Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

szeretetlang3

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések


ÉN, A HAJNAL SZÉP SUGARA, MEGVAKÍTOM A SÁTÁNT!A Szűzanya 1963. május 19-én mondott súlyos szavai:
"...A Föld most olyan, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, mely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít. Rengésével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete. FORR A GYŰLÖLET KRÁTERE. Gyilkos, kénes hamuja szürkévé akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. S ÉN, A HAJNAL SZÉP SUGARA, MEGVAKÍTOM A SÁTÁNT! Megszabadítom ezt a sátán gyűlöletétől elhomályosult..., megfertőzött világot, melynek... éltető levegője fojtó és halált hozó lett. EGYETLEN LÉLEK SEM KÁRHOZHAT EL!

Szeretetlángom már kezd gyújtani. Tudod kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez. Nem! Inkább orkán, mely el akarja pusztítani még a választott lelkek hitét és bizalmát is. De a most készülő viharban észlelni fogjátok Szeretetlángom eget, földet bevilágító fényességét!.. Szeretetlángom szállást keres Heródes gyűlölete elől. Tudod kik az üldözők? A GYÁVÁK, akik féltik kényelmüket, az óvatosak és restek. Az okosság jelmezébe öltözve Szeretetlángom kioltására törnek úgy, mint Heródes az ártatlan Gyermek-Jézus kis testére. Ám, ahogy a Mennyei Atya gondot viselt Rá, úgy fog most is gondot viselni Szeretetlángomra! - A Szent Szűz szavai úgy hatottak lelkemre - írja Erzsébet, - mint még soha. Amint szavait befejezte, olyan érzést keltett bennem, hogy Ő a világ hatalmas Fejedelemasszonya, Királynője, aki előtt térdre fog hullani minden ember bűnbánó lélekkel."1975 végén égi indíttatást kapott, hogy utazzon Rómába papi kísérettel és ismertesse a pápával a Szűzanya Szeretetlángjának ügyét. Furhmann Ernő pápai kincstárnokkal és Kosztolányi István atya egyetemi tanárral 1976. február 27-én indultak az Örök Városba, a szíves fogadtatás ellenére azonban érdemleges eredményt nem sikerült elérniük.
1978-ban az Úr Jézus kérésére 40 napos kenyér-vizes böjtöt tartott, majd ismét Rómába indult. Bár mint később kiderült, semmilyen Napló részletet nem vitt magával, s így kénytelen volt emlékezetéből elmondani a legfontosabb részeket, kéréseket. Bár az irat VI. Pál pápa kezébe került és többletanyagot is kért, a pozitívnak mondható reagálás ellenére az ügyet először az Egyházmegyés Püspöknek kellett kivizsgálni, addig a pápa sem tehetett semmit.

Erzsébet asszony életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng révén látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, napcsoda, forrás vagy könnyezés. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amit jól jelzett a Szeretetláng fogadtatása az egész világon. Kínától Amerikáig, Ausztráliától a skandináv államokig rengeteg nyelvre fordították le. Még japánul is kiadták.

BERNARDINO ECHEVERRIA RUIZ, guayaquili érsek 1988-ban a Szeretetláng Napló ecuadori kiadásában így ír: "Nagy áhítattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet… Őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain megtaláltuk a lelkiélet legszebb és legmélyebb leckéit... Szeretetláng - ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária lelkében él minden ember iránt... LÁNG ez, mely megvilágít, LÁNG, mely melegít, LÁNG, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is... A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését... A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál... Míg megadjuk az engedélyt eme szép szeretetkönyv kiadására, egyben azon buzgó jókívánságunknak is kifejezést adunk, hogy jusson el sokak kezébe, s általa közelebb kerüljenek Istenhez..."
- Kár, hogy ez a nyilatkozat Dél-Amerikában, és nem a Szeretetláng szülőhazájában került megfogalmazásra!
Hazánkban lánglelkű apostolai szintén voltak úgy a hívek, mint a papság körében, akik az üzeneteket a legkülönfélébb módon terjesztették az egész ország területén. Ennek nyomán egymás után jöttek létre az engesztelő imaközösségek. Bár a kommunista ellenőrzés alatt álló katolikus sajtó agyonhallgatta e lelkiségi mozgalommal kapcsolatos pozitív megnyilatkozásokat egy igen rosszindulatú, elmarasztaló, egyoldalú olvasói levél miatt, 1981. január 18-án egy gúnyos hangvételű írásban lejáratták a Boldogasszony ügyét. Míg szerte a világon sorra fordították a Naplót, és a Szeretetláng hatására milliók imádkoztak többet, addig itthon "a Szűzanya országában" hatalmas akadályokat gördítettek a Szeretetláng terjedésének útjába.

Dr. Zsoldos Imre a tajvani egyetem tanszékvezető tanára 1990-ben a következőképpen nyilatkozott:
,,25 éves misszionáriusi munkám után félévi európai szabadságra érkezésemet Rómában többnapos magas szintű hittudományi továbbképzés követte. Ezután magyar hazámban töltöttem egyhónapi szabadságot. Ekkor találkoztam a világhírnevet befutott Szeretetláng kiválasztottjával, Erzsébet asszonnyal, pesthidegkúti, maga építette 'kisházában'. Még a római tanfolyamot is felülmúló volt a vele való négyórás beszélgetésem. Tőle kaptam többet, nem a fejtágító, és ellentmondásokat kiváltó hittudósoktól. Lefordítottam kínaira is a Szeretetlángot, és megmagyarázhatatlan, hogy a több kiadást elért könyvecske után, 1990-ben is nő azoknak a kínai keresztényeknek a száma, akik ennek a magyar misztikusnak közlései szerint rendezik át mindennapi életüket."

AZ ÍGÉRETEK


Sajnos, nemcsak lelkes követői vannak e lelkiségi mozgalomnak, hanem érthetetlen módon ellenzői is, akik vagy nem ismerik a Lelkinaplót, vagy hajdani ellenvetésüket ma már nem hajlandók módosítani, holott láthatják: "A jó fa jó gyümölcsöt terem!"
Kifogás a Szeretetlánggal kapcsolatban elsősorban az ígéretek révén merült fel, pedig mint láttuk a jó fa jó gyümölcsöt termett (Mt. 7,17). A következő fontosabb ígéretekről van szó:

1.) "Aki hétfői napon kenyéren és vízen böjtöl Anyám Szeplőtelen Lángjára hivatkozva, egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. Aki ezt megtartja, halálának nyolcada alatt abban a kegyelemben részesül, hogy Anyám kiszabadítja a szenvedés helyéről." - ígéri Jézus.
A Szűzanya közlései alapján, aki a hétfői böjtöt rendszeresen megtartja, annak elég este 6-ig böjtölnie. Ez esetben viszont egy öttizedes rózsafüzért kell elimádkoznia a szenvedő lelkekért, még azon a napon! A böjti napokon a gyógyszerek, vitaminok és az állapotunkhoz nélkülözhetetlen dolgok magunkhoz vétele - nem élvezeti cikként - megengedett.

2.) "Azok a családok, akik csütörtök vagy pénteki napon megtartják családjukban az ENGESZTELŐ SZENTÓRÁT, ha családjukban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után a család elhunyt tagja kiszabadul a szenvedés helyéről."

3.) "Aki Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjára hivatkozva elmond 3 Üdvözlégyet, egy szenvedő lelket szabadít ki a szenvedés helyéről.
Aki november hónapban EGY Üdvözlégyet mond el Szeretetlángomra hivatkozva, TÍZ lelket szabadít ki."

4.) "Szent Fiam öt Szent Sebére való tekintettel az ájtatosságot öt keresztvetéssel kezdjétek és így is fejezzétek be."

5.) "Ezentúl minden Hozzám intézett imához, - különösen az Üdvözlégyben:.. imádkozzál érettünk bűnösökért,... után - fűzzétek hozzá: ...áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen."

Igaz, kételkedésre okot adhatnak a fenti ígéretek, de felvetődik a kérdés: az Öt Első Szombat megünneplőinek, vagy akár a Jézus Szíve Kilenced elvégzőinek szóló ajándékok után megalapozottak-e a fenti ígéretek tagadásai? Miért ne találhatnánk ilyen ajándékokat a Szeretetláng ígéretei között is?

A Szűzanya szavai 1963. november 7-én:

"Engedjétek, hogy (Szeretetlángom) felétek törjön.... A cselekvő erőt mindenkinek megadom... Csak ne halogassátok! Ki lesz a felelős a gátlásokért? Minden erőtökkel védjétek meg Szeretetlángomat. NE HÁTRÁLTASSATOK!"

Itt a Szűzanya azt is mondta, hogy nem csak a papságot fogja terhelni a felelősség, hanem mindazokat, akik kényelemből nem álltak be a sátán elleni küzdelembe!


Egyszer megkérdezték Erzsébet nénitől, hogy mikor fog mindez bekövetkezni? Ő így válaszolt:
"A Szűzanya, egyrészt már most is megérinti sokak lelkét, Szeretetlángja gyengéd sugarával, másrészt már többször előfordult az országban, - de még fog is -, hogy a sátán időlegesen elveszti" látását", és maga ellen kénytelen cselekedni. Ilyen eset volt például, hogy a Magyar Szent Korona 1978-ban újra a Kárpát-medencébe került vissza. Ez, soha nem látott kegyelmi HATÁST fog végbevinni az országban!
A Szeretetláng kiáradása azonban csak később fog bekövetkezni. Minél később, annál több és súlyosabb zűrzavart kell nekünk magyaroknak, de főleg a világnak elszenvednie! Nagy felelősség ez!
A kegyelmi kiáradás - így, vagy úgy -, de az egyház jóváhagyása és megfelelő liturgiája mellett, az ország nyolc legnagyobb kegytemplomában egyszerre végzett "Gyertyaszentelő" szertartáshoz kötődik. Ekkor a jelenlévőket és a megszentelt lángot otthonaikba fogadókat imáik során olyan KEGYELMI HATÁS érinti meg, mely alapjaiban formálja át addigi életüket! Ezt követően a Kegyelemteljes láng futótűzként árad szét az egész világban, sokak szívében kigyúl a Szeretet, és megvakul a sátán!"

Egy alkalommal, mikor Erzsébet néni tavasszal a kerti avart égette, este felé munkája végeztével, alaposan elverte a tűz helyét. Másnap, mikor megint összegyűlt egy kupac, gyufát keresett, de sehol sem talált. Képtelen helyzetében csak állt a rakás előtt, amikor az hirtelen hatalmas lángoszloppá lobbant. Elmondása szerint 3-4 méternél is magasabb lehetett. Csodálkozása közepette, lelke mélyén Jézus hangját hallotta:
"Ugye meglepődtél leányom? Látod, miként elegendő volt egy piciny szunnyadó kis parázs ahhoz, hogy ez a tűz hatalmas lánggá lobbanjon, úgy elegendő lesz egyetlen kis Értem izzó SZERETETPARÁZS, hogy Anyám azt felszítva, fényességével beragyogja az egész világot!""Mindenkor megvédem azokat, akik Szeretetlángom ügyében áldozatosan tevékenykednek, ha kell csodát is teszek!"

Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe