Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

tisztitolit

Imák

Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz a megholt híveknek! /ismételve/
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj a megholt hívekért! /ismételve/
Istennek szent Anyja
Szüzek szent Szüze
Mindnyájan szent angyalok és főangyalok - Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták
Mindnyájan szent apostolok és evangelisták
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai
Mindnyájan aprószentek
Mindnyájan szent vértanuk
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók
Mindnyájan szent egyháztanítók
Mindnyájan szent papok és leviták
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek
Istennek minden szentjei

Légy kegyelmes nekik! –
Könyörülj Uram rajtuk!
Légy irgalmas nekik! – Mentsd meg Uram őket!
Minden gonosztól
A te haragodtól
Igazságod szigorától
Nagy bánatuktól
Fájdalmas várakozásuktól
Szigorú rabságuktól
A tűz kínjaitól
Nagy szenvedéseiktől
Megtestesülésed által
Születésed által
Szentséges neved által
Keresztelésed és szigorú böjtölésed által
Mély alázatosságod által
Tökéletes engedelmességed által
Szeplőtelen tisztaságod által
Legnagyobb szegénységed által
Legyőzhetetlen türelmed által
Szentséges Szíved végtelen szeretete által
Munkáid és fáradságaid által
Véres verejtéked által
Kegyetlen fogságod által
Fájdalmas megostoroztatásod által
Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által
Igazságtalan elitéltetésed által
Fájdalmas kereszthordozásod által
Kínteljes felfeszíttetésed által
Öt szent sebed által
Keserű halálod által
Minden sznvedésed által
Dicsőséges föltámadásod által
Csodálatos mennybemeneteled által
A vigasztaló Szentlélek elküldése által
A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által
Az ítélet napján

Mi bűnösök –
Kérünk téged, halgass meg minket!
Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál
Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál
Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál
Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál
Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál
Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak az örök
nyugodalmat megadni méltóztassál
Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk, a mennyek
országába fölvenni méltóztassál
Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál
Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk, szövetségesünk és világosságunk lenni
méltóztassál
Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el
Istenünk és Megváltónk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
adj örök nyugodalmat nekik!

Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik!

Miatyánk
Üdvözlégy

Pap: A pokol kapujától,
Hívek:
szabadítsd meg, Uram lelkeiket!

P: Uram, hallgasd meg könyörgésünket,
H:
és kiáltásunk jusson eléd!

P: Könyörögjünk!

Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene! Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét, hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak, buzgó könyörgéseink által megnyerjék.
Mennyei Atyánk! A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva, mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért, kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek s azok miatt szent színed látására nem juthattak, engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket! Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait! Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában minél előbb szemlélhessék szent arcodat s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által, ki leszállván a pokol tornácába a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte, hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a Getszemáni kertben vért izzadva értünk szenvedtél, könyörülj legközelebbi rokonaim lelkén és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
Miatyánk
Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, amelyeket megkorbácsoltatásod alkalmával értünk szenvedtél, könyörülj jóbarátaim és ismerőseim lelkein és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
Miatyánk
Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket tövissel való koronázásodkor érettünk szenvedtél, könyörülj azok lelkein, akikről senki meg nem emlékezik és akiknek legtovább kell szenvedniük a tisztítótűz kínjait.
Miatyánk
Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket értünk szenvedtél sebes vállaidon hordozva a nehéz keresztet, könyörülj azok lelkein, akik életükben szent Anyádat, Szűz Máriát, kiválóan tisztelték.
Miatyánk
Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket keresztrefeszítésed alkalmával elszenvedtél, könyörülj hősi halált halt katonáink lelkein.
Miatyánk
Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a keresztfán függve értünk szenvedtél, könyörülj azokon, akik életükben a szenvedő lelkek megmentésén buzgón fáradoztak.
Miatyánk
Üdvözlégy

Adj, Uram örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
Ámen.


A mélységből kiáltok fel Tehozzád én Uram;

Hallgasd meg, midőn elődbe esdekelve jut szavam!
Ha följegyzed vétkeinket és számot jössz tartani;
Istenem, ki bír előtted akkoron megállani?
Nálad a kegy és bocsánat, hogy tiszteltessék Neved:
Benned bízva, szent igédre építem reményemet.
Lelkem hévvel és epedve várja szent kegyelmedet:
Reggeltől estig Tebenned bízva töltöm életemet!
Izrael! Remélj az Úrban, benne üdv reményleni,
Ő a váltság, Ő ki fog majd bűneidből menteni.
Adj, Uram a megholtaknak a sírban szent megnyugvást,
És a végítélet napján adj boldog feltámadást!
Forrás: Szerencsés Zs.: Litániák különböző alkalmakra. Kerekes kiadó. Bp. 2000.Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe