Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

natalia_3

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelüznet

VII. fejezet


Világcsapás. A világ eljövendő sorsa


Bevezetés

Az itt szereplő közlések a La Salette-i, a fatimai, a garabandáli és legújabban a medjugorjei Máriajelenések üzeneteivel rokonok. A közlések lényege: Isten a történelem végén (de a végítélet előtt) oly módon lép be a történelembe (jelek, csodák, katasztrófák által), hogy minden lélek számára "egy csapásra" nyilvánvalóvá lesz az Isteni Valóság léte és igazsága, és ez Isten és a sátán közti választásra késztet minden embert. Isten közbelépésének legfőbb jellemzői:

1. Szűz Mária által történik.
2. Eredményeképpen a bűnös világ megtisztul.
3. Maga az Egyház is megtisztul, megújul. Végül pedig:
4. Ez az időszak nemcsak a mennyei béke időszaka lesz, mintegy "második Paradicsom", hanem Mária tiszteletének soha nem látott mértékű felvirágzása. Az ehhez vezető úton az Egyház még két (egyes közlések szerint csak egy) Mária-dogmát fog kihirdetni, nevezetesen a Mediatrix (Minden Kegyelmet Közvetítő) és a Corredemptrix (Társmegváltó) dogmáit. / 141 /


Az isteni Szív titka

Egyszer, látomásban, az Úr megmutatta nekem azt, hogyan válik romhalmazzá a világ legnagyobb része. Láttam a városokat és a földeket, s minden olyan volt, mint valami rettenetes tűzvészben elpusztult erdő. Az életnek semmi jele nem mutatkozott. Azonban hirtelen megjelent az isteni Magvető. Láttam, amint az üszkös romok között járkál, jobbját az ég felé tartotta, baljával pedig a föld felé mutatott. Megkérdeztem: "Jézusom, mit keresel itt a romok közt?" Ö így válaszolt: "Egy talpalatnyi földet keresek, hogy mennyei Atyám ígéreteinek magvát elvethessem; de minden csupa üszök és rom." Megértettem, hogy Jézus égre emelt jobb keze a fölfüggesztett büntetést, bal keze pedig a kiárasztott irgalmat jelenti. Amíg a látomást szemléltem, Jézus jobb keze fölött a következő írás tűnt fel az égen:" Nem lesz így, ha népem megtér. Az engesztelések miatt a mennyei Atya irgalmazni fog a világnak." Megismertem az isteni Szív egy rendkívüli titkát is: Sok ember nem születhetne meg, ha a teljes pusztulás bekövetkezne. A végtelenül jóságos Szív azonban nagy részvéttel van azon lelkek iránt, akik így meg lennének fosztva az örök dicsőségtől.

"Ismét mondom"

Jézus mondta: "Ismét mondom, imádkozzatok, hogy még a világ szent békéje és a nagy kegyelem elérkezése előtt az Egyház és a világ bűnösei Istenhez térjenek, kegyelmeimet befogadják, és bűnös életüket rendezzék. (Jézus nagy kegyelemnek nevezi azt az egy - más közlések szerint több- világcsapást, katasztrófát, amely a nem megrögzött bűnösöket is megtéríti, s előkészíti a szent béke időszakát, Mária uralmát a földön.) / 142 / Különben mindazok, akik sem a kegyelem idején, sem pedig előtte Istenhez meg nem térnek, örök halállal lakolnak"
"Ti igazak, ne féljetek! Imádkozzatok és bízzatok az ima szent erejében! Örvendezzetek, mert mennyei Atyámnál irgalmat nyertetek. Ne féljetek, sőt örüljetek, mert Szeplőtelen Anyám királynői hatalmával, a kegyelem teljességével és az angyali seregek erőivel megsemmisíti a pokol erőit!"


Miért késik a világbéke?

Egy pap tette föl ezt a kérdést nekem; én a Szűzanyától a következő választ kaptam: "A világbéke időszaka nem késik. A mennyei Atya pusztán időt kíván adni azoknak, akik képesek megtérni és bűnbánó lélekkel Istenhez menekülni. Még azok közül is sokan megtérnek és hisznek majd Istenben, akik addig létezését is tagadták. Ezt a többlet kegyelmet, a büntetésig fennmaradó időt azért kapja az emberiség, mert a világ minden táján hosszú éveken át végzett engesztelést és bűnbánati cselekedeteket a mennyei Atya szívesen fogadta. A megtértek előtt bezárulnak a pokol kapui, nem kárhoznak el. Megtérésük kegyelmi ereje őrzi őket, hogy bűneikbe többé ne essenek vissza. Engeszteléseteknek azért van ereje, mert Én, a Világ Győzedelmes Királynője veletek együtt imádkozom és engesztelem a megbántott Istent. Lányom! Még / 143 / lélegzetvételetek is engesztelő imádság legyen Isten előtt!"*

* Ugyanerre a kérdésre Jézus - L. Ramonet közléseiben a következő választ találjuk, szintén a Szent Szűztől: "Ha egykor Isten csak fokozatosan terjesztette szét a vízözön víztömegét, hogy a bűnösöknek időt adjon a megtérésre, úgy tesz ma is végtelen jóságában és főleg nagy irgalmasságában. Figyelmeztetésként hol itt, holott méri csapásait, hogy így üzenjen a lelkeknek - akár azért, hogy figyelmeztesse őket, akár azért, hogy lehetővé tegye haragja következményeinek elkerülését, avagy enyhítését. Ha ezek a tisztító csapások eredményesek, felhagyhattok a félelemmel. Egyébként még nagyobb büntetésekkel tisztítja meg a lelkeket az ég." (Forrás: Két Szív, Vallás és élet kiadása, 1978.)A sátán diadalmámora

A Szent Szűz azt közölte velem, hogy amikor a sátán már-már mindenütt hatalomra jut, amikor a legtöbb lelket meghódította magának, amikor azt hiszi mértéktelen gőgjében, hogy elpusztíthatja a jót és Isten egész teremtését, a lelkeket is beleértve, amikor az igazi hit és világosság már csak néhány lélekben él, mert az ingatagok mind hajlottak a sátán csábítására - akkor következik el az isteni irgalom és kegyelem döntő győzelme, amely véget vet a hazugság tobzódásának, s megnyitja az utat a világ szent békéje előtt.*

* "Abban a pillanatban, amikor a sátán elfoglalja helyét, mint a világ ura és már győztesnek érzi magát, Én magam tépem ki kezéből a zsákmányt. A végső győzelem egyedül az Enyém és Fiamé lesz." (Stefan Gobbi milánói papnak adott közlések egyike. Forrás: Az Egyház és jövője, V. és to. /980/)


A szeplőtelen hatalom

Jézus mondta: "Gonoszságában megátalkodott ez a világ. Minél megátalkodottabb, annál távolabb / 144 / kerül Tőlem. De szeretetemtől mégsem menekülhetnek el. Kezemet nyújtom feléjük, ami büntetés és irgalom egyszerre: az Engem szeretőknek irgalom, az elvetemülteknek büntetés. Ha Én szólok hozzátok, annak szavát halljátok, aki mindenek felett áll. Ha kezemet nyújtom felétek, Szeplőtelen Anyám jelenik meg nektek, hogy megmeneküljetek. A gonoszság önmagát sodorja még féktelenebb gonoszságok felé. Már maga a gonoszság könyörög megálljért! Szeplőtelen Anyám hatalma képes megállítani a leomló hegyeket; visszatartani a medrükből kilépő folyamokat, lecsitítani a tenger háborgó vizét; Ö segít rajtatok"*
* "Igen, figyelmeztetésem szerint rettenetes lesz a felfordulás a földön, mert a bűn sarával beszennyezett emberiség elveszítette az Istenhez vezető utat." "Ez a világ és az Egyház legsúlyosabb időszaka lesz." - "A csapások és a zűrzavar ezen óráiban meneküljetek Mária Szeplőtelen Szívéhez, Ő lesz menedéketek és Általa nyertek irgalmat." (A Szüzanya szavai J. L. Ramonethez. Op. cit.)


A Szűzanya közbenjárása

A világcsapást és a bűnbemerült világ pusztulását a Szűzanya Szeplőtelen Szíve akadályozta meg napjainkban is. Szörnyű sors vár az emberiségre, ha nem tér meg. Az Úr Jézus Szeplőtelen Anyánkon keresztül kívánja kegyelmeit adni. Ezért a Szent Szűz szólít fel bennünket engesztelésre, bűnbánatra. Az Úr Jézus mindent a mi szép és győzedelmes Szűzanyánk közbenjárására ajándékoz nekünk, hiszen a Szűzanya szünet nélkül könyörög az emberiségért. / 145 /


A Szentlélek kiáradása

Láttam Isten Szent Lelkét - mint valami pusztító tüzet -, kiáradni a világra. Nem békességet hozott ez a tűz és nem is irgalmat, hanem súlyos és rettenetes büntetést. Ahol a Szentlélek lángja végigsöpört, a kárhozott lelkek ezrei hullottak a pokolba. De még mielőtt minden romhalmazzá változott volna, láttam, amint a Szent Szűz könyörögve térdre hull Jézus előtt, és irgalomért esedezik a világ számára. Jézus nem nézett Anyjára, hanem a mennyei Atyára figyelt. A mennyei Atya pedig a világ fölé haragjában kiterjesztett kezét nem vonta vissza. Ekkor a Szent Szűz levetette két válláról a békesség palástját, és hirtelen ráterítette a világmindenségre. Mindazok a részek, amelyeket a Szűzanya palástja befedett, megmenekültek a büntetéstől és a békesség kék színében fénylettek. Ám ott, ahová a palást nem ért el, továbbra is a harag vörös színe izzott. Megértettem, hogy az isteni büntetést csak akkor kerülhetjük el, ha a Szűzanya palástja alá menekülünk, s Hozzá folyamodunk irgalomért.


A Szűzanya győzelmének sürgetése

Egy papi személy azzal a kéréssel fordult hozzám, kérdezzem meg a Szűzanyát, mit tegyünk mielőbbi győzelméért. A válasz így hangzott: "Ha siettetni és segíteni kívánjátok királynői győzedelmem nagy csodáját, amellyel megmentem a világot, akkor ti, akik közel vagytok Hozzám (egyházi személyek), csatoljátok az engeszteléshez, az ima és életáldozathoz a feltétlen és gyermeki bizalmat Bennem és isteni Fiamban. Bizalmatok eleddig / 146 / nagyon is hiányos volt. Pedig imádságotok hatékonysága bizalmatok mértékétől függ. Ha így imádkoztok, a győzelem, amelyet annyira vágytok, hamarabb meghozza a világbékét és a megtisztult mindenség örömeit. Bizalom! Végnélküli bizalom, gyermekeim!".*
*Jézus szavai J. L. Ramonet-hez: "Az engesztelő szeretet felajánlása átalakítja szívünk sebeit az élet forrásaivá. Lehetővé teszi számunkra, hogy hódítóként jöjjünk vissza erre a felforgatott földre, megfékezzük a vihart, egy felséges mozdulattal szétszórjuk a sok hittagadót, akik pokoli dühhel igyekeznek lerombolni hiteteket és mindent, ami Istenhez tartozik. Ez a felajánlás lesz az összhang, amely betölti a világegyetemet, a legyőzhetetlen remény szava mindenki számára... De ez a királyi és királynői uralom csak akkor valósul meg egyetemesen, ha előbb belsőleg, szívetekben létezik, mint mindenen áthatoló bizalom. Lelketek titkos szentélyében alapítjuk meg a világosság, az irgalmasság és a szeretet isteni uralmát, amely elhozza a földre a kimondhatatlan béke égi szellőjét."


Jézus imádkozik

Egy alkalommal láttam Jézust, amint a mennyei Atyához fohászkodott. Megkérdeztem: "Én Jézusom! Most kikért és miért imádkozol?" Jézus így válaszolt: "Gyermekem! Azokért imádkoztam, akikért nektek is imádkoznotok kell. Esedezzetek a mennyei Atyához, hogy a földön mihamarabb véget érjen az emberi gonoszság. Fohászkodjatok, hogy az emberek szívét eltölthesse a szent és mennyei béke, amelyet Én hoztam a földre, hogy elterjedjen mindenütt. Könyörgésem által kieszközöltem Atyámtól, hogy hamarosan véget érjen a szenvedés, és közétek jöjjön az égi öröm korszaka. Addig azonban még nehéz megpróbáltatások állnak előttetek, amelyek súlyát imával, könyörgéssel, / 147 / szüntelen engeszteléssel csökkenthetik. Imádkozzatok hát buzgó és szent reménységgel, hogy az ég angyalai és szentjei Velem és Szeplőtelen Anyámmal egyesülve irgalomért könyörögjenek értetek mennyei Atyámnál. Engeszteljétek a megbántott Istent egymás bűneiért is. Csak így lesz hathatós köztetek a nagy csoda kegyelme, amely már igen közel van."


A világbéke

Jézus egy látomásban megmutatta nekem, hogy később, a megtisztítás után az emberek angyali és tiszta életet fognak élni. Végetérnek a hatodik parancsolat elleni vétkek, a házasságtörések, a hazugságok. Az Üdvözítő ezt a jövendő tiszta világot úgy mutatta meg, mint amit szüntelen szeretet, boldogság, isteni öröm hat át. Láttam, hogy Isten áldása bőségesen árasztja el a földet. A bűn és a sátán vereséget szenved és visszavonul. *
A nagy megtisztítás után a szerzetesek és a világiak élete szeretetben és tisztaságban virágzik. A megtisztított világ a Szűzanya által nyeri majd el az Úr békéjét. De hogy mindez mikor fog megvalósulni, nem mondta meg nekem az Úr."

* "A világ koporsóban fekszik majd, de vérében megtisztulva feltámad, oly dicsőségesen, ahogyan Én keltem ki a sírból" (Jézus szavai M. J. Jahenny-nek, Az Egyház jövője, V. és Eo. 1980.). "Pompás lesz békém uralma és napkelettől napnyugatig segítségül hívják és dicsérik az Én Nevemet" (uo.). "Isteni akaratom kiterjeszti ragyogását az egész világra. Ez a ragyogás meghívás a népek számára, hogy jöjjenek és meneküljenek Szívembe. Mondd meg gyermekeimnek, ne kételkedjenek az eljövendő diadalban, mert Engem sértenek kételkedéseikkel". (uo.) / 148 /


Az Egyház megpróbáltatásai

Az Úr Jézus tudomásomra hozta, hogy a világbéke beköszöntése előtt, közvetlenül a nagy csapást megelőzően, nagy rémület és zűrzavar lesz úrrá az Egyházban. Ennek a zűrzavarnak oka az istentelenség behatolása az Egyház zárt szentélyeibe is, a világiasság és a hagyományok feldúlása mindenütt. Ez a zűrzavar együtt fog járni a nemzetek közötti ellentétek végsőkig való éleződésével, amely mindenféle háborúk kirobbanásához vezet. Megtudtam azt is, hogy sokan fogják támadni az Egyház évezredes építményét; céljuk az, hogy a hívőket elidegenítsék az Egyháztól, megfosszák őket a bizalomtól, s mindannyiukat kiszolgáltassák a sátánnak. *

* "A keresztény társadalomról Isten lemetszi a megromlott és üszkös tagokat, hogy megmentse Egyháza titokzatos testének többi részét" "Az égből érkező tűz az embereket bölcsebbekké, alázatosabbakká fogja tenni. Egy új világ támad, amelyben Jézus megdicsőül. A megújult Egyháznak is jobban fognak engedelmeskedni és jobban fogják tisztelni Őt, mint azelőtt. Szentek új nemzedéke támad a földön, akik Isten igazi gyermekei lesznek. Angyali szolgák gyanánt hirdetik meg majd a világban a Szent Evangéliumot, a Szentlélek tüzével eltelve, a lelkek üdvösségéért" (Jézus szavai J. L. Ramonet-hoz, op. cit)

A meg nem tértek sorsa

Az Üdvözítő azt mondta: "Atyám jobbja eltörli azokat a bűnösöket, akik a kegyelem, a figyelmeztetések és az Egyház szakadatlan fáradozásai ellenére / 149 / sem térnek meg." Hogy ez mi módon fog megtörténni, az Üdvözítő nem adta tudtomra.*

*Minden Népek Nagyasszonya jelentette ki 1952-ben. "Az Egyház rettenetes küzdelmek előtt áll. Minden romlásnak indul benne, de a mag megmarad." Ekkor a látnok a földgömböt látta, s rajta szerte futkosó, láthatóan megzavarodott bárányokat; a bárányok közül némelyek verembe estek, mások másként pusztultak el; de sokan élve maradtak. A Nagyasszony rájuk mutatva így szólt: "Látod ezt? Az Egyház, a nyáj, szétszóródik, és sokan elvesznek így. De azután a Minden Népek Nagyaszszonya visszavezeti őket az egy akolba." (Szűz Mária kinyilatkoztatása az Amszterdami Látnoknőnek. Forrás: Minden Népek Nagyasszonya. V. és É. 1972.)
"Isten bosszút fog állni az Egyház mártírjaiért és az istenteleneket megbünteti."

A megtisztult Anyaszentegyház

"A közös nagy szenvedésben megtisztult Anyaszentegyház ismét beöltözik kezdeti szegénységébe, az alázatosságba és egyszerűségbe. Nem lesznek sem adományozott, sem vásárolt címek és rangok. Ehelyett azonban a szentség Lelke járja majd át az Egyház minden tagját, s a Hegyi Beszéd követelményei szerint fognak élni a keresztények. Ahogyan közelebb jutunk a végső dolgok beteljesedéséhez, úgy fog végbemenni és elterjedni ez az egyszerűség és a szegénység.
A világcsapás után nem lesz mód nagy palotákat építeni és díszes ruhákat hordani. A címek is eltűnnek, mert mindenki tudni fogja, mi a kötelessége. A felszentelt pap elnevezése: paptestvér, és még Krisztus helytartójának is ez lesz a megszólítása: pápatestvér. Szükséges, hogy mindaz bekövetkezzék, mert e nélkül nem jöhet el a mennyek országa, a dicsőséges béke, a boldogság országlása."*

*"Mialatt ellenfelem sötétbe borította az Egyházat és oly sokakat elpusztított annak pásztorai közül, Én, az Én Szívem titkos mélyén előkészítettem az új Egyházat, amely egészen a fényé. Ugyanaz az Egyház, de megújult, amelyben visszatükröződik a Legszentebb Háromság dicsősége, és amelyben minden lélek imádni fogja Jézust és dicsérni Öt, egyetértésben és teljes egyszerűségben. Az Egyház olyan fényben ragyog majd, amilyet még sohasem tapasztalt az Utolsó Vacsorától mindmáig." (Jézus szavai S. Gobbinak, op. cit.)
/ 150 /


A Békesség Királynője

Láttam, hogy amikor a földön béke lesz, és Isten szeretete uralkodik, egy Pásztor lesz és egy Akol. Mária, minden hivő Anyja a legkülönbözőbb formákban megjelenve fogja irányítani a lelkek életét. Ö, a béke korszakának Királynője, Nagyboldogaszszony, a fehéreknek fehér, a feketéknek fekete, a sárgáknak, barnáknak, vöröseknek pedig sárga, barna és vörös Madonna gyanánt fog megjelenni. Ö lesz minden tisztelet közvetítője Isten felé Jézus Krisztus által, és minden égi kegy átadója a ráruházott hatalom által. Palástja beteríti a világmindenség csillagos egészét, hármas szentkoronája pedig az ezeréves béke földjét fogja díszíteni. Az Ö Szíve - Jézus Szentséges Szívével egyesülten fogja irányítani a világot egészen a végső ítélet elérkeztéig.*

*Nemzetek! A Minden Népek Nagyasszonya könyörög hozzátok! Jól figyeljetek: Isten Anyja soha nem szólt még így az emberekhez. Azért üzenek nektek, hogy megmentselek benneteket pusztító találmányaitoktól, s elvezethessek titeket a szent béke birodalmába. Kérjétek az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, hogy Isten védje meg népét, s állítsa vissza a részekre / 151 / töredezett világ egységét az Ö dicsőségére. A nemzeteknek eggyé kell válniuk a bölcsességben és a szeretetben; eggyé kell lenniük a Minden Népek Nagyasszonyának vezetése alatt Egy közösséggé kell válnotok. Hangsúlyozom: egy közösséggé" (Minden Népek Nagyasszonyának üzenete az Amszterdami Látnoknőn keresztül, op. cit)
"Az istentelenek trónja helyén két dicsőséges trónus fog emelkedni: Jézus Szentséges Szívéé, és az ton Szeplőtelen Szívemé."

Az eljövendő békéről

Jézus: "Békét hoztam, amikor megszülettem, de a világ még nem élvezte azt. A békét a világnak meg kell kapnia. Az emberek Isten gyermekei. Isten saját lelkét lehelte beléjük. Isten nem engedi magát megszégyeníteni, ezért Isten gyermekeinek élvezniük kell a békét, amit megígértem nekik"

A VILAG ELJÖVENDŐ SORSA ISTEN TERVÉBEN:

Nincs ember a földön ma, akinek nem érintette szívét a szorongás, mi lesz az emberiség jövője? Háború? Béke? Túléljük-e az atomkorszakot, amely egyaránt válhat boldogulásunkra és pusztulásunkra is? De ha megfigyeljük a mai emberiség lelkületét, a gyilkolást, terrorizmust, az egyre jobban elhatalmasodó bűnöket, joggal félhetünk, hogy ilyen lelki talajból nem nőhet ki a béke, a nemzetek megértése Bűnös talaj bűnös virágot hoz.
A kutató elme Istenre tekint, választ, reményt Tőle vár. 1917-ben Fatimában az emberiség megmentését Isten a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletétől tette függővé. Ha növekszik bennünk a Beléje vetett gyermeki bizalom, szeretet, úgy Isten megadja a világnak a békét. Mi bűnösök nem tudjuk önmagunkat megmenteni. Ehhez a Szeplőtelen Szív könyörgése kell. Jézus kérte az öt elsőszombat megtartását: rózsafüzért, a negyedórai elmélkedést, szentáldozást e napon, a Szeplőtelen Szív szándékaival egyesülve. Jézus ismerve az emberi természetet, konkrét feladatot adott részünkre ezzel a gyakorlattal.
Felmerül a kérdés: vajon elterjedt-e eléggé ez a tisztelet? Elterjedt-e annyira, hogy Isten megmenti az emberiséget? Ha megvizsgáljuk magunkat. félelemmel kell megalázkodnunk.
Az 1940-es években Isten újra nyilatkozik Magyarországon Natália nővérnek, és bemutatja neki a jelen történelmi idő végső korszakát. / 152 /


A VILAG VÉGSŐ KORSZAKA ISTEN TERVEIBEN MARIA KORSZAKA


"Láttam, amint a Szentháromság tanácskozott a bűnbe merült világ sorsa fölött. Angyalok. szentek, és az egész mennyország leborulva mélységes csendben imádták ezalatt. A mennyei Atya szólt:
- "A bűnbe merült világnak igazságosságom szerint el kell pusztulnia" - Akkor láttam, hogy Jézus, az Irgalmas Szeretet, Hozzá simult, könyörögve kérte, leborult Előtte, és bár egybeforrt Vele, mégis külön Személy volt:
- "Atyám, Fiad vagyok. Te rendelted el hogy meghaljak e világért!" - és megmutatta Sebeit, amelyek égtek mint a tűz.
A mennyei Atya hatalmas keze - mely nem atyai kéz volt, hanem súlyos igazságos és büntető kéz - a világra nehezedett. Akkor Jézus, sebes kezét odatette a mennyei Atya keze alá és kérte:
- Kegyelmezzél még... De a mennyei Atya / 153 / keze csak nyomta lefelé Jézus ragyogó sebekkel ékes kezét:
- "Nem, Fiam. Már a bűn kiált Hozzám pusztulásért!"
Rettenetes volt, mert úgy tűnt, hogy az Igazság győz az Irgalmas Szeretet felett. Akkor Jézus oldalra tekintett a Szűzanya felé, és így kiáltott: - "Szeplőtelen Anyám, jöjj, segíts a mennyei Atya büntető kezét fönntartani, az Én kezem kevés!" A Szűzanya alig tette tenyerét Jézus keze alá, a mennyei Atya fölemelte az Igazságosság kezét, és így szólt: - "Fiam! Győzött az Irgalom. A bűnös világ kegyelmet nyert a Szeplőtelen Istenanya könyörgésére. A világ megmentését a Szűzanyára bízzuk. A világ megmentéséhez hatalom kell". Ezért a Szeplőtelen Istenanyát felruházzuk királynői hatalommal. Ö lett a világ győzelmes Királynője. A bűnbemerült, pusztulásra ítélt világnak mintegy második Társmegváltója, aki által az emberek kegyelmet nyernek, és üdvözülnek. Uralma alá rendeljük az angyali seregeket is."
Amint a mennyei Atya e szavakat kimondta, a mennyei seregek örömujjongásban törtek ki, ünnepelve Máriát. A Szűzanyát hármas legnagyobb erénye ékesítette, amikor megjelent: szeplőtelen tisztasága, lángoló szeretete, és olyan mélységes alázatosság, hogy láttam - bár Isten adta Neki, mégis - még Isten is csodálja azt.
Boldogság töltötte el, hogy beteljesednek az ismeretlen kis názáreti lánykának szavai a Magnificatban : "És fölmagasztalja az alázatosakat..." Őrajta . " Mert ekkor a Szentháromság megkoronázta / 154 / a Szűzanyát. A korona ragyogott, hármas volt. Az Atya, Fiú, Szentlélek jelképeként.
Amikor királynői palástját hozták, láttam, hogy díszes kapcsában élet van. A Szentháromságnak a Szűzanyához való kapcsolatát jelképezte, az volt benne: Az Atyaisten Lánya, a Fiú Édesanyja, a Szentlélek Mátkája.
A három isteni Személy működött a Szűzanyában. A Szentlélek mintegy újból beárnyékolta Öt, hogy újból a világnak tudja adni Jézust. A mennyei Atya a kegyelmek zuhatagával árasztotta el Öt. A fiúból kimondhatatlan boldogság és szeretet áradt felé, mintegy "gratulált neki", miközben így szólt: - "Szeplőtelen Anyám, világ győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat! Ezúttal Te leszel a bűnös emberiség megmentője. Ahogy akaratom szerint közreműködtél a megváltásban, mint Társam, mint Társmegváltó, úgy részesítelek királyi hatalmamban is. Ezzel Rád bízom a bűnös emberiség megmentését, amit királynői hatalmaddal most már megtehetsz. Kell, hogy mindenben részesítselek Téged, akarom, hogy mindenben Hozzám légy hasonló. Társmegváltója vagy az emberiségnek."
Akkor láttam, hogy palástja Jézus Vérével van átitatva, piros és bíborszínben játszik. Figyelmem ekkor az angyalok felé irányult, akik mély tisztelettel vették körül királynőjűket. Fehér, piros és fekete ruhában. Megértettem, a fehér szín a világ eljövendő tisztaságát jelképezi, a piros a tisztulás vértanúságát, a fekete az elkárhozottak fölötti gyászt. Ekkor a Szűzanya elindult, szelíden és mégis méltósággal teljesen, a világ felé, uszálya végét nem láttam, de tudtam, hogy a mennyei Atyánál van. A világot mint óriási gömböt láttam, amelyet / 155 / a bűn töviskoszorúja szorított, telve volt bűnnel. A sátán mint kígyó tekeredett rá, és minden bűn és piszok belőle jött.
A Szűzanya mint Győzelmes Királynő állt rá erre a világot jelképező gömbre. Első királynői cselekedete az volt, hogy Jézus Vérével átitatott palástját ráterítette. Majd megáldotta a világot, és én láttam, hogy vele egyidőben a Szentháromság áldja meg a világot.
A sátáni kígyó ekkor rettenetes dühhel és elszántsággal támadt felé, nyitott pofájából lángot lövellt. Féltem, hogy ruhája elég, de még csak nem is érinthette azt. A Szűzanya nyugodt volt, mintha nem is harcolna, csendesen nyakára lépett. A kígyó tovább okádta a tüzet, a gyűlölet és bosszú jelképét, de ezzel már ártani nem tudott, a világ körül eltűnt a bűn töviskoszorúja, és kivirágzott középről egy liliom.
Láttam azt is, hogy a Szűzanya áldása minden népre, nemzetre, és emberre száll. Hangja fenséggel és leírhatatlan kedvességgel szólt:
- "Jövök!
- Segítek!
- Fegyelmet és békét hozok! MEGMENTELEK TITEKET!"

Jézus megmagyarázta nekem: "Szeplőtelen Édesanyám legyőzi a bűnt, királynői hatalmával. A liliom jelenti a világ megtisztulását, az elkövetkező paradicsomi korszakot, amikor az emberiség mintegy bűn nélkül fog élni. Egy új világ, egy új korszak lesz. Ez lesz az a kor, amit az emberiség elvesztett a paradicsomban. Amikor Szeplőtelen Anyám a kígyó nyakára lép, bezárulnak a pokol kapui. A / 156 / harcban részt vesznek az angyalok seregei is. Az enyémeket már megjelöltem."


A VILÁG KIRÁLYNŐJE GYŐZELMÉÉRT

"SZEPLŐTELEN ANYÁM ENNEK A KORSZAKNAK IS MINTEGY MÁSODIK MEGVÁLTÓJA LESZ" -mondotta Jézus.
- Jézusom, mit tegyünk, hogy mielőbb eljöjjön Szeplőtelen Édesanyánk és Királynőnk győzelme? - "Kérjétek Őt sokszor:
SZEPLŐTELEN ÉDESANYÁNK, A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE, MUTASD MEG HATALMADAT!"
Én elmondtam e fohászt, és megkérdeztem Édesanyánkat: "Mit kívánsz a Te gyermekeidtől, mit cselekedjünk, amíg eljön dicsőséges korszakod?" A Szűzanya ruhája akkor megváltozott. Fekete tüllfátyol övezte, de ezen is rajta volt a hármas korona. Boldog arca eltűnt, mély bánat ült rajta, kezét összekulcsolva könyörgött a világhoz, és miközben könnyei folytak, mindenkit hívott: "Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, Velem együtt engeszteljétek a súlyosan megbántott Istent!"
Világosan megértettem, hogy e n g e sz t e l n ü n k kell, az egész világnak, de különösen Magyarországnak!
Jézus több alkalommal megmagyarázta nekem, hogy mit ért engesztelésen és mit kíván tőlünk!

1. "Engesztelésen elsősorban azt értem, hogy mindenki jobb legyen, mint eddig volt. Vagyis, aki eddig káromkodott, az dicsérjen; aki lopott, többé ne tegye; aki gyűlölködött felebarátjára, eztán szeresse őt. Aki testének szolgált, szolgáljon lelkének, / 157 / stb. Mindenki tartson eddigi élete fölött bűnbánatot, és valamiben mindig térjen meg.

2. Én a világot böjttel, virrasztással és szenvedéssel váltottam meg. - Böjtöket kívánok enyéimtől, virrasztást, imádságban töltött szent órát, és a szenvedések elviselését Irántam való szeretetből."
A böjtről: A Szűzanya Medjugorje-ban pénteken kéri a böjtöt kenyéren és vízen. A Szeretetláng kiválasztottjától hétfői napon kéri a böjtöt kenyéren és vízen, a tisztítóhelyen szenvedő papi lelkek kiszabadításáért.
Az egészen különleges böjt: Jézus Natália nővértől szigorúan és határozottan nem az étel böjtjét, hanem a nyelv böjtjét kérte: Ne szóljuk meg testvéreinket, mert ez az ostorozás őt éri. Haraggal szólt arról, hogy szentmiséről jövünk, és máris megszólunk másokat. - Csodálkoznak azon, hogy nem teljesítem kéréseiket. Még véres az ajkuk és már gyaláznak Engem. Így hiába az imádság, és hiába minden önsanyargatás."
A virrasztásról és engesztelő szentórákról: A Szeretetláng-üzenetben a Szűzanya csütörtökön és pénteken Szent Fia különös engesztelését kéri családi engesztelő szentóra keretében. Ezt az imaórát végezhetjük otthon, a szentolvasó imádkozásával, elmélkedéssel, szóbeli ima nélkül, Jézus és a Szűzanya jelenlétébe helyezkedve. Ha engesztelő szentséglátogatást végzünk, vagy a kitett Oltáriszentség előtt engesztelő szentség imádást tartunk, különös kegyelmet ígér nekünk a Szűzanya. A haldoklók lelkének megmentéséért éjszakai virrasztást kér, mert: "minél több az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön." / 158 /
A szenvedések elviseléséről: "Találkozzatok Velem minden pillanatban. a szenvedések óráiban is. mondjátok Nekem: "Köszönöm, áldott légy" Legyen, ahogy akarod!" Ennél többet embertől nem kívánok. Többet ér, mintha reggeltől estig ostorozná magát valaki."

3. Jézus kéri a rózsafüzér imádkozását - Láttam, hogy minden szemnél Jézus Vérének egy-egy cseppje hullik arra, akiért mondjuk, vagy azok lelkére, akiket Jézus meg akar menteni, de különösen könyörögnek érte a tisztítóhelyen szenvedő lelkek.

4. Jézus legfőképpen Édesanyja Szeplőtelen Szívének tiszteletét és engesztelését kéri tőlünk. Ennek megalapozását és módját a következő fejezet ismerteti.


A SZEPLŐTELEN SZÍV TISZTELETE

1934-ben kértem Jézust, hogy életének 33 éve tiszteletére, amelyet a földön töltött, adjon nekünk olyan kegyelmet, amely naponta megújulást hoz nekünk.
(Natália nővér ekkor ismételten kérte Jézustól, hogy mindenben szeretne hasonlítani Hozzá, abban is, hogy akkor haljon meg. Valóban, halálos betegséget kapott. A zárdában le is mondtak róla az orvosok. Ekkor Jézus szelíden, szeretettel kérdezte tőle, nem akarna-e még élni és Érte szenvedni, lelkeket menteni? Natália nővér akkor azt válaszolta, hogy a világ végéig is szeretne élni, hogy szenvedhessen, ha ezzel Jézusnak örömet szerez.)
Jézus akkor kérte őt, kívánjon bármit, teljesíteni fogja. Ekkor kérte Natália nővér a fenti kegyelmet. S Jézus válasza:
- "Olyan kegyelemben részesítelek téged, és / 159 / minden embertestvéremet, amely sok örömet hoz nektek életetek minden napján."*

* A rendelkezésünkre álló kéziratok: szerint úgy tűnik, hogy Natália nővér ezeket a kegyelmi ígéreteket az Úr Jézustól 33. születése napjára kapta. Abból az időből ennek nincs írásbeli nyoma csak az Úr megjegyzése maradt fenn, mely szerint ezt az ajándékát Ő Szeplőtelen Édesanyja tiszteletéhez fűzi.(Vö. - 14. oldal) Majd nyolc évvel később - Natália nővér lelki életének érettebb fokán -, az Úr Jézus csodálatos látomás folyamán megalapozta és elmélyítette a Szeplőtelen Szív tiszteletét, s egyúttal megerősítette 33 ígéretét is- lelki vezetője utasítására e látomást, valamint az ehhez fűzött kegyelmi ígéreteket akkor írásban is megörökítette, amint a fenti sorokból kitűnik.


1942. aug. 15-én az Úr Jézus nagy kegyelemben részesített, amennyiben egy látomás folyamán nagy ígéreteket tett azoknak, akik a Szeplőtelen Szív tiszteletére kilencedet tartanak.
Amint imádkoztam, láttam, hogy Jézus megállt mellettem. Kézen fogott és a Szűzanya elé vezetett, majd így szólt:
- "Gyermekem, tekintsd Édesanyádat, mint a Világ Királynőjét. Szeresd Öt, és gyermeki bizalommal vedd körül. Ezt kívánom tőled és mindenkitől"
Ekkor az Úr Jézus kissé felemelte a Szűzanya palástját és Szeplőtelen Szívére mutatva így szólt: - "Ahogy Én Szeplőtelen Anyám Szívén keresztül jöttem a világra, úgy ti is az Ö Szeplőtelen Szívén keresztül jöjjetek az Én Szívemhez"
Erre titokzatos módon kezébe vette Szeplőtelen édesanyja Szívét, és a világhoz fordulva így szólt: - "Íme, a Szeplőtelen Szív, melybe kegyelmeimet helyeztem a világ és a lelkek számára. Ez a / 160 / Szív kegyelmeim forrása, melyből a világ élete és megszentelődése ered. Amint az Atya Nekem adott minden hatalmat az égben és a földön, úgy adom a világ és bűn feletti hatalmat Szeplőtelen Anyám Szívébe. - Leányom - Margit * - által már tettem nagy ígéreteket a világnak. Minthogy jóságom kimeríthetetlen és kegyelmem végtelen, most még többet ígérek.
Ha az emberek azt akarják, hogy ígéreteimet elnyerjék, szeressék és tiszteljék Anyám Szeplőtelen Szívét. Adják jelét ennek a tiszteletnek azáltal, hogy kilenc egymásután következő első-szombaton - s a hónap első-péntekein ugyanígy -, megfelelő előkészülettel, bűnbánattal járuljanak a szentáldozáshoz. Szándékuk az legyen, hogy isten Szívemet engeszteljék, egyesülve Anyám Szeplőtelen Szívével."
Megértettem, hogy Jézus ugyanazt kéri, amit a gyászruhás, fájdalmas Szűzanya kért: hogy Vele együtt engeszteljük a megbántott Istent. - Megkérdeztem Jézust, kell-e külön engesztelni a Szűzanyát is - mivel tudtam, mennyi hálátlanság és káromlás éri Őt is. - Jézus azt felelte:
- Kedves Gyermekeim! Aki Engem megbánt, megbántja Anyámat is. Aki Engem engesztel, engesztelést nyújt Anyámnak is. Anyám és Én Egyek vagyunk a Szeretetben."
Amikor az Úr ezt mondta, sok örvendetes dolgot tudtam meg, ami a Két Legszentebb Szív egyesülését illeti.

*Alacoque Szent Margit (1690), a Jézus Szíve-tisztelet megindítója. / 161 /

Jézus tudtomra adta, hogy aki havonta gyón, nem kell külön gyónnia akkor, ha nem követett el halálos bűnt. Ha azonban az első-szombat korábban esik az első-pénteknél, akkor - ha lehetséges - gyónjunk újra.
Jézus megtanított egy imádságra, amit elsőszombaton imádkozzunk:
"Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged."

Az Úr Jézus ígéretei:


Az ígéretek mindazok számára érvényesek, akik megtartják az első-szombati kilencedet a fentiek szerint:

1. "Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek - feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten végzésével - megadom nekik még a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik.

2. Minden körülmények között érezni fogják Anyám különleges segítségét és áldását.

3. Béke, egyetértés és szeretet fog uralkodni lelkükben és családjukban.

4. A családokat megóvom a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól.
5. A házastársak együtt maradnak, és az eltávozottak visszatérnek családjukhoz.

6. A családtagok meg fogják egymást érteni és mindvégig állhatatosak maradnak a hitben.

7. A gyermekeket váró anyák Anyám különös oltalmát tapasztalják, és mindazt elnyerik, amit maguknak és gyermeküknek kérnek.

8. A szegények lakáshoz és táplálékhoz jutnak. / 162 /

9. Elvezetem őket az imádság és a szenvedés szeretetére, megtanulják szeretni Istent, felebarátjukat és ellenségeiket.

10. A bűnösök különösebb akadá1yok nélkül megtérnek, akkor is, ha más végzi el helyettük a kilencedet.

11. A bűnösök nem fognak visszaesni előző bűneikbe, s nemcsak bűneik bocsánatát nyerik el, hanem a tökéletes bánat és szeretet álta1 a keresztségi ártatlanságot is.

12. Akik ezt a kilencedet a keresztségi ártatlanságban végzik, ezután nem fogják Szívemet egészen halálukig egyetlen súlyos bűnnel sem megbántani. (Különösen áll ez a gyermekekre!)

13. Az őszintén megtérő nemcsak a kárhozattól, hanem a tisztítótűztől is megmenekül.

14. A lanyhák elhagyják tespedésüket, buzgóságukban kitartók lesznek, és rövid idő alatt nagy tökéletességre és szentségre jutnak.

15. Ha a szülők, vagy valamely családtag végzi el az első-szombati kilencedet, nem kárhozik el senki a gyermekek és a családtagok közül.

16. A fiatalok közül sokan megkapják a papi, vagy szerzetesi életre szóló hivatást.

17. A hitetlenek hitre jutnak, az eltévelyedtek visszatérnek az Egyházba.

18. A papok és szerzetesek hűségesek maradnak hivatásukhoz, a hűtlenek elnyerik a bűnbánat és visszatérés lehetőségének kegyelmét.

19. A szülők és az elöljárók nemcsak lelki, hanem anyagi gondjaikban is segítséget kapnak.

20. A test megszabadul a világ és a sátán kiértéseitől.

21. A kevélyek alázatosak, az indulatosak egymást szeretőkké lesznek. / 163 /

22. A buzgó lelkek megtapasztalják az ima és az áldozat édességét; nyugtalanság, kétségek, aggályok nem gyötrik őket sohasem.

23. A haldoklók halálküzdelem és a sátán támadása nélkül fognak távozni, a hirtelen és készületlen haláltól megmenekülnek.

24. A haldoklók oly nagy vágyat éreznek az örök élet után, hogy magukat akaratomnak megadva Anyám karjai közt távoznak a földi életből.
25. Az ítéletnél ugyanők Anyám különös oltalmát fogják tapasztalni.

26. Megkapják a kegyelmet, hogy az Én szenvedésem és Anyámé iránt részvétet és szeretet éreznek.

27. A tökéletességre törekvők kiváltságképpen elnyerik Anyám főerényeit: az alázatosságot, a tisztaságot és a szeretetet.

28. Bizonyos külső és belső öröm és béke fogja őket kísérni egész életükben, mind egészséges, mind beteg állapotukban.

29. A papok elnyerik azt a kegyelmet, hogy minden nehézség nélkül az Én Anyám jelenlétében éljenek.

30. Azok, akik a Velem való egyesülésben előrehaladtak, megkapják a kegyelmet, hogy ezt az egyesülést át is éljék. Tudni fogják, mit jelent ez: már nem ők élnek, hanem Én élek bennük. Vagyis: szívükkel Én szeretek, lelkükkel Én imádkozom, nyelvükkel Én beszélek, egész lényükkel Én szolgálok. Át fogják élni, hogy ami jó, ami szép, ami szent, ami alázat, ami szelídség, engedelmesség, érték, ami csodálatos van bennük, az Én vagyok. Én, a mindenható, végtelen, egyetlen Úr, egyetlen Isten, egyetlen Szeretet. / 164 /

31. Azok lelke, akik ezt a kilencedet végzik, mint fehér liliomok ragyognak Anyám Szeplőtelen Szíve körül az örökkévalóságban.

32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel egységben mindörökké örvendezem e lelkeket látván, akik Anyám Szeplőtelen Szíve által eljutnak az örök dicsőségbe.

33. A papi lelkek a hit szerinti életben és az erényekben mindig előbbre jutnak.


A Szűzanyának, mint a világ Királynőjének ünnepélyes, nagy ígérete:

"Minden hónap első szombatján a pokol kapui bezárulnak. E napon senki nem kárhozik el. Kinyílnak a tisztítóhely kapui, sokan jutnak be a mennybe. Ezt Fiam irgalmas szeretete ajándékozta Nekem, hogy megjutalmazza azokat, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet."
Az Egyház képviselői fölkértek, kérdezzem meg az Üdvözítőt, miért kért a Szűzanya Fatimában 5 első-szombatot. Ö pedig kilencet? Az Úr Jézus ezt válaszolta:
"Az 5 első-szombat kérése Szeplőtelen Édesanyám alázatának jele, amelyet Ö az égben is él. A kilenc első-szombat kérése pedig az Én szeretetemnek jele, amely nem tudja elviselni, hogy Én többet kapjak, mint az, akivel szeretetben összeforrtam."
Vagyis: Amint Jézus Szíve tiszteletére kilenc elsőpénteket tartunk, úgy tartsunk kilenc első-szombaton engesztelést a Szűzanyával együtt. Ezzel Jézust engeszteljük, és a Szűzanyát megtiszteljük, magunkat Néki átadjuk, s így Szeplőtelen Szívén keresztül Jézushoz érkezünk. / 165 /
LEGÚJABB ÉGI ÜZENETEK *
1985 - 19861985

Ez év tavaszán a Szűzanya így szólt:
- Vérfürdővel jövök…" (Tudtomra adta, mely országokban lesz ez.)
Néhány hónappal később:
- "Az országomban végzett sok engesztelés miatt nem vérfürdővel, hanem vérrel jövök." Tudtomra adta, hogy a világ a sok engesztelés miatt már több súlyos csapástól megmenekült.
- "A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek az egész világon elterjedtek (pl. 'Szeretetláng'), a mennyei Atya előtt nagyon kedvesek."
Kérdeztem az Édesanyát: "Mikor jössz el?"
A Szűzanya így válaszolt: "Nem jövök! Már itt vagyok!"

*Bence atya feljegyzései nyomán

1985. Kisasszony napja, szeptember 8.

Szűzanyánk 2000 éves születésnapi évfordulóján láttam Édesanyánkat, amikor aggódva kértem Öt mentse meg a világot az atom, és egyéb katasztrófák okozta pusztulástól.
Szűzanyánk nagyon szép, fenséges volt, de ez a fenség csupa szelídségből állt, nem keltett félelmet, boldogságot okozott. Kedvesen, szeretetteljesen szólt, miközben gyöngéden tartott egy ötágú csillagot, amely az egész világot jelképezte: / 166 /
- "Ne félj, születésnapomra kaptam a világot jelentő csillagot a mennyei Atyától." Tudtam, hogy a Szűzanya menti meg a világot. De azt is éreztem, hogy ez nem fog megtörténni szenvedések nélkül. Ugyancsak ez év őszén láttam a Fájdalmas Szűzanyát. Jézus Vérével telt kelyhet tartott a kezében, miközben így szólt: - "Ezt a kelyhet ki kell, hogy igyátok. A szenvedés után dicsőült meg isteni Fiam is."

Magyarország jövője

1985 őszén látomásban láttam Magyarországot. A nyomasztó szürkeségnek, amely egyébként olyannyira jellemző rá, nyoma sem volt. Minden fénylett és ragyogott, mintha az egész ország egy kristálygömb volna, amelyet átvilágít a napfény, s szivárvány színeiben játszik. Ez a sugárzás a mennyből eredt, a forrásánál a Szent Szűz alakját ismertem fel. Amikor rátekintettem és jobban megfigyeltem, úgy láttam, hogy Ö maga ez a ragyogás, ő mely besugározza a magyar földet.
A Szűzanyát egyetlen fénylő palást borította, amelynek színét a csillogástól nem láthattam. A Szűzanya közeledett felém, alakja egyre nagyobbnak tűnt, végül lebegve megállt Magyarország fölött, s ezt a csodálatos fényözönt a világ minden országára sugározta. Láttam, hogy a fénycsóvák, mint ragyogó fény utak futnak, és minden nemzetet fénybe borítanak. - Így szóltam Hozzá:
- Édes Szűzanya, mit keresel ezen a földön?
A Szent Szűz ezt válaszolta: - "Ez az ország az Én örökségem, Szívemnek drága." - Szűzanyánk örömtől sugárzott: "Mindörökké / 167 / tulajdonom! - örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni azt, ami Engem illet."
Magyarországot első királya, Szent István ugyanis nem csupán fölajánlotta a Szent Szűznek, hanem az egyetlen örökös, gyermekének halála után, örökség gyanánt Szűz Máriára ruházta. Megtudtam azt is, hogy a fény és öröm, amely a látomásban áthatotta ezt a földet, Magyarország jövendő sorsának dicsőségét jelenti.
- De Édesanyám - mondtam -, annyi baj van a világon, félünk a háborútól, a pusztulástól. Mi lesz velünk?
- "Ez az ország soha el nem pusztul. Ez az ország mindörökké megmarad."- De Édesanyám, hát különbséget teszel Te ország és ország között? - "Nem! A különbségtétel általatok történik. Amikor a bűnbánatban és az engesztelésben átadjátok magatokat Nekem, máris a fény és öröm mellett döntöttetek, amely jövendő sorsotokat jelenti. Ha Fiamhoz könyörögtök segítségért, s megteszitek a mennyei Atya akaratát, akkor ez a fény bennetek vesz szállást, hogy szívetekből áradjon szét. Nincs olyan mennyei ígéret, amely be ne teljesedne. - Az egész világot Nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István Nekem adta, ez az Én örökségem." - Az egész országnak mondta: "Szívemnek drága kis népe! Te kis csapat! Itt sokan engesztelnek! - Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok!"
- Édesanyám, hát olyan szentek vagyunk?
- "Nem! Nem azért maradtok meg, hanem mert Enyéimek vagytok!" A Szűzanya ekkor megmutatta nekem, hogyan terjed a bűnbánat és engesztelés szelleme Magyarországon / 168 /. Az országot ekkor kietlen sivatagnak láttam, amelyet régóta hasztalan öntözött a mennyei áldást jelentő eső. Ám hirtelen itt is, ott is, friss rügyek ütköztek ki a földből, s zöld foltokat alkotva egyre terebélyesedtek. A Szent Szűz értésemre adta, hogy ezek a rügyecskék csak egymást támogatva és egymás közelségében növekedhetnek. Megértettem, hogy Magyarország történetének e kietlen időszakában, az Istenben növekvő lelkeknek együtt kell maradniuk, kis közösségeket alkotva. A halállal szemben csak így lesz esélye az életnek. De azt is látnom kellett, hogy e rügyek közül igen sok elsorvad, sőt, némely még előbb frissen zöldellő rügy-csoportok pillanatok alatt kiszáradnak. A Szűzanya megérttette velem, hogy ezt a bűn okozza, amely ellen szüntelenül küzdenünk kell.
Megkérdeztem: Milyen bűnökkel bántunk meg legjobban Téged és Jézust?
"A két legfőbb bűn, ami benneteket illet, a káromlás és a restség. Káromoljátok Isteni Fiamat, valahányszor sértitek a szentségeket a kiszolgáltatás hanyagságával, felkészületlenséggel és méltatlansággal, a szentségek vételének elhanyagolásával, illetve a vételre való nem megfelelő állapottal." (A .szűzanya itt tudomásomra hozta, hogy a legfertőzöttebb betegségek egyike, amely járvány gyanánt terjed, Jézus Krisztus valóságos jelenlétének tagadása az Oltáriszentségben, illetve a teológusok részéről az egyszerű hívők félrevezetése azáltal, hogy kétértelműen, hátsó gondolatokkal és nem tiszta lelkiismerettel fogalmazzák meg az átlényegülés tanítását)
"A másik nagy bűn" - folytatta a Szent Szűz "a restség, amely igen elharapódzott köztetek. Ez / 169 / nemcsak a rendkívüli buzgóság hiányát jelenti, hanem a köteles szorgoskodást is, amely nélkül nincs üdvösség, hiszen a langymeleget az Úr is kiveti az Ö szájából.* A restség mindenfajta testi és lelki romlás kezdete és folytatása. Olyan nyavalya, amelyet csak az Én szentséges Fiam iránti szeretet űzhet el tőletek. S az a szeretet, amely ha egyszer fellobbant, már olthatatlan."
A Szűzanya szavai után ismét megláthattam Magyarországot jövendő fényességében. Láttam, hogy népe káromlás nélkül él, szüntelen buzgalomban a mennyei javak iránt. Azt is láttam, hogy ezt a megújhodást egyetlen dolog tette lehetővé: az ország mennyei Patrónájára való teljes ráhagyatkozás, a Belé vetett mélységes bizalom és hit, s az Öt ünneplő és hirdető kultuszok terjesztése nemcsak az országban, hanem az egész világon. Ősi kiváltsága: a Mária-tisztelet volt boldogságának forrása.
Amikor ezeket láttam, szívemet nagy boldogság töltötte el, s nem aggódtam többé az ország sorsa miatt. A Szent Szűztől csak annyit kérdeztem: "Szűzanyám, mikor következik el mindez, amit most megmutattál nekem? Hiszen mi most az atomháború és a pusztulás fenyegető árnyékában élünk!" A Szent Szűz így válaszolt:
- "Ne féljetek! A békesség - Fiam adománya a Benne hivőknek - már nem késik soká. Általam jön el, s már nagyon közel van hozzátok. A békét, mit Isteni Fiam születésekor a földre hozott, és amit még nem élveztetek, azt a világ még a második évezred előtt élni és élvezni fogja. - Bízzatok! Bizony / 170 / mondom nektek, el nem múlik ez a nemzedék, mígnem mindezek megtörténnek."**


* Vö. Jel. 3,16.
**Vö. Mt. 24,34

1986

"SZŰZANYÁNK, VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE, MUTASD MEG HATALMADAT!"

Az Úr Jézus azt kéri tőlünk, hogy ezt a fohászt gyakran és nagy bizalommal imádkozzuk. Különösen most, amikor a Szűzanya korszakában élünk, hogy mielőbb eljöjjön újra az "idők teljessége", és Szűzanyánk újra a világra hozhassa Szent Fiát. Miként Isten az emberiséget Szűz Mária közreműködése által váltotta meg, úgy most is az Ö segítségével fogja megmenteni a bűnbe süllyedt világot a kiérdemelt pusztulástól.
Jézus azt mondta nekem, kívánja, hogy a magyar nép különösképpen megismerje, tisztelje és szeresse Édesanyját, úgy, mint a Világ Győzelmes Királynőjét. Mégpedig oly módon, ahogyan a gyermek ismeri, tiszteli és szereti földi édesanyját. Kéri ezt azért, mert ennek a népnek jogilag valóban Szűz Mária a Királynője. Szent István ugyanis ezt a hatalmat Reá ruházta, és azt Ö elfogadta. Szűzanyánk többször is kifejezte, hogy a magyar népet Ö tulajdonának tekinti. Az elmúlt évszázadok azért is voltak annyi vérrel és könnyel teli, mert ez a nép ugyancsak a Golgotát járta, miként Királynője és Édesanyja. De megígérte a föltámadást is. (Lelki értelemben) / 171 /

"MAGYARORSZAG SZEPLÖTELEN ÉDESANYAM ÁLDOTT ÖRÖKSÉGE ÉS EGYEDÜLI TULAJDONA"

A Szűzanya pedig így szólt: "Azért jövök, hogy áldásommal segítselek és a kegyelem ruhájába öltöztesselek titeket."
Jézus megismételte azon szavait, melyeket még a negyvenes években, az ostrom nehéz óráiban mondott. Amikor úgy véltük, hogy elpusztulunk, így bíztatott:
"Ne féljetek! Magyarország nem pusztul el! Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel felírni: MAGYARORSZAG NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL! És minden viszontagság ellenére a világ végéig fennáll!"
A magyarok különösképpen imádkozzanak Királynőjük eljöveteléért.
Jézus ezt elvárja tőlünk és többször is kifejezetten kérte:
- "Kedves Gyermekeim, ne féljetek! Imádkozzatok! Édesanyátoknak, a Világ Győzelmes Királynőjének eljövetelét örömmel várjátok! Ö gazdag áldásával érkezik meg hozzátok. Ezeknek a kegyelmeknek mielőbbi eljövetelét segítitek azzal, ha sokat imádkoztok, engeszteltek, életeteket Neki áldozzátok."
- Jézusom, milyen kegyelmeket kap a magyar nép? - kérdeztem.
- "Szeplőtelen Édesanyám, a Világ Királynője és a ti Győzelmes Királynőtök, nem Magyarország területét kívánja kibővíteni, határait rendezni, Ö most azt kívánja és akarja, hogy a magyar nép Öt jobban megismerje és szeresse. Ezt a népet Ö Szeplőtelen Szívére akarja ölelni, mert az Ö Szíve a legbiztosabb út, amelyen HOZZÁM, ISTEN FIÁHOZ / 172 / juthatnak. Mert életük és üdvösségük Én vagyok."
- "Ismét mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok! Szeplőtelen Édesanyám parancsára a világ meghajol Isten előtt, megszűnik a bűnözés, bezáródnak a pokol kapui, megáll a vér patakja." (Az első közlés még vérfürdőről beszélt, később az engesztelés nyomán - vérről szólt Jézus. És most tudom, ha tovább engesztelünk, még vér sem lesz Szűzanyánk eljövetelekor. - 1986.).
"Az új élet öröme tölti el az eget és a földet. Az ember élete megmarad szeretetben, hogy Engem imádjon és áldjon."
- Mindez mikor jön el, Jézusom?
- "Az ígért kegyelem nagyon közel van hozzátok."- Hogyan lesz az, hiszen nem látni, hogy az emberek megjavultak volna? - "Mit ti - az ország és az Egyház -, bűneitek miatt elveszítettétek azt Szeplőtelen Édesanyám érdemei által gazdagon megnyeritek." - "Minden látszólagos rombolás ellenére Édesanyám királynői hatalma legyőz minden ellenséget. Ezzel a hatalommal az örök Mennyei Atya ajándékozta meg Öt. A győzelem akkor is az Övé lesz, ha a világ és a pokoli gonoszság minden erejével ellene támad. Édesanyám királynői győzelme úgy valósul meg, ahogyan azt a Szentháromság a világ teremtésének pillanatában elrendelte. Anyámat isteni hatalmam erejével ruháztam fel, és a Szentháromság mindegyik Személye megáldotta Öt."


A SZŰZANYA ELJÖVETELÉRÖL

Jézus engem, mint méltatlant, 1986. január 25-én, előre nem sejtett kegyelemben részesített. / 173 /
Mintegy Előhírnökként láthattam a később bekövetkező és lélegzetelállítóan felemelő, s egyben szent félelmet keltő égi jelenséget.
Látnom engedett egy csecsemőfej nagyságú, gyönyörűszép, piros színben játszó gömböt, mely áttetsző felhőn haladt, és Keletről érkezve a magyar föld felett kis időre megállt. A gömb kinyílt, és belőle Édesanyánk, mint a Világ Királynője tűnt elő. Felhőn közelített felénk, tekintetét pedig végighordozta országunkon, mint saját tulajdonán, és kegyelmeivel árasztotta el, sugározta be magyar gyermekeit. A kegyelem abból állt, hogy mindenki látta Öt, s az emberek szíve hirtelen szeretetre lobbant fel Isten és embertestvéreik iránt. Bűnbánat tört fel belőlük, és lelkűk mintha a bűn terhétől megszabadult volna. Ebben a pillanatban ugyanis mindenki saját bűneinek porába hullott, és szemüket-kezüket égre emelve irgalomért kiáltoztak. Kevés embert láttam, aki nem könyörgött irgalomért, ezek közül többen meghaltak. A kegyelem mindenki szívét megérintette, de a kegyelmet nem mindenki fogadta be.
Ismétlem, ez a jelenés a világnak ígért nagy csoda előhírnöke. Ezért Édesanyánk felettünk áthaladva tovább lebegett, oda, ahol ez az ígért kegyelem, a nagy Csoda végbemegy.
A gömb rendkívül lassan haladt. A történést szinte pillanatok alatt láttam végbemenni, de a jelenség lassan haladt célja megvalósulása felé. Jézus egy számot is mondott, de bármennyire szeretném, nem tudom kimondani. Ilyenkor kiesik emlékezetemből: Jézus elveszi tőlem. - Úgy tudnám érzékeltetni, hogy bár egy nap alatt is megtörténhetne, de egy évig is eltarthat az átalakulás. - Isten már a gömb / 174 / elindulásakor kegyelmeivel mintegy besugározza Szűz Mária által az egész világot.
A mi áldott Jézusunk megismételte azt a látomást, melyet a bűn elhatalmasodása idején. az 1930-as, 40-es években adott.
Akkor a mennyei Atya, büntetésre emelte igazságos, sújtó kezét, hogy elpusztítsa világot. De Jézus, az Irgalom, saját kezét odatette az Atya sújtó keze alá, de ez sem segített, mert a fenyegető Kéz lejjebb ereszkedett. Ekkor Jézus szemével kérte Édesanyját: Anyám, jöjj, segíts! - Ekkor a Szűzanya alátette könyörgő Kezét Jézus Keze alá. s erre a Mennyei Atya büntető Keze felemelkedett. (Akkor megértettem, hogy a Szűzanya Isten Irgalmasságának kisugárzása) - De ez olyan fé1elelmet keltő élmény volt, hogy reszketek, ha eszembe jut.
Most, 1986-ban viszont azt mondja Jézus:
- "Bízzatok, gyermekeim! A mennyei Atya, áldásra emelte fölétek irgalmas Kezét.. Én az irgalmasság, és Édesanyám, a könyörgő Mindenhatóság, visszatartotta Atyám Kezét, mellyel lesújtani készült a bűnbe merült világra.
AZ ATYA ÉDESANYÁM SZEPLŐTELEN SZÍVE ÁLTAL IRGALMASSÁGOT NYÜJT AZ EGÉSZ VILÁGNAK!"
- "Gyermekeim" - folytatta Jézus -, "Szeplőtelen Édesanyám fényes érkezését Magyarországon is látni fogjátok, az Ö tovahaladását is. Kívánom, hogy gyermekeim ezt tudomásul vegyék. Járva, kelve, éjjel is figyeljétek Szeplőtelen Édesanyátok érkezését. Várjátok Öt örömmel, hívogassátok lángoló szeretettel. Készítsétek elő bevonulását hozsannával, hintsétek tele útját Üdvözlégy Máriákkal és áldozathozatallal." / 175 /

1987. január 31-én:

Születésem 86. évfordulójának éjszakáján hálát adtam Jézusnak, hogy hosszú életet adott. Azt mondtam: "Ha csecsemő-koromban hazavittél volna engem, ma nem fájna a szívem, nem hullatna könnyeket a szemem, mert rút bűneimmel sok fájdalmat okoztam Neked." - Bár választ nem kértem, Jézus mégis így szólt:
"Kedves Gyermekem! Édesanyád bűnben fogant téged. Én irgalmas szeretetem kegyelmi erejével a keresztség szentségében életre keltettelek. Keresztséged, megtisztításod, s egyben megszentelő újjászületésed szentsége. Az Én lelkemben és kegyelmemben születtél újjá. Jelenleg tudtodon kívül csecsemőként Bennem élsz. Azért óvlak és szeretlek nagyon, mert kicsi vagy.
Mindaz, ami nyolcvanhat éven keresztül veled történt, isteni szeretetem művének kegyelmi munkája. Szeretetem nagy művéért örvendj, szeress és áldj Engem! S ha úgy érzed, hogy lelked gyengélkedik, olvasd el újra és újra leírt szavaimat.
Örvendj Velem, hiszen Szívemet adtam neked! Szeress, hiszen szeretetemmel árasztlak el, fogantatásod óta és szüntelenül hódítalak!
Isteni lelkemet lelkedbe lehelem.
Imádva dicsérj Engem, és dicséreted imádatával mindig Bennem élj!
Megáldottalak testeddel, hogy szeretetben éjjelnappal Nekem szolgálj. Magamat istenségemmel és emberségemmel egészen neked adom, hogy soha semmiben hiányt ne szenvedj!"
Jézusomnak ezt a születésnapomra, talán az utolsó földi évfordulómra adott gratulációját az Ö szentséges utasítására le kellett írnom. S mivel mennyei szépségében vissza nem adható mert maga az élő Isten a szerzője, napokon keresztül írtam, írtam és / 176 / újra írtam, hogy közben mindig újra és újra átélhessem ezt a teljességében és tökéletességében visszaidézhetetlen mennyei élményt. - Jézus pedig így folytatta:
"Kedves Leányom! Papjaimért imádkozz, hogy a kegyelem a lanyhákat az eddiginél nagyobb lendülettel a megtérésre, az engesztelésre, a bűnbánatra és áldozatos életre serkentse! - Bűnbánó lélekkel várjátok az egyre jobban közeledő nagy idő jöttét!"


FÜGGELÉK


Engesztelő imák


Felajánlás a mennyei Atyához

Örök Atya! a végtelen szeretet Atyja, Jóság és Irgalom!
Mária Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által egyesülve Jézus dicsőséges nevelőatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel - most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust - istenségével és emberségével együtt.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérző és megtört Szívét.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott minden csepp drága Vérét.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked isteni Fiad szörnyű haláltusáját és elhagyatottságát halála előtt az Olajfák hegyén.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül / 177 / -, felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét - kimondhatatlan Szépségben és fönségben.
Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leányodnak, Máriának, a Szentlélek Mátkájának orcájára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fájdalmát, és szenvedéseit - erényeit, érdemeit és tökéletességét.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek érdemszerző cselekedeteiket véghezvitték.
Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd eztán mutatnak be.
Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bűneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsőítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek megvilágosítására, s a tisztítóhelyen szenvedő lelkek - köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim - váltságára. Amen.

Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az emberekre és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, Mária Szeplőtelen Szíve által.
Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal, közömbösséggel, / 178 / a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni jóságod iránt. Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. Irgalmazz nekünk, szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. Bízunk abban, hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért elnyerhetjük irgalmasságodat.
Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel.
Újra hinni akarunk, erősen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni Téged azok helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeretnek Téged.
Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesztelés Neked Mária Szeplőtelen Szíve által. Amen.

Engesztelő ima a káromkodás bűneiért


"Dicséret, imádás, szeretet és magasztalás az Isten szent Nevének minden teremtmény részéről, amelyet Isten alkotott a mennyben, a földön és a föld alatt. Különösen illesse tisztelet és dicsőítés az isteni Nevet az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak legszentebb Szíve által, és Máriának szeretettel teljes Szeplőtelen Szíve által"
"Ó Jézusom, kívánom, hogy a lelkek iránti szeretettel teljes szomjúságod mindenkor kielégítést nyerjen, s hogy Téged minden emberszív igazán szeressen és vigasztaljon." Amen. / 179 /


Engesztelő ima Mária Szeplőtelen Szívéhez


Mária Szeplőtelen Szíve, alázattal és bűneink megbánásával engesztelést akarunk nyújtani Neked minden bűnért, amellyel isteni Fiad legszentebb Szívét megbántottuk, s amellyel a Te Szívedet is bántalommal illettük.
Bocsánatot kérünk saját bűneinkért, hálátlanságunkért és hidegségünkért. Bocsánatodért esedezünk minden szegény bűnös számára, aki tudatlanságból, elvakultságból, vagy gonoszságból vétkezett.
Mária Szeplőtelen Szíve, kérünk Téged, növeld bennünk a hitet és esedezz Jézushoz, fogadja ezt kárpótlásul oly sok ember hitetlenségéért. Jézus Szent Szíve növelje szeretetünket és hálánkat a Te Szent Szíved iránt és fogadja kárpótlásul a bűnösök hálátlanságáért.
Mária Szeplőtelen Szíve, bízunk Benned, és Hozzád könyörgünk azokért is, akik Téged nem szeretnek, nem bíznak anyai szeretetedben és jóságodban, s ezért nem könyörögnek Hozzád.
Mi is meg akarjuk tenni azt, amit a fatimai gyermekektől kértél: hogy "magunkat Istennek átadjuk, készek vagyunk meghozni minden áldozatot, minden szenvedést vállalunk, amit csak Isten reánk küld. Vállaljuk őket, mint engesztelést a sok bűnért, amellyel az emberek megbántották Istent, az Ő Szent Fölségét. Vállaljuk a bűnösök megtéréséért, a káromkodások és mindazon megbántások engeszteléséért, amelyeket Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek."
Térítsd meg, Ó Anyánk, térítsd meg a bűnösöket és nyilatkoztasd ki nekik is Szeplőtelen Szívedet, mint biztos menedékhelyet, ahol istenkáromlásuk / 180 / Isten dicsőítésévé, hitetlenségük hitté, közömbösségük imádsággá, gyűlöletük szeretetté változik.
Add, hogy Istenünket és Urunkat többé soha meg ne bántsuk, akit már eddig is annyiszor megbántottunk. Eszközöld ki Szentséges Fiadtól a kegyelmet, hogy az engesztelésben hűségesen kitartsunk, és Szeplőtelen Szívedet utánozzuk a tiszta lelkiismeret, alázat, áldozatosság, és igaz Isten és felebaráti szeretet által.
Mária Szeplőtelen Szíve! Dicséret, magasztalás és szeretet Neked. Mi bízunk Benned! Segíts bennünket minden küzdelemben, szükségben és veszélyben, most és halálunk óráján. Amen.
Mária Szeplőtelen Szíve! Győzd le a sátán hatalmát és könyörögj értünk, hogy Isten szent akaratát mindenkor megcselekedjük. Amen.
Jézus isteni Szíve, könyörülj rajtunk!

Napi imák Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Anyánk, fájdalmas és Szeplőtelen Szívednek szenteljük magunkat, hogy ezáltal jobban Jézus Szívének legyünk szentelve, aki az Atya Szívén nyugszik, a Szentlélek szeretetében. Amen.
*
Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve, testestül-lelkestül Neked szentelem magam most és mindörökre, mindazokkal együtt, akik nekem kedvesek, s akik tőlem idegenek. Amen. / 181 /
*

Ó legjobb és legszeretőbb Anya, Szeplőtelen Szíved által segíts, hogy miként Te, én is egészen teljesítsem a mennyei Atya akaratát. Amen.
*
Mária Szeplőtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok, és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenni. Amen.
*
Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy, Szeplőtelen Szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.
*
Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületedet minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szeretetedet és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolgája a Te Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk. Amen.
*
Csodálatos Anya, add a Te Szeplőtelen Szívedet az én vétkes Szívem helyébe, hogy így működhessék bennem isteni Fiad. Hallgasd meg kérésemet minden kegyelem hatalmas és hűséges közvetítője. Amen. /182 /
*

Jóságos Jézus, add a Te isteni, megsebzett Szívedet az én bűnös szívem helyébe, hogy így működhessék bennem a Szentlélek, s így növekedjél bennem Te, irgalmas szívű Jézus. Hallgasd meg kérésemet, jóságos, hűséges szerető szívű Jézus, hogy csakhamar mint a béke királya uralkodhass ezen a földön. Amen. (A "Szívcsere" mindkét imáját a Szűzanya adta Marienfried-ben, 1947-ben.)


Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez


Bevezető ima mindennap

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Első nap

Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve! Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn / 183 / soha, soha nem kerített hatalmába. Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását, még a legcsekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük,
Üdvözlégy… Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről. *

* Ennek szövegét lásd a kilenced után.

Második nap

Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyőzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.
Üdvözlégy… Litánia

Harmadik nap

Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.
Üdvözlégy… Litánia / 184 /

Negyedik nap

Mária Szeplőtelen és szemlélődésben elmerült Szíve! Gondolataiddal, vágyaiddal mindenkor Istennél időztél. Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent hallgatással őrizted Szívedben. Űzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek megzavarják összeszedettségünket, és irányítsd lelkünket Isten felé.
Üdvözlégy… Litánia

Ötödik nap

Ö Mária Szeplőtelen és egészen alázatos Szíve! Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod. Szerény és visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek, és emiatt méltatott arra az Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen. Taníts bennünket is igaz alázatra és Isten akaratának követésére!
Üdvözlégy… Litánia

Hatodik nap

Ö Mára Szeplőtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve! Mint Krisztus Anyja és a Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét. Segíts bennünket, hogy a szenvedésnek ezt a mértékét, amelyet az Isten jósága és bölcsessége számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.
Üdvözlégy… Litánia / 185 /


Hetedik nap

Ó Mária Szeplőtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve! Emlékezz meg a szegény bűnösökről, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentől távol élnek. Segítsd őket, hogy kötelékeiktől megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek szabadságára jussanak.
Üdvözlégy… Litánia

Nyolcadik nap

Ó Mária Szeplőtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törődő Szíve! A kereszt alatt nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél. Imádkozz, könyörögj Jézusnál szüntelenül az Ő szeretett Jegyeséért. Egyházáért a földön. Vedd oltalmad alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét. Védj meg bennünket a gonosztól.
Üdvözlégy… Litánia

Kilencedik nap

Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe, s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást. Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott. Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!
Üdvözlégy… Litánia / 186 /

Felajánló ima az egész kilenced végén

Mennyei Atya, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust, ahogy Ő is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért, s oltárainkon most is szüntelenül áldozatul adja magát. Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária Szeplőtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk.
Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van! Ne esedezzen értünk hiába Mária Szent Szíve. E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk az atyai Jóságodhoz. Adj a bűnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az üdvösség elnyerésére, a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden mennyei jót. Amen.


Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről


Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk'
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív - könyörögj éretünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye,
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve,
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szíva szeretetben, / 187 /
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív,
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása,
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége,
Mária Szíve, a szentség kincsesháza,
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve,
Mária Szíve, bűnösök menedéke,
Mária Szíve, szomorkodók erőssége,
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója,
Mária Szíve, csüggedők felemelője,
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye,
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára,
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban,
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden távtanítást szertefoszlat,
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve,
Mária Szíve, Anyánk Szíve, Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos / 188 / Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek - aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -, a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imafüzér a Világ Győzedelmes Királynője tiszteletére

A keresztnél:

Itt függ a mi hitünk, a mi reményűnk, a mi szeretetűnk, életünk, üdvősségünk és győzelmünk! Üdvözlégy… (háromszor)

A nagy szemeknél:

Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mindörökkön-örökké. Amen. Alleluja! Ave Maria!


A kis szemeknél:

Világ Győzedelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat!

A végén háromszor:

Szent, szent, szent a seregek Ura és Istene, telve van az ég és föld az Ö dicsőségével! Áldott, ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Győzedelmes Királynőjét adtad minékünk! / 189 /

Építsük fel az engesztelő kápolnát*

A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség, gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzunk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!

* Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty Irt alá, a következő közléssel: "Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön'" / 190 /

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:
/ 191 /

Ave Maria!

Éljen a világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője, Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe