Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Tisztulj meg

TANÚSÁGTÉTELEK > LÁTOMÁSOK > Jézuscsodák

Akarom, tisztulj meg!A hegyi-beszéd után, a hegy lábánál várja be a tömeg a szombat elmúltát. A földet illatossá tevő, szemet gyönyörködtető temérdek virág közül kiemelkedik egy sebekkel borított, bűzlő, csonttá-bőrré aszott ember alakja.

Az emberek felordítanak a rémülettől, és visszaözönlenek a hegy alsó lejtőire. Néhányan köveket ragadnak, hogy a meggondolatlanra hajítsák. Jézus azonban, kitárt karral, megfordul, és ezt kiáltja:

-- Nyugalom! Maradjatok ott, ahol vagytok, és ne féljetek! Tegyétek le a köveket! Könyörüljetek szegény testvéreteken! Ő is Isten gyermeke.

A népsokaság, a Mester hatalmától lenyűgözve, engedelmeskedik. Ő keresztülgázol a magas, virágos növényeken, és a leprástól néhány méternyire megáll. A leprás is közelebb jön, amikor megérti, hogy Jézus védelmébe vette. Jézus közelébe érve leborul, a virágos növények pedig elnyelik, és úgy eltakarják, mint a friss, illatos víz. A virágok ringatóznak és összeborulnak, szinte fátylat vonva a közöttük rejtőző nyomorúság fölé. Csak a közülük kihallatszó panaszos hang emlékeztet egy szerencsétlen ember jelenlétére. A hang ezt mondja:

-- Uram, ha te akarod, meg tudsz gyógyítani engem. Rajtam is könyörülj meg!

Jézus így válaszol:

-- Emeld föl arcodat, és nézz rám! Az embernek tudnia kell az égre tekinteni, amikor hisz benne. Te pedig hiszel, mert kérsz.

A növények megmozdulnak, és újra szétválnak. Ahogy egy hajótörött feje bukkan fel a tengerből, úgy emelkedik ki a leprás ember hajatlan, szakálltalan, csupasz arca. Egy koponya-fej ez, még nem teljesen megfosztva a húsrészektől. Jézus mégis rá meri tenni ujja hegyét arra a homlokra, oda, arra a helyre, ahol tiszta, vagyis sebnélküli, ahol csak hamuszínű, pikkelyes bőr van két gennyes, pusztuló bőrrész között. Az egyik gennyes rész a hajas bőrt rombolta szét, a másik pedig lyukat vájt ott, ahol a jobb szem volt, úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy abban a hatalmas lyukban -- amely a halántéktól az orrig terjed, fölfedve az arccsontot és az orr porcos részét, és tele van gennyel -- ott van-e még a szemgolyó vagy sem.

És Jézus, szép kezével azt a helyet érintve, ezt mondja:

-- Akarom. Tisztulj meg!

És mintha az ember nem is lenne szétmart és csupa seb, hanem csak piszok födné, és erre mosószeres vizet öntenének, úgy tűnik el a lepra. Először a sebek záródnak össze, azután a bőr világos színe tér vissza, majd a jobb szem tűnik elő az újra kinőtt szemhéjak között, s az ajkak is összezáródnak a sárgás fogak fölött. Csak a haj és a szakáll hiányzik, vagyis csak ott vannak ritkás szőrcsomók, ahol előbb még volt egy darabka ép bőr-felhámréteg.

A tömeg kiáltozik az ámulattól. Az ember pedig az ujjongó kiáltásokból érti meg, hogy meggyógyult. Fölemeli két kezét, amelyet addig eltakart a növényzet, és megérinti szemét ott, ahol a hatalmas lyuk volt; megérinti fejét ott, ahol az a nagy seb volt, amely szabadon mutatta a koponyacsontot, és érzi az új bőrt. Ekkor föláll, és ránéz mellére, csípőjére... Mindenütt egészséges és megtisztult... Az ember leroskad a virágos rétre, és sír az örömtől.


-- Ne sírj! Állj föl, és idehallgass! Térj vissza az életbe, a szokásos eljárás szerint, és ne beszélj senkivel, amíg az előírt szertartást el nem végezted. Előbb mutasd meg magadat a papnak, és add meg a Mózes által előírt adományt gyógyulásod csodájának bizonyságául.

-- Előtted kellene bizonyságot tennem, Uram!

-- Nekem majd azzal teszel bizonyságot, hogy szereted tanításomat. Menj!

A tömeg ismét közelebb jön, és -- bár csak a köteles távolságból -- szerencsét kíván a csoda folytán meggyógyultnak. Van, aki annak érzi szükségét, hogy útiköltséget adjon, és pénzt dob oda neki. Mások kenyeret és ennivalót dobnak neki. Egy ember pedig látva, hogy a leprás köntöse egyetlen, cafatokban lógó rongy, amely mindent látni enged, leveszi köpenyét, csomóra köti, mintha kendő lenne, és odadobja a leprásnak, aki így tisztességesen be tudja takarni magát. Egy másik ember -- minthogy a könyörülő szeretet ragályos, amikor együtt vannak, nem tudja megállni, hogy oda ne adja neki szandálját, azért leveszi, és oda dobja.


-- No, és te? -- kérdi Jézus, aki látja a tettet.

-- Ó, én a közelben lakom. Mezítláb is mehetek. Neki hosszú utat kell megtennie.

-- Isten áldjon meg téged és mindazokat, akik jót tettek testvérükkel. Ember, imádkozz ezekért!

-- Igen, igen, értük és érted; hogy a világ higgyen benned!

-- Isten veled! Menj békében!

Az ember néhány méternyire eltávolodik, majd visszafordul, és így kiált:

-- De a papnak megmondhatom, hogy te gyógyítottál meg?

-- Nem szükséges. Csak ennyit mondj: ,,Az Úr irgalmat gyakorolt velem.'' Ebben benne van a teljes igazság, és másra nincs szükség.***


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe