Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

szeretetlang2

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

De mi is ez a Szeretetláng?


Alacque Szent Margit 1673. december 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta:
"Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre…"
Csaknem 300 évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát:

A Szent Szűz első közlése


1962. április 13-a Fájdalmas péntek.

"Ezen a napon is az Úr Jézus óhaja szerint, tizenkét órától háromig imádtam és engeszteltem Őt. Benne elmerülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit. Sűrű könnyhullatásom közepette a Fájdalmas Szűzanya kimondhatatlan bánatát éreztem lelkem mélyén. Ő zokogó hangon így szólt:

- Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts nekem, mentsük meg!

- ÉN FÉNYCSÓVÁT ADOK KEZEDBE, EZ SZÍVEM SZERETETLÁNGJA!


Édesanyám, miért nem teszel csodákat, hogy higgyenek úgy, mint Fatimában?

Leánykám, mennél nagyobb csodákat tennék, annál kevésbé hinnének Nekem. Az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe! Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új ESZKÖZT szeretnék a kezetekbe adni. Kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra... A 12 papi személy, kiket Szent Fiam kiválasztott, lesznek a legméltóbbak kérésem teljesítésére!
Leányom, vedd e LÁNGOT, melyet neked nyújtok először. Ez SZÍVEM SZERETETLÁNGJA. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!


És annyira zokogott, hogy alig értettem. Megkérdeztem a Szűzanyát, mit is kell tennem? Én az egész ország nevében mindent megígértem, csak hogy fájdalmát enyhítsem.

Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés a családokban történjék! Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek, miközben ajánljátok magatokat Szent Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. Ezt a keresztvetést reggel, este és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket az Örök Atyához! A kegyelemteljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek - szívről szívre járva - gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a CSODA, mely tüzet fog, s melynek fénye a sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától!Részlet a naplóból


Ezek után én nagyon szabadkoztam, hogy méltatlan vagyok. Hogy tudom én ezt tovább adni!? A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis láng elterjedjen, mint a futótűz!"

A sátán megvakítása kifejezés gyakran előfordul a Naplóban. A Szent Szűz nyilvánvaló célja ugyanis, hogy a sátán és sötét angyalai tehetetlenné tétele által a lelkek megmeneküljenek a gonosz markából, a kárhozattól. Jól szimbolizálja ezt a Garabandal templomában álló embermagasságú, 300 éves Szent Mihály szobor, ahol az angyali seregek vezére lándzsáját éppen a legyőzött sátán szemébe döfi.


AZ ÚR PANASZA
1962. május 2.


"Egyik délben, a Városmajorban jártam. Az Úr Jézus váratlanul beszélgetni kezdett. Szomorúan kért, hogy írjam le panaszos szavait:
Leánykám, Én vagyok az ország koldusa. Étlen-szomjan járok utcáról-utcára, házról-házra. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábam összerepedezett az utánatok való gyaloglástól, kezemet állandó segélykérésre kinyújtva, szívről-szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát, de akkor is gyorsan becsukják szívük ajtaját. Alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim felhalmozva maradnak Szívemben.
Leánykám, kérj te sokat, mások részére is! Ó, szinte lekötelezel, meg kell köszönnöm hűségedet. Ugye elcsodálkozol? Minden kicsi áldozatod enyhíti határtalan, gyötrő szomjúságomat!
Leányom, sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak kevesen értik meg, mit óhajtok tőlük! Imádba szünet nélkül foglald be őket és hozz értük áldozatot, hogy engesztelő táborom ellensúlyozza igazságos haragomat! Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragom. Szeretetlángja Engem is lekötelez!
A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk, vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása!"


1962. május

"A SZŰZANYA hangja határtalanul bíztató és egyben könyörgő is volt:

Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbe járó segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni rajtatok, csak már látnám jóindulatú elindulásotokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettetek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem!

Az ÚR JÉZUSNAK, pedig csak úgy ömlöttek panaszos szavai:

Leánykám, ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele, és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá!
Van-e szülő aki többet szenvedett, mint Én azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen! Rendeltem a Szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe! Azért izzadtam vért, azért koronáztak tövissel, és önként feküdtem szent Keresztem áldott fájára! A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen külső alá, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, hogy Tőlem ne féljetek!

MINT FEHÉR PÓLYÁBA TAKART KISGYERMEK, úgy rejtőztem a Szentostyába! Ha szívetekbe térek vigyázzatok, ne legyen lelketek ruháján semmi szenny, se szakadás, mert van-e szülő, aki többet szenvedett gyermeke ruhájának megszerzéséért? Sokan meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat mondják el, érzés nélkül... Nem gondolnak arra, hogy Én ember is vagyok, és szólhatnak Hozzám egyszerű emberi szavakkal..., hisz szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok egyedül, Szívem szeretetre és bizalomra vágyik! Kérlek, szóljatok Hozzám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim segítségével megválaszolni!"KÖZEL AZ IDŐ
1962. augusztus 1.


"Leánykám, Szeretetlángom először a Kármelben fog kigyúlni, mert van-e hely, hol jobban tisztelnek Engem, legalábbis ők vannak erre legjobban hivatva! Igyekezzetek leánykám! KÖZEL AZ IDŐ, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. Ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nem csak a Nekem ajánlott országokban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni. Még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség... Én eddig soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, csendben, szelíden hatni fog Szent Fiam engesztelésére.
Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok, nem kívánok külön ünnepet!"Részlet a naplóból1962. augusztus 7-én Jézus fájdalmas panaszát hallotta lelke mélyén:

"Van-e Nálam elhagyatottabb, megvetettebb, akit jobban elfelednek, mint Engem? Ha tudnád mennyire sóvárgok utánuk! Szeretettel és türelemmel szólítgatlak benneteket, s ti úgy tesztek, mintha Én érzés nélküli személy lennék. Pedig ha bizalommal közelednétek, megéreznétek azt a Szeretetet, melyet Szívem irántatok érez, mellyel értetek lángol! Ha valahol tűz támad, hogy összefuttok segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok! Engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja! De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok! Eltakarjátok szemeteket, és engeditek tovább a lelkek elkárhozását! Szálljatok magatokba és térjetek Hozzám! Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! ... A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni Fény útját, hogy éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok...
Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog mind a sátántól ered! Térjetek Hozzám és áldozzátok fel magatokat az elvonultság, és a belső mártíromság szent oltárán...! Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni! Ez a harc, mint Értem viselt mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz a lelkek mélyén! Imádkozzatok és virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, s így vegyétek fel a harcot a sötétség fejedelmével, pusztító erejével! Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem lenne Mennyei Atyátok az égben! Vágyaitokkal öleljétek át a Földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt! Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak BÍZZATOK BENNEM!"AKAROM, AHOGY NEVEMET ISMERIK AZ EGÉSZ VILÁGON, ÚGY ISMERJÉK MEG SZÍVEM SZERETETLÁNGJÁT ISA Szűzanya 1962. október 19-i üzenetéből:


"Vegyétek fel a harcot, A GYŐZTESEK MI LESZÜNK! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek az egész világon. AKAROM, AHOGY NEVEMET ISMERIK AZ EGÉSZ VILÁGON, ÚGY ISMERJÉK MEG SZÍVEM SZERETETLÁNGJÁT IS, mely csodákat tesz a szívek mélyén. Ezzel a csodával kapcsolatban nem kell vizsgálatoknak indulniuk. Érezni fogja ennek valódiságát mindenki a szívében... Én fogom hitelesíteni minden lélekben..."
Egy szerető Édesanya mondja mindezeket, egy Égi Anya, kinek szavait meg kellene tartanunk, meg kellene fogadnunk.
"Szavaimat ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok, mert nagy felelősséggel tartoztok ezért! Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. BÍZZATOK BENNEM! Cselekedjetek sürgősen! A sátán sem nézi tétlenül, s rettentő erőfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt!"


1962. november 10-én az Úr Jézus szólt:

"Nézd a nagy, terebélyes körtefát, mely árnyékot és gyümölcsöt kínál szegény fáradtnak. Te már ilyen terebélyes fává nem nőhetsz! Tudod mit? Légy te az Én kis napraforgóm, és fordítsd Felém olajos magvaid, melyek az isteni Nap sugarában megérnek.
Akarod-e hogy magvaid mind teltebbek legyenek? Fogadj el minden áldozatot, melyet felkínálok!
Akarod-e, hogy olajos magvaidat kisajtoljam? Ezek, a szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mécsesébe hullva, Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél sokak látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid által kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a lelkekre is, kiknek nincsen még mécsesük. Ők csodálkozva keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat!"


1963. március 1. A Szűzanya szólt:

"Ugye nagyon szenvedsz, mert félreértenek. Ne sajnáld a fáradtságot, menj és mondd az illetékeseknek, hogy nem tőled származik az 'erőszak', Én sürgetlek állandóan!... Elmondta azt is, hogy a sátán, milyen feldühödött erővel ront rá azokra, akiknél még csak sejti a Szeretetláng kigyúlását: Mi megengedjük, hogy mindenféle kísértéseit végigpróbálja azokon, akik el akarják indítani szent Ügyemet... Majd beszélgetés közben visszatért arra, hogy ezt a kegyelmi időt, nem szabad évtizedekig elhúzni, mert NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK!"


1963. július 22. Jézus:

"Áldozat-imádság! Ez a ti eszközötök!
A CÉL: A MEGVÁLTÓ MUNKA ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA! Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal a Mennyei Atya trónjához, akkor az eredmény is bőséges lenne!"


1963. szeptember 16. a Szűzanya szavai:

" Kislányom, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását minden népre és nemzetre kiterjesztem, nemcsak az Anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjével megjelöltettek. Utólagos bejegyzés: a meg nem kereszteltekre is!"


1963. november 7-én:
"Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el! Az induláshoz csodálatos erővel árasztalak el benneteket, tömegesen és egyenként is. A felelősség nagy, de munkátok nem lesz meddő. A munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyulladni és gyújtani fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani! "


1963. december 2.
"A szentmise után így szólt a Szűzanya: Ne legyetek passzív magatartásúak szent Ügyemmel szemben. A keveseken, a kicsiken és az alázatosakon keresztül kell megindulnia ennek a világot rengető nagy kegyelmi kiáradásnak! Ne mentegetőzzék, és ne szabadkozzék senki a meghívottak közül. Kicsiny eszközeim vagytok mindannyian!"

1964. január 13. Jézus szavai:
"Tudod, a világ nagy vétke az Én sugallataim elhanyagolása, ami miatt a világ sötétségben jár, és a Nekem szentelt lelkek lanyhasága miatt!"

1964. január 17-én az Úr Jézus,
Erzsébet asszonynak a názáreti hajlékról kezdett beszélni, mely a Szent Család kedves, meleg fészke volt:

"Tudod, itt készítettem elő lelkemet Én is a nagy áldozatra, melyet értetek vállaltam. Neked is a családi szentélyben kellett megérlelődnöd… Kell, hogy ti édesanyák, szívetek megértő melegét árasszátok, még a család szétszéledése után is. Nehogy azt higgyétek, ha a gyermek megnő szülőre nincs szüksége! Anyám is követett Engem szeretetével, áldozatával, imáival. Ezt kell tennetek nektek is, és Én megáldom törekvéseteket. Édesanyám kötelez erre. Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, mellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogy Ő mondta: Ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett! A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család kegyhely legyen, egy csodás hely, hol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva, adja Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt, a ti áldozatos imáitok által megvakítja!

A Szűzanya is szólt:
"Kármelita kislányom! Általad kívánom nyilvánosságra hozni anyai Szívem határtalan szeretetéből fakadó aggodalmát a veszély miatt, mely a családi szentélyek széthullása folytán fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásomat mindenekelőtt hozzátok intézem, és veletek összefogva akarom a világot megmenteni! Együttérző szíved az, mely érdemessé tesz Szeretetlángom továbbadására. S aki Velem érez, mind jogosult lesz erre a nagy kegyelemre, mellyel a lelkeket megmentjük az örök kárhozattól!"

1964. február 29-én az Úr Jézus szelíd szavakkal így beszélt:
"Neked és minden családanyának, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, szól.
Munkátok értéke nem kisebb a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg, TI ÉDESANYÁK, azt a fenséges hivatást, melyet reátok bíztam! Ti vagytok hivatva benépesíteni Országomat, és betölteni a bukott angyalok helyét. Szívetekből, öletekből indul el Anyaszentegyházam minden lépése. Országom úgy növekszik, ahogy ti édesanyák munkálkodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és a legfelelősségteljesebb munkátok! Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam a lelkek sokaságának üdvösségre vezető munkáját!"


1964. március 1. Úr Jézus:

"Erre a felelősségteljes munkátokra különös áldásomat adom. Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kívánom kiosztani e nagy kegyelmekkel járó áldásomat! Azokra a szülőkre, akik a TEREMTÉS e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják, minden alkalommal különös áldást adjanak! Ez az áldás egyedülálló, és csak szülők részére adható! Minden gyermek születésénél rendkívüli kegyelmeimet árasztom a családokra!"

A szentek életéből, de más látnokok, próféták és az Úr üzeneteit tolmácsolókéból /ld. Magdolna néni írásai fejezet/ is tudjuk, hogy a nagy kegyelmek nem csak a lélek szárnyalásaival, hanem kísértésekkel, kételyekkel és sokszor a gonosz angyalai elleni fizikai küzdelemmel is járnak. Nem volt ez másként Erzsébet asszony életében sem. Őt gyakorta nem csak a sötét kétkedések, hanem maga sátán is kísértette, gyötörte, sőt, egy alkalommal fizikailag is bántalmazta.
Ez utóbbi eset után az Égiek megígérték neki, hogy ez többet nem fordul vele elő, de azt is megtapasztalhatja, hogy milyen az, mikor a sátán "megvakultan" kénytelen elviselni vele szembeni tehetetlenségét. Erzsébet asszony erről 1964. március 17-i naplóbejegyzésében így ír:
"... Még aznap kiköltöztem kisházamba, mert a tél hidege miatt néhány hónapig egyik leányomnál laktam. Most, hogy estefelé újra élvezhettem a csendes magány örömét, hirtelen megzörrent az ajtó. Kinéztem, s az ajtóban ott állt maga a Gonosz, úgy két és fél méter magasnak éreztem. Egyáltalán nem ijedtem meg, mert Isten megerősített engem. A sötét alak arcát valami szürke rongyszerű takarta el. Vigyorogva így szólt: Csak benéztem hozzád, látnom kell, hogy mit csinálsz! - Többet nem szólt egy szót sem. Meglepődtem ezen, hisz máskor órákig szokott gyötörni. Most nem tehette, mert hatalmától megfosztva VILÁGTALANNÁ LETT. Csak állt, ördögi tevékenységétől megfosztottan, mert MARADNIA KELLETT.
- Ugye, most nincs hatalmad, nem tudsz bántani!? - mondtam, mert mikor egy alkalommal vadul ütlegelt, utána a Szent Szűz megígérte, hogy ezt többé nem teheti velem. Most válaszoltam neki:

- Hogy mit csinálok? Nos, csendes magányomban imádom és engesztelem a végtelenül megbántott Istent! Még jobban akarok szolgálni azok helyett is, akiket te eltérítettél erről az útról. Ekkor éreztem, hogy a Gonosz, gyűlöletének gigászi erejével, egy pillanat alatt szét tudott volna tépni, de az Úr Jézus éreznem engedte, hogy a Szűzanya Szeretetlángjának kegyelmi ereje tehetetlenné tette. - Így folytattam:

- Bármily szörnyű hallgatnod, engesztelem az Úr Jézust a sok megbántásért, melyet a te rossz befolyásod által elkövettem, és ezzel a végtelen fölségű irgalmas Istent megbántottam. Ő annyira irgalmas, hogy minden megtérő bűnösnek megbocsát. Ha te kivetkőznél lázadó kevélységedből, elismernéd Isten fölségét és megbánnád gonoszságaidat, neked is megbocsátana! De mivel ostoba gőgöd visszatart, bűnhődnöd kell. Számodra hamarosan elérkezik az idő, hogy világtalanul, hatalmadat veszted. Bármennyire rémisztő ezt hallanod, ez így lesz!

A Gonosz kényszerülve volt meghallgatni, és végigszenvedte tehetetlenségét. Éreztem megalázott vergődését. Ekkor észrevétlenül eltűnt. Sem jelenlétével, sem távozásával nem keltett bennem félelmet! Én szívem teljes hálájával leborultam szobácskámban lévő Krisztus Arca előtt, és megköszöntem, hogy engem, parányi porszemet így megerősített a Szűzanya Szeretetlángja által, hogy kiállhattam a Világ Fejedelmével szemben! "

Erzsébet asszonynak 1962 végére már mind a hat gyermeke megházasodott. 1965. augusztus 22-én, József nevű nagybeteg fiának felesége rákban hirtelen elhunyt, maga után hagyva három kicsiny árvát, a legfiatalabb egy éves volt. Bár a Gyámhatóság azonnal állami gondozásba vette a fiúcskákat, a példás nagymama kiharcolta, hogy önállóan nevelhesse unokáit a nagyszülő jogán. 1966. január 16-án, amint éppen tüzet rakott, az Úr Jézus így szólt:

"Látod kedvesem, te is ilyen gyufaszál vagy isteni Kezemben... Kicsiny eszköz vagy te éppúgy, mint kezedben a gyufaszál... Hasonlóképp fogom lángra lobbantani milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a sátán tüze nem tud eloltani, hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait! A Láng, melyet Anyám gyújt, meg fogja vakítani, és te vagy az, kit Anyám erre eszközül használ!"

A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja Fatimában megjövendölte, hogy a végén az Ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. Ehhez a győzelemhez közreműködésünket kéri, s így részünk lehet ebben a győzelemben! A végkifejletet az Úr Jézus a Szeretetláng lelkinaplóban 1971. július 26-án, így fogalmazza meg:
"A keresztény lelkiismeret nem elégedhet meg azzal, hogy itt-ott segít, mert majd azok a lelkek vádolnak benneteket, akiknek nem beszéltetek! Bízzatok Anyámban! Ő elsöpör minden kételyt és félelmet határtalan anyai szeretetével! Ő megjelöli és védelme alá veszi a Benne bízókat!
Ha Benne bíztok, a gonoszok eszüket vesztve, megszégyenülten aláhanyatlanak a pokol mélyére. A jövő világa készül:


"ANYÁM MOSOLYA FOGJA BERAGYOGNI A VILÁGOT!"

KÖVETKEZŐ OLDALVissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe