévalóság?
- "Nincs kezdete, sem vége. Én magam vagyok." - És hol a Te országod?
- "Benned."
- És hol az én országom?
- "Bennem. És a kettő egy!"


A misztikus életre való dolgok:

Egy alkalommal így szólt hozzám Jézus: "Minden ember Isten leheletéből él. Isten lehelete a lélek, amely fönntartja életünket. Ha a lelket megérinti Isten, Ö Önmagával találkozik. Önmagával egyesül / 73 / a szeretetben. A test csak eszköz. Amikor Isten találkozik Önmagával a lélekben, a lélek úgy érzi, a test megszűnt létezni."


Isten nem emberrel találkozik

Nem! Isten és 'én' nem találkoznak! Isten Önmagával találkozik és Önmagával egyesül. Így tudtam meg, hogy az élet: Isten lehelete. Maga Isten, aki bennem él. Isten lehelete éltet engem.

A szentáldozás titka

Egyszer megkérdeztem Jézust: "A szentáldozáskor Isten van mibennünk, vagy mi vagyunk Őbenne?" Mire Jézus így válaszolt: "A kettő egy és ugyanaz. Az Én Testem és Vérem a ti testetekbe és véretekbe költözik. Én bennetek lakozom, ti meg Énbennem."


Az Egyház Anyja

Jézus mondta: "A keresztség által mindenki részesül az istenélmény kegyelmében. De aki nem fogadja el a keresztség kegyelmi hatását, abban nem is terem semmi gyümölcsöt. A sátán nem látja, mi történik Isten és a lélek között. Ö csak figyeli az embert, és arcvonásaiból olvas. A sátán leolvassa a gonoszságot az ember arcáról, és bizonyos abban, hogy övé lesz a győzelem. Ebben a küzdelemben Isten ígéretére kell figyelni: "Ő megrontja fejedet, te meg sarka után leselkedel." A Boldogságos Szűz azért lett az Egyház Anyja, hogy mindenkor gondoskodjék gyermekeiről. S nem is kér mást, mint azt, amit egy anya a gyermekétől: bizalmat, hitet. Ennek /74 / az ima és az engesztelés köntösében kell megjelennie."

Üdvösség

Jézus mondta: "Ne aggódj amiatt, hogy ez, vagy az a lélek üdvözült-e. Ha valakiért mégis fohászkodni akarsz, mondd: "Jézusom, nem aggódom érte. Bízom irgalmas jóságodban. Legyen meg a Te akaratod, hiszen Te tudod, mily kedves volt nekem ez a lélek." Egy lélekkel kapcsolatban se akarj egyebet. Te se akarj szentté válni. Csak szeress és merülj el Bennem. Mindig csak Rólam gondolkodj, Hozzám beszélj. Életed minden mozzanatában Velem találkozz. Én teszlek szentté. És minden várakozásodat felülmúlja majd az, amit így nyersz el Tőlem."

Az egyesülés kulcsa
Jézus mondta: "A Velem való állandó egyesülés lényege, annak az átélése, hogy Én a léleké vagyok, a lélek pedig az Enyém."

Hol van Jézus?

Egyszer, halálosan kimerülve, úgy éreztem, Jézus nincs velem. Ijedten kiáltozni kezdtem: "Jézusom, Jézusom, hol vagy?" Akkor Jézus így válaszolt: "Én mindig ott vagyok, ahol te; csak te nem vagy mindig ott, ahol Én. Gondolkozz el ezen." Elgondolkoztam, s azt mondtam: "Jézusom, áldott legyen igaz szavad!" / 75 /


Szomjazó lelkek

Azoktól a lelkektől, akikkel a tisztulás helyén találkoztam, megtudtam mennyire szomjazzák Jézus Vérét. Jézusomat is megkérdeztem e felől. Ő így felelt. "Amíg a földön csak egy szentmiseáldozatot is bemutatnak, addig szent Vérem dúsan árad a tisztuló lelkekre s a szenvedő emberekre. Földi misztikus életemnek titka ez. E titkot csak a Legszentebb Háromság ismeri. Titok marad ez mindaddig, amíg az utolsó ember is el nem hagyja a földet." Továbbérdeklődtem: "Jézusom, mi történik, ha a földön csak egyetlen szentmiseáldozatot mutatnak be?""Szentséges Vérem akkor is ugyanoly dúsan folyna a földi emberekre, és a tisztulás helyén időző szenvedőkre."

A bűnösökhöz vezető út

Éjjel Jézussal társalogtam, S látva, mennyire szereti a bűnösöket, ezt kérdeztem Tőle: "Van-e valami, vagy valaki égen és Földön, aki Téged a bűnös lélektől eltéríthetne?" Jézus így válaszolt: "Csupán a bűnös maga teheti meg. Azon kívül nincsen oly hatalom, amely irgalmas szeretetem előtt a bűnösökhöz vezető utat lezárhatná."

Az Irgalmas Szeretet csókjai

Jézus mondta: "Ezek a szavaim mindenkihez szólnak, akik törekednek a jóra. Kedves gyermekeim! Az ember élete, ha Istenben folyik, mindenkor nagy érték. De mivel az emberi természet hajlik a rosszra, bízzatok irgalmas szeretetem jóságában, hogy gyarlóságaitok Nálam állandó megbocsátást / 76 / nyerjenek. Bármily gyarlóságot is kövessetek el (itt Jézus hangsúlyozta, hogy nem bűnökről, hanem gyarlóságokról beszél), ha nyomban megbánjátok, és Hozzám futtok segítségért, csókot adok érte. Ha tízszer estek el naponta, tíz csókot kaptok érte." "Ha azt mondjátok: holnap jobb leszek, magatokban bíztok, csókot nem kaptok."


A lényeg

Egy éjszaka, amint fölébredtem, Jézushoz fordultam: "Itt vagyok, Uram, virrasztok." - Ő így válaszolt: "Számomra nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Az a lényeg, hogy mindig Mellettem légy."


Hol a tökéletesség?

Olvastam a Szentírásban: "Legyetek tökéletesek"( Mt. 5.48 ), és elszomorodtam. Jézushoz fordulva ezt mondtam: "Jó Jézusom, hát hogyan is kérhettél tőlünk ilyesmit? Hogyan lehetnénk tökéletesek, bűnökkel, gyarlóságokkal, megterhelve?" Jézus így válaszolt: "Ha egy lélek Bennem él, akkor Én vagyok benne a tökéletes."

Fiat
(Latin szó, jelentése: Legyen)

Jézus mondta: "Ahogyan a földön szüntelenül azt mondtam: "Atyám, legyen meg a Te akaratod", neked sincs más feladatod. Amint emberként tettem, ezt cselekszem most is, istenségemben." / 77 /
Amikor Jézus ezt a szót kimondta: "istenségemben", rávezetett a szónak rejtett értelmére. Ezt az értelmét csak az képes felfogni, aki Benne él, mivel e rejtett értelem emberi szavakkal kifejezhetetlen. De én, Jézus kegyelme által, felfogtam, miként éli át Ő Önmagában azt a "Legyen-t", amelyre sokszor hivatkozott. Abban a pillanatban, amikor kimondta: "Fiat!", láttam, hogy embersége és istensége egyszerre mondta; az egész Szentháromság egyesül az Ö akaratával. Világosan láttam, hogy Isten akarata, Fiat-ja akkor is megvalósulna, ha Ö semmiféle teremtményt nem teremtett volna (minthogy a teremtmények az Ö akaratának eszközei). Láttam, hogy Isten Fiat-jának nincsen sem kezdete, sem vége. Tudtam, hogy ez a Fiat Istentől ered és Benne van. Ez a Fiat az Ö akaratának éltető és megvalósító ereje és hatalma, amely nem más, mint a Szeretet. Egyszóval: láttam a legszentebb Szentháromság művét. Úgy láttam, hogy a teremtményeket illetően ez a Fiat egy fonál, amely Isten akaratából ered és két ágra bomlik. Ez a szétágazás Isten akarata és ereje által történt. A lelkekre vonatkozólag az egyik ág az örök üdvösséget, a másik az őrök kárhozatot jelen tette. De a Fiat nem egyformán érvényesült a két fonal esetében; az üdvösség Fiatját Isten szabadon mondta ki, ám a kárhozatét mintegy kényszerítve. A Fiat kapcsán az üdvözítő még a következőket mondta: "Lányom! Föl akarom tárni előtted, hogyan kell megvalósítani a léleknek a Fiatot. Ha a lélek nemcsak szavakkal, hanem egész életével mondja ki, akkor egyesülök vele oly módon, ahogyan a Három Személy egy lesz az egy Istenben. Ha így egyesültem a lélekkel, akkor az már semmit sem akar tudni, látni, bírni, ismerni, szeretni és élvezni Kívülem. / 78 /
S ha ez a lélek hűségesen kitart Mellettem, közölni fogom vele magamat. Ebben a közlésben úgy ismerhet meg a lélek, ahogyan Én ismerem Önmagam. Ez a lélek a mennyországot fogja látni és ízlelni, mert Én vagyok a mennyország, és ahol Én vagyok és élek, ott találom meg dicsőségemet. Örömömet és boldogságomat megosztom azzal, aki az Én dicsőségem."
"Azok, akik a Fiatot élik, nem lehetnek meg bizonyos öröm nélkül, amely kívülről is megmutatkozik rajtuk. Öröm nélkül az Én szeretetem lángjától égő lélek is ellanyhul, kedvét veszti, végül pedig hitetlenné válik." Örömön az Úr nem a világias, bűnös örömöt értette, hanem a mennyei, szent, békés, csöndes derűt, amely fölmelegíti a szíveket átsugározva másokra is. A lelket megerősíti, és mind közelebb emeli Istenhez.
Én, méltatlan lélek, átéltem valóságban ezt az örömöt, nem az én érdememből, hanem Isten kegyelméből, Isten benső tapasztalásából. Jézus tárta föl előttem, hogy másoknak is továbbadjam. Ezekről a dolgokról még semmit sem hallottam, és járatlan vagyok, nem merészelek ezekről beszélni, ne hogy félreértsenek.
Ami az alázatos lelket illeti, csodálatos dolgokat mutatott nekem Jézus. Egy ilyen alázatos lélek Istent szinte kényszeríti, hogy hozzá leereszkedjék, mert az alázatos léleknek Isten nem tud ellenállni, amíg ugyanis az igazi alázatosságban marad. Mindent Istenben látni, Istennel mindenre képesnek lenni. Isten által mindent elérni - ez a titkok titka.
Oktalan világ! Oktalan ember! Hogyan tudtok Istenen kívül mást keresni? Miért nem elég nektek az Isten? / 79 /2. Az erények kimunkálása


Jézus mondta: "Ne gondold azt, hogy Én kivételezek veled. Nem. Minden emberre egyforma bőséggel árasztom kegyelmeimet. A ti feladatotok annyi, hogy fölismerjétek."

Az egészen szabad lélek szárnyalása

Jézus végtelen jóságában gyöngéden hajol le lelkemhez, mint egy anya gyermekéhez. Ilyenkor szeretnék elrejtőzni, nyomorúságom tudatában megsemmisülni. Minél mélyebbre süllyedek nyomorúságom mélységeibe, annál nagyobb szeretettel közeledik Ö hozzám és talál rám. Akkor hatalmába ejti lelkemet, és szeretettel oktat isteni dolgokra. Néha kifejezi kívánságát, hogy tanításait leírjam és így adjam tovább. Ezt teszem most is. Fáj, hogy ezt a megbízatást gyarlóságom miatt csak tökéletlenül vagyok képes teljesíteni. 1942 őszén, egy imádság közben, a következő tanítást adta az Úr: "Három dolog szükséges ahhoz, hogy trónusomat rövid idő alatt fölállítsam egy lélekben. Ezek: kristály, szárnyak és porszem. Szeretném, ha papjaim, különösen a lelkivezetők, gyakran beszélnének ezekről a dolgokról, és értékéről."


Kristály

Nemcsak a test tisztaságát jelenti, hanem a lélek, a szív tisztaságát is. A léleknek nagy és kis bűnöktől egyaránt tisztának kell lennie, sőt, a szándékos hibáktól, és a könnyelműségből elkövetett tökéletlenségektől is. A hűtlenség, akár a legcsekélyebb / 80 / dolgokban, rögtön beszennyezi a lelket. Tehát e téren négy tennivalótok van:

1. Meg kell tagadnotok a testtől mindazt, ami rendetlen érzéki élvezet.
2. Meg kell tisztítani szíveteket minden olyan érzelemtől, ami nem az isteni, természetfölötti szeretetből fakad.
3. Az akarattól mindazt távol kell tartani, ami nem a jó és a helyes felé irányul.
4. Gondolatvilágotokból száműzni kell mindent, ami földies - a múltra, jelenre és jövőre vonatkozó aggodalmaskodást -, mert mindez csak bepiszkolja a lelkeket, és Engem megakadályoz abban, hogy vele egyesüljek.

Szárnyak

Ez a lélek szabadságát jelenti. A lélek legyen szabad a testtől, a teremtményektől, a világtól; de legyen tele a szent dolgok iránti vágyakozással. Legyen a lélek szabad még attól a szándéktól is, hogy önmagát irányítsa, mert Én csak az igazán szabad lelkeket tudom magasba emelni és istenségem részesévé tenni.


Porszem

Szükséges, hogy a lélek elismerje és fölismerje, kicsoda Nálam nélkül valójában. Kell, hogy önmagát megvesse, jelenlétemben éppúgy, mint mások előtt. Nem szabad megengednie a gondolatot, hogy ő valami, vagy valaki, mert abban a pillanatban, hogy ezt teszi, Tőlem eltávolodik, és kegyelmet veszít.
Ha a lélek őszintén elismeri saját nyomorúságát és gyarlóságát, és mellét verve könyörög megbocsátásért / 81 / - igen, amikor örül annak, hogy ő semmi, akkor átérzi, hogy nem is méltó semmire, s így nem csodálkozik gyarlósága miatt és nem keseredik el.
Ha megintem, nem sértődik meg, hanem őszintén elismeri, hogy hibázott, s tudja, hogy az életszentség nem az elbukásoktól való mentességben, hanem a fölkelés akarásából áll. Ezért, ha semmiségének tudatában egészen Rám bízza sorsát; nyomorúságában bizalommal és szeretettel tekint Felém, Reám. Nem csupán azért, hogy Tőlem kegyelmi adományokat kapjon, hanem hogy Nekem elégtételt nyújtson és megvigasztaljon elkövetett gyarlóságai miatt. Nagy alázatosságában önmagát inkább tartja méltónak az elvettetésre, mint a kegyelemre. Ezáltal akaratlanul is aranyláncot kovácsol, amely által a mélységekből égi magasságokba, az Isten közelébe jut, s Engem ugyanakkor arra késztet, hogy leszálljak hozzá és szívében fölállítsam trónusomat."
Mialatt az Úr e három dologról beszélt, kegyelme által szemlélhettem is mindazt, amit elmondott. Ezek közül csak egyet említek. Amikor az Üdvözítő a lélek szabadságát említette, láttam, hogy egy bizonyos lélek azért nem képes e szabadságot elérni, mert hiúságból saját tulajdonságaival, testi szépségével volt eltelve, s ezekben örömét lelte. Ez a lélek azzal nyugtatta magát: mindez nem hiba, mert látom, mások kiválóságait is. Az isteni kegyelem föltárta ugyan előttem, hogy az ilyen gondolatok nem tetszenek Istennek, de az illető elaltatta lelkiismeretét. Láttam, hogy ez a lélek le van bilincselve, s azt is láttam, hogy az isteni Üdvözítő nem tudott ebbe a lélekbe szépségével és erényeivel beköltözni. Valóban: a lélek csak akkor tudja a kegyelmet befogadni, ha egészen szabad. Más lelkeknél is láttam akadályokat, amelyek meggátolták az isteni fényt, hogy / 82 / teljesen áthassa azt a lelket. Ezek a lelkek kívülről fényárban ragyogtak, de belül sötétség uralkodott. Azoknak a lelke viszont, akiknél semmi sem akadályozta az isteni fény bevonulását, bensőleg is ragyogott. A fény átjárta egész valójukat és megszentelte őket. Ezekben a lelkekben az Úr örömöt, dicsőséget, szépséget és szentséget talált - e lelkekben Ö volt minden.

Istenben nincs háborgás

Jézus mondta: "Semmiért ne izguljatok. Ne akarjatok valamivé válni. Ne kételkedjetek, ne méltatlankodjatok. Istenben nincs háborgás, izgalom, bizonytalanság."

Az alázatos lélek értéke

Egy alkalommal az Üdvözítő rámutatott egy elöljáró nagyfokú alázatára, és azt mondta: "Vannak jegyeseim között oly vakok, akik nem veszik észre, mennyire leereszkedem hozzájuk elöljáróik által. Oly hidegek, hogy szeretetem lángja, amelyet elöljáróik által árasztok lelkük felé, a legkisebb mértékben sem éri őket. Lányom! Én mondom, és az Én szavam igazság: az alázatos lélek oly értékes Előttem, hogyha nem lettem volna emberré, egy ilyen lélekért emberré lennék. S ha a gonosz be tudná fogadni a kegyelmet, és Én megengedném neki, hogy egy rövid ideig egy ilyen alázatos lélek mellett élhessen, ez oly hatással lenne rá, hogy seregeivel egyetemben hamarább jutna el Hozzám, mint egy hideg és megkeményedett lélek. Ó, az Én jegyeseim kegyelmeim világosságában járnak, és mégsem látnak! A tűz közelében élnek, és mégis jéghidegek. / 83 / De bizony mondom, eljő még az idő, hogy kiváló elöljáróik mellett látókká és áthevültekké válnak."
A legmélyebb völgy
Míg Jézus beszélt, szemlélhettem egy bizonyos lélek alázatosságát. Az Üdvözítő megengedte, hogy a következőket közöljem:
Mialatt az Úr beszélt, láttam egy mélységes mély völgyet, ahonnét roppant lángnyelvek törtek elő. Hangot hallottam: "A legmélyebb völgyből tör elő a legnagyobb tűz." Megértettem, hogy a völgy az alázatos lélek, a tűz pedig az istenszeretet.

Az elöljáróban rejtező Jézus

Az Üdvözítő így oktatott: "Ó, ha az Én jegyeseim sejtenék, hogy mily szomorú az Én lelkem, amikor kegyelmeimet, amelyeket elöljáróik által kínálok fel, milyen belső ellenkezéssel, zúgolódva, okoskodva fogadják! Elöljáróim által nemcsak kincseimet, hanem Önmagamat is felajánlom nekik. De ők elvetnek Engem, mert úgy adom nekik, amint Én akarom, és nem úgy, ahogyan ők szeretnék. Ha ők nem kívánnak elöljáróim által Velem egyesülten maradni, nem jegyeseimnek, hanem közönséges szolgálóknak nevezem őket. A menyasszony elnevezés csak azokat illeti, akik menyasszonyként élnek. és életüket a vőlegénynek áldozzák. Ha az Isten szolgálatára szentelt lelkek azt akarják, hogy őket menyasszonyaimnak ismerjem, akkor ne kényük és kedvük, hanem akaratom szerint éljenek. Azt, amit elöljáróik, vagy a körülmények és események által küldök, fogadják örömmel!" / 84 /

Különbségtétel

Máskor így tanított az Úr: "Nem szabad különbséget tenni az elöljárók közt! Az elöljárókat előírások szerint nevezik ki, nem pedig tehetség, előkelő származás, vagy a beosztottak kívánsága alapján. Amíg hivatását viseli, alattvalói számára nem egy közönséges ember, hanem az Én templomom: Én rejtőzöm benne. Nagy hibát követnek el azok, akik nem így gondolkoznak. Az alacsonyabb rendű elöljáró éppen úgy vezetője a rábízottaknak, mint a magasabb rendű - mindketten felelősek a rájuk bízott lelkekért. Ezért helytelenül cselekszenek mindazok, akik elöljáróimat ócsárolják, megvetik, mert egyúttal Engem és isteni Szívemet csúfolják és veszik semmibe. Saját Véremmel szeretném a szívükbe írni: addig vagyok velük, amíg ők az elöljáróikkal, és addig vagyok egyesülve velük, amíg egyek elöljáróikkal. Olyan mértékben osztom kegyelmeim, amilyen mértékben elismernek Engem az elöljárókban."
"Az a lélek, aki Engem elöljárójában elismer, eléri, hogy szeretete egyesüljön az Enyémmel, amint egy csepp víz a tenger vizével. És ekkor már nem a saját érdekét, hanem az Enyéimet keresi. Az ilyen lélek már nem tudna megsértődni, vagy másokat megsérteni. Mindegy neki, az első, vagy utolsó helyre kerül, elöljárója nemes, vagy alacsony születésű, dicsőség éri-e, avagy megszégyenülés. Még az sem érdekli, több, vagy kevesebb kegyelmet kap-e. Nem ismer lehetetlent, mert tudja, hogy a Minden ható maga lakik őbenne. Szeretet és béke, öröm és engedelmesség: ezek azok a szárnyak, amelyeken elöljárójához repül, aki pedig, mint erős sasmadár fiókáját a magasba, a felhők fölé, a végtelenbe röpíti." / 85 /"Amikor az Én jegyeseim elöljáróik intézkedéseit bírálgatják, nagy sziklát hengerítenek Elém, és megakadályozzák, hogy hozzájuk közeledjem, és velük egyesüljek."


Az Úr szava az elöljárókhoz

"Amit jegyeseimre vonatkozóan mondottam, szolgáljon intésül az elöljárók számára, hogy ne magukat keressék, hanem alattvalóik javát. Ha észreveszik az utamra hengerített követ, igyekezzenek eltávolítani, és megakadályozni, hogy a kövek felhalmozódjanak, s Engem falként válasszanak el jegyeseimtől. Vigyázzanak, ne sodorják jegyeseimet abba a veszélybe, amely esetleg hivatásuk elhagyásához vezethet."
Az Úr megmutatta nekem a szerzetesek hibáit: pl. a szeretetlenség, ellenszenv, türelmetlenség, képmutatás stb. Ezek azok a kövek, amelyeket az elöljáróknak el kell távolítaniok.


Az önszeretet

Jézus mondta: "Kedves lányom! A következő figyelmeztetés mindenkinek szól: kerüljétek önmagatokat! Kerüljétek saját elgondolásaitokat, a fertőző és mindig veszélyes képzelgést, a csalódásokba torkolló üres fantáziálást. Az önszeretet szüli mindazt a rosszat, ami lelketekre nézve veszélyt jelent Gyermekeim! Ha igazat adtok tévelygő gondolataitoknak (e szónál Jézus két kezébe temette arcát és felsóhajtott), akkor Engem, aki minden vagyok fölcseréltek magatokkal, akik pedig semmi vagytok. Így lesztek az örökös kárhoztatás szolgálói és imádói. / 86 / Imádkozzatok! Gondolkodjatok józanul! Bölcsen cselekedjetek, amíg veletek a kegyelem!"


A kegyelem útja

Egy szemlélődő imám közben Jézus így oktatott: "Az Én utam a lemondás és a kegyelem útja. Életetek irányzéka az legyen, hogy komoly igyekezettel járjátok utaimat. Lelketek ellenségének útja a bálványozó önszeretet. Imádkozzatok, s a kegyelem útján járjatok! Én, Jézus, azt akarom, hogy szentséges Véremmel megváltott minden testvérem üdvözüljön, s Velem éljen együtt mindörökké."


A nehézségek elviselése

Gyakran támadtak életemben nehézségeim, amelyekről beszámoltam Jézusnak. Egyszer így vigasztalt: "A sok nehézség és baj elviselése dicsőségemre szolgál, ha azokat szelíd alázattal, szótlanul fogadod el Kezemből, és Nekem a lelkek javára fölajánlod."


A szegénység

Valaki a szegénység evangéliumi tanácsáról kérdezett engem. Elmondtam neki azt, amit Jézustól tanultam: "Nagyon téved az, aki arra gondol, hogy csak egy kis szobája legyen, s akkor máris megvalósította a szegénységet. Az a fontos, hogy szívetek ne ragaszkodjék senkihez és semmihez. Ha Engem helyeztek mindenek fölé, akkor lakhattok akár színarany palotában is, nem számít. Ha van valamitek, mondjátok érte: "Dicsőség Neked Uram!" Ha elveszítitek, ugyanígy mondjátok: "Dicsőség / 87 / Neked, Uram!" Valaki rászorul közületek valamire? Mondjátok: "Itt van, rendelkezz vele, a tiéd." Az a lényeg, hogy a külső dolgok ne kössék gúzsba a lelketeket, szabadon fussatok Uratok felé. Örüljetek, ha van, de legyetek készek bármikor visszaadni Istennek adományait."


Keserűség

Jézus mondta: "Nem szeretem, ha keseregtek. Amíg a kegyelem állapotában vagytok, semmi okotok sincs a bánatra. Mindenkinek elpanaszoljátok, mi bánt benneteket, hogy vigasztalást nyerjetek, s csak legutoljára fordultok Hozzám. Miért engeditek, hogy a külső dolgok indítsanak örömre titeket? Azt szeretném, ha Én lennék az első, a legkedvesebb, akinek elmondjátok gondjaitokat; ha annyira bíznátok Bennem, hogy semmi okot sem lelnétek a további kesergésre."

A nyelv tőr

Jelenlétemben jóakaratú emberek igaztalanul szidtak valakit, aki sírva védekezett. Jézus eközben így beszélt hozzám: "Látod, leányom, a nyelv olyan tőr, amely megsebezheti, akár meg is ölheti a lelket. "Aki felebarátját nyelvével sebzi, a kárhozat útján jár (Szentírás: Aki azt mondja felebarátjának "bolond", méltó a kárhozatra). Minden mű, ami a legkisebb bűnnel dolgozik, eleve kudarcra van ítélve - mondd meg ezt vádló gyermekeimnek." Eszközeim ne bízzák el magukat. Ha gőgösek lesznek, felhasználom, összetöröm és eldobom őket." Mondd meg ezt! A másikhoz pedig így szólt: "Alázattal és derűsen fogadd ezeket a megaláztatásokat, mert semmi / 88 / sem hasznosabb a lélek és ártalmasabb az önszeretet számára. Én is alázatos voltam, Elmélkedj erről. Alázatosság formájában akarok élni a lelkekben."


Böjt

Jézus mondta: "Nem elegendő kenyéren és vízen böjtölni. A böjti nap legyen a harag, a zúgolódás, a szúrkálások böjtje is, a nyelvé, az ajaké; éljetek a test tisztaságában e napon. E teljes böjt nélkül hiába imádkoztok, kitárt karokkal, oda sem hallgatok. Ajkatok még véres szentáldozás után s máris gyaláztok Engem. Ezért nincs hatása a virrasztásnak és a kitárt karoknak."
A sátán egyszer arra bíztatott:
- Átkozz meg engem!
- Nem vagy eléggé megátkozva? - kérdeztem. - Csak átkozz meg, szeretném ha gyűlölködnél, ezzel őrajta ütnék.


A legkisebb tövis


Jézus mondta: "Egész életedre megajándékoztalak töviskoronám legkisebb tövisének fájdalmával. Nem baj, ha a természet ellenkezik a fájdalommal. Az a lényeg, hogy szívesen hordozd e tüskét, áldj és dicsőíts érte úgy, ahogyan majd az örök boldogságban teszed. Amíg a tövis fájdalmát érzed, szíved Hozzám emelkedik; amíg a szíved Velem van, nem fogsz fájdalmat érezni. Ha isteni kezemből szabadon elfogadod ezt a szenvedést, bebizonyítod, hogy igazán szeretsz. Öleld hát örömmel magadhoz a tövis okozta gyötrelmeket!" / 89 /

A két legnagyobb ellenség

Jézus tanított erre is: az önszeretetre és a sátánra kell vigyáznunk leginkább. Mert rendszerint e kettő visz bűnbe bennünket. Nem szabad vitába szállnunk egyikükkel sem. Ha valaki azt mondja: ilyen, vagy olyan vagy, azonnal egyetérteni vele: igen, igaza van. Az önszeretet ilyenkor megsértődik. Jézust kell szeretnünk nagyon, S ha vádolnak bennünket, rögtön Hozzá kell menekülnünk: nézd, Uram, ilyen vagyok. Ha vitába szállsz a sátánnal, máris támad valami, ami elválaszt Jézus szeretetétől. A Jézussal való állandó egyesültségből nem szabad kilépni.

A kedvetlenség

A kedvetlenség, a rosszkedv, a levertség: a sátán leghatásosabb eszköze, hogy a lelket a kétségbeesésbe kergesse, és megfossza a segítő kegyelmektől. Ilyenkor mondd: "Jézusom, szeretlek" - s a sátán eltűnik.

Kétszínűség, képmutatás

Jézus és a Boldogságos Szűz jelenlétében nincs helye kétszínűségnek, képmutatásnak.

Jézus "megvakítása"

Gyarlóságaimon gondolkoztam, és azon, hogyan kéne megjavulnom. Jézus így szólt: "Ha nem lennének gyarlóságaid, gondoskodnék róla, hogy legyenek. Mit kotorászol a trágyadombon? Ott nem találsz meg Engem. Csak arra legyen gondod, hogy / 90 / Engem szeress. Ha Engem szeretsz, nem látom, nem tudom bűneidet. A szeretet elvakít Engem. Ilyenkor nem látok mást, csak azt, hogy a lélek szeret Engem, és Én őt. Te mindig tisztátlan vagy, s ha arra várnék, hogy tiszta légy, sohasem tudnálak szeretni.


"Legyen meg a Te akaratod"

Egy alkalommal így tanított Jézus: "Te ne akarj semmit! Ne akarj se adni, se kapni, se élni, se meghalni; mert amikor te akarsz valamit, akkor Én nem vagyok képes benned azt akarni, amit Én akarok. Te ne akarj még szentté se lenni, hogy Én tudjalak szentté tenni. Mert ha te akarod az életszentséget, abban a fokban nem fogod elérni, ahogyan Én akarlak oda eljuttatni. Ha te nem akarsz semmit, akkor Én akarok benned mindent. Amit Én akarok benned és a te nevedben, az mindig szent és tökéletes lesz. Mert Én vagyok a tökéletesség és a szentség. Ha te valamit akarsz, az mindenkor tökéletlen lesz, mivel te is tökéletlen vagy. S mert te egy nyomorúságos és tökéletlen teremtmény vagy, nem vagy képes azt akarni, ami igazán tökéletes, szent és nemes. Ezért ne akarj semmit, hogy Én akarjak Benned. Mondd hát gyakran: "Legyen meg a te akaratod!" Így tettem Én is, mint Isten és ember, s most sem teszek másként."
Más alkalommal ezeket a szavakat mondta: "Embertestvéreim szeretete olyan, mint egy erős fénycsóva: elvakít Engem! Ilyenkor nem látok mást, csak a szeretetet, csak a szeretetet." / 91 /

Tisztaság

Jézus mondta: "Lányom! A lélek csak akkor tiszta, ha Én élek benne. A szeretet az, aminek nem tudok ellenállni." Megkérdeztem: "Jézusom, mit szeretsz bennem?" Jézus így válaszolt: "Mi mást szeretnék? Önmagamat. Te csak csendben és nyugodtan szeress Engem, a többivel ne törődj. Ha Rajtam kívül valami mással foglalkozol, nem tudok hozzád szólni." Jézus ekkor megtanított arra, ne foglalkozzam azzal a gondolattal, hogy meg fogok térni, én, magam, saját erőmből! Az emberi törekvések határt szabnak az Ö szabad cselekvésének, megkötik isteni kezét. A sátán, ha látja, hogy másként nem bír el egy lélekkel, fölkelti benne a mind nagyobb szentség elérésének vágyát. De e gondolat örve alatt a lélek önmagával foglalkozik, és nem Istennel.
Ha tudom, hogy a kegyelem állapotában vagyok, de mégis gyötörni kezd a bűntudat, így kell szólnom: "Sátán, távozz tőlem! Én tudom, hogy semmi vagyok, de Jézus így szeret engem!" Jézushoz kell menekülni, csak Vele foglalkozni.

A panaszkodás

Jézus mondta: "A panaszkodó ember tömérdek bűnnel sérti meg isteni jóságomat. Az ilyen ember ajka legtöbbször önzésből, féltékenységből, hazugságból, dölyfösségből szól. Sokan, nagyon sokan kárhoznak el a szeretet ellen vétkező nyelv bűnei miatt." / 92 /

Meg kell semmisülnünk

Mérhetetlenül meg kell semmisülnünk az Úr Jézus előtt. Öt, a mindenség Urát csak az vonzza. ha mélységesen tudatában vagyunk saját semmiségünknek.
Jézus tanítása a sértődésről:
Jézus arra tanított, sohasem szabad megsértődnöm. Hogy jól megjegyezzem, ezért három pontba foglalta az oktatást:

1. Azonnal arra gondolj, ha megsértenek, Én már előbb tudtam róla, és megengedtem azt, hogy megtörténjék.
2. Fogadd el azt, kérlek szépen, és így szólj Hozzám: "Bocsáss meg neki, hiszen igaza van, ha nem is ezért, más rejtett bűnömért megérdemeltem. Légy irgalmas hozzám Jézusom."
3. Nagyon vigyázz arra, hogyan adod tovább!
Lehetőleg ne mondd el senkinek. Ha mégis szükséges, így szólj: "Fájt nekem, hogy ez meg az történt, de lehet hogy igaza volt, annyi hibám van, amivel megsérthetek másokat…"

Szűzanya egy aggodalmaskodó Édesanyának:
"Édes Kislányom! Rosszul esik Nekem, ha kételkedsz Bennem. Növeld bizalmadat egészen az emberi esztelenségig, nem hagyom, hogy csalódj Bennem! Nem vagyok-e szeretőbb Édesanya, mint te?
Légy megelégedett, és boldog a sorssal, amit isteni Fiam kijelölt neked. Terveidet anyai Szívembe zárjad, így vagy kedves Jézusnak és Nekem. Ahogy te szereted gyermekeidet, és gondoskodsz róluk, annál sokkal jobban szeretlek, és gondoskodom / 93 / rólad. Tenyeremben hordozlak, és segítő kegyelmeimmel elhalmozlak olyan fokban, ahogyan te Belém kapaszkodol. Viszonzásul azt kérem tőled: Sajátítsd el azt a szép gyakorlatot, hogy mindig mosolyogva beszélj Velem, családoddal, és mindenkivel, akivel találkozol. Ez a gyakorlat legyen mindennapi kegyelemkenyered, amíg élsz.
Valahányszor mosolyogsz valakire, Én is rád sugárzom mosolyomat. Ez lesz kettőnk szerető titka. Üzenetemet főleg akkor olvasd, amikor az élet keserűsége közeledik szívedhez!"


Csak néhány percet...

Jézus: "Édes Kislányunk! Jólesik Nekem, ha szenteltek néhány percet arra, hogy Rólam beszéljetek. Jólesik, hogy érdemesnek tartotok erre."
Ekkor bámultam és csodáltam Jézus nagy alázatosságát és szelídségét, amit ha ismernénk, sírva fakadnánk örömünkben. S kértem őket, rendszeresen szánjanak a családban, a gyermekek részvételével néhány percet arra, hogy Jézusról beszélgessenek. Jó lenne, ha minden család szánna erre időt.
Jézus csak néhány percet kér.
3. Imaelmélet


Csak nézni kell

Csak nézni kell Jézust, Reá gondolni, megölelni Öt. Ha így teszel, Ö is megölel téged. Csendben figyeld és hagyd, hogy Ö növekedjék, te pedig kisebbedj. Jézus és a lélek: mennyei szerelem. Élvezni / 94 / kell Öt, látni, érezni és élvezni tekintetét. Benne kell megpihenni, átélni istenségét.

Advent
1985. nov. 21-én megkérdeztem Jézust: "Jézusom, hogyan éljünk az ádventi szent időben?" - Ö így válaszolt: "Éljetek mélységes csendben, mind lélekben, mind testben. Szent életet élve imádjátok Istenségem és emberségem teljességét, amely Szeplőtelen Édesanyám Szíve alatt rejtőzött. Végtelen szeretetem örömével várjatok, tiszta szívetek melegével leborulva fogadjatok, ti, akik isteni szeretetem ölében éltek.
Ha az adventi szent időben örömöt akartok szerezni Édesanyámnak, naponta háromszor, bensőséges tisztelettel és térden állva mondjátok el az Úrangyalát, amint Édesanyám is térden állva fogadta az angyal üdvözletét és az Ige megtestesülését. Az ima időbe kerül, a térdenállás áldozatot kíván. Ezt az áldozatot Szeplőtelen Édesanyám szívesen fogadja és az alázatosság kegyelmével viszonozza. Így benneteket közelebb vezet Hozzám, az Igéhez, amely Őbenne megtestesült."


"Szeress Engem!"

"Magad helyett Velem foglalkozz! - mondotta nemegyszer Jézus - és ha így teszel, eggyé leszünk a szeretetben. Miért nem dobod hát magad karjaimba? Miért nem hagysz Engem szóhoz jutni? Szeress Engem! Áldj Engem! Földi életem során Én mindenkor áldottam a mennyei Atyát. Mint az Ö Fia, áldottam Öt mindenért, ami Velem történt. Mindig csak Vele töltekeztem. - Dicsérj Engem, imádj Engem, / 95 / áldj Engem! Kérd, hogy tiéd legyek, minden mozdulatod, szavad, gondolatod, egész végső célod Én legyek, hogy a mélyből a csúcsokra eljuss. Ez a világ nem múlik el anélkül, hogy mindaz, ami a kinyilatkoztatásban van, be ne teljesedjék. Olyan lét előtt áll a megtisztuló és kegyelemben újjászülető emberiség, amely az első emberpár számára megadatott a Paradicsomban. A Paradicsomban leírt öröm és boldogság vár mindazokra, akik megtérnek és a nyolc boldogság ( Vö. Mt. 5,3. )szeretetében élnek."
Jézus összefoglalta, hogy miből álljon az én imám, és mindazoké, akiket a szóbeli ima már nem elégit ki:

1. Élj mindig isteni szent jelenlétemben.
2. Mint igaz valóságot éld át, hogy Én benned élek.
3. Életed minden mozzanatában te Énvelem találkozol, és Én veled.
"Jézusom, mit tegyek, hogyan éljek szent Jelenlétedben, ha másokkal beszélek?
"Maradj akkor is Bennem, és soha ki ne lépj Belőlem. Figyeld testvéred szavait, és ajánld Nekem ügyét, vagy lelkét. Ha olyan embert küldök hozzád, aki arra kér, hogy imádkozzál érte, és eszközölj ki számára valamilyen kegyelmet, te csak ennyit mondj: "Igen", s Én máris cselekszem. Ha az illetőnek szüksége van arra, amit kér, megkapja, ha azonban lelkének kárára volna, megtagadom kérését."
Azóta mindig így teszek. Jézus e beszélgetések közben sokszor feltárja előttem testvéreim azon / 96 / szándékait és gondolatait, amelyekről hallgatnak. Amíg ők beszélnek, én Jézusban hallgatom, Jézusnak ajánlom őket és imádkozom értük. Ha Jézus megmutatja nekem, hogy szenved bennük egyes bűnük, rossz szokásuk, tökéletlenségük miatt, akkor engesztelek értük. Ezt teszem mindenkivel, akivel csak találkozom életem folyamán.
Jézus sokszor említette, hogy legtöbbször azért nem hallgatja meg imáinkat, mert nem hagyatkozunk teljesen Őreá; mert megszabjuk Neki, nem így, hanem úgy intézze el ügyünket; mert nincs bennünk bizalom Őiránta; mert nem hisszük, hogy egyedül Ő az, aki valóban a mi javunkra és örömünkre tudná elintézni bajos ügyeinket.

"Bennük vagyok"

Mivel tanulatlan vagyok, Jézus éveken át oktatott. Amikor másokkal beszélgettem, mindig láttam Jézust, amint mellettem áll, azért egy-egy mondatba belefűztem: "Jézus itt van közöttünk!" - De Jézus kijavította: "Nem, kislányom, nem! Én nem mellettük, nem közöttük, Én bennük vagyok!" - Ekkor megmutatta nekem, hogy minden lélekben Ő él. Így tanultam meg lassan, hogy imádság közben ne a felhők között képzeljem el az Istent, hanem önmagamban keressem Őt. Ő közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. S ha így áll a helyzet, vajon mi nehézség van abban, hogy mindig Vele beszélgessünk? Ami engem illet, nekem ez a gyakorlat olyan szárnyakat adott, amilyent a szóbeli ima sohasem. A szóbeli ima közben sokszor arra vágytam, bár jutnék már a végére, holott éreztem Jézus édességét. Ennél az imánál azonban soha sincs vége a beszélgetésnek, vagy a szerető hallgatásnak. Minden testvérem nek, / 97 / aki lelki életet akar élni, ezt az imafajtát ajánlom.
Jézus felszólított, ha bárki jön hozzám, mindig úgy fogadjam, mint ahogyan a Szűzanya fogadta őt. Így tudatosította bennem, hogy Ö él a felebarátban. S ha örömet akarok Neki szerezni, akkor szerezzek örömet testvéreimnek.
- Jézusom, és ha valaki halálos bűnben él, akkor is Neked szerzek örömet?
Akkor Jézus megmutatta nekem egy ilyen testvérem lelkét. Legnagyobb megdöbbenésemre Jézus nem hagyta el, hanem benne élt. De hogyan? Úgy, ahogyan a keresztúton oly sokszor láttam: összeverve, nem volt rajta semmi épség, annyira eltorzulva, hogy még a Szűzanya sem ismert azonnal Szent Fiára, amikor megpillantotta; úgy összeverték az Ö gyönyörű szép Jézusát. Csak akkor ismerte meg, amikor ránézett. A szeméről ismerte meg, a tekintetéről. Így nézett ki Jézus ebben a lélekben! Sebei véreztek, könyörögve nézett rám fájdalomtól elgyötört tekintetével: Segíts, imádkozz ezért a lélekért! Értem: hozz áldozatot, szenvedj érte, hogy megmenthessem!
Így tanultam meg, ha valaki bűnös, még több szeretettel kell körülvenni, mivel Jézus szenved benne, Neki nyújtunk enyhülést.

Megkérdeztem Jézust: "Hogyan találkozom Veled életem minden mozzanatában?"
Jézus megmagyarázta nekem:
"Kislányom, ha sikerül valamit elvégezned napközben, vagy valami öröm ér, mondd azonnal: "Áldott légy! Köszönöm!" Ha pedig nem sikerül, mondd: "Áldott légy! Köszönöm!" - Megérdemlem háládat, mert nem tudod, milyen kincset készítek neked arra / 98 / az esetre, ha elfogadod kezemből a kudarcot és szenvedést." - volt Jézus válasza.
"Ha valaki bajban és szenvedésben is áld Engem, megtett mindent, amit ember megtehet. Ennél többet nem is kívánok. Ez többet ér, mintha ostorozná magát egész nap, vagy reggeltől estig követ törne."
(Natália nővér 30 éven át végzett szigorú önostorozást és sokat böjtölt. Aszkézisére jellemző, hogy deszkán feküdt, párnája egy darab kő volt, csak három órát aludt éjjelente, a többit virrasztásban töltötte Jézussal, aki sokszor elvitte a szenvedés kertjébe, ahol Vele együtt szenvedett. - Minderről úgy nyilatkozott: "Jézus sokat küszködött velem, míg megtanultam, hogy a Vele való egyesültség minden önostorozásnál többet ér.")

Enyém vagy s ez éppen elég ahhoz, hogy akár örömben, akár bánatban mindig boldog légy, és boldogan szolgálj Engem úgy, hogy másoknak örömet szerzel. Sok olyan lélek van, aki közel áll Hozzám, mégsem találkozik Velem így, élete minden mozzanatában. Az öröm is, a bánat is elszakít Tőlem, ha nem tanulod meg, hogyan találkozhatsz Velem. Ha viszont mind örömben, mind bánatban Velem találkozol, Velem egyesülsz, közömbös lesz számodra mindkettő."
Mit gyakoroljunk?

Jézus üzenete egy paphoz, aki mindenáron erőszakkal akart lelkeket menteni, s ezért nagy buzgón mindig izgalomban volt, mit mulasztott el vajon, s mit kell még tennie:
- "X semmit se csináljon erőszakos erőfeszítéssel. Többször merüljön el Bennem. A lelkipásztori munka eredményét pedig bízza Rám. Ha teljesen / 99 / Rám hagyatkozik és Bennem megnyugszik, akkor eredményes lesz Értem végzett becsületes munkája, és nem felel semmiért. Akkor téved, ha arra gondol, hogy erőszakos erőfeszítéssel kell eredményt elérnie. X. lelkében ég az Irántam való szeretet és Engem keres. De ne önmagától várja az eredményt. Ez az izgalom akadályozza abban, hogy elmerüljön Bennem."
Mikor nehézségek elől külföldre akartam menni, Csehszlovákiába, az Úr Jézus: "Ha itt maradsz, ölemben hordozlak, ha kimész, térdem alá csúsztatlak." - Itthon maradtam, s megszólás, üldözés ( ismerős részéről ), félreértés, bujdosás stb. lett az osztályrészem…


A Boldogságos Szent Szűz szolgálata

Ha sokat foglalkozunk Szeplőtelen Édesanyánkkal és apostolkodunk az Ö ügyében, percig se aggodalmaskodjunk azért, hogy az Úr Jézus ezért megneheztel ránk. - "A Szűzanya önmagában nem létezik - Szeplőtelen Édesanyám és Én egy vagyunk. - Ha valaki Engem szeret, Szeplőtelen Édesanyám olvadozik az örömtől" - mondotta egy alkalommal Jézus.
Minden tevékenységünk előtt: munka, rózsafüzér, elmélkedés stb. az Úr kívánságára fohászkodjunk így: "Szeplőtelen Édesanyám örömére!" - A mennyei dicsőségben a Szűzanya nem önmagában létezik, de nem is oldódik fel a Szentháromság világában. Ö Krisztus megdicsőült emberi természetével azonos ragyogásban részesül. Ez teszi Öt képessé arra, hogy nekünk, gyermekeinek, fölfedhesse a világmindenség és az örökkévalóság elrejtett dolgait, hogy nyíltan kimondjon tényeket a múltat és / 100 / jövőt illetően. Ö, Jézus Anyja, kimondhatatlanul boldog akkor, ha ragaszkodunk az Oltáriszentségben továbbélő Szent Fiához. Ellenben Jézus nem örvend annak, ha a lélek mellőzi a Szűzanya tiszteletét. - "Amit Szeplőtelen Édesanyámnak mondasz, Nekem mondod, s amit Tőle kérsz, Tőlem kéred." Ezek Jézus szavai.
Mindezek igen titokzatos és elrejtett dolgok. A halál után majd egészen másként látjuk a világ és a túlvilág dolgait, mint most és itt látjuk. Testben nem vagyunk képesek teljességében megélni Isten szeretetét, hiszen a szeretet, ahogyan Isten fölsége és dicsősége is, emberi nyelven ki nem fejezhető. A szavak vakon tapogatóznak, amikor titokhoz érkeznek. Jézus sok mindent éppen ezért nem magyarázott el tanítványainak. Amikor Jézus azt mondja: " … ezt csak a mennyei Atya tudja, még a Fiú sem" -, arra utal, hogy a nyelv adta keretek nem elégségesek az illető igazság kifejtésére.


"Ami az enyém, a tiéd is"

Egy Jézushoz mélységesen ragaszkodó lélek általam kérdezte meg az Urat: mit tegyen még? Jézus így válaszolt: "Nagyon szeress! A te szereteted vonzza Szívemet feléd, hogy a szeretetben összeforrjak veled. Nagy kegyelemben kívánlak részesíteni, de ehhez sok mindenről le kell mondanod, ami az anyagi javakat illeti. Úgy kell az anyagi javakat használnod, mintha semmik volnának, mintha Velem egyesülnél általuk is. Számodra ne legyen senki és semmi, csak Én. Szívedhez nem tapadhat olyan dolog, ami nem Én vagyok. Miután összeforrtunk a szeretetben, életed és ennek fenntartásához szükséges anyagi javak is mind Engem illetnek. De az / 101 / egyesült szeretet alapján, ami az Enyém, a tiéd is egyben."
A fönti elvek az én életemben úgy jelentek meg, hogy nekem az utolsó tűről is le kellett mondanom, ami nagyon nehéz volt. A leggyötrelmesebb arról lemondani, amit a legkevésbé adnánk oda, amiről úgy képzeljük, mindenképpen szükségünk van rá. De ha egyszer már megtörtént a lemondás, a szív hirtelen szabaddá válik, s akkor akár vissza is kaphatná az elvetett dolgokat. Lakhatsz akár aranypalotában is, nem számít, ha a szíveddel nem ragaszkodsz semmihez, s bármely pillanatban le tudsz róla mondani, ha Jézus úgy kívánja. S mintha megnyílt volna előttem egy könyv, Jézus fenti szavai hallatán láttam a szavakban rejlő kincsek garmadáját. "Vigasztalást ne az anyagban keress, hanem Énbennem." - "Örömben és boldogságban szolgálj Nekem." - Elmondhatatlan, mi minden rejtőzik Jézus szavai mögött.


4. Engesztelés


A kegyelem kiáradása

Jézus mondta: "Nagyon sok engesztelésben benne van az emberi tökéletlenség. Betolakodik az emberi hazugság. Egyetlen biztos út van: ha Szeplőtelen Édesanyámmal engeszteltek. Vele az engesztelés tökéletes lesz."
A Szűzanyával egyesült engesztelésben nincsen torzulás, nincsen ferdeség és bűn. A Vele egyesült engesztelés ment minden tökéletlenségtől. A Vele egyesült engesztelők a Szeplőtelen Szűz hitével engesztelnek. Amit a szórakozottság, fáradtság és egyebek miatt tökéletlenül végeznek, fedhetetlen / 102 / lesz a Szűzanya által. Csak kérnünk kell Öt, szívből és őszintén. akkor Mária velünk imádkozik.


Egy imaközösséghez

Jézus szavai: "Elfogadom kicsiny csoportotok engesztelését. Engesztelésetek azért volt Számomra kedves, azért lett kegyelemmel teljes, mert tökéletlenségeitekkel Szeplőtelen Anyámhoz menekültetek."
Jézusnak nagy örömére szolgál, ha mindenkor Márián keresztül fordulnak Hozzá. Az Isten Fia a Szűzanyában áld meg bennünket és az egész emberiséget. A bűnökbe merült világot Szeplőtelen Édesanyja által kívánja megmenteni.


"Kevés az engesztelés"

Sok kegyelmet hoznak le a földre az imák és engesztelések. A vezeklések megrövidítik a szenvedést… Kedvesek az engesztelő könyörgések, de kevesek.


A dicsőséges korszak

Eljő a Szűzanya dicsőséges korszaka. Lehet, hogy még én is megérem a szenvedések megrövidítésének idejét. - Megkérdeztem Jézust: "Jézusom, mondd meg, milyen szándék kedves a Szűzanyának?" - Jézus így válaszolt: "Imádkozd a rózsafűzért mindig Szeplőtelen Édesanyám örömére, mert Ö nagyon sokat szenvedett földi életében, ám szenvedései ismeretlenek maradtak az emberek előtt. S azóta is kevés öröme és sok bánata van az emberekben." / 103 /


"Leányom! Ne számolgasd, mennyit imádkoztál. Én számon tartom azt. A számolgatás megzavarja a kegyelmek harmóniáját."


Kit keres Jézus?

Imádkoztam, s láttam, hogy Jézus valakit keres. Megkérdeztem Tőle: "Jézusom, kit keresel?" - Így válaszolt: "Édes leányom, az embereket és a papokat keresem. Nehéz őket megtalálnom, de még nehezebb megközelítenem, oly mélyre ásták magukat az önszeretet sarába. Kérlek benneteket, imádkozzatok állandóan értük és engeszteljétek a mennyei Atyát e bűnökért. E nélkül aligha térnek meg. Sok áldozatot kell hoznotok, hogy bűnös népem és papjaim megtérjenek, különben hasztalan haltam meg értűk."


A legkedvesebb ima

Engesztelő imám közben lelkem ellensége azt mondta: "Imáid Isten előtt semmit sem érnek, kár az időt pazarolnod!", - Mindezt oly csendesen és nyugodtan mondta, hogy szavait majdnem összekevertem Jézuséival. Azonnal Jézushoz fordultam: "Uram, mikor kedves Előtted imádságom?" - Ö így válaszolt: "Akkor, amikor Bennem elmerülve szótlanul pihensz, nem törődve azzal, mi történik körülötted." - Megkérdeztem: "Mikor vagyok Benned elmerülve?" - "Amikor Jelenlétemben az a tudat hat át, hogy testben alszol, lélekben pedig Bennem ébren élsz." / 104 /


Az arany nyílvessző

Az Üdvözítő egyszer azt mondta nekem:
- "A káromkodás olyan, mint a mérgezett nyíl, amely megsebzi Szívemet. Neked viszont, leányom, arany nyílvesszőket akarok adni, amelyekkel kiengesztelheted az Isten Neve elleni káromlásokat és gyalázkodásokat." - Ekkor az Úr a következő imára tanított: "Dicséret, imádás, szeretet és magasztalás az Isten szent Nevének minden teremtmény részéről, amelyet Isten alkotott a mennyben, a földön, és a föld alatt. Különösen illesse tisztelet és dicsőítés az isteni Nevet az Oltárszentségben jelenlévő Jézusnak legszentebb Szíve által, és Máriának szeretettel teljes Szeplőtelen Szíve által."
"Ó Jézusom, kívánom, hogy a lelkek iránti szeretettel teljes szomjúságod mindenkor kielégítést nyerjen, s hogy Téged minden emberszív igazán szeressen és vigasztaljon! Amen."V. fejezet


Világ Győzedelmes Királynője


Bevezetés

Natália nővér misztikájának koronája a Világ Győzelmes Királynőjének kinyilvánítása. Az Úr Jézus határozott kérése, hogy Szeplőtelen Édesanyját -, ahogyan Ö Máriát mindig nevezi Natália nővérnek - nemcsak mint Anyánkat, hanem mint a Világ Győzelmes Királynőjét, tiszteljük és szeressük, mivel az Ö kezébe tette le a világ megmentését, / 105 / a gonosz legyőzését, ehhez pedig királynői hatalomra volt szüksége. A teljes Szentháromság koronázta Öt meg, és ruházta fel a hatalommal.
Szűzanyánknak ez a címe nem idegen az Egyházban. Századok óta naponta imádkozzuk. "Ki Téged a mennyben megkoronázott." Isten nem ad üres címeket. Szavai hatalommal teljesek.
Már a középkorban a szentatyák, sőt a nép is királynőjeként tisztelte és szerette őt. Bizonyíték erre a sok templom, amelyet Máriának, mint Királynőnek emeltek, és a szentiratok.
Grignon Szent Lajos, aki századokkal ezelőtt bepillantást nyert Isten terveibe a jövendő századokra, miként Szent János, a Titkos Jelenések Könyvében, ő is leírja azt "Az igazi, tökéletes Mária tisztelet" c. könyvében. Ebből idézünk:
"Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először a világra. Ö általa kell eljönnie másodszor is. Szent Fia első eljövetelében kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell Öt ismerni. A megváltás rendje kívánta, hogy első eljövetelében rejtve maradjon, és egyedül fiát, Jézust ismerjék, de második eljövetelében Isten fogja Máriát kinyilatkoztatni. Még szülei sem ismerték igazán, és az angyalok is gyakran kérdezték egymástól: Kicsoda ez?" A legfölségesebb előttük is elrejtette Öt, vagy ha kinyilatkoztatott is Róla valamit, végtelenül többet eltitkolt.
Az Atyaisten beleegyezett, hogy életében csodát ne műveljen, noha megadta neki a csodatevés hatalmát. A Fiúisten beleegyezett, hogy alig szóljon, noha közölte Vele bölcsességét. A Szentlélekisten beleegyezett, hogy evangélistái nagyon keveset mondjanak róla, noha hűséges Arája volt. / 106 /
Mária az Isten mesterműve, ismeretét és birtoklását Isten magának tartotta fönn.
Hallottam, hogy Mária a legszentebb Szentháromság szentélye és nyugvóhelye, hol Isten fényesebb módon trónol, mint a teremtés bármely helyén, beleértve Kerubok és Szeráfok feletti trónját is. Hallottam, hogy valami különös jogcím nélkül senki teremtménynek sincs megengedve, hogy ebbe a Szentélybe behatoljon. Mária kimondhatatlan szépségeket, és értékeket rejt magában. Ö a Magasságbeli dicsősége, amelyben, mint akár saját isteni ölében rejtette el Fiát, és mindazt, ami kiváló és értékes csak létezhet. ("Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas Lk.1,47")
Lehetetlen megismerni Mária érdemeinek magasságát, mert ezek Isten trónjáig emelkednek, lehetetlen megmérni szeretete szélességét, mert ez a föld határain túl terjed. Lehetetlen fölfogni hatalma nagyságát, mert ez Istenre is kiterjed, és végül lehetetlenség alázatosságát, erényeit, és kegyelmeit átkutatni, mert ezek örvényhez hasonlóak. Szent Bonaventura látta, amint az ég angyalai szüntelen kiáltják felé: Szent vagy, szent vagy Isten-szülő Szűz, és Királynő! Szüntelenül mondják Neki az angyali üdvözletet. Szent Mihály főangyal fáradozik a legjobban, hogy Neki a tisztelet minden nemét bemutassa, és lesi szájából a megtisztelő megbiztatást, hogy valamelyik szolgájának segítségére lehessen.
Majd Grignon Szent Lajos így folytatja: "Mindaz a tisztelet, amit az ég és föld helyez lábaihoz, semmi ahhoz képest, amit Alkotójától nyer. Mária szépsége / 107 / nagysága és fönsége akkora a kegyelem, a természet és a dicsőség rendjében, hogy teremtett lény, emberi szív fel nem foghatja. Ha meg akarod érteni az Anyát, értsd meg előbb a Fiát. Ö méltó Anyja Istennek!"
Szent Bernát így szól: "Isten uralmának minden alá van vetve, Szűz Mária is, és íme Szűz Mária uralmának minden alá van vetve: Isten is." Ezzel nem azt mondom, hogy a hatalom, melyet Isten Neki adott, akkora, mint Istené, hanem csak azt:
Kérései és imái Istennél oly mindenhatóak, hogy mintegy parancsnak számítanak Istennél, aki sohasem áll ellen drága Édesanyja esedezésének, mert az mindig alázatos és az isteni akarattal megegyező.
Alázatosságáért Isten királynői hatalommal ruházta föl, de ez csak a végső időkben fog az emberek előtt teljességében kinyilvánulni.
Mindennek pedig a Szentírásban megvan az alapja:
"Ellenkezést vetek közted és az Asszony között, a Te ivadékod és az Ö ivadéka között. Ö fejedet fogja széttiporni és te sarka után leselkedel" (Gen. 3,15)


Király és Királynő

Ha nem tévedek, 1939-ben, Krisztus Király ünnepén történt, hogy láthattam az Üdvözítőt, mint királyi Vőlegényemet, egy látomásban. Megjelenése méltóságos volt, arca szelíd, vonzó, egész lénye szeretetet sugárzó. Válláról királyi palást hullott alá, fején hármas királyi korona ragyogott. Amikor valami rangos személy előtt állok, mindig félelem szorítja a szívemet, most azonban nem / 108 / féltem. Éreztem, hogy áradó jósága isteni Szívéhez vonz. Ez oly erővel történt, hogy repültem Felé, S lábaihoz borultam. Lehajolt, fölemelt, és királyi palástja egyik szárnyát fölém terjesztette. "Üdvözítőm, Királyom" - mondtam -, "Te uralkodj Bennem!" Jézus így felelt: "Királyi trónusom már szívedben van. Benned már teljes királyi uralmam. De, ahol szeretetem uralkodik, ott állnia kell az Én keresztemnek is." Azonnal megértettem, hogy Jézus áldozatot kíván. Odaadással fordultam Hozzá, készen arra, hogy engedelmeskedjem: "Jóságos Jézusom, akaratod szerint uralkodjék bennem szereteted - vállalom azt is, hogy Érted keresztet hordozzak."
Tetszéssel tekintett rám, s mialatt keblén nyugodtam, láthattam, hogy jóságos tekintete végigpillant az egész világon. Megértettem, hogy valami után szomjazik. "Mi után szomjúhozik Szíved?" Kimondhatatlan szeretettel hajolt felém és így szólt: "Ha a Fiút elismerik, mint Királyt, illő, hogy a Fiú Anyját is megillesse a királynői méltóság. Ezért akarom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ Győzedelmes Királynőnek ismerje el. Ennek az elismerésnek ünnepélyesen és nyilvánosan kell történnie."
Amikor az Üdvözítő az "ünnepélyes" szót kimondta, láttam, hogy valami fényes fehér felhőből csodálatos körmenet indul el. Nem tudnám leírni, milyen volt részleteiben, mert mennyei körmenet volt, s az emberi nyelv nem nagyon alkalmas a mennyei dolgok kifejezésére. Jézus azonban örömmel és megelégedéssel szemlélte ezt a körmenetet. Akkor láttam, hogy angyalok bukkannak föl, és egy királyi trónust hordoznak. A trónuson a Boldogságos Szűz ült, mint Királynő. Királyi palástot és / 109 / hármas királyi koronát viselt. Koronája különleges kapcsolatban állott a Szentháromsággal, minthogy Ö egyszerre Isten Leánya, Jegyese és Anyja.
A Boldogságos Szűz, mint Királynő, egyik kezében jogart tartott, másik kezében a földgömb ragyogott. Ezen a földgolyón a Kis Jézus ült, szintén királyi díszben. Az Ö fején is királyi korona volt, de kisebb, mint Máriáé, noha hasonlatos hozzá. A Kisded balkezében egy kis alakú keresztet tartott, amelyet Szívéhez szorított; jobbjában királyi jogar volt. A körmenetet csodálatos muzsikaszó kísérte.
Hirtelen eltűnt a körmenet képe, és újra Krisztust, a Királyt láttam. Jobbján Édesanyja állt, a Világ Királynője. Megértettem, hogy az égi körmenet azoknak a körmeneteknek mennyei előképe, amelyekkel a Boldogságos Szüzet, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét fogják ünnepelni mindenütt a világon: a városokban és falvakban, a mezőkön és a hegyeken, az otthonokban és a szívekben.
E látomás alatt az Üdvözítő tudtomra adta, hogy ezt az ünneplést még XI Pius pápasága alatt be fogják vezetni az Egyházban.(Ez 1954-ben, a Mária-évben megtörtént) Továbbá, hogy ezt a művet Jézus legszentebb Szívének különös áldása fogja kísérni. Azok a papok, akiket Jézus e mű előmozdítására kiválaszt, sok szenvedést és megaláztatást viselnek majd. De Jézus segítségét ígérte ezeknek a papoknak: "A szenvedésben velük leszek!" Mialatt az Üdvözítő ezeket mondta, jobbját Szívéhez érintette, majd áldásra emelte; a kegyelem, mint folyó, áradt szét a papi lelkekre.
Láttam, mint nyugodott meg tekintete lelkiatyámon, és én megértettem Jézust; "Szívem áldása, / 110 / szeretetem lángja, akaratom ereje buzgó papjaimon lesz; ők lesznek a lépcső, amelyen át Szeplőtelen Anyám, mint a Világ Győzedelmes Királynője, dicsőséges trónusara föllép"


Mária Társasága


Jézust szemlélve azt is láttam, hogy az Úr, mint kívánja egy új rend, Mária Társasága alapítását. Megértettem, hogy Isten akarata szerint mindezt a lehető leggyorsabban közölni kell az Egyház papjaival, nehogy a még megmenthető lelkek elvesszenek. Azután láttam, hogy a Boldogságos Szűznek, mint a Világ Királynőjének egyetemes tisztelete Magyarországról indul el.(Lásd a VI. fejezetet) Fölfogtam, hogy az Üdvözítő fölöttébb kívánja Szűz Mária, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének ünnepét. A mennyei Atya ezáltal óhajtja bizonyítani a világ előtt, hogy a Boldogságos Szűz, mint a Világ Királynője, valóban győz a világ, a bűn és a pokol felett. Ezután az Üdvözítő közölte velem, hogy csak akkor adja meg a világnak a megígért békét, ha Szeplőtlen Anyjának, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének tisztelete mindenütt elterjed a földön, és ha megalakul és tevékenykedik Mária Társasága. Azt is láttam, hogy az Üdvözítő nem arra a békére gondolt, amely közvetlenül a háború után következik, (A második világháborúról van szó) hanem arra a békére, amely a világ megtisztulása után fog fölvirradni (Lásd a VII. fejezetet). A "béke" szóban mélységes titok rejtőzött, s emiatt Jézus szájából, valahányszor csak / 111 / kimondta ezt a szót, fény tenger áradt elő, és lelkemet kimondhatatlan boldogság és nyugalom öntötte el. Ám méltatlannak éreztem magam, hogy e titok felől kérdezősködjem.


A Szentháromság és Szűz Mária


Egyik elsőszombaton az Úr új kegyelmet adott nekem. Nagy örömmel mutatott egy papi lelket, aki a Világ Királynője tiszteletének terjesztésén munkálkodott. Jézusnak annyira kedvére való volt e pap őszinte buzgósága, hogy egyesült vele. Jézus örömmel és szeretettel mondta az ég angyalainak és szentjeinek: "Jöjjetek és lássátok, mit vagyok kész megtenni egy lélek kérésére!" Akkor megjelent a Boldogságos Szűz, mint a Világ Királynője. Igen fiatalnak, szinte gyermeknek tűnt. Fején királyi korona fénylett, lábait fénylő felhők takarták. Így állt előttem és megáldotta a világot, amelyet töviskoszorú vett körül. A töviskoszorú sűrűjéből egy szál liliom magaslott föl. (A Szűzanyát "tövisek közt viruló liliomnak" nevezi az Egyház). A Szent Szűz jobbján állott a Fiú, balján az Atya, fölöttük lebegett a Szentlélek. A Szűzanyára csodálatos fény sugárzott a Három Isteni Személyből. Mária, két karját kinyújtva, kezét védelmezően tartotta a világ fölött; a Fiú bal, az Atya jobb kezét nyújtotta, mintegy támogatás gyanánt, Mária védelmezően összetett két tenyere felé. A Szentháromság a Szent Szűz keze által áldotta meg a világot. Az áldás pillanatában, mintha csak a Szűzanya tenyeréből sugárzott volna a világra, a latin "béke" szó három betűje ragyogott föl: PAX. Ám nem jutott el a világig, hanem egy ívvel a Fiú jobbja fejé szállt és ott is maradt lebegve. Ebből megértettem, hogy / 112 / a Szűzanya az, aki mindent előkészít a béke elérkeztéhez. Amikor feladata befejeződik, mindent átad Jézusnak. Jézus azonban csak akkor engedi át a világnak az óhajtott békét, amikor elérkezik "az Ő órája". Ez a végső idők titka, a békességé, amelyről fentebb szó volt.

Angyalok éneke
Miközben a Szent Szűz áldását adta a világra, hallottam az angyalok és a szentek énekét:
Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mindörökkön örökké. Amen.
Alleluja!

Megtudtam, hogy ez az ének csodálatos erejű ima, ha a lélek őszintén és teljes odaadással énekli magában szüntelenül. Jézus azt is tudomásomra hozta, hogy különös kegyelmekkel árasztja el azokat, akik a Világ Győzedelmes Királynője tisztelete érdekében fáradhatatlanul munkálkodnak.

"Engeszteljetek!"
Valamivel később ismét láthattam a Szent Szüzet a Szentháromsággal együtt. Mária királynői öltözetben állt, lábai alatt a világ, földgolyó formájában. A Szűzanya alakja fenséget, mélységes alázatot, mégis királyi fenséget tükrözött. Arcvonásai finomak és végtelenül kedvesek voltak, de nem hiányzott belőlük egyfajta csodálatot ébresztő, mély komolyság sem. Hófehér ruhát viselt, kék övvel a derekán; két vállát bíborpalást födte, amelynek / 113 / két szárnyát, elől, villámló aranycsat fogta össze; a palástról egy hosszú türkizkék színben játszó uszály hullámzott alá. Az aranyos csat, mint megtudtam, különös kapcsolatban áll a három Isteni Személlyel. Mária gesztenyebarna haja középen kettévált és áttetsző fátyol borította. Fején hármas korona ragyogott, a korábban viselt koronáktól különböző; ez fölfelé keskenyedett, de nem volt hasonló a pápai tiarához. A Szűz baljában jogart tartott, jobbját áldásra emelte. A kegyelem, mint valami fénynyaláb, áradt az áldásosztó kézből, és beragyogta az egész világot, Magyarországot, de különösen és mindenekelőtt a szenvedő, üldözött, de végül győzedelmeskedő Egyházat.
A Szent Szűz jobb lába alatt a földet körbeölelő kígyó feje volt látható, széttiporva. A Boldogságos
Szűz öröme, fény alakjában átjárta a magasságban fölsejlő három Isteni Személyt. A megtért világ felől a kegyelem fénye tükröződött vissza a Szűzanyára. Ekkor a Boldogságos Szűz anyai szeretettel hajolt felém és lassan a következő szavakat mondta:
"Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek! Mert csak így lesztek méltók a kegyelemre."

Szükséges-e a Szűzanya sok megjelenése?


Sokan fordultak hozzám ily kérdésekkel, amelyeket én Jézushoz közvetítettem. Ö így válaszolt: "Lányom! Amiként egy országban egy uralkodó van, a többi pedig csak szolga, noha az uralkodó meghallgatja őket, úgy egy az Úr a mindenség felett is. De ahogyan a földi uralkodók sem jelennek meg másként, mint baljukon eljegyzett asszonyukkal, hogy a szolgák ne csak az igazság szigorát, hanem az irgalom szeretetét is érezzék, úgy / 114 / illő, hogy a mindenség Ura is kinyilvánítsa irgalmát mindazok felé, akik igazsága láttán rémületükben elpusztulnának. Amikor az én Szeplőtelen Anyám hozzátok szól, az Én Irgalmam szavát halljátok, hogy megtérjetek, és többé ne vétkezzetek. Én, a mindenség Ura, nem tagadom meg irgalmamat senkitől, éljen bár a birodalmam eldugott zugában; ismerem őt, és látom szívének titkait. Ne csodálkozz hát azon, hogy mily sokan hallják mostanában a könyörületesség igéit; bizony mondom, ha nem térnek meg, igazságosságom fogja meglátogatni őket."


Sokruhájú Istenanya

Más alkalommal a Szűzanya szólt hozzám: "Ne gondold, gyermekem, hogy nekem csak egyetlen alakom és egyetlen ruhám van; nem! Amióta világ a világ, minden nemzetnek és minden időben megjelenek, hogy kegyelmet találjanak és el ne vesszenek. Minden néphez azon a nyelven szólok, amelyen Isten örök elrendelése szerint könyörgő imáikat mondják. Mindenkit megszólítok, mert az én Fiam örömhíre is mindenkinek szól. Könnyebben elteltek a mennyei dolgok szeretetével, ha olyannak láttok engem, mint önmagatokat."


Mikor tér meg a világ?

Jézus sokszor oktatott arra, mennyire helytelen panaszkodni mindazért, ami történik velünk, legyen ez akár egyszerű kellemetlenség, akár fájdalmas sorscsapás. "Lányom!" - szólt egy alkalommal az Üdvözítő - "Amikor halljátok tőlem az igét: "aki


kardot fog, kard által vész el (Vö. Mt. 26,52)"- tudjátok meg, hogy ezt azokra értettem, akik az én akaratomban való megnyugvás helyett a világ labirintusában tévelyegnek, a külsőt többre becsülik a bensőnél, S inkább hisznek homályos látásuknak, mint az én Világosságomnak. Az ilyenek, ha meg nem térnek, azáltal vesznek el, amit valóságosnak találtak. Ha tehát te azt látod, milyen elvetemült a világ, ne a világtól, hanem önmagadtól borzadj el mindenekelőtt, hiszen semmit sem láthatsz, amiben valahogy ne lennél magad is részes. Borzadj el, lányom, s mindennél jobban szomjúhozd Igazságomat. Ne kérdezősködjetek, mikor tér meg a világ. Kérdezzétek inkább: mikor tértek meg ti magatok?
Mikor ismeritek el, hogy mennyei Atyátok tudta nélkül egy hajatok szála sem görbülhet meg? Mikor látjátok be, hogy nincs oly világi gonoszság, amely az istenszerető lélek javára ne válhatna Atyám akaratából? Gyermekem! Tudd meg, hogy a világban pusztító tűz - a sátán tüze - Atyám engedélyével tombol. Azért pusztít, hogy így váljék el a jó a gonosztól, s a jó -- megpróbálva, megtisztulva és megnemesedve e tűzben - még jobb legyen. Közöld ezt minden gyermekemmel."
Ugyanerről a Boldogságos Szűz ezeket mondta:
"A bűnös világ megtérésének ideje Szeplőtelen Szívem mélyén van elrejtve. Ezt az időt még a Fiú sem ismeri, csak az Atya, aki tudását az Én Szívem kincstárában zárta el. A ti dolgotok: hogy imádkozzatok, bízzatok, és ne féljetek. Én, a Világ Győzedelmes Királynője, hatalmammal és segítségemmel itt vagyok, közel hozzátok, közelebb, mint / 116 /gondolnátok. Ti, akik megismertétek az Igazságot, örvendezzetek, és szüntelen töredelemmel várjatok Engem. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek, mert a mennyei Atya nagy dolgot cselekedett Velem. Mindenkinél jobban felmagasztalt, s királynői hatalommal áldott meg. A bűnökbe merült világ megmentésének munkáját királynői kezembe helyezte. Én vagyok a Világ Győzedelmes Királynője, minden lélek királynője, akinek nem állhatnak ellent a pokol összes serege sem. Halljátok meg, amit mondok: kezemben van a győzelem!"


A világ fölötti hatalom


Sokan kérdezték tőlem, hogy kell érteniük a Szent Szűz világ fölötti hatalmát. A választ maga a Szűzanya adta meg: "Az Én királynői hatalmam kegyelem és áldás minden léleknek, minden nemzetnek és az egész világnak. Ha Én nem szólok hozzátok, ti sem szólhattok az Én Fiamhoz. Ha Nekem nem adatott volna hatalom a világ fölött, a világ már régen elmerült volna a megsemmisülés poklában. Az Én hatalmam: az Édesanya hatalma kicsinyei fölött, akik e hatalom híján elpusztulnának."
"Az Én világhatalmam jelenti továbbá az Ég főangyalait seregükkel egyetemben, akiket a mennyei Atya rendelt Mellém, hogy a végső győzelem pillanatában harcra keljenek a gonosz és emberbőrbe bújt szolgái ellen."


A názáreti kislány

Ha a Szűzanyára gondolunk, ne feledjük, hogy Ő nemcsak "Minden Kegyelmek Közvetítője", nem / 117 / pusztán a teljhatalommal felruházott Királynő; Ő ugyanúgy az a názáreti kislány, aki volt: fiatal, gyönge teremtés, lelke csupa áhítat, alázat és szolgálatkészség. Alázata szüntelenül növekszik, ez jellemzi Őt. Szolgálóleány, akit Isten mérhetetlen alázata és lángoló szeretete miatt fölmagasztal Isten eme szolgálójától születik az emberiség Megváltója. Cselédlány, ugyanakkor Isten Anyja; szolgáló, de királynői méltóság várományosa; megvetett, de Szülötte által minden hatalom Neki adatik e világ fölött. A legkisebb Ö, akár ama példázatbeli "mustármag" ( Mt. 13,32. Mk. 4,3 Lk. 13,19.)- és Isten után Ö az első mindörökké.
Számunkra minden kegyelmet Ö közvetít, s nem fordulhatunk Jézushoz másként, csakis Szűz Mária által. A mi lelkünket elfedte, betakarta a bűn minden szennye -, de Jézus életre kelt bennünket az Egyház Anyja, a Világ Győzedelmes Királynője által.

A második Paradicsom

A Szűzanya végső győzelme által azt a paradicsomi életet nyerjük vissza, amelyet a bűnbeeséssel elveszítettünk. Az új világban mintegy bűn nélkül élnek majd az emberek (Lásd a VII. fejezet bevezetését.)

A liliom

Amikor a Világ Győzedelmes Királynőjét láttam, és lába alatt, a bűnbe merült világot körülövező töviskorona sűrűjéből egy liliomot, megtudtam, hogy ez a liliom jelenti egyrészt a lelket önmagában, / 118 / másrészt a lelket, mint a második Paradicsom lakóját. A Szűzanya közölte, hogy a liliom jelzi a lélek eredendő tisztaságát, azt az ártatlanságot, amelyet semmiféle bűn nem mocskolhat be. "Ha nem volna bennetek egy mustármagnyi tisztaság" - így szólt - "nem verhetne bennetek gyökeret a mennyei tisztaság sem." "De ez a liliom azt is jelzi" - folytatta -, "hogy a bűn fölött minden gonoszság ellenére győzedelmeskedni fog a tisztaság, a pokol fölött a menny, az ártás fölött az ártatlanság. A megtisztulás eredményeképpen az emberiség oly tisztaságban és szépségben fog élni, ahogyan az Atya az első embert megteremtette."


A második eljövetel

Ahogyan Jézus első eljövetelekor is Szűz Mária volt az, aki nagy alázatosságával, tisztaságával és bölcsességével helyet készített az emberiség Megváltójának, úgy lesz a második eljövetelt illetően is. A második eljövetelben, amikor a mennyei Atya a teremtett világot mintegy megdicsőíti, Krisztus diadalmaskodik. De ezt a győzelmet szükségképpen megelőzi Mária diadala is. Az Ö diadala a kegyelem diadala; az Ö győzelme az irgalom és a szeretet győzelme, a Nap sugaráé a jéggé fagyott szívek felett.


VI. fejezet
Magyarországra vonatkozó közlésekBevezetés

E közlésnek is két csoportja van: egy része még a második világháború előtt került lejegyzésre. Más / 119 / részét jóval utána, a nővérrel való személyes találkozások során jegyezték le. Lényegük egyetlen szóban kifejezhető: engesztelés! Jézus és Szűz Mária engesztelést kíván ez országtól; tőlünk, hogy ne légyen kénytelen elpusztítani azt, amin könyörülni akar. Minden olvasó, önmagába tekintve, lemérheti, mennyiben tesz eleget a kérésnek. Engesztelésen Jézus életünk jobbítását érti. "Aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki gyűlölt, az szeressen stb. . ."
Jézus, Natália nővéren keresztül, semmi újat nem kíván tőlünk, mindent megtalálhatunk a Szentírásban.
De van azonban mégis valami, ami e szövegek olvasásakor az újdonság erejével hat. Egy világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia, s elterjednie az egész világon.

A mi feladatunk az engesztelés

A SZŰZANYA MAGYARORSZAGOT SAJAT TULAJDONANAK NEVEZI, EZÉRT MAGY ARORSZAGTÓL KÜLÖNLEGES ENGESZTELÉST KÍVAN


Az engesztelést a Szűzanyával kell végeznünk, saját bűneinkért, és a hitetlenség bűneiért.1940 - Szűzanya szavai:

"Szent István az országot a mennyei Atyától kapta, és mivel fia meghalt, örökségül Nekem adta. Én ezt az örökséget elfogadtam. Más országok is felajánlották magukat Nekem, de örökségem csak / 120 / ez az egy ország. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul."

Az Úr Jézus szavai

A háború előtt: "Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek."
"Terveim vannak ezzel az országgal. Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta. Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni.
Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart, és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása (lásd: pl. Szeretetláng elterjedése innen indult, amely a sátán megvakításával jár), az Én győzelmem.
A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért" - Akkor bemutatta nekem Jézus Magyarország és az egész világ reményteljes jövőjét.


"Magyarország engesztelésért kész vagyok az egész világon könyörülni!" / 121 /

1939 és 1940-ben Natália nővérnek az Úr Jézus konkrétan körvonalazta, milyen engesztelést kíván Magyarországtól. Ezeket a közléseket az Egyház szigorúan megvizsgálta (Krasznay Jenő püspöki titkár, P. Biró és Müller Lajos jezsuita atya. Utóbbi szerzője az egyetlen magyar nyelvű műnek, mely még a 30-as években jelent meg: Aszkétika és Misztika.)


Az Úr Jézus által kért engesztelés

Magyarországtól, és a világtól:

1. Imádság és böjt. "Keresem és kérem gyermekeimet, böjtöljenek, imaórákat végezzenek, ezalatt ne csak szóbeli imákat mondjanak, hanem maradjanak Mellettem, tartsanak bűnbánatot, de mindent Szeplőtelen és fájdalmas Anyám Szívével egyesülve. Imádkozzák a rózsafüzért. - A kolostorokban éjjel-nappal szünet nélkül tartsanak szentségimádást, szünet nélkül felváltva mondják a rózsafüzért és ostorozzák magukat.

2. Az egyháziak ne viseljenek címeket, és osszák
el minden vagyonukat a szegényeknek. (A világháborús összeomlás előtt!)

3. Sok buzgó gyermekem közösségeket alkosson (ma imaközösségnek mondják őket), amelynek
célja az legyen, hogy Szeplőtelen Anyámmal együtt engeszteljenek Engem.

4. Megdicsőít és megvigasztal Engem már az is, hogy Szeplőtelen Anyám képét viselik pénzérmeiken, de mennyivel nagyobb örömöm lenne az, ha mindenki az Ő képét viselné szíve fölött. (pl. skapuláré, csodásérem).
5. Szűnjenek meg a káromlások, a nyelv rettenetes bűnei. / 122 /

6. Tartsátok meg a 9 első-szombatot Szeplőtelen Anyám tiszteletére, és az Én engesztelésemre, amelyhez számotokra olyan sok kegyelmet fűztem!

7. Akarom, hogy Édesanyám, mint a Világ Királynőjének tisztelete, Magyarországról induljon el.

Mindaz, amit a Világ Királynője tiszteletéről írtunk, sokkal bővebben lett az akkori Szentatya elé terjesztve, s XII. Piusz pápa felkarolta. (Ő saját személyére, a Vatikánra vonatkozólag a Szűzanyától is kapott közléseket, döntéseiben segítséget: pl. hogy a bombázások alatt ne hagyja el a Vatikánt,stb.) A Szentatya 1954-ben Mária évében ünnepet is rendelt a Világ Királynője tiszteletére.

8. Az Úr Jézus, de a Szűzanya is kérte: "Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon."
- Jézus itt egy engesztelő kápolna felállítására utal.( Lásd a 137. oldalon az engesztelő kápolna leírását.)


HOGYAN FOGADTÁK AZ ÚR JÉZUS FELSZÓLÍTASAT AZ ENGESZTELÉSRE?


Az engesztelést sok buzgó lélek megkezdte. Volt, aki 40 napos böjtöt tartott, ostorozták magukat, imádkozták a rózsafüzért, de a felhívás elmaradt, és a szervezett engesztelést nem kezdték meg.
Sok idő telt el azzal is, vajon Istentől jönnek-e a közlések? Az Úr Jézus 3 éven belül kérte a nagy
engesztelések megkezdését. Az Úr Jézus sürgetett: "Legyetek bátrak és buzgók. Ne álljatok ellen / 123 / akaratomnak, mikor eltévedt, bűnös népemet (egyháziakat is) vissza akarom vezetni Szívemhez, és Üdvözíteni akarom őket áldozataitok által."
"Ne kívánjátok, hogy ügyemet csodával bizonyítsam. Ha hisztek, megmenekültök; ha nem, bűnhődni fogtok. (Jézus ezt a második világháború kezdetén mondta)"
Az elöljárók azt üzenték Jézusnak általam, hogy 8. földeket nem tudják elosztani, mert akkor mivel segítik majd a szegényeket? Továbbá, hogy az engesztelés 4-5 év múlva kezdődhet csak el.
Jézus válasza: "Lányom mondd meg, hogy az engesztelés nem 4 vagy 5 év múlva, hanem azonnal kezdődjék már el, hogy megmenthessem a lanyha papokat és minden kedves bűnös gyermekemet, hogy szent életre vezethessem őket. Máskülönben nem hagyom büntetlenül vétkeiteket."
"Vagy készen vagytok vállalni a felelősséget a lelkekért, akik e késedelem miatt elvesznek, mert súlyosan vétkeznek? Háromszor is gondolják meg, mielőtt kimondják a választ!"
"Jöjjetek. adjatok lelkeket! Ne féljetek a munkától! Talán megütköznétek egy anyán, mi kor látjátok, hogy halálos veszélytől meg akarja menteni fiait? Nem nagyobb-e a szeretetem egy anya szereteténél?"
"Szeressetek Engem, ahogy Én szeretlek titeket. Akarjátok azt, amit Én akarok.

Engeszteljetek, tartsatok bűnbánatot! Bízzatok Bennem, és szeressétek egymást.

KÍVÁNOM, HOGY AZ EGÉSZ VILÁG MEGHALLJA HÍVÁSOMAT, VÁLASZOLJON RÁ ÉS MEGTEGYE, AMIT KÉREK!"

Megkérdeztem Jézust:
- Hogyan végezzük az engesztelést? / 124 /

- Bizalommal és kitartással. Ha elfog benneteket a lanyhaság, félelem, vagy hidegség, vessetek egy pillantást a keresztre, vagy az Oltáriszentségre. Mindenki tudatában legyen annak, hogy akaratomból és szeretetemből él. A test engesztelésre (úgy is engesztelhetünk, ha valami örömet köszönünk meg Istennek, például a természet szépségeit), a lélek imára és hódolatra, a szív pedig szeretetre és boldogságra van teremtve. A Szeretet Én vagyok. Szeretetem gyümölcse pedig az öröm és a béke. Meg akarom ajándékozni a világot szeretetem gyümölcseivel: a békével és a boldogsággal."
"Ha nem engeszteltek, az egész világ elpusztul a bűnök miatt." Jézus megmondta nekem, hogy a háborúk nemcsak a nemzetek egymás elleni gyűlölete miatt vannak, hanem az emberek bűnei miatt is. Láttam, hogy a bűntől való megtisztítás az egész világra irányul.
- Kérdeztem Jézust, meddig engeszteljünk? - "Engeszteljetek életetek végéig!"
De az engesztelésre való felhívásról csak igen kevesen tudtak, és végül is nem kezdődött meg az olyan mértékben, ahogy Jézus kívánta, nem lett a világ elé sem tárva. Jézus az egész világtól kérte az engesztelést, csak Magyarországtól várta a kiindulást, és a példaadást.
Jézus fájdalmasan vette tudomásul szavainak semmibevevését: - "LÁNYOM, VÉREDDEL ÍRJAD AZ ILLETÉKESEKNEK: AMIT KÍVANOK, AZT EL IS ÉREM, AMIT AKAROK, AZT MEGVALÓSÍTOM, HA NEM ÁLTALUK, AKKOR MÁSOK ÁLTALI!!
- "A rózsák, amit ezen a véres földön ültettem, egyszer virágozni fognak." Valahányszor az Üdvözítő Magyarországról szólt, éreztem, hogy meg / 125 / akar minket menteni, és általunk az egész világot boldog, békés korszakba vezetni.
- "Hálátlan és kemény nyakú Nekem szentelt lelkek! Mivel terveimet meghiúsítottátok, magatokra vonjátok az igazságos csapásokat, és nemcsak magatokra, az egész világ szenvedni fog az engesztelés lanyhasága miatt."
Láttam azt is, hogy a II. világháború után a nemzetek között nagy zűrzavar és gyűlölködés támad, sőt még az Egyházban is - a bűnök és a hitetlenség miatt. Az Úr Jézus megszólalt eközben: "Atyám jobbja eltörli azokat, akik a kegyelem ellenére nem javulnak meg." - Láttam a világra várókatasztrófát, és sok lélek romlását. A világ nagy része romhalmaz volt. Jézus mérhetetlen fájdalommal nézte, és amikor rémületemet látta, vigasztalt: - "Nem lesz így, ha megtér a világ." - "Csakis az igazak engesztelése miatt tartom fönn a világot."


A Szent Szűz eltávozik Magyarországról

1944-ben történt, amikor egyszer az Oltáriszentség előtt imádkoztam, megjelent a Szent Szűz, mint a Világ Királynője. Kimondhatatlan fájdalommal szemlélte hazánkat. Megrázó volt, ahogy később szótlanul továbbhaladt. Olyan mértékben, ahogy távolodott, nyomult be az országba a bűn, a hitetlenség, Isten és a felebaráti szeretet megvetése. Ezt látva rémülten felkiáltottam:
- Anyánk, Anyánk! Könyörgök, maradj velünk!
Ha elhagysz bennünket, végünk van!
A Szent Szűz távozóban egy pillanatra megállt, és amint visszatekintett, szemében kimondhatatlan fájdalom honolt. Szomorúan így felelt:
- "Nem, lányom, nem maradhatok. Most / 126 / mennem kell. Szentséges Fiam akarata ez. De nem hagylak el titeket végleg. Ha helyet készíttek Nekem a szívekben, visszatérek."
Amikor a háború és a vele járó szenvedés tombolt az ország fölött, és láttam, hogy a nép könnyezve jajdul fel és egymástól kérdezik: Jaj, mi lesz velünk? Elpusztulunk? -, akkor az engesztelő imaóra alatt Jézushoz fordultam: "Jézusom, könyörülj a szenvedőkön!" - Ő megnyugtatott és így bíztatott :
- "Gyermekeim, kedves magyar gyermekeim! Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára, és minden oszlopra arany betűkkel felírni: MAGYARORSZÁG NEM PUSZTUL, CSAK TISZTUL! - Magyarország a világ végezetéig él. SZEPLŐTELEN ANYÁM VELETEK VAN ÉS VIGYÁZ RÁTOK! EZÉRT SZERESSÉTEK ÉS AZ ENGESZTELÉST MINDENKOR VELE EGYÜTT VÉGEZZÉTEK!!!"
"Anyám országát szeretném megkímélni"


Jézus: "Szeretettel fogadom a háborúban kiontott vért is -, de a Nekem felajánlott halál, az imádság és önkéntes áldozat nélkül-, nem elégséges.
Ezért az a kívánságom, hogy egy-két személy minden kolostorban vállalja az engesztelés művét. Ezek az emberek éjjel-nappal imádkozzanak, és sokat böjtöljenek. Az elöljárók adják meg ehhez az engedélyt. Ne csak szóbeli imákat mondjanak, hanem merüljenek el az Én jelenlétemben, csöndben és mozdulatlanul. A bűnbánat szellemében hozzák engesztelő imáikat és áldozataikat, mindenkor egyesülve Anyám Szeplőtelen Szívével." / 127 /


Kísértések

Jézus kívánsága szerint, sokszor végeztem önostorozást és tartottam engesztelő órákat. Egy alkalommal a sátán megpróbált rábírni arra, hagyjak föl vezeklésemmel. Az sugallta, hogy ez a dolog nincs kedvére Istennek. Fölismertem a kísértőt és azt mondtam: "Azért is folytatom!" Erre eltűnt és megjelent Jézus: "Amit az ellenség most veled tett, azt fogja megkísérelni a többi, áldozatra kész lélekkel is. Sokan hallgatnak is rá. Ha a Nekem szentelt lelkek bizonyos lanyhaságot, hidegséget és félelmet tapasztalnak, vessenek egy pillantást a keresztre, a legszentebb Oltáriszentségre, és mondják magukban: E két szentséges Valóság által él hitünk, reményünk, szeretetünk, életünk és győzelmünk. - Ekkor e lelkek tapasztalni fogják az üdvös gyakorlat hatását. Erőt, kitartást, bátorságot, szeretetet és örömet sugárzok lelkükbe. Életük végéig is tartsanak ki ezek a lelkek az imádságban és az áldozathozatalban, mert a végsőgyőzelmet és békét csak így biztosíthatom."


Bűntenger

Jézus szüntelenül sürgetett, hogy a munkatársak kezdjék el a megtisztítás művét a kolostorokban és a világban. S láttam a bűnöket is, amelyeket az Üdvözítő tovább már nem tűrhetett: a nyelv vétkeit, a hiúságot, az erkölcstelenséget. Sok szerzetes csak ruháját tekintve szerzetes, bensőleg, azaz valójában nem az. Jézus nem ok nélkül sürgette a megtérést. Láttam a bűnök tengerét városokban, falvakban. Láttam az országban megszaporodott nyilvános házakat, s a töméntelen vétket. Az Úr azt / 128 / mondta: ha ezeket a házakat nem zárják be, nem könyörülhet meg az országon. Az Úr kifejezetten Kívánta az egyházi és világi hatóságok föllépését abban az ügyben. Ha másként nem - mondotta -, a törvény erejével kell megakadályozni e házak működését minden hivő üdvössége érdekében. (1945 óta nem működnek nyilvános házak).


A lángostor

Ugyanebben az időszakban láttam a mennyei Atyát. Arca haragot tükrözött. Kezében sistergő lángostort tartott, amellyel lesújtani készült a világra. Nem akarta elpusztítani a világot, csak rettenetesen megfenyíteni. Azt is láttam, hogy ez a fenyítés milliók halálát okozná, bűnösökét és ártatlanokét egyaránt. De láttam ugyanakkor, hogy a Boldogságos Szűz az angyalok és szentekkel egyetemben sírva könyörög a világért. Az Üdvözítő ott állt szigorú arccal a könyörgő seregek és az Atyaisten között. A világra tekintett, majd hozzám fordulva ezt mondta: "Közöld papjaimmal, hogy hirdessék mindenütt: ha az emberek, és különösen a papok nem térnek meg, Atyám haragját nem lehet elhárítani országotok felől többé. Legfőképp a papok szívleljék meg szavamat, mert az ő bűneik sokkal jobban kihívják Atyám haragját, mint a világban élő emberek vétkei."
Valamivel később, már 1944-ben, azt mondta nekem az Üdvözítő: "Közölni akarom általad az Egyházzal, hogy a világ háromnegyed részét a Nekem szentelt lelkek bűnei miatt éri a háború borzalmas büntetése." Az Úr itt nem a bűnök számára, hanem súlyosságára gondolt. Ugyanakkor panaszkodott az engesztelés művének késlekedése / 129 /miatt: "Fáj Nekem" - mondta-, "hogy választottaim nem teljes erővel harcolnak a nyilvános bűnök ellen, noha erre időt és erőt adtam nekik. Ismét fölhívtam őket, hogy az állami hatóságokkal együttműködve dolgozzanak a nyilvános bűnök megszüntetésén. A vér, amely most folyik, nemcsak a nemzetek gyűlöletének, hanem a rengeteg bűnnek is következménye. Sokszor megmondtam, Egyházam által nagy dolgokat kívánok megvalósítani. Ha azonban az emberek ehhez nem segítenek engesztelő áldozataikkal, akkor - jóllehet mindenható vagyok - vajmi keveset tehetek értük."
Aki csak egyszer is látta Jézust, hogyan kér és könyörög, az semmit sem tud többé megtagadni Tőle. Az Úr ugyanis nem maga miatt kér, hanem miattunk, ugyanakkor nem érinti akaratunk szabadságát.


Áldozatos lelkek

Egy szentáldozás után az Üdvözítő egyszer közölte velem örömét: "Örülj Velem, lányom, megleltem az áldozatos lelkeket. Az elöljárók ne támadják őket, ha böjtölnek, imádkoznak, virrasztanak és engesztelnek. Én a világot böjttel, virrasztással és szenvedéssel váltottam meg. Engesztelésen elsősorban az életmód megjobbítását értem. Vagyis: aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, adjon, aki eddig gyűlölt, eztán csak szeressen. Aki testének szolgált, lelkét szolgálja, s aki valamilyen parancsot eddig nem tartott be, tartsa be ezután, mert e nélkül nincsen bűnbánat. Szeretném látni, hogy minden kolostor, minden város, / 130 / sőt minden hivő család házának kapuján ott világít a fölirat: "Engesztelés, az élet megjobbítása, áldozat!" Gyermekem! Mondd meg ezt mindenkinek, ha az engesztelés szelleme virágzik a lelkekben, irgalmasságot gyakorlok Magyarországgal és az egész világgal"
Más alkalommal így szólt Jézus: "Bár a bűnök fájdalmat okoznak Nekem, irgalmasságomban nem taszítom el a bűnösöket. Ám a legnagyobb fájdalmat az okozza, ha látom, hogy megvetik, és semmibe veszik az engesztelés művét. Ti, akik megfogadjátok szavamat, ajánljatok fel kárpótlásul áldozatokat és engesztelő cselekedeteket."


"Üdv neked, Magyarország!"

Egy alkalommal, miközben az Úr szólt hozzám, megjelent előttem egy nagy kiterjedésű sötét és sűrű ködfelhő. Mögötte hirtelen nagy világosság támadt. Ahol a sugarak megjelentek, a köd eloszlott. Ez a látvány szép volt és vigasztaló. De láttam, hogy a sugarak csak egyik oldalán érik a ködfelhőt, csak az egyik oldalán világítanak. A másik oldal nem fogadta be a fényt, az továbbra is sötétség maradt. Megértettem, hogy mindez Magyarországra vonatkozik, és sokan vannak, akik megtértek és engesztelő életet folytatnak. Ekkor így szólt az Üdvözítő: "Üdv neked, Magyarország! Magyar papjaim, testvéreim, örüljetek Velem együtt! Íme, megérett engesztelésetek gyümölcse; ha továbbra is kitartóan engeszteltek, munkátok még csodálatos gyümölcsöket terem. Dicséret illeti a magyar népet, mert pénzérméin megőrzi Szeplőtelen / 131 / Anyám képmását.( A két világháború között a két pengős pénzérméken Magyarország Védasszonya volt látható, térdén a Kis Jézussal, fényfelhő közepén fején a magyar koronával.) Ez nagy vigasztalásomra szolgál, megdicsőít Engem és Anyámat, földön és égen egyaránt. Sokan látták e pénzérméken Anyám képmását, s feléledt bennük a már-már elveszített hit, s így jutottak el végül az üdvösségre. Tudja meg ez a nép, hogy e Mária-kép miatt sok ellensége támad, s fog is még támadni. A sátán, az Én ellenségem, már régóta küzd e népért, hogy elpusztítsa, de nem lesz övé a győzelem! Támadnak majd férfiak, akiket sokan követnek, s akik arra törekszenek, hogy Anyám képe ne csak a pénzérmékről, hanem a szívekből is eltűnjék mindörökre.
A Nekem szentelt lelkeknek össze kell tartaniuk, s minden erejükkel meg kell akadályozniuk, hogy ezt a képmást eltüntessék a szívekből! Ha ez mégis bekövetkezik, az ország romlásnak indul, s Én leveszem róla áldó kezem; a föld vértől válik majd vörössé. Ha nem akarjátok, hogy a szívekből eltűnjék Anyám képmása, meg kell őriznetek a pénzérméken is,"
Az a közlés, mint Jézus tudomásomra hozta, az idős kormányzónak szólt.(Horthy Miklósról van szó.) Mivel azonban én nem értek a politikához, nem tudom, miért adta nekem Jézus ezt a megbízást.


"Nem mind!"

Jézus így szólt: "Papjaim, kedves apostolaim, az Én buzgalmammal hirdessétek a világnak az igazságot, / 132 / és mondjátok mindenkinek, hogy bűnbánat nélkül pusztulás vár rá! A bűnbánat által megtapasztalja a csodát: kegyelemmel elhalmozom, és Anyám által megadom az ígért békét." Amíg Jézus beszélt, alakjából fénysugarak törtek elő, szavaiból kimondhatatlan öröm áradt. Ez a fény és öröm beragyogta az Egyházat, a papi lelkeket és általuk az egész világot. Nagyon boldoggá tett ez a látvány. Majd Jézus elkomolyodott: "Nem mind!" Megértettem, hogy nem mindenkinek lesz hasznára ez a fényözön, mivel még az Úrnak szentelt lelkek közül sem tart mindenki bűnbánatot, s nem követi az engesztelés útját, különösen a városokban és a felsőbb társadalmi rétegekben.


Az Egyház üdve

Az Üdvözítő kérte, imádkozzam mindazokért, akik az Ö ügyében fáradoznak. Egyik kezével isteni Szívére mutatott, másikkal az engesztelés művére s így szólt: "Íme, titeket szerető Szívem nagy művel. Nagy kegyelem és áldás ez a földi Jeruzsálem számára. Ha megvalósul, örömmel tekintek az emberiségre és Szívem megnyugszik."
Amikor az engesztelés műve virágzásnak indult, örömmel mondta: "Látod ezeket a lelkeket? Egy erő, egy lélek, egy szív dolgozik bennük, s ez Én vagyok! És nyomatékkal hozzáfűzte: "Papjaim akadályozzák az engesztelés művét, pedig egyedül az engesztelésnek köszönhetik, hogy eddig nem töröltem el a világot. Irgalmasságomban nem utasítom el a bűnösöket sem. Ha azonban az engesztelés művét megvetik és ócsárolják, fájdalmat okoznak Nekem. Mégis, szeretni akarom ezeket a gúnyolódókat is, és nem kívánom eltörölni a világot" / 133 /
Az engesztelő lelkeknek pedig azt mondta: "Szeretteim! Ne botránkozzatok meg, ha látjátok, hogy a világ, mivel hálátlan, a gúny és a megvetés köntösébe öltöztet Engem. Ne hátráljatok meg! A feltámadás csak a kereszthalál által történhet; de nem marad el az Én győzelmem, uralmam és vigasztalásom."


Engesztelő imaórák

Az Úr kívánta, hogy a papok tartsanak engesztelő imaórákat. Ám az illetékesek semminemű megértést sem tanúsítottak. Akkor az Úr erélyesen, de még mindig az ő megszokott szeretetével így szólt: "Ó vak és hálátlan papjaim, miért szomorítotok így meg? Hálát és készséget várok tőletek, ti pedig gúnnyal és elvetéssel válaszoltok szeretetemre! Miért kívánjátok, hogy rejtve maradjon szeretetem, irgalmasságom és mindenhatóságom, amikor az ellenség mindig új eszközökkel indul Ellenem, és azok ellen is, akik Engem szeretnek? Szeressetek Engem úgy, amint Én szeretlek titeket! Akarjátok azt, amit Én akarok. Engeszteljelek, tartsatok bűnbánatot, ápoljátok az Irántam való bizalmat és szeretetet. Kívánom, hogy a nép is egyesüljön Velem az engesztelés és a bűnbánat által. Óhajom, hogy az egész világ válaszoljon hívásomra és megtegye, amit kérek."
Hozzám fordulva így szólt: "Lányom, írd le: ahol magányos lelkek szüntelenül irgalomért kiáltanak, ott az Én Szívem is kiált bűnbánatért, engesztelésért és szeretetért. Mindenki tudja meg: Békémet oly mértékben nyerik el a lelkek, amilyen mértékben gyakorolják a bűnbánat és az engesztelés cselekedeteit. E nélkül nincs kegyelem, nincs irgalom, / 134 / egyesülés; nincsen élet sem Üdvösség. Az üdvösség az Istenhez való megtérés és a Vele való egyesülés. Azok a lelkek, akik isteni szépségemet a bűn által bemocskolták, de azután nyomorúságukat fölismerve Hozzám visszatérnek, és állhatatosan cselekszik mindazt, amit a bűnbánat, az engesztelés és a szeretet megkíván, megtisztulnak; de elpusztulnak akkor, ha bűneikben megmaradnak."
Az Üdvözítő kioktatott az engesztelő imaórák felől, s azt kívánta, sűrűn tartsanak ilyeneket. "Papjaim adjanak tájékoztatást a lelkeknek az engesztelő imaórákról. Buzgón és szeretettel biztassák ezeket a lelkeket. Engedjék meg ezeknek a lelkeknek, hogy kegyelmi hívó szavam szerint cselekedjenek."


Éjszakai engesztelő órák

A súlyos időkre való tekintettel éjszakai engesztelő órákat is kíván Jézus. Sürgetett, hogy ne annyira a büntetés megrövidítését, hanem inkább az engesztelésbeni buzgóságot kérjük. Így inkább meghallgatja imánkat a mennyei Atya. De nagyon sokat kell imádkoznunk, áldozatot hoznunk, életünket is minél jobbá tennünk. Valahányszor csak Magyarországról szólt az Üdvözítő, szavaiból kiérződött, hogy meg akarja menteni ezt az országot. s ezáltal meg kívánja tisztítani az egész világot, és általunk békés, boldog korszakba vezetni.


Rózsák

A mindinkább feltornyosuló nehézségek láttán szívem nagy aggodalommal és félelemmel telt el. Az Úr föl bátorított: "Nem szabad félned! Úgy / 135 / tartom tenyeremen ezt az Én ügyemet, mint egy hópelyhet. A rózsák, amelyeket e véres földön (A háborús Magyarország földje) ültettem el, noha most bimbó sem látszik rajtuk, egyszer még virágozni fognak." E szavak erőt és bátorságot oltottak a lelkembe.


Templomrablás

Egy alkalommal a templomrablások által történt szentségtörésekért tartottam engesztelő imaórát egy teljes éjen át. Az Úr látomásban mutatta meg nekem, hogyan folyik le egy ilyen szentségtelen rablás, s azt mondta: "Látod, leányom, ezért kértem Én az éjszakai engeszteléseket."
Valamivel később az Üdvözítő megmutatta nekem azokat az Istennek szentelt személyeket, akik az Ö művét támadták. Amikor ők szentáldozáshoz járultak, az Urat véresen és sebektől borítva láttam bennük, éppen úgy, mint a megszentségtelenített szentségtartókban, a kifosztott templomok belsejében. Az Üdvözítő arra kért, engeszteljek ezekért a lelkekért. Azt mondta: "Látod lányom, ezek a lelkek rózsák helyett tövist teremnek, abból fonnak Nekem koszorút."


Jeruzsálem pusztulása

Más alkalommal így szólt hozzám Jézus: "Egyes papok akadályozni akarják az engesztelés művét Ezek a szerencsétlenek nem tudják, hogy vagy az engesztelés által tisztulnak meg a lelkek, vagy vér és iszonyú szenvedés útján. Ekkor láttam, hogy az / 136 / Úr befödi arcát és sír, mint egykor, amikor Jeruzsálem sorsát előre látva hullottak könnyei. Azután hozzám fordult és azt mondta: "Lányom, imádkozz és hozz áldozatot azokért a papokért, akik terveimet meg akarják hiúsítani, nehogy mennyei Atyám végleg elvesse őket."

Az engesztelőkápolna


Az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelőkápolnáról, hol kérve, hol sürgetve, hol meg ígérve. Elszomorította az egyházi személyek makacs ellenállása, az értetlenség, amely nem fogadta be az Ö üzeneteit. 1942 szeptemberében, az első bombázás után, így szólt hozzám az Üdvözítő: "Látod, leányom, ettől akartam Én megkímélni ezt az országot! Nem akarják felépíteni Szeplőtelen Édesanyám tiszteletére szentelt kápolnát, s ez az ellenségeskedés Szívem templomát rombolja bennük. Ez adatott jelül nekik."*
Amikor 1944-ben egy alkalommal szintén a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkoztam, újból megjelent előttem a Világ Királynője. Arcán kimondhatatlan fájdalom tükröződött, amint országunkat szemlélte. Ruházata fehér volt, bíbor királyi palást hullott alá két válláról. Egész alakját áttetsző, fekete fátyol borította. Fején korona helyett töviskoszorút viselt. Mezítelen lábait is tövisek borították. Lába alatt az eltiport kígyó feje volt látható.

*1942. szept. 9-10-e közötti éjjel történt Magyarországon az első bombázás, mely a fővárost váratlanul és előkészületlenül érte, s így azt teljes éjjeli kivilágításában célozhatták. Az első bomba a városmajori Jézus Szíve-templomra esett. / 137 /

Kezét imára kulcsolta, míg szeméből sűrű könnyei hullottak. Két oldalán két méltóságteljes angyal állt, feketébe öltözve mindkettő. Szemüket lesütötték és hangtalanul sírtak; oly magasztos szépséget sugároztak, mint senki földi személy. A Szent Szűz így szólt: "Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget"


Az ország nem pusztul el teljesen

Ugyanebben az időben történt, hogy Jézus így szólt hozzám: "Akarom, hogy a papi elöljárók tegyék meg az utolsó kísérletet arra, hogy elterjesszék az engesztelés művét. Bár az ország az összeomlás küszöbén áll, nem szabad kételkednetek irgalmas szeretetemben!" Azután felém fordulva ezt mondta: "Nővérkém! Most, mint testvér szólok hozzád. Imátokban és az áldozatban egyesülnötök kell Velem, hogy a mennyei Atya haragját közös erővel lecsillapítsuk, különben sokakat sújt az örök halál gyötrelme." Láttam, hogy az ellenség egészen meg akarja semmisíteni hazánkat, s a mennyei Atya megengedte, hogy eszközként uralkodhassék. De az ellenség nagyra törő terveit az Úr - a Szent Szűz kérésére és a jó lelkek áldozatos élete miatt -, ha nem is teljesen, de részben meg fogja hiúsítani.


Mária engesztelő országa

Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, Jézus ezt mondta: "A béke közel van. A magyar nép már csak egy / 138 / rövid ideig fog harcolni. Az égbe szálló imák és áldozatok miatt megrövidítettem a vérontás idejét. De a fegyverek nyugvása nem jelent győzelmet az ország számára, nem! Szenvedések várnak rátok, hogy megtanuljátok az Én igazságomat szeretni. A magyar népnek Anyámra kell tekintenie, s hirdetnie kell mindenkor: "Mi mindannyian a mi Királynőnk és a Világ Győzelmes Királynője által fogunk diadalt aratni." - Majd hozzáfűzte: "Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt"
Ekkor mutatta meg nekem az Úr az engesztelő kápolnát. Kívülről szerény és egyszerű volt, belül azonban olyan szép, mintha nem is emberkéz alkotta volna. A templomban ott állt a Fájdalmas Istenanya szobra, alatta a felirattal: "Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, engeszteljétek Velem együtt a súlyosan megbántott Istent!"
A kápolnában sok csoda történt, testi-lelki gyógyulások, nemzeti zarándokhely lett belőle. A kápolna közvetlen közelében ott állott az engesztelő szerzetesek kolostora és egy hófehér kőből épült hatalmas bazilika, a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. Láttam körülötte engesztelő közösségeket is.


Mindszenty József bíboros és Natália nővér


Mindszenty József bíborosi kinevezése után a Szent Szűztől utasítást kaptam, hogy szüntelenül imádkozzam az új bíborosért. Ettől kezdve rendszeresen imáimba foglaltam őt. Egy ilyen alkalommal így szólt Jézus: "Lányom, közöld József fiammal, / 139 / hogy a lelkek megmentése szempontjából halaszthatatlan egy női engesztelő rend létesítése. Szükséges, hogy a létesítendő kolostorban szüntelen engesztelés folyjék, s ezzel együtt a legméltóságosabb Oltáriszentség állandó imádása, Ezt a rendet neki kell megalapítania. Kívánságomat sürgősen közöld vele, mert közel az idő, amikor már nem lesz módjában megtenni, amit most óhajtok." (A közlés Mindszenty közelgő letartóztatására utal).Jézus és a Szűzanya lediktálták a rendi szabályokat is.
Alázatosan tudomásul vettem az Üdvözítő parancsát, és szavait közöltem gyóntatómmal. Nem sokkal később Jézus ismét így szólt: "Fiam, magyarországi helytartóm sokat szenvedett eddig is ,de élete legsúlyosabb megpróbáltatásai csak most következnek. S bár látható jele nem marad annak, mennyit szenvedett Értem és Egyházamért, halála után oly helyet jelölök ki számára országomban, ahonnét hathatósan támogatni tudja azokat, akik az Én ügyemben buzgólkodnak Magyarországon. így magasztalom fel mindazokat, akiket az Én Nevem megvallásáért megaláznak. Fiam a szenvedések, és a megpróbáltatások által a tökéletességnek magas fokára jut el, s neve elhomályosítja majd sokak nevét, akik Értem szenvedtek.
Személyesen soha nem találkoztam a bíboros Úrral, de üzeneteim eljutottak hozzá, amelyekre részint üzenetekkel, részint levélben válaszolt. Azt a levelet, amelyben közli velem, hogy ő, rám bízza, hogy letartóztatása után is szüntelenül élesszem a rendalapítás gondolatát, Drahos János érseki helynök által juttatta el hozzám. Drahos János az alsó / 140 / krisztinavárosi templomban fogadott, s átadta a bíboros úr levelét, majd közölte, hogy a levelet, a bíboros úr utasításának megfelelően, elolvasása után el kell égetni. Így is történt.
KÖVETKEZŐ OLDAL

Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe