Jelenések

Keresés

Ugrás a tartalomhoz

Zeitun

JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések

1968. Kairó-Zeitun (Egyiptom)
/Dr. Molnár Gyula szerpap, mariológus/


Talán csak a Pireneusok Garabandaljában megjelent Kármelhegyi Boldogasszony 1961-1965 közötti jelenéseinek volt olyan sajtóvisszhangja Európában, mint a Közel-Kelet Kairó-Zeitunában 1968-1969 között történteknek.
A 900 milliós muzulmán világ éppúgy felfigyelt a kopt katolikus templom kupolája felett égi fényben – főképpen az éjszakában és a hajnali órákban! – megjelenő Szűz Máriára, mint az európai, sőt a világ sajtó. A Kairóban működő nagykövetek és konzuli képviseletek küldöttei élő tanúkként szerepelnek e természetfeletti eseménynél. Így a Szovjetuniót képviselő nagykövet is, aki erről a rendkívüli eseményről azt a kommentár nélküli értesítést küldte a Kreml urainak, hogy Kairó talán leglakottabb városnegyedében egy kopt-keresztény kupola felett ismételten látható Mária. – A diplomáciai jelentést követően indoklás nélkül azonnali hatállyal hazahívták a nagykövetet.Ez a hónapokig tartó üzenetnélküli jelenés-sorozat adta az utolsó századok legnagyobb impulzusát – Mohamed vallásának másfélezer éves Isten-kapcsolatában – ahhoz, hogy a természetfelettiségre, a túlvilágra felfigyeljenek. A katolikus Egyháznak, Mária Édesanyánknak földi zarándokútján Az Úr éneklő Édesanyja Magnificat-jában legalizálta a Szent Korán Máriát magasztaló halhatatlan fejezetét.
Nem tudunk róla, hogy a diplomácia történetében a Kairóban akkreditált külképviseleteken kívül a Mária-jelenések valósága, valódisága mellett – vallási hovatartozóságra tekintet nélkül – valahol is jelenlétükkel tettek volna tanúságot. Annak értelmezésébe nem megyünk bele, hogy a metafizika grandiózus éjszakai filmprodukciójaként vagy a világszínpad isteni rendezője tüneményes scenáriójának egyetlen, újra nem játszható eseményeként őrzik-e emlékezetükben, szívükben az ősi kopt keresztény szerzetesség egyedülálló vidék vallási kultúrpontját.

A krisztusi egyház földi útjának utolsó állomását is érinti a Magnificat jövendölése. "Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék." 1968. óta ezt a prófétai máriás kijelentést igazolja az egyiptomi jelenés is.
A mohamedán társadalomban azért oly nagy és tartós a visszhangja ennek a Mária-történetnek, mert az Úr Jézus Édesanyja az Isten hatalmát és jóságát dicsőíti. Az Isten jósága nemcsak Máriával cselekedett nagyot, hanem a jelenések történetének mariológiai dokumentációja szerint velünk is, minden földrész gyermekeivel.

Az 1968-as Kairó-Zeituni Istenanya-jelenés az ökumené, a nagy világvallások képviselőinek találkozói szempontjából felmérhetetlenül nagy a kihatása. A Szűzanya, Mária 1968. április 2-án – a Fényességes Szent Szűz ünnepén – este félkilenckor megjelent a kopt-keresztények, a mohamedánok, a zsidók, a hívők és hitetlenek szeme láttára Kairó elővárosában, Zeitunban. A Szűz Mária tiszteletére épült kopt-keresztény zeituni kápolna fölött 1968. április 2-től, a kopt-katolikusok húsvétjától 1969. júliusáig fényben – kisebb nagyobb megszakításokkal – látható és televízióval, fényképezőgéppel megörökíthető volt a Szent Szűz fehér ruhába öltözött, apácára emlékeztető szerzetesnői alakja. Százak és ezrek olyan rémülten néztek erre a csodálatos fény-jelenségre, mint a budapesti Ferenc József hídnak csak tűzoltó létrával megközelíthető őrültjeire és öngyilkos jelöltjeire. Nem egyszer félórán át fényben lebeg a jelenés Máriája. Egyébként ebben a fővároshoz tartozó Saitim-Zeitun külső kerületben ma is tiszteletben tartanak egy fát, melynek árnyékában a hagyomány szerint 2000 évvel ezelőtt megpihent a Heródes üldözése elől Egyiptomba menekülő József, Mária és a kicsi Jézus.

/
P. Jérome Palmer OSB Zeitun c. könyve két esztendei helyszíni tanulmány után nagyszerű állásfoglalásban kifejezésre juttatja Szűz Mária egyiptomi megdicsőülését. A szent család száműzetésének történelmi helye Egyiptom./

A templomtető kupolájának felszíne gömbölyű és sima, amelyen senki emberfia megállni nem tud. Ugyanakkor mindenki szeme láttára csodálatos varázskörben egy fényben ragyogó fehér jelenség, mint egy patyolatba öltözött apáca előkelően sétál és kecses mozdulattal mozog a kupolán, s nem egyszer a kereszt előtt áhítattal meghajolva az imádkozók testtartásában megáldja a tömeget. Aki jelen volt, lelkét tette rá erre a mennyei képre bizonyára azért, hogy vigye magával az égbe. A Biblia, a Korán mosolyog ebben a sétáló káprázatban.
Általában két óra hosszat tartott a jelenés. Vasárnap napfelkelte előtt mindig megjelent az Istenanya. A kopt-keresztény naptárban felsorolt 32 Mária-ünnepen is minden esetben volt Mária-jelenés. Leírhatatlanul káprázatos természetfeletti világosságban forog a fény. A fény tüzének hajnali játéka valóságos tűzijáték. A Szent Szűz feje körül dicsfény volt látható. Orgonázik a fény. Ez a fény kívül és belül titok a fény-fizikusok számára. Talán ez a fény transzcendenciája. A mohamedán heti- és napilapok tudósítói és képes illusztrációi arról számolnak be, hogy számos alkalommal a templomi tömjénfüsthöz hasonló párában jelenik meg az Istenanya.
VI. Kyrillos, Alexandria görögkeleti pátriárkája hivatalosan elismerte a sorozatos Mária-jelenést és hozzáfűzte: "Ne feledjék, hogy Egyiptom is szent föld, ahol Szűz Mária, Szent József és a kis Jézus évekig éltek menekülésük idején. A Szent Család jelenléte szentelte meg a jelenéssel Egyiptom földjét."
Dr. Ibrahim Said, az egyiptomi evangélikus egyház feje és minden Egyiptomban élő protestáns egyház szószólója hivatalos tanúságtevője a sokszoros jelenés valódiságának.
Őszentsége VI. Cirill, Alexandria és Szent Márk székének pátriárkája egész Afrika és a Közel-Keleten bizottságot alakított az ügy hivatalos kivizsgálására. Egyidejűleg a muzulmán egyiptomi kormány moszlim bizottsága – a megismételt helyszíni vizsgálatok eredményeként – hivatalosan megállapította az alábbiakat:
"Megcáfolhatatlan ténynek kell tekinteni, hogy Szűz Mária ismételten megjelent a zeituni templomon ragyogó fehér fény-testben, mindenki szeme láttára. A Mária-jelenés résztvevői a templommal szemben álló térről nézték hosszú percekig a mohamedán és keresztény tömeget megáldó Máriát." A kormány jelentése megállapítja, hogy a vizsgálatok 27 különféle testhelyzetben természetfeletti fényben mutatkozó alakot észleltek ennél az egyedülálló természetfeletti eseménynél.
Istaphanos bíboros, a katolikus koptok pátriárkájának és Dr. Airut, a görög katolikus egyház főpapjának igazoló nyilatkozatát is megemlíti a kormány hivatalos kommünikéje, mondván, hogy a jelenés kétségen felül
hiteles.
A legfőbb állami szervekhez eljuttatott állásfoglalásban Istaphanos bíboros Őboldogsága kifejezésre juttatja: "Nem kétséges Mária valóságos megjelenése. Több szavahihető kopt-katolikus hívő bizonyítja a jelenés valódiságát. Saját szemükkel látták a Szentséges Szűzanya megjelenését..." A bíboros Őboldogsága azzal zárja nyilatkozatát, hogy ez az egyedülálló csoda önmagában is jó szándékú üzenet, mely Zeitunt világzarándoklás helyévé teszi a jövőben.

A Kairó-zeituni jelenés hídépítés a kereszténység és a mohamedán világ között. A siker – az V. osztályú talaj csak csákánnyal, feszítő vasakkal és bunkó-kalapáccsal meglazítható embertelenül nehéz, sűrű, szinte kőzetkeménységű összetétele miatt – egy kicsit, az örökkévalóság szempontjából néhány másodpercet még várat magára. Ezt az átütő sikerű néma földi stratégiát sem Charles de Foucauld, a Szahara vértanú szentjének, sem XXIII. János boldog pápánknak – Giovanni Roncalli hosszú időn át ankarai nuncius, a muzulmán kultúra és vallás kiváló szakértője volt – segítségül hívásával sem tudjuk megérteni. Modern gondolkodásunkkal hasztalan kíséreljük felfogni a jelenések misztériumának lenyűgöző fényét, rejtélyét és sikerét.
Az a 16 hónap, amely Egyiptomban 1968. áprilisa és 1969. július között eltelt, a csodás gyógyulásokat és a még csodálatosabb megtéréseket is jelenti.

A Korán, a mohamedánok szent könyve egy teljes fejezetet, szúrát szentel Máriának, a Nagy Próféta édesanyjának. – Égi édesanyánk feltétel nélkül szeret bennünket, őnála nincs távolságtartás. Az emberiségért való aggódásában benne van az egyiptomi, az afrikai, az ázsiai, a kínai buddhista és mohamedán emberi sorsokért aggódás is. Mind a muzulmán, mind a zsidó politikai krízisben nem a sokszor kölcsönösen képmutató tárgyalók oldhatják meg a megbékélés emberileg áthidalhatatlan kérdését. Az eredményes akció csak felülről jöhet, csak mennyei "szintről" lehetséges.
A Szűzanyát a hála is bizonyára motiválja, hiszen a szent családnak száműzetésében Egyiptom adott menedéket. Ma is szent helyként őrzi a kegyelet Saitimban, Kairó egyik sűrűn lakott városnegyedében azt a fát, amelynek árnyékában 2000 évvel ezelőtt megpihent József, Mária és a kis Jézus. Nem a fa kor-azonosságának hitelessége a döntő, hanem a 2000 éves jubileumot is magába ölelő eucharisztikus titok emberi oldalának Saitim-Kairó-i hagyománya és tiszteletben tartása az ottani muzulmán társadalomban.

A csodálatos gyógyulások és megtérések a jelenések befejeződése után is folytatódnak. 1983-ban Kairó egy másik külvárosában., Shoubrában, a Szent Domján templom fölött többször látták sok ezren a fény ragyogásába öltözött Szent Szüzet. III. Sheonuda, a kopt Egyház feje hitelesnek ismerte el ezt a jelenést.
2000. szeptember elején a magyar TV egyik esti adásában a riporter felhívta a figyelmet egy Észak-Egyiptom-i Mária jelenésre. A hírek szerint 2000. augusztusában Assiut városában két héten keresztül éjszaka fénylő jelenséget láttak az égen, majd augusztus 30-án többször is megjelent a templom kupolája felett ragyogó fényben a Szent Szűz az oda sereglett tömeg szeme láttára. (A jelenésről szóló beszámoló itt közölt utolsó két bekezdése a Tengernek Csillaga VI/1 számában jelent meg.)


FORRÁS: Dr. Molnár Gyula – Mária a történelemben. Kiadja a küküllői esperesi kerület Transsylvánia. 2002. E-könyv:http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm


Vissza a tartalomhoz | Vissza a Fő menübe